Kiel – Thành phố đầu tiên của Đức nhận chứng nhận Không Rác thải

Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Văn hóa thặng dư sinh thái là tập hợp các thái độ, giá trị, niềm tin và hành vi bảo vệ và tôn tạo môi trường được chia sẻ bởi một cộng đồng nhằm giảm tác động tiêu cực của con người tới môi trường, giúp bảo tồn và phục hồi thiên nhiên [1]. Đây được xem là giải pháp để con người có thể sống hòa hợp với thiên nhiên và hướng tới bảo vệ môi trường một cách dài hạn và bền vững.

Analytics

Added to PP
2023-10-22

Downloads
93 (#83,175)

6 months
93 (#37,672)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?