Order:
See also
Roland Macawili
De La Salle University
 1. Tungo sa Isang Pilosopiya ng Ginhawa.Roland Macawili - 2023 - Talas: Interdisiplinaryong Journal Sa Edukasyong Pangkultura 7:88-112.
  Ang papel na ito ay isang pagtatangka ng paghahawan ng landas tungo sa potensyal ngginhawa bilang isang konseptong kultural-pilosopikal. Gagawin ang paghahawan mula sapagtititistis ng ilang datos mula sa kasaysayan, kultura at maging sa wikang Filipino. Nahahatiang papel sa dalawang bahagi: una, ang talakay sa lagay ng Pilosopiyang Pilipino; pangalawaang pagbubulaybulay tungkol sa ginhawa bilang konsepto, sa aspektong historikal, politiko-ekonomiko, at linggwistiko.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  63
  Ginhawa and the Interpretation of Colonialism.Roland Macawili - 2024 - Scientia: The International Journal on the Liberal Arts 13 (1):56-69.
  The majority of historians and teachers of history tend to believe that it was the Propaganda of the educated elite that led to the Philippine Revolution of 1896. Reynaldo Ileto already made a powerful critique on such perspective by analyzing the mentalité of the pobres y ignorantes, and showed that they indeed possessed a certain worldview that was far different from that of the Ilustrados of the Propaganda Movement. Ileto, however, remained within the limits of the Catholic ideology and its (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Katawang Babae at ang Imahenaryo ng Nasyon.Roland Macawili - 2020 - Tala: An Online Journal on History 3 (1):80-98.
  Karaniwang itinuturing si Jose Rizal bilang tagapanguna ng paninindigan sa karapatan ng babae sa Asya. Eksplisito itong ipinahayag ng pambansang heroé sa pamamagitan ng kanyang liham sa mga kababaihan ng Malolos. Ang mga prinsipyong isinulong dito ni Rizal, ayon kay Lilia Quindoza-Santiago, ay nagtataglay ng mga implikasyon sa kilusang kababaihan sa bansa. Maliban sa liham na nabanggit, mapagkukunan din ng interpretasyon ang ilang babaeng tauhan ni Rizal sa kanyang mga nobela. Ilang bagay ang dapat itanong: habang kritikal nga si Rizal (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark