Băng Nam Cực đang tan nhanh đến mức gây “hoảng hốt”

Kinh Tế Và Dự Báo (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Hiện tượng băng tan ở Nam Cực đang ngày càng nguy hiểm với sức khỏe trái đất nói chung, các cộng đồng cư dân bao gồm cả con người nói riêng.

Analytics

Added to PP
2023-09-20

Downloads
82 (#84,937)

6 months
82 (#45,228)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?