От "времевост и историчност" към "историчност и времевост"

Философия 15 (6):22-30 (2006)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
"ОсноВният Въпрос, осноВната преgпостаВка за Всяка философия на историята е безспорно въпросът за значението на Времето, за прироgата на времето, защото историята е процес във времето, акт във времето, gВижение във времето. Ето защо значението, което се отgаВа на историята е непосреgно свързано със значението, което отgаваме на времето. Има ли времето метафизично значение? СВързано ли е то с нещо същестВено, gостигащо go най-gълбокото яgро на битието, или е само форма и услоВие за света на явленията, за света на феноменалното? СВързано или е с истинското битие, или е само феноменологично, свързано само с яВлеението, и не се простира върху вътрешната същност на битието, върху вътрешното му яgро?" (Николай Бердяев)
PhilPapers/Archive ID
PENQ
Upload history
Archival date: 2021-02-23
View other versions
Added to PP index
2021-02-23

Total views
8 ( #58,098 of 56,960 )

Recent downloads (6 months)
8 ( #51,159 of 56,960 )

How can I increase my downloads?

Downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.