Từ thông tin đến tri thức và công nghệ trong kinh tế tri thức: Bài học thế giới và gợi ý cho Việt Nam

Tạp Chí Thông Tin Và Truyền Thông (2024)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Từ đầu thập niên 2000, Đảng và Nhà nước đã khẳng định việc kinh tế tri thức là thành phần nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam.

Author Profiles

Analytics

Added to PP
2024-02-11

Downloads
35 (#90,272)

6 months
35 (#84,996)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?