Có chính sách đãi ngộ hấp dẫn để thu hút trí thức, nhân tài

Báo Lao Động (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Cải cách tiền lương là một trong những nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và đây cũng là một trong những chìa khoá để mở ra các chính sách đãi ngộ nhằm góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức nước nhà, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới như nội dung mà Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận.

Author's Profile

Analytics

Added to PP
2023-10-28

Downloads
123 (#77,409)

6 months
123 (#23,525)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?