PHÁT TRIỂN NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH TRONG CÔNG BỐ QUỐC TẾ KHỐI KHOA HỌC XÃ HỘI

KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ (2021)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Hai nhiệm vụ quan trọng nhất của một trường đại học nghiên cứu là truyền thụ kiến thức (giảng dạy) và sáng tạo tri thức (nghiên cứu), trong đó nhiệm vụ sáng tạo tri thức là cốt lõi. Các trường đại học nghiên cứu thường là nơi nảy sinh các tư tưởng, hệ tiên đề, từ đó thiết lập những nền móng căn bản của các ngành khoa học. Chính vì vậy, các trường đại học nghiên cứu có vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học của mỗi quốc gia. Mục tiêu bài viết nhằm đề xuất một số kiến nghị để xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh trong điều kiện tương thích của từng trường, góp phần đạt được mục tiêu và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu của khối ngành khoa học xã hội.

Analytics

Added to PP
2022-06-01

Downloads
165 (#63,327)

6 months
103 (#20,754)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?