تفاوت فاهمه و عقل نزد كانت

حکمت و فلسفه 4 (3):137-144 (2008)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
كانت وجود علم و اخلاق را پيش فرض ميگيرد و به بررسـي حـدود و ثغـور هـر يـك ميپردازد. در اين راه او از اصطلاحات «عقل» و «فاهمه» استفاده ميكند. در اين مقاله به تعريف اين دو مفهوم نزد كانت، از ديدگاهي كه وجـه تمـايز آنهـا را آشـكارتر كنـد، پرداخته ميشود؛ سپس جايگاه اين دو قوه در حيطـة علـم بررسـي و آنگـاه بـا بررسـي مواضع اخلاقي كانت نتيجه گرفته ميشود كه از ديدگاه وي كار ويـژة عقـل در حيطـه عمل و اخلاق رخ مينمايد و عقل محض در ذات خود عملي است.
Keywords
PhilPapers/Archive ID
SHA-61
Upload history
Archival date: 2019-03-31
View other versions
Added to PP index
2019-03-31

Total views
65 ( #57,891 of 69,180 )

Recent downloads (6 months)
10 ( #56,100 of 69,180 )

How can I increase my downloads?

Downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.