Results for 'Maja Spener'

23 found
Order:
See also
Maja Spener
University of Birmingham
 1. Introspecting in the 20th Century.Maja Spener - 2018 - In Amy Kind (ed.), Philosophy of Mind in the Twentieth and Twenty-First Centuries. London: Rutledge. pp. 148-174.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Consciousness, Introspection, and Subjective Measures.Maja Spener - forthcoming - In Uriah Kriegel (ed.), The Oxford Handbook of the Philosophy of Consciousness. Oxford University Press.
  This chapter discusses the main types of so-called ’subjective measures of consciousness’ used in current-day science of consciousness. After explaining the key worry about such measures, namely the problem of an ever-present response bias, I discuss the question of whether subjective measures of consciousness are introspective. I show that there is no clear answer to this question, as proponents of subjective measures do not employ a worked-out notion of subjective access. In turn, this makes the problem of response bias less (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Die Grundlagen der Normativität bei Kant und Spener.Anna Szyrwińska - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):225-238.
  English title: The Fundations of Normativity by Kant and Spener. In one of the chapters in Conflict of Faculties, Kant presents so-called “Spener’s problem”. Kant refers to the conception of the 17th century theologian Philipp Jakob Spener, concerning the problem of radical moral transformation of individuals. Spener became famous as one of the founders and main exponents of pietistic theology, which in the 18th century became one of the most significant intellectual trends at the University of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i godności [Limitation Clause and the Inviolability of Rights and Dignity].Marek Piechowiak - 2009 - Przegląd Sejmowy 17 (2 (91)):55-77.
  The author examines the arguments for applicability of the limitation clause which specifies the requirements for limitation of constitutional freedoms and rights (Article 31 para. 3 of the Constitution) to the right to protection of life (Article 38). Even if there is almost a general acceptance of such applicability, this approach does not hold up to criticism based on the rule existing in the Polish legal order that treaty commitments concerning human rights have supremacy over national statutory regulations. Due to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Participatory Budgeting in the United States: A Preliminary Analysis of Chicago's 49th Ward Experiment.LaShonda M. Stewart, Steven A. Miller, R. W. Hildreth & Maja V. Wright-Phillips - 2014 - New Political Science 36 (2):193-218.
  This paper presents a preliminary analysis of the first participatory budgeting experiment in the United States, in Chicago's 49th Ward. There are two avenues of inquiry: First, does participatory budgeting result in different budgetary priorities than standard practices? Second, do projects meet normative social justice outcomes? It is clear that allowing citizens to determine municipal budget projects results in very different outcomes than standard procedures. Importantly, citizens in the 49th Ward consistently choose projects that the research literature classifies as low (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 32:131-159.
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 7. Prawne a pozaprawne pojęcia dobra wspólnego [Legal and Extralegal Notions of Common Good].Marek Piechowiak - 2013 - In Wojciech Arndt, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Dobro wspólne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Sejmowe. pp. 23-45.
  Opracowanie dotyczy relacji konstytucyjnego pojęcia „dobro wspólne” z art. 1 Konstytucji RP, do pozaprawnych pojęć dobra wspólnego. Bezpośredni asumpt do jego przygotowania dało zdanie odrębne sędziego Trybunału Konstytucyjnego Zbigniewa Cieślaka do wyroku TK z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie Kp 7/09, dotyczącej zmian w prawie budowlanym. Jest to w ogóle najobszerniejsza wypowiedź w całym dotychczasowym orzecznictwie TK poświęcona wprost problematyce dobra wspólnego. Sędzia Z. Cieślak wyraźnie odróżnił prawne pojęcie dobra wspólnego – jego zdaniem właściwe dla interpretacji klauzuli dobra (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Pojęcie praw człowieka [The Notion of Human Rights].Marek Piechowiak - 1997 - In Leszek Wiśniewski (ed.), Podstawowe prawa jednostki oraz ich sądowa ochrona. Wydawnictwo Sejmowe. pp. 7-37.
  W opracowaniu tym poszukiwana jest odpowiedź na dwa pytania: „co to są prawa człowieka?” oraz „jakie są zasadnicze elementy konstytucyjnej koncepcji tych praw?” Odpowiadając na pierwsze pytanie, zmierzać będę do wskazania zasadniczych elementów współczesnej – opartej przede wszystkim na prawie międzynarodowym – koncepcji służącej ujęciu tych praw, czyli do eksplikacji pojęcia praw człowieka. Odpowiadając na drugie, będę poszukiwać zasadniczych konsekwencji, które dla konstytucyjnych regulacji ma uznanie tej koncepcji. Analizy mają charakter projektujący. Nie jest moim celem rekonstrukcja koncepcji praw człowieka zawartej (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Not One, Not Two: Toward an Ontology of Pregnancy.Maja Sidzinska - 2017 - Feminist Philosophy Quarterly 3 (4):1-23.
  Basic understandings of subjectivity are derived from the principles of masculine embodiment such as temporal stability and singularity. But pregnancy challenges such understandings because it represents a sort of splitting of the body. In the pregnant situation, a subject may experience herself as both herself and an other, as well as neither herself nor an other. This is logically untenable—an impossibility. If our discourse depends on singular, fixed referents, then what paradigms of identity are available to the pregnant subject? What (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  55
  Racje wewnętrzne i zewnętrzne.Bernard Williams & Tomasz Żuradzki - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (1):231-246.
  Artykuł, opublikowany po raz pierwszy w 1979 r., jest jednym z najczęściej cytowanych tekstów filozoficznych z drugiej połowy XX wieku. Tekst Bernarda Williamsa zainicjował kilka ważnych debat, toczących się do dziś w etyce i filozofii działania. Zaproponowana przez niego interpretacja pojęcia racji działania jest, z jednej strony, niezwykle wpływowa, ale z drugiej bardzo niejednoznaczna i często krytykowana. Williams broni stanowiska, które z czasem zaczęto określać jako internalizm racji: pewne względy są racjami działania dla danego podmiotu tylko wtedy, gdy mają ścisły (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  40
  Spór o depresję. Czy fenomenologicznie zorientowana filozofia psychiatrii rozwiąże problemy psychiatrii redukcjonistycznej?Maja Białek - 2019 - Diametros 59:1-22.
  The aim of my paper is to review the discussion concerning various difficulties which surround the definition of depression and the methods of diagnosing and treating the disease against the background of the now dominant reductionist paradigm in psychiatry, as well as to answer the question whether a new approach to psychiatric disorders proposed by philosophers of psychiatry working within the phenomenologically inspired embodied and enactive paradigm indeed offers a solution to these difficulties. I present the issues specific to the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  43
  Maszyny, cnoty i "dżihad butleriański".Piotr Machura - 2018 - Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51 (2).
  Przedmiotem artykułu jest rozważenie znaczenia zmian, jakie dla form działania podmiotowego (duchowości) mają zmiany technologicznie. Przyjmując, że pewne punkty zaczepienia takiej refleksji dostępne są w popkulturowych formach oswajania postępu, jako osiowe wybieram pojęcie „dżihadu buteriańskiego” z powieści Diuna Franka Herberta, scalające kilka istotnych aspektów tak rozwoju technicznego, jak i refleksji nad nim. W części pierwszej, koncentrując się na drugim składniku tego wyrażenia, omawiam pogląd Samuela Butlera oraz wskazuję na znaczenie wystąpienie luddystów w początkach XIX w. W części drugiej rozwijam ten (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna.Tomasz Żuradzki - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):31-46.
  Wedle Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8. czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) jednym z głównych problemów wiążących się z prawnym uregulowaniem PDG jest nierozstrzygalność sporu na temat statusu moralnego ludzkich zarodków. Stanowisko i zgłoszone do niego zdania odrębne stwierdzają, że ci, którzy uznają, że wczesne zarodki mają pełny status moralny, nie mogą się zgodzić na diagnostykę preimplantacyjną. W artykule pokazuję, że przyjęcie nawet skrajnie konserwatywnego poglądu na status wczesnych embrionów ludzkich, czyli (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Moralna niepewność w argumentacji bioetycznej.Tomasz Żuradzki - 2016 - Filozofia W Praktyce 2 (14).
  Niektórzy twierdzą, że nawet jeśli ktoś nie wierzy, że embriony lub płody ludzkie mają jakiś szczególnie wyróżniony status moralny, to z ostrożności powinien traktować je tak, jak gdyby miały pełny status moralny. Pokażę, dlaczego takie rozumowanie jest niepoprawne.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  40
  Kapitał Społeczny Polaków a Rozwój Społeczno-Ekonomiczny.Andrzej Klimczuk - manuscript
  The concepts of social capital are important in improving the quality of life. However, the effects of social capital accumulated in the economic, social and political spheres can be both positive and negative. Article brings the specificity of trust as a key variety of social capital and it's status among the Poles. Indicated are also differences between the suspicion, mistrust and functional substitutes for trust. The whole is complemented by breakdown of bottom-up methods of social capital building. ** Koncepcje kapitału (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Dobro Wspólne Jako Fundament Polskiego Porządku Konstytucyjnego.Marek Piechowiak - 2012 - Trybunał Konstytucyjny.
  Opracowanie zmierza do określenia paradygmatu rozumienia klauzuli dobra wspólnego zawartej w art. 1 Konstytucji z 1997 r. i treści sformułowanej w nim zasady. Argumentuje się, że – m. in. ze względu na zachowanie materialnej tożsamości konstytucji – kluczowa dla realizacji postawionego celu jest analiza prac przygotowawczych. Analiza ta pozwala na postawienie tezy, że dobro wspólne to – określana na płaszczyźnie wspólnoty politycznej – suma warunków życia społecznego umożliwiających i ułatwiających rozwój wszystkich członków tej wspólnoty i tworzonych przez nich społeczności. Szeroko (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. The Monster Underneath: Subversion and Ignored Realities in the Age of Imposed Normalcy.Veniz Maja Guzman - 2019 - MST Review 21 (1):74-88.
  Aided by Michel Foucault’s concept of panopticon and a discussion on the function of fairy tales and modern fiction, this paper aims to deal with the question: If human beings truly are civilized, then why do we glorify the Other in our literature? History has shown that human beings have been forming and developing societies for thousands of years. This development also constantly shows that societies have been dealing with or acting upon violent impulses in order to produce a certain (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. The Call and the Response. Martin Heidegger and Martin Buber on Responsibility.Artur JEWUŁA - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):323-338.
  Filozofia subiektywności dotarła w XX wieku do granic swoich możliwości. Jako odpowiedź na jej ograniczenia rozmaici filozofowie podjęli próby nowego rodzaju myślenia. Takie próby to m.in. myśl dialogiczna, która pierwszy wyraz znalazła w pismach takich filozofów, jak Franz Rosenzweig, Martin Buber czy Eberhard Grisebach. Innym przykładem jest postulat powrotu do pytania o bycie Martina Heideggera. W niniejszym artykule staram się pokazać, że obie próby mają ze sobą wiele wspólnego, choć ich przedstawiciele odnosili się do siebie nawzajem raczej krytycznie, o ile (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Lekarskie prawo do sprzeciwu sumienia a odpowiedzialność prawna.Małgorzata Chudzińska, Anna Grzanka-Tykwińska & Bogusław Sygit - 2014 - Studia Prawnicze KUL 4 (60):21-41.
  Lekarski obowiązek niesienia pomocy pacjentom wynika nie tylko z zapisów Kodeksu Etyki Lekarskiej, lecz przede wszystkim z przepisu art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (u.z.l.), nakazującego lekarzowi udzielenie pomocy „w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki”. Zastosowania przepisu art. 30 u.z.l. nie wyłącza również klauzula sumienia, zawarta w przepisie art. 39 u.z.l. stanowiącym, iż lekarz może co prawda odmówić (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Contre la prestance du déterminisme social: Bourdieu et Melançon.Maja Alexandra Nazaruk - 2015 - Symposion: Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences 2 (2):187-200.
  Focused on the notion of the threshold of objectivity, my article dissects the empirical mirror-glass of the philosophy of Joseph Melançon. I propose to thrust this emblematic perspective of determinist discourse against the literary turn, acclaimed for its underpinning ambiguous subjectivity – here notably made relevant by Pierre Bourdieu. Both discursive practices complete each other and reject each other in a self-feeding spiral: incessant motivation for a hybrid, vexing study of mutual tensions.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  32
  Can Motto-Goals Outperform Learning and Performance Goals? Influence of Goal Setting on Performance and Affect in a Complex Problem Solving Task.Miriam Sophia Rohe, Joachim Funke, Maja Storch & Julia Weber - 2016 - Journal of Dynamic Decision Making 2 (1):1-15.
  In this paper, we bring together research on complex problem solving with that on motivational psychology about goal setting. Complex problems require motivational effort because of their inherent difficulties. Goal Setting Theory has shown with simple tasks that high, specific performance goals lead to better performance outcome than do-your-best goals. However, in complex tasks, learning goals have proven more effective than performance goals. Based on the Zurich Resource Model, so-called motto-goals should activate a person’s resources through positive affect. It was (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Fragen der internationalen Werbung.Grzegorz Kaszewski - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis 4:123-133.
  Tendencja do zmniejszenia kosztów produkcji przez firmy działające na międzynarodowym rynku dotyka również reklamy. Międzynarodowe przedsiębiorstwa, chcąc ograniczyć wydatki na reklamę w poszczególnych krajach, decydują się coraz częściej na stosowanie tej samej reklamy w mniej lub bardziej zmienionej formie w różnych krajach, nie bacząc przy tym na istniejące między tymi krajami różnice kulturowe. Prezentowany artykuł wykazał, że istnieje wiele czynników, które należy uwzględnić w reklamie międzynarodowej, a których znajomość pozwala na podwyższenie jej efektywności w istotny sposób. Różnice między reklamą narodową (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Próba wielowymiarowej oceny zależności między przedsiębiorczością akademicką a nauką w sferze publicznej w USA iw Europie z perspektywy danych naukoznawczych z okresu 1969–2010.Kawalec Pawel - 2011 - In T. Szot-Gabryś M. Sienkiewicz (ed.), Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego, Lublin 2011. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego. pp. 9-26.
  W związku ze wzrostem znaczenia komercjalizacji wiedzy i zachęcania naukowców do wykorzystania różnych mechanizmów dyfuzji wiedzy w literaturze przedmiotu zgłasza się wiele wątpliwości dotyczących tego, czy w takim rozwoju nauka finansowana ze środków publicznych nie zatraca swoich istotnych cech. Obawy dotyczą po pierwsze tego, że intensyfikacja komercjalizacji może wpływać negatywnie na ilość publikacji zgłaszanych przez naukowców, wykazujących aktywność w obszarze przedsiębiorczości akademickiej. Po drugie, tego, że uczeni mogą być coraz mniej zainteresowani badaniami podstawowymi na rzecz zagadnień, które dają nadzieje na (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark