Bối cảnh tài chính Việt Nam 1997-1998 và 2007-2008: khoảng cách và biến đổi

Nghiên Cứu Kinh Tế 48 (7):3-24 (2008)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Tiêu đề bài: Bối cảnh tài chính Việt Nam 1997-1998 và 2007-2008: khoảng cách và biến đổi Tác giả: Phạm Minh Chính, Vương Quân Hoàng Ấn phẩm: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Tập 48, Số 7, Serial 362, tr. 3–24 (ISSN: 0866-7489) Ngày xuất bản: 15 tháng 7 năm 2008 Hà Nội, Việt Nam

Analytics

Added to PP
2022-03-20

Downloads
276 (#54,778)

6 months
169 (#15,359)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?