Моделі споживання коміксів як варіант постмодерністської соціально-економічної комунікації

In Управління розвитком суб'єктів підприємництва в умовах викликів ХХІ століття. Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: pp. 313-324 (2019)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Авторами розглянуті умови соціалізації споживання коміксів у мікросоціальному масштабі, що дає змогу описати особливості формування та розвитку різноманітних поведінкових моделей попиту на даний продукт сучасної культури. Запропоновано доповнити сегментацію споживачів коміксів такими критеріями як схильність до домінантного формату читання та потенційні умови перегляду домінантного формату читання. Ключові слова: комікс, варіативність моделей споживання, суспільство, постмодернізм, соціальна комунікація. Авторами рассмотрены условия социализации потребления комиксов в микросоциальном масштабе, что позволяет описать особенности формирования и развития разнообразных поведенческих моделей спроса на данный продукт современной культуры. Предложено дополнить сегментацию потребителей комиксов такими критериями как склонность к доминантному формату чтения и потенциальные условия пересмотра доминантного формата чтения. Ключевые слова: комикс, вариативность моделей потребления, общество, постмодернизм, социальная коммуникация. The authors examined the conditions for the socialization of the comics consumption in the micro-social scale, which allows us to describe the characteristics of the formation and development of various behavioral patterns of demand for this product of modern culture. We have proposed to supplement the segmentation of comics consumers with such criteria as the propensity for the dominant reading format and the potential conditions for revising the dominant reading format. Keywords: comics, variability of consumption patterns, society, postmodernism, social communication.

Author Profiles

Tatyana Pavlova
Oles Honchar Dnipro National University
Roman Pavlov
Oles Honchar Dnipro National University

Analytics

Added to PP
2019-09-21

Downloads
455 (#27,768)

6 months
84 (#28,112)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?