Thách thức của quá trình xây dựng các tiêu chuẩn cho thị trường carbon tự nguyện

Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Một trong những thách thức lớn, mà thị trường carbon phải đối mặt là sự tồn tại của nhiều tiêu chuẩn và đôi khi xung đột với nhau. (Tạp chí Kinh tế & Dự báo; ngày 2-10-2023)

Author's Profile

Analytics

Added to PP
2023-10-02

Downloads
192 (#64,352)

6 months
192 (#10,761)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?