Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Integrating Banjar Traditional Design Into Architecture of The Modern Public Park.Eka Andyka Wilis Lipaldy & Akbar Rahman - 2023 - Paragraphs Environmental Design 1:20-26.
  Among the main components of a smart city, the modern public space plays a vital and core role in the transition towards a friendly lifestyle. However, urban planning and design guidelines in many countries’ practices have radically transformed without cultural preservation purpose. Therefore, it is necessary to design public space with local cultural wisdom demonstrated as renewable criteria considered a sustainable public space solution for smart cities. This may improve places, increasing prosperity and extending expectations of modernization in many cities. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • The role of confucianism in sociopolitics of the Nguyen dynasty in the first half of the 19th century.Pham Thi Lan - 2021 - Linguistics and Culture Review 5 (S4):2403-2412.
  The research focuses on how the Nguyen dynasty it became the first to have the largest territory in the history of Vietnam in its nearly 60 years of establishing and reigning over the unified country in the first half of the 19th century. It is seen that in terms of organizing the state apparatus, Gia Long and Minh Mang retained the system of agencies of the previous dynasties and continued reforms to ensure socio-political stability in their governance at that time. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Vài suy nghĩ về Tết và các mốc công việc nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.Vương Q. Hoàng - 2020 - AISDL 2020 (1):1-10.
  Xuân Canh Tý, cá nhân tôi có một dự án quan trọng nhất là CSDL của VIASM, vốn dĩ đã được bàn thảo cũng lâu, và tới năm 2020 là lúc cần về đích và đóng góp vào việc tạo ra sản phẩm thông tin khoa học cho xã hội. Có lẽ không có dịp nào nhấn mạnh yêu cầu công việc dự án này hơn là thời điểm giữa dịp Tết, lúc những dòng suy nghĩ theo lệ đang dành (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Hành trình của nghiên cứu về quá trình xử lý thông tin 3D đa lọc.Minh-Hoang Nguyen - manuscript
  Các lý thuyết tâm lý xã hội thường cần rất nhiều thời gian, hàng nhiều thập niên, để học giới có thể tìm kiếm bằng chứng hoặc kiểm tra tính vững chắc của hệ thống logic lập luận. Xét một cách tương đối, 3D nói riêng và hệ thống “serendipity-mindsponge-3D” (SM3D) nói chung được coi là còn rất mới. Tuy vậy, những ứng dụng và bằng chứng ban đầu phần nào cho thấy hiệu quả khá rõ nét và có tính (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Three major works in the humanities and social sciences coming from Vietnam.Tam Tri Le - 2021 - OSF Preprints 1:12.
  They are research studies on the intersection of several fields in the humanities and social sciences, namely social anthropology, linguistics, folkloristics, applied Bayesian statistics, and cultural studies (see the references). All these three studies have been conducted by the Hanoi-based ISR research team at Phenikaa University, Ha Dong district, Hanoi, Vietnam.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • From children’s literature to sustainability science, and young scientists for a more sustainable Earth.Quan-Hoang Vuong - 2020 - Journal of Sustainability Education 23 (4):3-14.
  This essay evolved from my keynote address for the plenary session of the ASEAN Conference for Young Scientists 2019 organized by the ASEAN Secretariat, Vietnam Ministry of Science and Technology—whose main theme is sustainability science—organized at Hanoi-based Phenikaa University. It has also benefited from my advisory work for the International Union for Conservation of Nature (IUCN).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 • bayesvl: Visually Learning the Graphical Structure of Bayesian Networks and Performing MCMC with 'Stan'.Quan-Hoang Vuong & Viet-Phuong La - 2019 - Open Science Framework 2019:01-47.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations