Năng lực nội tại nền KHXH&NV Việt Nam 2008-2019: Thấy gì từ những công bố khoa học của nước nhà?

Kinh Tế Và Dự Báo 53 (6):1-2 (2020)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Năm 2019, tỷ lệ các công bố được thực hiện bởi các tác giả Việt Nam tăng mạnh và vượt mức các công bố có sự hợp tác giữa các tác giả Việt Nam và nước ngoài là 55,83%.

Analytics

Added to PP
2020-06-16

Downloads
116 (#78,518)

6 months
41 (#81,273)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?