Áp dụng mô hình GARCH dự báo ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến Thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp Chí Công Thương 20 (8):93-98 (2020)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Bài viết sử dụng mô hình GARCH để mô hình hóa và thực hiện dự báo cho chỉ số VNIndex.

Analytics

Added to PP
2023-11-02

Downloads
82 (#84,703)

6 months
82 (#45,669)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?