Tình duyên giữa dạ dày và thiên nhiên

Env-Bio (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Con người tự hào đứng đầu chuỗi thức ăn. Tự hào hơn nữa con người có trí khôn trác tuyệt để tạo ra cả hệ tiêu chuẩn và gọi việc ăn của mình là giàu tính “đạo đức” theo cách diễn đạt của Paul Valéry trong Tel Quel (1941)

Analytics

Added to PP
2023-09-09

Downloads
80 (#85,033)

6 months
80 (#47,201)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?