ضرورت رویکردی اجتماعی روانشناختی برای مقابله با تروریسم: چرا افراد به گروه های تروریستی ملحق می شوند

In سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران: علوم انسانی و اجتماعی وصلح. Tehran: (2019)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
پژوهشگران پدیده تروریسم را از مواضع مختلفی ازجمله سیاسی، اقتصادی، روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی و دینی مورد مطالعه قرار دادهاند. علیرغم وجود تعاریف متعدد و غیرواحدی از مفهوم تروریسم و تروریست بیان شده است که به طور کلی بیانگر دیدگاه ارائه دهنده آن است، اجماعی بر دسته بندی تروریسم یراساس نوع (مانند دولتی، مذهبی، پاتولوژیک، سایبری، نارکوتروریسم و بیوتروریسم)، مقیاس (داخلی و بین المللی)، انگیزه ها و اهداف آن وجود دارد. همچنین، ریشه ها و علل تروریسم می تواند منشا داخلی (مانند شاخص های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) و خارجی (مانند استعمار و پسااستعمار، درگیری های منطقه ای و دشمنی های تاریخی، دولت درمانده و مناطق بی قانون، و نفوذ فرهنگ و سبک زندگی بیگانه) داشته باشد. چنین زمینه هایی می توانند به عنوان علل اشتراکی در نظر گرفته شوند و صرفا بیانگر دلایل احتمالی تبدیل یک فرد به یک عضو بالقوه سازمانهای تروریستی است ولی بهندرت توضیحی درباره چگونگی جذب آن فرد به سازمان های تروریستی ارائه می کنند. از این رو، شناسایی علل ظهور تروریسم و عضویت افراد در سازمانهای تروریستی از اهمیت ویژهای به منظور مبارزه و جلوگیری از آن برخوردار است. با توجه به اینکه نسل اول رویکردهای روانشناختی به خشونت تروریستی اساسا از تئوری روانکاوی نشئت می گرفتند و دیگر توجیه کننده تروریسم مدرن نیستند، این پژوهش با رویکردی سیستماتیک مبنی بر روش پدیدارشناسی به ارزیابی دلایل اصلی تروریسم بهویژه از منظر اجتماعی و رفتاری می پردازد. هدف این پژوهش مطرح کردن و پاسخ دادن به سوالات کلیدی شامل دلایل افراد برای حمایت، عضویت، و ترک سازمان های تروریستی، مناسب بودن علم آسیب شناسی روانی برای درک و جلوگیری از تروریسم، و نقش ایدئولوژی، هویت و تعلق در رفتار تروریستی است
Categories
No categories specified
(categorize this paper)
PhilPapers/Archive ID
SAL-21
Upload history
Archival date: 2020-02-05
View other versions
Added to PP index
2020-02-05

Total views
31 ( #60,730 of 64,215 )

Recent downloads (6 months)
6 ( #56,617 of 64,215 )

How can I increase my downloads?

Downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.