Đề cương học phần Văn hóa kinh doanh

Thuongmai University Portal (2012)
  Copy   BIBTEX

Abstract

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN VĂN HÓA KINH DOANH 1. Tên học phần: VĂN HÓA KINH DOANH (BUSINESS CULTURE) 2. Mã học phần: BMGM1221 3. Số tín chỉ: 2 (24,6) (để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 60 giờ chuẩn bị cá nhân)

Analytics

Added to PP
2024-02-21

Downloads
31 (#92,116)

6 months
31 (#88,179)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?