Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Kilusang Kababaihan: Mga Tala.Gantala Press - 2020 - Gantala Press.
  Sa kasaysayang ito, sinisikap naming tuntunin ang kilusang kababaihan sa Pilipinas kasabay ng kilusang kababaihan sa ibang bansa, partikular sa Estados Unidos na mas kilala o pamilyar na kasaysayan sa nakararami at mahigpit na kasalikop ng ating kasaysayan. Sasalok din ang kasaysayang ito sa tinatawag na “postcolonial feminism” na pinapalagay naming mas akma sa konteksto ng Pilipinas (kaysa mga kanluraning diskurso ng feminismo). Ang kasaysayang ito ay hindi sinulat ng propesyunal na historyador o akademiko; bagkus, ito ay mga panimulang tala (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Kasaysayang Buhay ni Kapitan Moy (1851-1891) sa Konteksto ng Kasaysayang Mariqueño.Axle Christien Tugano - 2020 - Hasaan Journal 6 (1):48-90.
  Patúloy nating kolektibong ginugunita ang kadakilaan ng mga bayaning Pilipino sa iba’t ibang sektor, panahon at perspektiba ngunit mababatid nating hindi pa rin sapat ang pagpapahalaga sa kanila dahil (1) limitado ang kaalaman hinggil sa kanila, (2) nagiging mailap ang mga datos patungkol sa kanila at (3) higit na binibigyang-pansin ang mga bayaning matagal nang iniangat sa pedestal. Laganap ang pananalambúhay sa mga ganitong bayaning nasa pedestal buhat pa noong panahong kolonyal hanggang sa kasalukuyan. Taliwas dito, itinatampok sa pag-aaral na (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark