Results for 'Dorota CZYŻOWSKA'

11 found
Order:
 1. O związkach między rozwojem poznawczym i rozumowaniem moralnym.Dorota CZYŻOWSKA - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):27-36.
  On Relationship Between Cognitive Development and Moral Reasoning. Within the cognitive-developmental approach there is an assumption of structural parallelism that is an assumption of the developmental integrity of different areas of thinking. While creating his own theory of moral development, Lawrence Kohlberg formulated a hypothesis that cognitive development is a necessary – but not a sufficient – condition of moral development. The aim of this paper is to focus on the relationship between cognitive development and moral reasoning and to present (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Translatorische Fehlgriffe in der Eigenübersetzung T. Rittners.Dorota Kaczmarek - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:17-27.
  Zjawisko autotranslacji czy autoprzekładu zawiera się w schemacie komunikacji dwujęzycznej przy udziale nowej instancji tłumacza = autora. Ważne staje się pytanie o inwariancję translatorską, tym bardziej że lego rodzaju przekładowi przypisuje się większą swobodę i częstszą tendencję do przetworzeń. Postulowana przez Christiane Nord lojalność tłumacza wobec tekstu wyjściowego oraz odbiorcy docelowego nabiera w tym kontekście innego wymiaru. Autoprzekład porusza się, podobnie jak przekład tradycyjny, na płaszczyźnie interlingwalnej, która niesie czasem większe ryzyko „melanżu” językowego w przypadku, jeśli autor poza tym, że (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  22
  Skrytość Boga i pobożna dekonstrukcja - czyli jak czytać Mikołaja z Kuzy.Piotr Sikora - 2019 - Diametros 59:61-72.
  In my paper I present a critique of Dorota Brylla’s interpretation of the dialogue by Nicholas of Cusa - De Deo abscondito, and a critique of her stance on apophatic theology. I consider Brylla’s position an exemplification of a more widespread philosophical point of view in terms of both the interpretation of Nicholas thought and the apophatic tradition as such. I also present an alternative reading of both his dialogue and apophatic theology. Finally, I point out some implications of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zur argumentativen Themenentfaltung in der Textsorte politischer Zeitungskommentar.Dorota Wesołowska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:39-47.
  Autorka niniejszego artykułu pokazuje, w jaki sposób środki językowe wpływają na funkcję argumentacyjną wypowiedzi. W tym celu odnosi się do teorii argumentacji, definiuje kategorie modelu argumentacji Toulmina, mającego zastosowanie przy opisie rozwinięcia tematycznego tekstów argumentacyjnych.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  52
  Hortus (In)Conclusus. Polska i Ukraina: rozmowy o filozofii i literaturze (En - Hortus (In)Conclusus. Poland and Ukraine: Talks on Philosophy Literature).Anton Marczyński (ed.) - 2017 - Warsaw, Poland: Barbara Skarga Foundation for Thinking.
  EN: Selection of Marczyński's interviews on philosophy and literature which were recorded in early 2007 for the purpose of his radio broadcast "Hortus (In)Conclusus." Includes interviews with: Marek Bieńczyk, Józef Bremer, Ihor Byczko, Andrij Dachnij, Anna Dziedzic, Mateusz Falkowski, Tadeusz Gadacz, Michał Głowiński, Dorota Hall, Serhij Jospenko, Wachtang Kebuładze, Zbigniew Kloch, Andrzej Kołakowski, Wasyl Lisowyj, Ołeksandr Majewskyj, Anton Marczynski, Julia Marczyńska, Wadym Menżulin, Zbigniew Mikołejko, Monika Milewska, Andrij Okara, Ihor Paśko, Adam Pomorski, Myrosła Popowycz, Jerzy Prokopiuk, Iryna Puchta, Barbara (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  64
  The Many Faces of Mimesis: Selected Essays From the 2017 Symposium on the Hellenic Heritage of Western Greece (Heritage of Western Greece Series, Book 3).Heather Reid & Jeremy DeLong (eds.) - 2018 - Sioux city, Iowa: Parnassos Press.
  Mimesis can refer to imitation, emulation, representation, or reenactment - and it is a concept that links together many aspects of ancient Greek Culture. The Western Greek bell-krater on the cover, for example, is painted with a scene from a phlyax play with performers imitating mythical characters drawn from poetry, which also represent collective cultural beliefs and practices. One figure is shown playing a flute, the music from which might imitate nature, or represent deeper truths of the cosmos based upon (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. "" "Urodzony na bohatera". Jan III Sobieski w oczach wiedeńskiej slawistki Gerdy Leber-Hagenau.Dorota Kucharska - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis 3:123-128.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Zur Kommentarleistung, oder warum man „wie die Biber heult“.Dorota Kaczmarek - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:45-56.
  Komentarze prasowe należą, obok tekstów satyryczno-rozrywkowych i komentarzy redakcyjnych, do tekstów o dużym potencjale illokucyjnym i silnym działaniu opiniotwórczym, choć wielu autorów, m. in. Nowag i Schalkowski, zwraca tu uwagę nie na ich charakter opiniotwórczy, perswazyjny, lecz bardziej na ich funkcje służące wyjaśnianiu, uzasadnianiu, argumentowaniu reprezentowanego stanowiska czy poglądu. Komentarz istnieje intertekstowo, zawsze w odniesieniu do notki prasowej, jako jej uzupełnienie. Na przykładzie komentarzy prasowych, dotyczących przyznania Polsce i Ukrainie organizacji EURO 2012, omówione zostało ich znaczenie funkcjonalne oraz strukturalne.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  81
  Zur textuellen Funktion der Tempora in der Textsorte politischer Zeitungskommentar.Dorota Wesołowska - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis 4:135-140.
  Zainteresowanie poznawcze autorki prezentowanego artykułu koncentruje się na określeniu funkcji czasów w tekstach typu polityczny komentarz prasowy. Punktem wyjścia do rozważań staje się charakterystyka referencyjna poszczególnych czasów, pozwalająca ustalić przyporządkowanie czasowe komentowanych treści i wyjaśnić użycie czasów w danych kontekstach. Polityczne komentarze prasowe charakteryzuje regularność występowania czasów. Dominacja czasu teraźniejszego w połączeniu z licznymi sygnałami przeszłości i przyszłości wynika z realizacji schematu komentarza prasowego. W strukturze tekstu komentarza prasowego wyraźnie można oddzielić fragmenty, które spełniają funkcję tematyzującą, od tych, w których (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  79
  Organisatorische und inhaltliche Strukturen eines Gesprachs (mit einem Analysebeispiel).Dorota Kaczmarek - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis 2:71-81.
  Autorka wychodzi w swych rozważaniach od lingwistycznego pojęcia dialogu i jego typów. Najw8Żniejszymi cechami tego pojęcia są: (a) co najmniej dwóch rozmówców, (b) ustna realizacja, (c) zmiana mówiącego, (d) kontekst sytuacji komunikatywnej. W celu potwierdzenia słuszności swych wywodów powołuje się autorka m. in. na badania K. Brinkera i H. Ramgego. Charakteryzując poszczególne fazy rozmowy, omawia etap wstępny, jądro rozmowy i fazę końcową. Te elementy i ich wzajemna współzależność powinny być podstawą lingwistycznego opisu typów dialogu. Typy te wyróżnić można na podstawie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  39
  Zur illokutionsmodifizierenden Funktion der Modalpartikeln in Pressetexten.Dorota Wesołowska - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:57-68.
  Zainteresowanie poznawcze autorki niniejszego artykułu koncentruje się na określeniu funkcji partykuł modalnych w akcie komunikacji. Autorka szczególnie uwzględnia rolę partykuł modalnych jako elementów modyfikujących wypowiedzi realizowane przez czynności illokucyjne w tekstach opiniotwórczych. Partykuły modalne pozwalają nadawcy testu określić swój stosunek do referowanych w konstatacjach treści, dzięki czemu pośrednio wpływają na zmianę opinii odbiorcy.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark