Results for 'Mohammad Shafiei'

45 found
Order:
See also
Mohammad Shafiei
Shahid Beheshti University
 1.  38
  تفاوت فاهمه و عقل نزد كانت.Mohammad Shafiei - 2008 - حکمت و فلسفه 4 (3):137-144.
  كانت وجود علم و اخلاق را پيش فرض ميگيرد و به بررسـي حـدود و ثغـور هـر يـك ميپردازد. در اين راه او از اصطلاحات «عقل» و «فاهمه» استفاده ميكند. در اين مقاله به تعريف اين دو مفهوم نزد كانت، از ديدگاهي كه وجـه تمـايز آنهـا را آشـكارتر كنـد، پرداخته ميشود؛ سپس جايگاه اين دو قوه در حيطـة علـم بررسـي و آنگـاه بـا بررسـي مواضع اخلاقي كانت نتيجه گرفته ميشود كه از ديدگاه وي كار ويـژة عقـل در حيطـه عمل و اخلاق (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  66
  Necessity, a Leibnizian Thesis, and a Dialogical Semantics.Mohammad Shafiei - 2017 - South American Journal of Logic 3 (1):1-23.
  In this paper, an interpretation of "necessity", inspired by a Leibnizian idea and based on the method of dialogical logic, is introduced. The semantic rules corresponding to such an account of necessity are developed, and then some peculiarities, and some potential advantages, of the introduced dialogical explanation, in comparison with the customary explanation offered by the possible worlds semantics, are briefly discussed.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  Suggestions to Improve the Comprehensibility of Current Definitions of Scientific Authorship for International Authors.Mohammad Hosseini, Luca Consoli, H. A. E. Zwart & Mariette A. Van den Hoven - 2020 - Science and Engineering Ethics 26 (2):597-617.
  Much has been said about the need for improving the current definitions of scientific authorship, but an aspect that is often overlooked is how to formulate and communicate these definitions to ensure that they are comprehensible and useful for researchers, notably researchers active in international research consortia. In light of a rapid increase in international collaborations within natural sciences, this article uses authorship of this branch of sciences as an example and provides suggestions to improve the comprehensibility of the definitions (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Islamic Ethics and the Controversy About the Moral Heart of Confucianism.Mohammad Ashraf Adeel - 2008 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 7 (2):151-156.
  This essay briefly evaluates the ongoing controversy between LIU Qingping and GUO Qiyong (and their followers) about the “moral heart ”of Confucianism in order to draw acomparison with Islamic ethics for mutual illumination of the two traditions.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Bacterial Biofilm and its Clinical Implications. [REVIEW]Mohammad Reza Shakibaie - 2018 - Annals of Microbiology and Research 2:45-50.
  Microbial biofilm created huge burden in treatment of both community and hospital infections. A biofilm is complex communities of bacteria attached to a surface or interface enclosed in an exopolysaccharide matrix and protected from unfavorable conditions such as presence of antibiotics, host defense or oxidative stresses. Biofilms are often considered hot spot for horizontal gene transfer among same or different bacterial species. Furthermore, bacteria with increased hydrophobicity facilitate biofilm formation by reducing repulsion between the extracellular matrix and the bacterium. There (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Has Richard Rorty a Moral Philosophy?Mohammad Asghari - 2015 - Journal of Philosophical Investigations at University of Tabriz 9 (17):53-74.
  I try to show that Richard Rorty, although is not a moral philosopher like Kant, nerveless, has moral philosophy that must be taken seriously. Rorty was not engaged with moral philosophy in the systematic manner common among leading modern and contemporary moral philosophers. This paper has two parts: first part, in brief, is concerned with principles of his philosophy such as anti-essentialism, Darwinism, Freudism, and historicism. Second part which be long and detailed, considers many moral themes in Rorty's thought such (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. The Norms of Authorship Credit: Challenging the Definition of Authorship in the European Code of Conduct for Research Integrity.Mohammad Hosseini & Jonathan Lewis - 2020 - Accountability in Research 27 (2):80-98.
  The practice of assigning authorship for a scientific publication tends to raise two normative questions: 1) ‘who should be credited as an author?’; 2) ‘who should not be credited as an author but should still be acknowledged?’. With the publication of the revised version of The European Code of Conduct for Research Integrity (ECCRI), standard answers to these questions have been called into question. This article examines the ways in which the ECCRI approaches these two questions and compares these approaches (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  35
  Marketing and Branding in Higher Education Institute.Mohajer Seyed Mohammad - 2020 - amazon.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Defending Davidson’s Anti-Skepticism Argument: A Reply to Otavio Bueno.Mohammad Reza Vaez Shahrestani - 2017 - Philosophy Study 7 (11).
  In the article of Bueno titled “Davidson and Skepticism: How Not to Respond to the Skeptic,” he intends to demonstrate that although Davidson’s theory of Coherence holds many attractions, it does not entail a response to any kinds of skepticism including Global, Lottery, and Pyrrhonian. In this study, the goal is to criticize the work of Prof. Bueno in connection with two criticisms raised by him over Davidson’s anti-skeptical strategy. Further, by giving some reasons in favor of Davidson’s anti-skepticism argument, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Davidson's No-Priority Thesis in Defending the Turing Test.Mohammad Reza Vaez Shahrestani - 2012 - Procedia - Social and Behavioral Sciences 32:456-461.
  Turing does not provide an explanation for substituting the original question of his test – i.e., “Can machines think?” with “Can a machine pass the imitation game?” – resulting in an argumentative gap in his main thesis. In this article, I argue that a positive answer to the second question would mean attributing the ability of linguistic interactions to machines; while a positive answer to the original question would mean attributing the ability of thinking to machines. In such a situation, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  83
  Molecular Characterization of lpxACD and pmrA/B Two-Component Regulatory System in the Colistin Resistance Acinetobacter Baumannii Clinical Isolates.Mohammad Reaza Shakibaie - 2020 - Gene Reports 21.
  Colistin is drug of choice for treatment of carbapenem resistant Acinetobacter baumannii infections, but increasing colistin resistance (Col-R) has been emerged across the globe. In this study, we collected 187 A. baumannii isolates from specimens of 240 patients admitted to intensive care units (ICUs) of two hospitals in Kerman, Iran during 2017-2018. Among the isolates, four isogenic extensive drug-resistant (XDR) strains with Minimum Inhibitory Concentration (MIC) ≥4 µg/mL against colistin were selected for further study. All the Col-R isolates harbored an (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Al-Ghazali and Descartes From Doubt to Certainty.Mohammad Alwahaib - 2017 - Discusiones Filosóficas 18 (31 July - December):15-40.
  This paper clarifies the philosophical connection between Al-Ghazali and Descartes, with the goal to articulate similarities and differences in their famous journeys from doubt to certainty. As such, its primary focus is on the chain of their reasoning, starting from their conceptions of truth and doubt arguments, until their arrival at truth. Both philosophers agreed on the ambiguous character of ordinary everyday knowledge and decided to set forth in undermining its foundations. As such, most scholars tend to agree that the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  64
  Hegel and the Divinity of Light in Zoroastrianism and Islamic Phenomenology.Mohammad Azadpur - 2007 - The Classical Bulletin 82 (2):227-246.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  47
  The Sublime Visions of Philosophy: Fundamental Ontology and the Imaginal World (‘Ālam Al–Mithāl).Mohammad Azadpur - 2006 - In Anna-Teresa Tymieniecka (ed.), Islamic Philosophy and Occidental Phenomenology on the Perennial Issue of Microcosm and Macrocosm. pp. 183-201.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  78
  Unveiling the Hidden: On the Meditations of Descartes & Al-Ghazzali.Mohammad Azadpur - 2003 - In Anna-Teresa Tymieniecka (ed.), The Passions of the Soul: A Dialogue Between Phenomenology and Islamic Philosophy. Kluwer. pp. 219-240.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  53
  Who Is Nietzsche’s Zarathustra? Philosophy, Morality, & the Persians.Mohammad Azadpur - 1999 - New Nietzsche Studies 3:69-82.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. اصول وجود- معرفت شناختي محاورات اوليه افلاطون.Mohammad Bagher Ghomi - 2015 - Hasti Va Shenakht 2 (1):37-54.
  در اين جستار بر آنيم اصول وجود شناختي و معرفت شناختي افلاطون در محاورات اوليه و علي الخصوص لاخس، خارميدس، اوثيفرون، اوتيدموس و هيپياس بزرگ را بر مبناي سه عنصر آنچه «دور سقراطي» مي ناميم يعني پرسش سقراطي، ادعاي سقراطي انكار دانش و النخوس مورد بررسي قرار دهيم. حاصل اين بررسي شش اصل وجود - معرفت شناختي است: شناخت الف، معرفت‌شناسي دوقطبي، وجودشناسي دو‌قطبي، معرفت گسسته، وجود گسسته و معرفت وجود. اگرچه اين اصول عمدتاً جديد نبوده و پيشتر مورد بحث (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  68
  کرونولوژی وجود – معرفت شناختی آثار افلاطون.Mohammad Bagher Ghomi - 2015 - Zehn 60:87-127.
  در اين جستار برآنيم كه ترتيبي جديد از محاورات افلاطون ارائه نمائيم؛ ترتيبي كه بر مبناي توسعه وجودشناختي و معرفت شناختي افلاطون مبتني است و تفاوت‌هاي اساسي با كرونولوژي غالب امروزي محاورات دارد. در حاليكه در همه كرونولوژي هاي پذيرفته شده فعلي، پارمنيدس به عنوان نقد نظريه مثال در محاورات مياني و بنابراين متأخر از اين محاورات در نظر گرفته مي‌شود، كرونولوژي پيشنهادي ما پارمنيدس را پس از محاورات اوليه و پيش از محاورات مياني قرار مي‌دهد. بر اساس اين تغيير (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  25
  بررسی امکان حکم تاملی در نقد عقل محض.Mohammad Bagher Ghomi - 2014 - هستی و شناخت 1 (1):85-102.
  کانت در نقد قوه حکم نوعی حکم را به عنوان حکم تاملی معرفی می کند.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  54
  بررسی تبییین کانت از قوای تخیل و فاهمه در نقدهای اول و سوم.Mohammad Bagher Ghomi - 2010 - Zehn 41 (11):109-129.
  بررسی تبییین کانت از قوای تخیل و فاهمه در نقدهای اول و سوم.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  49
  پیش سقراطیان ارسطویی.Mohammad Bagher Ghomi - 2014 - متافیزیک 18 (6):17-32.
  در اين مقاله تلاش مي‌كنیم روايت ارسطو از پيش‌سقراطيان را بر اساس متون خود ارسطو و عمدتاً با استفاده از كتاب‌هاي متافيزيك، فيزيك و كون و فساد مورد بررسي قرار دهیم و نشان دهيم چگونه ارسطو همه پيش‌سقراطيان را به يك نحو و بر مبناي چهارچوب فلسفه خودتفسير مي‌كند. او آرخه پيش‌سقراطي را به معناي عنصر يعني امري بسيط كه خود از چيز ديگري نيست و همه چيز از آن تركيب شده است، تفسير مي كند و حتي آن را به (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. A Critique of the Standard Chronology of Plato's Dialogues.Mohammad Bagher Ghomi - manuscript
  That i) there is a somehow determined chronology of Plato’s dialogues among all the chronologies of the last century and ii) this theory is subject to many objections, are points this article intends to discuss. Almost all the main suggested chronologies of the last century agree that Parmenides and Theaetetus should be located after dialogues like Meno, Phaedo and Republic and before Sophist, Politicus, Timaeus, Laws and Philebus. The eight objections we brought against this arrangement claim that to place the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. An Onto-Epistemological Chronology of Plato’s Dialogues.Mohammad Bagher Ghomi - manuscript
  This paper aims to suggest a new arrangement of Plato’s dialogues based on a different theory of the ontological as well as epistemological development of his philosophy. In this new arrangement, which proposes essential changes in the currently agreed upon chronology of the dialogues, Parmenides must be considered as criticizing an elementary theory of Forms and not the theory of so-called middle dialogues. Dated all as later than Parmenides, the so-called middle and late dialoguesare regarded as two consecutive endeavors to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  64
  Πολλαχῶς Ἔστι; Plato’s Neglected Ontology.Mohammad Bagher Ghomi - manuscript
  This paper aims to suggest a new approach to Plato’s theory of being in Republic V and Sophist based on the notion of difference and the being of a copy. To understand Plato’s ontology in these two dialogues we are going to suggest a theory we call Pollachos Esti; a name we took from Aristotle’s pollachos legetai both to remind the similarities of the two structures and to reach a consistent view of Plato’s ontology. Based on this theory, when Plato (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Plato’s Metaphysical Development Before Middle Period Dialogues.Mohammad Bagher Ghomi - manuscript
  Regarding the relation of Plato’s early and middle period dialogues, scholars have been divided to two opposing groups: unitarists and developmentalists. While developmentalists try to prove that there are some noticeable and even fundamental differences between Plato’s early and middle period dialogues, the unitarists assert that there is no essential difference in there. The main goal of this article is to suggest that some of Plato’s ontological as well as epistemological principles change, both radically and fundamentally, between the early and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Plato Seeking for “One Real Explanation” in Phaedo.Mohammad Bagher Ghomi - manuscript
  This essay intends to discuss what Plato was seeking as an explanation in Phaedo. In this dialogue, we observe Socrates criticizing both the natural scientists’ explanations and Anaxagoras’ theory of Mind because they could not explain all things, firstly, in a unitary and, secondary, in a real way. Thence, we are to call what Plato is seeking as his ideal explanation in Phaedo “One Real Explanation”. He talks at least about three kinds of explanation, two of which, the confused and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. The Development of Ontology and Epistemology in Plato's Philosophy.Mohammad Bagher Ghomi - manuscript
  Investigating Plato’s ontological as well as epistemological status in each of his dialogues, this book is going to challenge the current theories of Plato’s development and suggest a new theory. Regarding the relation of Plato’s early and middle period dialogues, scholars have been divided to two opposing groups: unitarists and developmentalists. While developmentalists try to prove that there are some noticeable and even fundamental differences between Plato’s early and middle period dialogues, the unitarists assert that there is no essential difference (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Molecular Analysis and Expression of Bap Gene in Biofilm-Forming Multi-Drug-Resistant Acinetobacter Baumannii.Omid Azizi, Mohammad Reza Shakibaie & Fereshteh Shahcherghi - 2016 - Reports of Biochemistry and Molecular Biology 5 (1):1-8.
  Acinetobacter baumannii is commonly resistant to nearly all antibiotics due to presence of antibiotic resistance genes and biofilm formation. In this study we determined the presence of certain antibiotic-resistance genes associated with biofilm production and the influence of low iron concentration on expression of the biofilm-associated protein gene (bap) in development of biofilm among multi-drug-resistant A. baumannii (MDRAB). Sixty-five MDRAB isolates from clinical samples were collected. Molecular typing was carried out by random amplified polymorphism DNA polymerase chain reaction (RAPD-PCR). Biofilm (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  14
  Data Analysis, Analytics in Internet of Things and BigData.Mohammad Nezhad Hossein Shourkaei, Damghani Hamidreza, D. Leila & Hosseinian Heliasadat - 2019 - 4th International Conference on Combinatorics, Cryptography, Computer Science and Computation 4.
  The Internet-of-Things (IoT) is gradually being established as the new computing paradigm, which is bound to change the ways of our everyday working and living. IoT emphasizes the interconnection of virtually all types of physical objects (e.g., cell phones, wearables, smart meters, sensors, coffee machines and more) towards enabling them to exchange data and services among themselves, while also interacting with humans as well. Few years following the introduction of the IoT concept, significant hype was generated as a result of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  46
  Aristotle's Axology.Seyed Mohammad Hosseini - 2010 - Ayeneh Marefat 20 (7):95-121.
  This Paper attempts to Jude the axiology of Aristotle’s Philosophy based on Aristotelian Philosophy. For this Purpose, we will first Prove axiology as a kind of knowledge and then we will study the relation between axiology and two others knowledge domains, that is, ontology and epistemology. We will demonstrate that values like goodness and beauty, are same final cause and formal cause for explanation of values of every thing. At least, in the nature, goodness and beauty are the idea of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Phenomenal Consciousness from the Prospect of Representational Theory of Mind.Seyed Mohammad Hosseini & Kambiz Badee - 2013 - Falsafe 41 (1):85-104.
  One of the most important questions in epistemology is the nonphysical realities, like phenomenal consciousness. The main claim of physicalism is real explanations of events and properties are only physical explanations and representationalists are agree too. Thus these realities can explained by the rule of biases of physical and objective events.On the other hand , phenomenalists maintain that conscious experiences and aspect of subjectivity of phenomenal consciousness are not. In this article I attempt formulated the problem of phenomenal consciousness based (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  71
  Railton, explanation, and metaphysical debates.Seyed Mohammad Hosseini & Majid Akbari - 2014 - Journal of Philosophical Investigations at University of Tabriz 24 (5):69-92.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  26
  Avicenna's Essentialism.Sakineh Karimi & Mohammad Saeedimehr - 2019 - Journal of Knowledge 12 (1):179-212.
  Reflecting on Avicenna’s works indicates that by ‘Dhat’(ذات), when used in the context of universal essences, he means either the quiddity or the nature, and when used in the context of individual essence, especially God’s essence, he means the very existence. The second meaning, i.e. the nature, which is the result of his inquiry about the reality of things, is based on the first one, i.e. the quiddity. According to this second meaning, and througha kind of thought experiment and using (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  18
  The Principles of Avicenna’s Physics.Sakineh Karimi & Mohammad Saeedimehr - 2013 - Falsafe-Ye Elm, Institue for Humanities and Cultural Studies 3 (4): 47-71.
  Abstract In the light of the analysis of Avicenna’s definition of “nature” we can discover the main principles of his physics, which are: ‘The agency of the nature’, ‘the directness of this agency’, ‘the natural object’, and ‘the essential agency of the nature’. One of the main consequences of this analysis is that the nature could be considered as the direct cause of the motion, immobility and spatial balance of the material objects. Moreover, it shows that natural objects are essentially (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  97
  EBN AL-MOQAFFAʿ, ABŪ MOḤAMMAD ʿABD-ALLĀH RŌZBEH.J. Derek Latham - 2011 - Encyclopaedia Iranica.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Evaluation Synergistic Effect of TiO2, ZnO Nanoparticles and Amphiphilic Peptides (Mastoparan-B, Indolicidin) Against Drug-Resistant Pseudomonas Aeruginosa, Klebsiella Pneumoniae and Acinetobacter Baumannii.Shalaleh Masoumi & Mohammad Reza Shakibaie - 2018 - Archives of Pediatric Infectious Diseases 6 (3):1-8.
  Backgound: The aims of this study were to evaluate the antimicrobial properties and synergistic effects of nano-titanium dioxide (TiO2), nano- zinc oxide (ZnO) and two synthetic peptides (mastoparan-B, indolicidin) against drug-resistant strains of Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, and Acinetobacter baumannii. -/- Methods: From March to August 2015, a total of 30 (10 each) isolates of the above bacteria were recovered from patients in the ICU of two referral hospitals in Kerman, Iran. The sizes and purities of nano-TiO2, nano-ZnO were determined (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Action-Oriented Research in Education: A Comparative Study on A Western and An Islamic View.Khosrow Bagheri Noaparast & Mohammad Zoheir Bagheri Noaparast - 2012 - AMERICAN JOURNAL OF ISLAMIC SOCIAL SCIENCES 29 (2):43-63.
  Comparative studies among cultures, particularly Western and Eastern ones, are vital and necessary. In this essay, we are presenting a comparison between Western and Islamic views. The focus of this study is on action-oriented educational research based on Charles Clark’s view as a more recent action-oriented view on educational research. The comparison between Clark’s view and the one we suggest that is inspired by the Islamic view of human action and shows that there are considerable commonalities between the two views (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  93
  A Bibliometric Analysis and Visualization of the Scientific Publications of Universities: A Study of Hamadan University of Medical Sciences During 1992-2018.Heidar Mokhtari, Seyedeh Zahra Mirezati, Mohammad Karim Saberi, Farzaneh Fazli & Mohammad Kharabati-Neshin - 2019 - Webology 16 (2):187-211.
  The evaluation of universities from different perspectives is important for their scientific development. Analyzing the scientific papers of a university under the bibliometric approach is one main evaluative approach. The aim of this study was to conduct a bibliometric analysis and visualization of papers published by Hamadan University of Medical Science (HUMS), Iran, during 1992-2018. This study used bibliometric and visualization techniques. Scopus database was used for data collection. 3753 papers were retrieved by applying Affiliation Search in Scopus advanced search (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Aesthetic Formalism, Reactions and Solutions.Khosrow Bagheri Noaparast & Mohammad Zoheir Bagheri Noaparast - 2011 - Wisdom and Philosophy 6 (4):101-112.
  It seems necessary to introduce the basic concepts used in this article i.e. formalism, anti-formalism and moderate formalism. Formalists believe that the aesthetic appreciation of an art work generally involves an attentive awareness of its sensory or conceptual qualities and does not require knowledge about its non-perceptual properties. Anti-formalists on the hand hold that noon of the aesthetic properties in the work of art are formal. A number of philosophers have recently advocated a more moderate formalism. According to this view (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. The Sophisticated Inductive Approach and Science Education.Khosrow Bagheri Noaparast, Zahra Niknam & Mohammad Zoheir Bagheri Noaparast - 2011 - Procedia - Social and Behavioral Sciences 30:1365-1369.
  Introduction: The aim of the present study was to explore the relationship between sophisticated view of induction and science education. Method: This study is a critical review on the relation between philosophical approaches to science and science education. Thus, an analytic method is used in investigating the theories of science and their relationship to science education. Results: Analysing the arguments against induction, we argue that the sophisticated view of induction is not only resistant against the critiques but also inspiring for (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Bīrūnī, Abū Rayḥān.C. Edmund Bosworth, David Pingree, George Saliba, Georges C. Anawati, François de Blois & Bruce B. Lawrence - unknown - Encyclopædia Iranica.
  BĪRŪNĪ, ABŪ RAYḤĀN MOḤAMMAD b. Aḥmad (362/973- after 442/1050), scholar and polymath of the period of the late Samanids and early Ghaznavids and one of the two greatest intellectual figures of his time in the eastern lands of the Muslim world, the other being Ebn Sīnā.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  56
  آيا هدف خداوند مى تواند سرچشمه معناى زندگى باشد؟* (Farsi: Could God's Purpose Be the Source of Life's Meaning?).Thaddeus Metz - 2003 - Naqd Va Nazar: Quarterly Journal of Philosophy and Theology 8 (29-30):149-183.
  Persian translation by Mohammad Saeedi of 'Could God's Purpose Be the Source of Life's Meaning?' (first published in Religious Studies 2000).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Philosophy of Sufism and Islam.Desh Raj Sirswal - 2016 - Lokayata: Journal of Positive Philosophy (01):34-38.
  Many different meanings are attributed to the term Sufi. From the philosophical standpoint the sufi sect leans towards the mystic tradition, while taken etymologically the word implies anything which is extracted from wool. Sufi was the term applied to those individuals who went through life wearing a woolen gown, spending their life in mediation and prayer. Other scholars are of the opinion that the terms sufi is derived from the root “Suffa” which is applicable to the platform built by (...) in the mosque at Madina. Hence the term sufi applied to those benevolent and pure but homeless people who spent their time sitting on this platform and meditating upon this life and the hereafter. According to Gazzzali , the term sufi implies a man’s remaining at peace with the world, in mediation upon God. We can say that the Sufis are example of pure spiritual discipline which require a sense of dedication and humanity to get the ultimate goal of life i.e. self-realisation. (shrink)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. हज़रत शाह काज़िम कलन्दर.सुहैल काकोरवी - 2014 - SOCRATES 2 (1):262-269.
  Muslim Sufi ideology had been spread by the saints who came from various Islamic countries. The cultural and religious atmosphere of India was very favourable for Sufism which has a power to move the minds towards humanity and philanthropy. Quran teaches us that we must love God vehemently and the effect of which produces love for his creations. Sufis in their effort followed the commands of Almighty. They tried to come near all sorts of human beings and understood their agonies (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Vision of Oneness.Ignazio Licata & Ammar J. Sakaji (eds.) - 2011 - Aracne Editrice.
  A cura di Ignazio Licata, Ammar J. Sakaji Jeffrey A. Barrett, Enrico Celeghini, Leonardo Chiatti, Maurizio Consoli, Davide Fiscaletti, Ervin Goldfain, Annick Lesne, Maria Paola Lombardo, Mohammad Mehrafarin, Ronald Mirman, Ulrich Mohrhoff, Renato Nobili, Farrin Payandeh, Eliano Pessa, L.I Petrova, Erasmo Recami, Giovanni Salesi, Francesco Maria Scarpa, Mohammad Vahid Takook, Giuseppe Vitiello This volume comes out from an informal discussion between friends and colleagues on the answer:what topic do you think as fundamental in theoretical physics nowadays? Obviously wereceived (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark