Results for 'Małgorzata Chudzińska'

19 found
Order:
 1. Lekarskie prawo do sprzeciwu sumienia a odpowiedzialność prawna.Małgorzata Chudzińska, Anna Grzanka-Tykwińska & Bogusław Sygit - 2014 - Studia Prawnicze KUL 4 (60):21-41.
  Lekarski obowiązek niesienia pomocy pacjentom wynika nie tylko z zapisów Kodeksu Etyki Lekarskiej, lecz przede wszystkim z przepisu art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (u.z.l.), nakazującego lekarzowi udzielenie pomocy „w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki”. Zastosowania przepisu art. 30 u.z.l. nie wyłącza również klauzula sumienia, zawarta w przepisie art. 39 u.z.l. stanowiącym, iż lekarz może co prawda odmówić (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Metafora w doświadczeniu dzieła muzycznego: wokół koncepcji Rogera Scrutona.Małgorzata A. Szyszkowska - 2008 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 32:27-40.
  Metaphor in Experience of Musical Work. Account of Roger Scruton's Theory Author analyses Roger Scruton's theory of metaphorical transfer outlined in his The Aesthetics of Music. Tone and a special kind of listening constitute the main elements of music in Scruton's music aesthetics. It is through the listening experience, one in which physical sound changes into musical tone, that music comes into being. The change - Scruton argues - takes place when spatial and time metaphors are employed to describe and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Gest ekspresyjny jako element estetycznej interpretacji dzieła muzycznego.Małgorzata A. Szyszkowska - 2003 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 22:254.
  This paper presents gesture as an element of aesthetic experience of musical work. It focuses on specific dialectics of gesture in musical works as that which is visual or highlighted and at the same that which speaks to the listener. The difficulty in describing what constitute musical expressive gesture is there to guide us. The gesture stands in way of recognizing meaning and providing communication but at the same time that, which speaks to the listener is the most secluded, intimate (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Pojęcie idealnej granicy w estetyce dzieła muzycznego Romana Ingardena.Małgorzata A. Szyszkowska - 2011 - Aspekty Muzyki 1:203-225.
  Summary: In this paper author maintains that the term “ideal border” used by Roman Ingarden several times in his writing on music perception has more to offer than its face value suggests. The term is ambiguous and in its first reading seems to imply that Ingarden's take on musical work is all but coherent. Yet author tries to show that the term itself if taken seriously in its various possible interpretations makes Ingarden's aesthetics of music more interesting and inspiring then (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  99
  Messages in Art and Music: On Route to Understanding Musical Works with Jerrold Levinson.Malgorzata A. Szyszkowska - 2010 - Dialogue and Universalism 20 (3-4):97.
  In his article untitled Messages in Art Jerrold Levinson discusses the idea of a message behind a work of art. He argues that despite certain disclaimers put forward by artists it is „hard to deny that artworks (...) very often do have messages, and far from inexpressible ones”. From given examples it would seem that Levinson assumes that musical work just as other artworks sometimes generate messages and that in order for a work of music to be successful in expression (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  67
  Veränderung zur Praktike. Kleine Bemerkungen zur Lebensphilosophie des Evagrios Pontikos.Małgorzata Bogaczyk-Vormayr - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):191-210.
  English title: Change for praktike. Minor Comments to Evagrius Ponticus’ Philosophy of Life. The paper elucidates the evolution in understanding of a life phenomenon, which took place in the writing of the early Christian authors who referred to the heritage of the ancient philosophy trying to define their own position in relation to it. In this perspective the present author discusses the thought of Evagius Ponticus who undertakes some currents typical of Socrates’ concept of life, known from Plato’s dialogues. As (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Derelict Architecture: Aesthetics of an Unaesthetic Space.Małgorzata Nieszczerzewska - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (2):387-398.
  The main focus of this article is the question of the aesthetics of an unaesthetic ruined space.The author also pays particular attention to the ambivalence that exists in contemporary derelict architecture, referred to as ‘modern ruins’, and tries to show that such locations can be viewed as an ‘in‑between’ space.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. In der Gegenwart der Anderen. Norbert Elias über Leben und Sterben in der modernen Gesellschaft.Małgorzata Bogaczyk-Vormayr - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):429-444.
  Artykuł w głównej mierze poświęcony jest analizie późnego eseju Norberta Eliasa Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen (1982). W pierwszej części autorka rozpatruje socjologiczne refleksje Eliasa nad zmianami we współczesnej percepcji umierania – choroby, starości, śmierci. Zdaniem Eliasa fenomen śmierci podlega systematycznemu wykluczeniu z centrum życia społecznego – z codzienności -, co stanowi o nowej wersji jego „zaczarowania”. W części drugiej przedstawiona jest jedna z najważniejszych tez niniejszego artykułu, tj. idea rozumu anamnetycznego. Autorka skupia się tu na Eliasowskich (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Die theoretische Grundlage für den Phonetikunterricht im Germanistikstudium an polnischen Hochschulen.Małgorzata Żytyńska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:169-196.
  Niniejszy artykuł traktuje o możliwościach i powinnościach procesu nauczania fonetyki na polskich uczelniach wśród studentów germanistyki. Zważywszy na bardzo dobrą podstawę poprawnej wymowy, jaką jest korzystna baza artykulacyjna Polaków, jak też rónorodność metod, które powinny być stosowane podczas uczenia fonetyki, nie ulega wątpliwości, że studenci są w stanie sprostać bardzo wysokim wymaganiom stawianym przez wykładowców. Zawarta w artykule baza pojęciowa jest jedną z metod, które winno się wykorzystywać, aby osiągnąć rzeczony cel. A zatem obok nader świadomej artykulacji niemieckich głosek na (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Die lexikographische Auffassung des Valenzphänomens - deutsche Verbvalenzwörterbücher.Małgorzata Żytyńska - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis 4:141-164.
  Już w latach sześćdziesiątych zjawisko walencji znacznie zyskało na znaczeniu. Przyczyną tego mógł być fakt, iż gramatyka oparta na teorii walencji w coraz większym stopniu znajdowała swoje miejsce w nauczaniu języków obcych. W procesie uczenia się języka obcego istnieje bowiem zależność pomiędzy przyswajaniem znaczeń słów a zapamiętywaniem ich struktur syntaktycznych, co niewątpliwie bazuje na zjawisku walencji. Punktem wyjścia tej tezy jest zasada, według której wyrazy o podobnym znaczeniu tworzą konstrukcje o podobnej składni, co z kolei wypływa z faktu, iż wyrazy (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Generation, Transformation and Place in Inga Iwasiów’s Novels Bambino (2008) and Ku Słońcu (2010).Ursula Phillips - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (1):17-36.
  This paper discusses two novels by contemporary writer Inga Iwasiów (b. 1963), Bambino (2008) and Ku słońcu [Towards the Sun] (2010), in the context of geopolitical, ideological, social and psycho-cultural transformations as they specifically affect different generations of inhabitants of the Polish city of Szczecin (pre-1945 German Stettin) from 1945 until the first decade of the 21st century. Bambino covers the years 1945–1981, but also contains flashbacks to pre-war memory of Stettin and to the suppressed experiences of the new post-war (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  59
  Przeciw empatii — Sartre i Gombrowicz, czyli jak filozofia i literatura wyprzedzają koncepcje naukowe.Cieliczko Małgorzata - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):359-374.
  the article presents Jean Paul Sartre’s idea of the human body and the bodiliness described in his book Being and nothingness (1943). In this book, Sartre argued that every human relation is based on the objecti cation of one human by another, and entering into empathic contact is basically impossible. the author of the article has con onted this thesis with contemporary psychological and neuropsychological thought (mirror neuron theory) and has investigated how the category of empathy functions in literary studies. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  56
  "In hoc signo vinces" albo rzecz o starych łódzkich dowcipach.Małgorzata Półrola - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:303-317.
  Der vorliegende Beitrag ist als ein Versuch zu verstehen, dem polnischen Leser eine recht seltsame Position aus der Reihe der deutschsprachigen Lodzaica, nämlich die 1913 im Verlag August Grüning in Pabianice herausgegebene Sammlung von Witzen und Anekdoten mit dem Titel 'Ne Mütze voll Witze aus Lodz und Pabianice’, näherzubringen. Der Verfasser des schmalen Bändchens, der sich hinter dem Pseudonym Wilfried Spectator verbirgt, ist Reinhold Piel, ein Deutscher aus Pabianice. Als Satelitenstadt von Łódź, der sich damals sehr rasch entwickelnden Textilmetropole, bildete (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  46
  Traum der Valenzforscher – ein brauchbares Valenzwörterbuch.Małgorzata Żytyńska - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:109-123.
  Niniejszy tekst traktuje o potencjale teorii walencji – o możliwości wykorzystania jej w różnych dziedzinach nauki o języku i dydaktyki, głównie zaś o korzyściach związanych z umieszczaniem informacji dotyczącej łączliwości poszczególnych leksemów w słownikach. Celem artykułu jest analiza przydatności opublikowanych dotychczas słowników walencyjnych, wyodrębnienie czynników powodujących, iż nie cieszą się one zainteresowaniem oraz próba weryfikacji danych zawieranych w takich słownikach, aby mogły stać się słownikami użytkowymi. Fakt, iż opracowanie dobrego słownika walencyjnego stwarza leksykografom i lingwistom ogromne trudności, nie powinien jednak (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  42
  Die "Volksmärchen der Deutschen" von Johann Karl August Musäus und deren Rezeption in der Romantik.Małgorzata Kubisiak - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis 2:171-183.
  Wydane w latach 1782-1786 Niemieckie baśnie ludowe Johanna Karla Augusta Musausa, znanego oświeceniowej publiczności autora poczytnych Podróży fizjognomicznych, przyjęto początkowo entuzjastycznie, uznając je za wyjątkowo udaną formę literaryzacji elementów baśniowej tradycji ustnej i pisanej oraz podkreślając walory "dowcipnej" narracji. W wieku XVIII pojęcie "baśni" (Miirchen) miało szerokie znaczenie. Słowniki i leksykony wskazują na to, iż pojęcia: "bajka" (Fabel), "baśń" (Mcirchen), "podanie" (Sage) i "legenda"(Legende) mogły być używane zamiennie. Musaus definiuje we wstępie do swego zbioru zatytułowanym Słowo wstępne do pana Dawida (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  40
  Valenzorientierte Analyse des Präfigierungsparadigmas vom deutschen Simplexverb "sprachen".Małgorzata Żytyńska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:127-168.
  Niniejszy artykuł stanowi praktyczną analizę czasowników utworzonych od jednego rdzenia -sprechen przy wykorzystaniu wszystkich możliwych w tym przypadku przedrostków czasownikowych. Celem analizy było jednakże nie tylko stworzenie części praktycznego słownika, w którym oprócz przykładów łączliwości danych czasowników na wzór istniejących słowników języka niemieckiego zawarte zostały również informacje dotyczące ich walencji (syntaktycznej i semantycznej, a zatem obok liczby i cech morfologicznych wymaganych dopełnień zawarto aspekt kompatybilności semantycznej poszczególnych dopełnień względem badanych czasowników), lecz biorąc pod uwagę całościowo badany paradygmat, chodziło o wykazanie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  68
  Ramowy Katalog Kompetencji Cyfrowych.Justyna Jasiewicz, Mirosław Filiciak, Anna Mierzecka, Kamil Śliwowski, Andrzej Klimczuk, Małgorzata Kisilowska, Alek Tarkowski & Jacek Zadrożny - 2015 - Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  20
  The Framework Catalogue of Digital Competences.Justyna Jasiewicz, Mirosław Filiciak, Anna Mierzecka, Kamil Śliwowski, Andrzej Klimczuk, Małgorzata Kisilowska, Alek Tarkowski & Jacek Zadrożny - 2015 - Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  9
  Taksonomia Funkcjonalnych Kompetencji Cyfrowych Oraz Metodologia Pomiaru Poziomu Funkcjonalnych Kompetencji Cyfrowych Osób Z Pokolenia 50+.Alek Tarkowski, Anna Mierzecka, Justyna Jasiewicz, Mirosław Filiciak, Małgorzata Kisilowska, Andrzej Klimczuk & Elżbieta Bojanowska - 2015 - Centrum Cyfrowe Projekt: Polska;Stowarzyszenie „Miasta W Internecie”.
  Raport wydany został przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie". Jego celem jest opracowanie modelu i katalogu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych. Przedstawia on analizȩ badań i literatury przedmiotu, taksonomie kompetencji cyfrowych oraz projekt pomiaru funkcjonalnych kompetencji cyfrowych. Raport powstał w ramach „Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego Internetu ", realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie" pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark