تفاوت فاهمه و عقل نزد كانت

حکمت و فلسفه 4 (3):137-144 (2008)
  Copy   BIBTEX

Abstract

كانت وجود علم و اخلاق را پيش فرض ميگيرد و به بررسـي حـدود و ثغـور هـر يـك ميپردازد. در اين راه او از اصطلاحات «عقل» و «فاهمه» استفاده ميكند. در اين مقاله به تعريف اين دو مفهوم نزد كانت، از ديدگاهي كه وجـه تمـايز آنهـا را آشـكارتر كنـد، پرداخته ميشود؛ سپس جايگاه اين دو قوه در حيطـة علـم بررسـي و آنگـاه بـا بررسـي مواضع اخلاقي كانت نتيجه گرفته ميشود كه از ديدگاه وي كار ويـژة عقـل در حيطـه عمل و اخلاق رخ مينمايد و عقل محض در ذات خود عملي است.

Author's Profile

Mohammad Shafiei
Shahid Beheshti University

Analytics

Added to PP
2019-03-31

Downloads
167 (#72,526)

6 months
55 (#68,020)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?