Nature sẽ ủng hộ kế hoạch Plan S

EASE Vietnam Scicomm 3 (2):1-2 (2020)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Tại thị trường Châu Âu, Springer Nature cho biết có đến 4 quốc gia có hơn 70% tác giả đang lựa chọn công bố mở. Tuy nhiên, để đạt được 30% còn lại thì các nhà xuất bản như Springer Nature cần đưa ra các lựa chọn hấp dẫn và thuyết phục hơn là ép buộc các tác giả phải lựa chọn Open Access như yêu cầu hiện nay.

Analytics

Added to PP
2020-04-18

Downloads
169 (#72,159)

6 months
40 (#82,392)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?