Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Mindsponge Mechanism.Minh-Hoang Nguyen - 2021 - Encylopedia.
  The mindsponge mechanism (mindsponge framework, mindsponge concept, or mindsponge process) provides a way to explain how and why an individual observes and ejects cultural values conditional on the external setting. The term “mindsponge” derives from the metaphor that the mind is analogized to a sponge that squeezes out unsuitable values and absorbs new ones compatible with its core value. Thanks to the complexity and well-structuring, the mechanism has been used to develop various concepts in multiple disciplines.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Tiến triển của bayesvl kể từ sau khi xuất bản trên CRAN.Vương Quân Hoàng & Lã Việt Phương - manuscript
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Vài suy nghĩ về Tết và các mốc công việc nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.Vương Q. Hoàng - 2020 - AISDL 2020 (1):1-10.
  Xuân Canh Tý, cá nhân tôi có một dự án quan trọng nhất là CSDL của VIASM, vốn dĩ đã được bàn thảo cũng lâu, và tới năm 2020 là lúc cần về đích và đóng góp vào việc tạo ra sản phẩm thông tin khoa học cho xã hội. Có lẽ không có dịp nào nhấn mạnh yêu cầu công việc dự án này hơn là thời điểm giữa dịp Tết, lúc những dòng suy nghĩ theo lệ đang dành (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark