22 found
Order:
See also
Filip Tvrdý
Comenius University
 1. Vice Epistemology of Believers in Pseudoscience.Filip Tvrdý - 2021 - Filozofia 76 (10):735-751.
  The demarcation of pseudoscience has been one of the most important philosophical tasks since the 1960s. During the 1980s, an atmosphere of defeatism started to spread among philosophers of science, some of them claimed the failure of the demarcation project. I defend that the more auspicious approach to the problem might be through the intellectual character of epistemic agents, i.e., from the point of view of vice epistemology. Unfortunately, common lists of undesirable character features are usually based on a priori (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Věda, pseudověda a paravěda.Filip Tvrdý - 2020 - E-Logos 27 (2):4-17.
  Finding the demarcation criterion for the identification of scientific knowledge is the most important task of normative epistemology. Pseudoscience is not a harmless leisure activity, it can pose a danger to the functioning of liberal democratic societies and the well-being of their citizens. First, there is an outline of how to define science instrumentally without slipping into the detrimental heritage of conceptual essentialism. The second part is dedicated to Popper’s falsification criterion and the objections of its opponents, which eventually led (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Anti-Scientism, Conceptual Analysis, Naturalism.Filip Tvrdý - 2018 - Pro-Fil 19 (1):49-61.
  Filozofie ve 20. století ztratila velkou část svých kompetencí a pro svou údajnou neužitečnost se stala terčem kritiky ze strany přírodních vědců. Vztah mezi filozofií a vědou lze řešit pomocí tří stanovisek, kterými jsou antiscientismus, konceptuální analýza a naturalismus. Obsahem článku je charakteristika jednotlivých přístupů a identifikace problémů, s nimiž se musí jejich zastánci potýkat. Autorovi se jako nejslibnější jeví Quinem inspirovaný naturalismus, podle něhož má veškeré poznání povahu syntetických aposteriorních výroků, a filozofie je proto kontinuální s přírodní vědou. Není (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  52
  Neřesti a konspirace.Filip Tvrdý - 2022 - Academix 1 (1):48-59.
  Pseudovědecké teorie jsou uzavřeny vůči možnosti vyvrácení, ale s konspiračními teoriemi to tak jednoduché není, protože mnohé zprávy o konspiracích jsou pravdivé. Přijetí jedné konspirační teorie nicméně může vést k přijetí jiné, která je s ní v přímém protikladu. Co nás žene do pasti konspiračního myšlení?
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Nesnáze introspekce: svoboda rozhodování a morální jednání z pohledu filozofie a vědy.Filip Tvrdý - 2015 - Prague: Togga.
  V dějinách filozofie se objevilo nespočetné množství snah překonat kognitivní nedostatečnost člověka. Většinový názor zněl, že zatímco vnější smyslové poznání podléhá nejrůznějším klamům, poznání vnitřní je mnohem jistější, či dokonce neomylné. Předpokládaná znalost sebe sama je ovšem iluzorní a stala se důvodem pro vznik mnoha chybných přístupů ke skutečnosti. Kniha se skládá ze tří částí. První kapitola se zabývá introspekcí, především jejím přijetím v dějinách filozofie a odmítnutím v psychologickém behaviorismu 20. století. Druhá kapitola pojednává o iluzornosti svobody rozhodování, která (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6. Scientismus, vědecký imperialismus a hranice vědeckého poznání.Filip Tvrdý - 2019 - In Mariana Szapuová, Martin Nuhlíček & Michal Chabada (eds.), Veda, spoločnosť a hodnoty. Bratislava: pp. 21-33.
  The indisputable success of experimental science caused a division in philosophy at the turn of the 21st century. A substantial part of philosophers was inspired by ground-breaking writings of W. V. O. Quine and they followed philosophical naturalism that considers hypothetical-deductive method the most effective or the only way to acquire justified true beliefs. Other philosophers are worried about the hegemony of empirical sciences and warn against excessive ambitions of scientific methodology. Scientism or scientific imperialism is a point of view, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Mysteriánství a dělba epistemické práce.Filip Tvrdý - 2020 - Filozofia 75 (8):693-705.
  Mysterianism has become a popular stance in philosophy of consciousness and other philosophical subdisciplines. The aim of this paper is to show that mysterianism is not justified, mainly because its inclination to epistemic defeatism and the misunderstanding of the division of epistemic labour. In the first part, I will present the history of mysterianism in the 19th and 20th century philosophy. Then, in the second part, I will point out how epistemic defeatism is founded in the unwarranted philosophical futurology. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  87
  Biologie zbavená břemene teleologie.Filip Tvrdý - 2021 - Aithér 13 (1):50-68.
  The use of teleological language in biology is burdened with many difficulties. Speakers in everyday and scientific discourse confuse functions with purposes and misunderstand functionality, finality, and intentionality. The paper is structured into three sections. In the first part the difference between Platonic supranatural and Aristotelian quasi-natural account of teleology will be explained, with examples from the history of philosophy of biology. The second part will present the Darwinian approach to etiology that constitutes a more sound alternative to the teleological (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Střet kontinentální a analytické filozofie.Filip Tvrdý - 2016 - Filosofie Dnes 2 (8): 3-19.
  Článek se zabývá dějinami střetu mezi analytickou a kontinentální tradicí, který dominoval filozofii 20. století. I když obě tradice vzešly ze stejného intelektuálního prostředí a byly výrazně ovlivněny novokantovstvím, přesto se jejich vzájemné neporozumění postupem času prohlubovalo a při několika příležitostech situace přerostla v otevřené nepřátelství. V článku je popsáno deset nejzávažnějších konfliktů: Russell vs. Bergson, Schlick vs. Husserl, Carnap vs. Heidegger, Ryle vs. Heidegger, Popperova kritika pseudovědy, konference v Royaumont, Searle vs. Derrida, odhalení Heideggerovy nacistické minulosti, Derridův čestný doktorát (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. K některým extravagantním teoriím významu.Filip Tvrdý - 2013 - In Božena Bednaříková & Pavla Hernandezová (eds.), Od slova k modelu jazyka. Olomouc: pp. 343-349.
  Semantics based on representational theories of mind has met challenges recently. Traditional accounts consider meaning as an entity with semantic properties, i.e. a mental object that denotes or represents a real-world object. The paper discusses ways of constructing meaning without representations, as shown in Rapaport’s syntactic semantics and Rosenberg’s eliminative theory of mind and language.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. O Humově naturalismu, skepticismu a ateismu.Filip Tvrdý & Peter Millican - 2017 - Filosoficky Casopis 2 (65):163-174.
  Peter Millican je profesor filosofie a Gilbert Ryle Fellow na Hertford College, University of Oxford. Věnuje se především epistemologii, filosofii jazyka a náboženství, zabývá se dílem Davida Huma a Alana Turinga. Je autorem více než padesáti časopisecky publikovaných studií, editoval sborníky The Legacy of Alan Turing (Oxford University Press, 1996) a Reading Hume on Human Understanding (Oxford University Press, 2002). Připravil kritické vydání Humova An Enquiry Concerning Human Understanding v edici Oxford World's Classics (Oxford University Press, 2008) a spravuje internetový (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Místo myšlenkových experimentů ve filozofii.Filip Tvrdý - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (2):211-229.
  Myšlenkové experimenty jsou populárním argumentačním nástrojem ve vědě i filosofii. Jejich kritika ze strany naturalistických a experimentálních filosofů vedla k vytvoření deflačních a minimalistických koncepcí, které oslabují epistemickou sílu myšlenkových experimentů a smiřují je s empirismem. Cílem článku je ukázat, že tyto pokusy nepřekonávají hlavní problémy, se kterými se myšlenkové experimenty ve filosofii střetávají. Omezená lidská racionalita a představivost znemožňují experimentátorům řešit nereálné scénáře spolehlivým způsobem. Myšlenkové experimenty se ve filosofii používají jinak než ve vědě, protože ty pravé jsou obvykle (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Charles Darwin a naturalistické koncepce člověka.Filip Tvrdý - 2011 - In Tomáš Nejeschleba, Václav Němec & Monika Recinová (eds.), Pojetí člověka v dějinách a současnosti filozofie II: Od Kanta po současnost. Brno: pp. 33-41.
  In 2009, we celebrated the bicentennial of the birth of Charles Darwin and the sesquicentennial of the publication of his book The Origin of Species. This seems to be a good opportunity to evaluate the importance of Darwin’s work for the social sciences, mainly for philosophical anthropology. The aim of this paper is to discuss the traditional anthropocentric conceptions of man, which consider our biological species to be exceptional – qualitatively higher than other living organisms. Over the course of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  50
  Obrana determinismu.Filip Tvrdý - 1997 - Proglas 8 (10):37-38.
  Reakce na článek Johna Carrolla "Proti svobodné vůli", Proglas, roč. 8, čís. 5-6 (1997), s. 14-18.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Hume proti náboženství.Filip Tvrdý - 2017 - Filosoficky Casopis 2 (65):207-220.
  Žádnému tématu – s výjimkou historie Anglie – nevěnoval David Hume více pozornosti než náboženství. Jak už to ale s Humovým filosofickým odkazem bývá, i jeho teorie náboženství byla podrobena celé řadě mnohdy naprosto protikladných interpretací – a právě těm bude věnována první část mého článku. Došlo totiž k pokusům představit jej jako teistu, fideistu, deistu, agnostika nebo ateistu. Ve druhé části budu obhajovat hypotézu, podle níž je úsilí zařadit Huma do jediného údajně správného výkladu liché, protože každá taková snaha (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  17
  Místo myšlenkových experimentů ve filosofii.Filip Tvrdý - 2019 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (2):231-250.
  Thought experiments are popular tools of argumentation in science and philosophy. The criticism of these experiments from naturalized and experimental philosophers has led to the formation of deflationary and minimalist approaches that weaken the epistemic power of thought experiments and reconcile them with empiricism. This paper aims to demonstrate that these attempts do not overcome the main problems encountered by thought experiments in philosophy. The limits of human rationality and imagination prevent experimenters from solving unrealistic scenarios in a reliable way. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  79
  Anti-Scientism, Conceptual Analysis and High-End Science Journalism.Filip Tvrdý - 2016 - Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica 3 (1):70-76.
  In Ancient Greece, when philosophy began, it included all the theoretical knowledge. But later, in the time of Aristotle, specialized sciences started to emerge and the scope of philosophy grew smaller and smaller. The question is what to do when philosophy has lost its competence to deal with any relevant topic. The paper discusses three possible views of the relation between philosophy and science: anti-scientism, conceptual analysis and naturalism. All these approaches deal with various disadvantages. For anti-scientism it is mainly (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  58
  Review of 'Experimental Philosophy' by Joshua Knobe & Shaun Nichols. [REVIEW]Filip Tvrdý - 2011 - Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica 1 (1):158-159.
  Review of: Joshua Knobe and Shaun Nichols (eds.), Experimental Philosophy, Oxford University Press, 2008, 244 + x pp., $24.95 (paperback), ISBN 978-0-19-532326-9.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  53
  Chvála darwinismu v deseti obrazech.Filip Tvrdý - 2011 - AFOhled 2011 (1):5.
  Popularizační článek o britském dokumentárním cyklu Life (BBC, 2009) při příležitosti jeho uvedení na filmovém festivalu AFO.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Turingův test: filozofické aspekty umělé inteligence.Filip Tvrdý - 2014 - Prague: Togga.
  Kniha se zabývá problematikou připisování myšlení jiným entitám, a to pomocí imitační hry navržené v roce 1950 britským filozofem Alanem Turingem. Jeho kritérium, známé v dějinách filozofie jako Turingův test, je podrobeno detailní analýze. Kniha popisuje nejen původní námitky samotného Turinga, ale především pozdější diskuse v druhé polovině 20. století. Největší pozornost je věnována těmto kritikám: Lucasova matematická námitka využívající Gödelovu větu o neúplnosti, Searlův argument čínského pokoje konstatující nedostatečnost syntaxe pro sémantiku, Blockův návrh na použití brutální síly pro řešení (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Turingův test: filozofické aspekty umělé inteligence.Filip Tvrdý - 2011 - Dissertation, Palacky University
  Disertační práce se zabývá problematikou připisování myšlení jiným entitám, a to pomocí imitační hry navržené v roce 1950 britským filosofem Alanem Turingem. Jeho kritérium, známé v dějinách filosofie jako Turingův test, je podrobeno detailní analýze. Práce popisuje nejen původní námitky samotného Turinga, ale především pozdější diskuse v druhé polovině 20. století. Největší pozornost je věnována těmto kritikám: Lucasova matematická námitka využívající Gödelovu větu o neúplnosti, Searlův argument čínského pokoje konstatující nedostatečnost syntaxe pro sémantiku, Blockův návrh na použití brutální síly pro (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  28
  Bída racionální iracionality: případ konspiračních teorií.Filip Tvrdý - 2022 - Filozofia 77 (10):743-755.
  Discussions in contemporary epistemology are burdened with confusions about the terms “rational”, “rationality” and their antonyms. In economy, for an agent to be rational simply means to satisfy the Bayesian probability axioms, but the situation in philosophy is much more complicated. Two kinds of rationality are usually distinguished. Epistemic rationality is an ability to achieve justified and true beliefs, whereas instrumental rationality is a capacity to act in accordance with one’s own interests. This division cleared the way to contemplation about (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark