Tạp Chí Cộng Sản: Văn minh làm giàu & Nguồn gốc của cải [Book Review]

Tạp Chí Cộng Sản Online (2007)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Ngay khi nước nhà mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định với giới công thương kỹ nghệ Việt Nam: “Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng”.

Analytics

Added to PP
2023-09-20

Downloads
103 (#87,129)

6 months
69 (#65,879)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?