Chống Đôla hóa: Bài học kinh nghiệm nào cho Việt Nam?

Tạp Chí Tài Chính (2014)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Tỷ lệ "đô la hóa" ở Việt Nam Ở Việt Nam, đồng ngoại tệ chưa được công nhận chính thức trong giao dịch, nên vấn đề "đô la hóa" vẫn đang được Nhà nước kiểm soát. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới đòi hỏi nền kinh tế Việt Nam phải hội nhập với tốc độ nhanh hơn, mức độ lớn hơn. Mặt trái mà chúng ta đang phải đối mặt là xử lý các nguồn vốn ngoại tệ từ nước ngoài chuyển vào nước ta với khối lượng lớn và ồ ạt. Đây cũng chính là nguy cơ tiềm ẩn mức độ "đô la hóa" ngày càng gia tăng.

Author's Profile

Analytics

Added to PP
2023-09-11

Downloads
71 (#81,129)

6 months
71 (#37,591)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?