12 found
Order:
 1. İbn Sînâ’da İdrak Mertebeleri ve İkinci Felsefî Ma’kûller.Sedat Baran - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):291-312.
  İdrak ve niteliği felsefenin en önemli problemlerinden biridir. İbn Sînâ hissî, hayalî, vehmî ve aklî olmak üzere dört farklı idrak mertebesi dillendirir. Buna göre insan nefsi nesnelerin suretlerini duyu yetileriyle algılar. Daha sonra bu suretleri hayal yetisine teslim eder. Akabinde akıl bu sureti barındırdığı maddî eklentilerden arındırarak aklî suretlerin oluşumu için gerekli zeminleri hazırlar. Daha sonra faal akıl insan nefsine aklî suretleri verir. İnsan zihninde duyularla algılanan bu kavramlardan başka kavramlar da vardır. Bu küllî kavramların yeri nesnel âlem değil öznel (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. İbn Sînâ ve Molla Sadrâ’da İlâhi Erek Problemi The Problem of Divine Intentionalist in Avicenna and Mulla Sadra.Sedat Baran - 2019 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Cumhuriyet Theology Journal 23 (3):1101-1120.
  Divine intention is an important problem for both philosophy and Kalam. This problem has two aspects as the subject and action of the intention. The intention of the subject occurs for the motion or the action itself. The intention of the action is to reach the motion or the action itself. According to this, when a person travels to Mecca to visit Kaaba, the visit is the intention of the subject and the journey is the intention of the action. In (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Molla Sadrâ’da Vâci̇bü’l-Vücûd’un İspatinda Burhan-I Nefs.Sedat Baran - 2020 - BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 15:36-49.
  Öz: İslam dünyasında Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlayan birçok burhan zikredilmiştir. Bu burhanlardan biri pek bilinmeyen nefs burhanıdır. Bu burhanın tam olarak gelişmemiş formları Meşşâî filozoflar tarafından dile getirilmiş olsa da tam ve kâmil olarak ifadesini Sühreverdî’de bulmaktayız. Sühreverdî’den sonra ve onun etkisiyle Mîr Dâmâd başka bir nefs burhanı açıklar. İslam düşünce geleneğinde nefs vesilesiyle Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlayan bir diğer filozof da Molla Sadrâ’dır. O, bu iki filozofun nefs burhanlarını benimsememiş ve Hikmet-i Müte’âliye ekolünün ilkeleri çerçevesinde yeni burhanlar dile getirmiştir. İlk burhanında (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Molla Sadra'da İlahi Failiyetin Niteliği.Sedat Baran - 2019 - E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR) 2 (11):598-613.
  Muslim philosophers separated the material cause and formal cause as essential, and the efficient cause and intention cause as existential, which are the four causes stated by Aristoteles. Mulla Sadra addresses the efficient cause in two parts which are natural and emanative (creative) causes. Natural perpetrator is preparatory perpetrator and the creative perpetrator is the perpetrator bestowing entity. According to a almohad, Allah is the perpetrator of everything. However, there are disputes concerning what kind of perpetrator Allah is. Muslim philosophers (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Molla Sadrâ’da Algisal Kötülük Bağlaminda Şerr Problemi̇.Sedat Baran - 2019 - E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR) 11 (23):13-35.
  Mulla Sadra mentions two definitions about evil, one of them is that something lacking of essence or lacking of its a perfection and the other one is that all possible living creatures may have deficiencies. In order not to fall into the paradox of some existence are evils, he describes evils in terms of two ways that are by itself evil and relative evil. By itself evil is absolute non-existence so that it doesn’t need perpetrator. Mulla Sadra describes the evil (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. معنا و مفهوم حكمت مشرقى ابن سينا.Sedat Baran - 2014 - Journal of Philosophical-Theological Research 15 (60):125-144.
  ابن سينا در آثار مختلف خود به كتاب الحكمة المشرقية اشاره كـرده اسـت. برخـى متفكـران سلامى نيز به اين كتاب استشهاد كردهاند. وی در اين كتاب ديدگاههای خاص خود را با صراحت بيان كرده است. بنا بر روشى كه ابنسينا داشت، و برخى آثار خود را در آثار ديگر خلاصه مىكرد، اين كتاب نيز خلاصهای از كتاب شفاء است. درباره معنـا و مفهـوم «مشـرقى» در انديشـههـای ابن سينا نيز ديدگاههای مختلفى بيان شده است، ولى نگارنده معتقد است «مشـرقى» بـه معنـای (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Molla Sadrâ’da Vâci̇bü’l-Vücûd’un İspatinda Burhan-I Siddikîn Proof Of The Truthful In Proving The Necessary Existence In Mullā Sadrā.Sedat Baran - 2020 - Diyanet İlmî Dergi 56 (1):205-224.
  Mümkün varlıkları aracı kılmadan Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlama çabalarının bir sonucu olan sıddıkîn burhanı ilk defa Müslüman filozoflar tarafından dillendirildi. İbn Sînâ (ö. 428/1037) da Fârâbî’nin etkisiyle yeni bir burhan açıkladı ve buna sıddıkîn adını verdi. Molla Sadrâ (ö. 1050/1641) varlığın asaleti ilkesini mutasavvıflardan, teşkîk ilkesini de Sühreverdî’den iktibas ederek yeni bir sıddıkîn burhanı dillendirdi. Bu burhanın, varlığın asaleti, basîtliği/yalınlığı, teşkîkî ve ma’lûlün illete ihtiyacı olmak üzere bazı öncülleri vardır. O, bu öncülleri açıkladıktan sonra teselsüle ihtiyaç duymadan Vâcibü’l-Vücûd’un varlığını ispatlar. Onun (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. معنا و مفهوم حكمت مشرقى ابن سينا.Sedat Baran - 2014 - Journal of Philosophical-Theological Research 15 (4):125-144.
  ابن سينا در آثار مختلف خود به كتاب الحكمة المشرقية اشاره كـرده اسـت. برخـى متفكـران سلامى نيز به اين كتاب استشهاد كردهاند. وی در اين كتاب ديدگاههای خاص خود را با صراحت بيان كرده است. بنا بر روشى كه ابنسينا داشت، و برخى آثار خود را در آثار ديگر خلاصه مىكرد، اين كتاب نيز خلاصهای از كتاب شفاء است. درباره معنـا و مفهـوم «مشـرقى» در انديشـههـای ابن سينا نيز ديدگاههای مختلفى بيان شده است، ولى نگارنده معتقد است «مشـرقى» بـه معنـای (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. معنا و مفهوم حکمت مشرقی ابن‌ سینا.Sedat Baran - 2014 - Philosophical‐Theological Research 8:125-145.
  ابن‌سینا در آثار مختلف خود به کتاب الحکمة المشرقیة اشاره کرده است. برخی متفکران اسلامی نیز به این کتاب استشهاد کرده¬اند. وی در این کتاب دیدگاه¬های خاص خود را با صراحت بیان کرده است. بنا بر روشی که ابن‌سینا داشت، و برخی آثار خود را در آثار دیگر خلاصه می‌کرد، این کتاب نیز خلاصه‌ای از کتاب شفاء است. درباره معنا و مفهوم «مشرقی» در اندیشه¬های ابن‌سینا نیز دیدگاه‌های مختلفی بیان شده است، ولی نگارنده معتقد است «مشرقی» به معنای «اسلامی» است. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. The Problem of Will in Mulla Sadra.Sedat Baran - 2019 - BÜİFD 13 (1):37-58.
  According to Mulla Sadra, the will is an existential phenomenon that is free from the essence. Therefore, there is no essential and correlational definition which contains its truth completely. As a matter of fact, the definition made by Mulla Sadra is a nominal definition. Mulla Sadra, unlike the former philosophers and the theologians, expressed that the will is homogeneous with existence for the first time. Moreover, he claims that characteristics of the will and the existence is the same. According to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Molla Sadra’da Cebr ve İhtiyar Problemi.Sedat Baran - 2016 - Yakın Doğu Üniversitesi İlahiy at Fakültesi Dergisi 2 (2):93-112.
  “The issue of obligation and free determination had been subject to polemics due to religious concerns. One group defended carbriyya on the basis of the absolute sovereignty of God. While others argued the idea of indetermination in terms of divine justice. After explaining and critizing these thoughts, Molla Sadra gave explanation to the opinions of the Ash’arites on the subject. And then he formed the basis of a new theory called “theory of ahl-i yakin” while getting inspired by the words (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. الحکمة المشرقیة/el-Hikmetü'l-Meşrıkiyye.Sedat Baran - 2016 - Kum, İran: İntişarat-ı Emire'l-Müminin.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark