Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Three Major Works in the Humanities and Social Sciences Coming From Vietnam.Tam Tri Le - 2021 - OSF Preprints 1:12.
  They are research studies on the intersection of several fields in the humanities and social sciences, namely social anthropology, linguistics, folkloristics, applied Bayesian statistics, and cultural studies (see the references). All these three studies have been conducted by the Hanoi-based ISR research team at Phenikaa University, Ha Dong district, Hanoi, Vietnam.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • From Children’s Literature to Sustainability Science, and Young Scientists for a More Sustainable Earth.Quan-Hoang Vuong - 2020 - Journal of Sustainability Education 23 (4):3-14.
  This essay evolved from my keynote address for the plenary session of the ASEAN Conference for Young Scientists 2019 organized by the ASEAN Secretariat, Vietnam Ministry of Science and Technology—whose main theme is sustainability science—organized at Hanoi-based Phenikaa University. It has also benefited from my advisory work for the International Union for Conservation of Nature (IUCN).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 • Vài suy nghĩ về Tết và các mốc công việc nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.Vương Q. Hoàng - 2020 - AISDL 2020 (1):1-10.
  Xuân Canh Tý, cá nhân tôi có một dự án quan trọng nhất là CSDL của VIASM, vốn dĩ đã được bàn thảo cũng lâu, và tới năm 2020 là lúc cần về đích và đóng góp vào việc tạo ra sản phẩm thông tin khoa học cho xã hội. Có lẽ không có dịp nào nhấn mạnh yêu cầu công việc dự án này hơn là thời điểm giữa dịp Tết, lúc những dòng suy nghĩ theo lệ đang dành (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Bayesvl: Visually Learning the Graphical Structure of Bayesian Networks and Performing MCMC with 'Stan'.Quan-Hoang Vuong & Viet-Phuong La - 2019 - Open Science Framework 2019:01-47.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations