Project Syndicate điểm nghiên cứu COVID-19 của ISR

Abstract

Trang nghiên cứu kinh tế và chính sách nổi tiếng thế giới Project Syndicate đã đăng bài Op Ed của tác giả Hong-Kong Nguyen [1] với tiêu điểm là nghiên cứu COVID-19 mới xuất bản trên Sustainability (doi:10.3390/su12072931 [2]) của Trung tâm ISR, Phenikaa University, sử dụng dữ liệu của A.I. for Social Data Lab (AISDL).

Analytics

Added to PP
2020-04-09

Downloads
159 (#64,049)

6 months
41 (#68,936)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?