ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SÁNG TẠO DOANH NGHIỆP

i2Metrix VietBuzz (2014)
  Copy   BIBTEX

Abstract

(VietBuzz) – i2Metrix – bộ chỉ tiêu đo lường năng lực đổi mới sáng tạo (ĐMST) doanh nghiệp do BSA và DHVP Research phát triển – được thực hiện trong hai tháng đầu năm 2014 với 19 thành viên của CLB Doanh nghiệp Dẫn đầu (BSA/LBC) trước tiên ghi nhận đóng góp trách nhiệm xã hội của nhóm doanh nghiệp sớm nhận thức giá trị của ĐMST toàn diện trong sản xuất và kinh doanh.

Analytics

Added to PP
2020-12-06

Downloads
664 (#26,007)

6 months
82 (#65,112)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?