Results for 'Geoffrey K. Aguirre'

1000+ found
Order:
 1. Morality is in the eye of the beholder: the neurocognitive basis of the “anomalous-is-bad” stereotype.Clifford Workman, Stacey Humphries, Franziska Hartung, Geoffrey K. Aguirre, Joseph W. Kable & Anjan Chatterjee - 2021 - Annals of the New York Academy of Sciences 999 (999):1-15.
  Are people with flawed faces regarded as having flawed moral characters? An “anomalous-is-bad” stereotype is hypothesized to facilitate negative biases against people with facial anomalies (e.g., scars), but whether and how these biases affect behavior and brain functioning remain open questions. We examined responses to anomalous faces in the brain (using a visual oddball paradigm), behavior (in economic games), and attitudes. At the level of the brain, the amygdala demonstrated a specific neural response to anomalous faces—sensitive to disgust and a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Clearing the Logjam in Astrological Research: Commentary on Geoffrey Dean and Ivan Kelly's Article 'Is Astrology Relevant to Consciousness and Psi?'.K. McRitchie - 2016 - Journal of Consciousness Studies 23 (9-10):153-179.
  Two of the staunchest critics of astrology presented their case in an article published in this journal that has since become a standard reference. The authors argue that the astrological experience is more likely to work by 'hidden persuaders' than by either objective or psychic criteria, yet their argument provides no evidence of this. The authors demand careful testing yet their own examples and claims against astrology are not careful. The metaanalysis claim mixes studies with widely disparate data types. The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Collective Forgiveness in the Context of Ongoing Harms.Geoffrey Adelsberg - 2018 - In Marguerite La Caze (ed.), Phenomenology and Forgiveness. Lanham: Rowman & Littlefield International. pp. 131-145.
  During the Standing Rock protests in North Dakota, USA/Turtle Island, a group of military veterans knelt in front of Oceti Sakowin Elders asking forgiveness for centuries of settler colonial military ventures in Oceti Sakowin Territory. Leonard Crow Dog forgave them and immediately demanded respect for Native Nations throughout the U.S. Lacking such respect, he said, Native people will cease paying taxes. Crow Dog’s post-forgiveness remarks speak to the political context of the military veterans’ request: They seek collective forgiveness amidst ongoing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Temporal Experience and the Temporal Structure of Experience.Geoffrey Lee - 2014 - Philosophers' Imprint 14.
  I assess a number of connected ideas about temporal experience that are introspectively plausible, but which I believe can be argued to be incorrect. These include the idea that temporal experiences are extended experiential processes, that they have an internal structure that in some way mirrors the structure of the apparent events they present, and the idea that time in experience is in some way represented by time itself. I explain how these ideas can be developed into more sharply defined (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   42 citations  
 5.  40
  Doğal Teoloji ve Doğal Din (Stanford Felsefe Ansiklopedisi).Musa Yanık, Andrew Chignell & Derk Pereboom - 2024 - Öncül Analitik Felsefe Dergisi. Translated by Musa Yanık.
  “Doğal din” terimi, bazen doğanın kendisinin ilahi olduğu bir panteistik doktrine atıfta bulunur. “Doğal teoloji” terimi ise aksine, başlangıçta gözlemlenen doğal gerçekler temelinde (ve bazen) Tanrı’nın varlığını savunmaya yönelik projeye atıfta bulunur. Bununla birlikte çağdaş felsefede, hem “doğal din” hem de “doğal teoloji” genel olarak, dinî veya teolojik konuları araştırmak için insana, “doğal” olan bilişsel yetilerini – akıl, algı, içgözlem- kullanma projesini ifade eder. Doğal din veya teoloji, mevcut anlayış üzerine, doğayla ilgili ampirik araştırmalarla sınırlı olmamakla birlikte ayrıca panteistik bir (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. U.S. Racism and Derrida’s Theologico-Political Sovereignty.Geoffrey Adelsberg - 2015 - In Lisa Guenther, Geoffrey Adelsberg & Scott Zeman (eds.), Death and Other Penalties: Philosophy in a Time of Mass Incarceration. Fordham UP. pp. 83-94.
  This essay draws on the work of Jacques Derrida and Angela Y. Davis towards a philosophical resistance to the death penalty in the U.S. I find promise in Derrida’s claim that resistance to the death penalty ought to contest a political structure that founds itself on having the power to decide life and death, but I move beyond Derrida’s desire to consider the abolition of the death penalty without engaging with the particular histories and geographies of European colonialism. I offer (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Modal Ontolojik Argümanlar.Musa Yanık - 2024 - Oncul Analitik Felsefe Dergisi 1.
  Modal ontolojik argüman, Tanrı’nın varlığını sadece bilfiil gerçek olan bu dünyada değil, bütün mümkün dünyalarda göstermeye yönelik bir argümandır. Anselm’in (1033-1109) Proslogion adlı eserinin 3. bölümünde “kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen” şeklinde tanımlanan; Tanrı’nın var olmamasının da düşünülemeyeceğini, bu yüzden de varolmamasının imkansızlığı üzerinde kurulu yeni bir argüman bulunduğunu öne süren bazı araştırmacılar, bu argümanı mümkün dünyalar semantiği yardımıyla formüle edip, “modal ontolojik argüman” şeklinde adlandırmışlardır. Çok farklı şekillerde formüle edilmiş bu argüman kabaca Tanrı’nın mümkünse zorunlu olması, dolayısıyla bilfiil gerçek olan (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. REFORMCU EPİSTEMOLOJİ: TEMEL UNSURLAR, İTİRAZLAR VE YENİ BAKIŞ AÇILARI.Musa Yanık - 2023 - Felsefe Dünyasi 1 (78):219-260.
  Çağdaş epistemoloji içerisinde, dışsalcı, güvenilirci ve erdeme dayalı epistemolojik tartışmaların bir benzerini, dini epistemoloji içerisinde etkili bir şekilde yer edinen ve reformcu epistemoloji olarak bilinen yaklaşım üzerinden görebilmek mümkündür. Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff ve William Alston gibi filozofların öne çıktığı bu yaklaşımın ana iddiası, kanıta ya da argümana dayanmaksızın, Tanrı’nın varlığına inanmanın bütünüyle doğru, rasyonel, makul ve güvenilir olacağı şeklindeki bir tezdir. Kanıtın, gerekçelendirme için zorunlu bir koşul olmadığı fikri, algısal deneyimlerin gerekçelendirilmesine benzer şekilde, dini deneyimlerin de öyle olduğu ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Alien subjectivity and the importance of consciousness.Geoffrey Lee - 2019 - In Adam Pautz & Daniel Stoljar (eds.), Blockheads! Essays on Ned Block’s Philosophy of Mind and Consciousness. MIT Press.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 10. Experiences and their Parts.Geoffrey Lee - 2014 - In Bennett Hill (ed.), Sensory Integration and the Unity of Consciousness. MIT Press.
  I give an account of the difference between "Holistic" and "Atomistic" views of conscious experience. On the Holistic view, we enjoy a unified "field" of awareness, whose parts are mere modifications of the whole, and therefore owe their existence to the whole. There is some tendency to saddle those who reject the Holistic field model with a (perhaps) implausible "building block" view. I distinguish a number of different theses about the parts of an experience that are suggested by the "building (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 11. Antik Yunan’da Mitos-Logos İlişkisi: Thales’in Arkhe Sorununa Bakışının Mitos Açısından Değerlendirilmesi.Musa Yanık - 2020 - Ibad Sosyal Bilimler Dergisi 3 (7):863-281.
  Mitos ve Logos kavramları Antik Yunan uygarlığında söz kavramına karşılık gelen sözcükleri karşılamak için kullanılmıştır. Felsefe tarihinin başlangıcı için yapılan tanımlamalarda ise mitos kavramının yerine logos kavramının tercih edilmesi iki kavram arasında bir farklılığı ortaya koymak için yapılmaktadır. Bu ayrımın nedeni ise mitos’un daha çok dinsel içerikle anılması logos’un ise içerisinde bir tür akılsallık barındırması şeklindeki yorumlarda kendini göstermektedir. Ancak söz konusu ayrımın ilk doğa filozofu/ilk felsefeci olarak nitelendirilen Thales için geçerli olup olmadığı geçmişte olduğu gibi günümüzde de halen tartışılmaktadır. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Epistemik Güvenilircilik ve Alvin Plantinga’da Tanrı İnancının Güvenilirliği Sorunu.Musa Yanık - 2020 - Din Ve Felsefe Araştırmaları Dergisi 3 (6):181-208.
  Güvenilirci (reliabilist) bilgi teorisi, çağdaş epistemik gerekçelendirme kuramları içerisinde, dışsalcı (externalist) kuramın bir türü olarak kendisine yer bulmaktadır. Kısaca, bir inancı gerekçelendiren şeyin o inancın oluşturulduğu sürecin güvenilirliği olduğunu öne süren bu yaklaşım, bu bilişsel süreçleri özne dışı unsurlara bağladığı içinde dışsalcı bir pozisyonda yer almaktadır. Bu bilgi teorisinin tam karşı konumunda yer alan içselci (internalist) bilgi teorisi ise, özne merkezli bir yaklaşımla, doğru inancı gerekçelendirecek yöntemin, kişinin kendi zihinsel yapısından yola çıkarak, belli kognitif süreçler sonucunda ulaşılabileceğini öne sürmektedir. Epistemik (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. İslam İnancını Erdem Epistemolojisi Üzerinden Anlamak.Musa Yanık - 2022 - Dem Yayınları 1:95-113.
  Epistemolojik olarak bilgiye başvuran ve bilme faaliyetinde bulunan insanın, Kur’an’da önemli bir yeri vardır. Buradaki bilme faaliyetini, salt teolojik bir buyruk olarak, yani Allah’ı bilmek olarak değil, doğru bilgi ile yanlış bilgi arasında hem teorik hem de ahlaki bir farklılık olarak anlamak ve Kur’an'da insana epistemik özellikler atfedildiğini ve böylece insanın epistemik başarılarından dolayı övüldüğünü söyleyebilmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında herhangi bir önermeye yönelik olarak rasyonel bir tutum benimseyen, yani bilen özne ile bu faaliyette isteyerek ve istemeyerek giren kişinin durumu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Critical issues about the method in educational research.Luis Guillermo Jaramillo-Echeverri & Juan Carlos Aguirre-García - 2021 - Cinta de Moebio 71:150-163.
  Resumen: Este artículo trata del método y su relación con la investigación educativa. El objetivo es analizar la relevancia del método en ciencias humanas y sociales, en especial, en educación. Para ello, dividimos este artículo en tres secciones: 1. ¿Hay método? 2. ¿Hay uno o varios métodos? 3. La discusión sobre el método en la investigación educativa. A la primera pregunta, respondemos que hay método. Respondemos a la segunda señalando la necesidad de adoptar un pluralismo metodológico. La tercera sección defiende (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Hristiyan Eskatolojsindeki Diriliş İnancının Din Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi.Musa Yanık - 2020 - Din Ve Felsefe Araştırmaları Dergisi 3 (5):64-94.
  Hristiyan inancı içerisinde merkezi konuma sahip olan mevzulardan birisi de, İsa’nın ölümünden üç gün sonra diriltildiğine yönelik olan inançtır. Hristiyan eskatolojisinin de dayanak noktasını oluşturan bu mevzu, dinler tarihi ya da teoloji gibi disiplinlerin içerisinde tartışıldığı gibi, çeşitli Hristiyan düşünürlerce, din felsefesi disiplini içerisinde de tartışılmıştır. Din felsefesi açısından bakıldığında, konunun merkezi konumda olması, bu mevzunun rasyonel bir zeminde tartışılıp tartışılamayacağını da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, özellikle din felsefesi içerisinde birçok Hristiyan düşünür tarafından konu ele alınmış ve farklı çevrelerce de (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. The experience of left and right.Geoffrey Lee - 2006 - In Tamar Gendler & John Hawthorne (eds.), Perceptual Experience. New York: Oxford University Press.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 17. Naturalness is Not an Aim of Belief.Geoffrey Hall - 2023 - Erkenntnis 88 (6):2277-2290.
  Recently some philosophers have defended the thesis that naturalness, or joint-carvingness, is an aim of belief. This paper argues that there is an important class of counterexamples to this thesis. In particular, it is argued that naturalness is not an aim of our beliefs concerning what is joint carving and what is not.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Explaining away temporal flow – thoughts on Prosser’s ‘Experiencing Time’.Geoffrey Lee - 2018 - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy 61 (3):315-327.
  I offer some responses to Prosser’s ‘Experiencing Time’, one of whose goals is to debunk a view of temporal experience somewhat prevalent in the metaphysics literature, which I call ‘Perceptualism’. According to Perceptualism: it is part of the content of perceptual experience that time passes in a metaphysically strong sense: the present has a metaphysically privileged status, and time passes in virtue of changes in which events this ‘objective present’ highlights, and moreover this gives us evidence in favor of strong (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 19. A Study of Plato's Cratylus.Geoffrey Bagwell - 2010 - Dissertation, Duquesne University
  In the last century, philosophers turned their attention to language. One place they have looked for clues about its nature is Plato’s Cratylus, which considers whether names are naturally or conventionally correct. The dialogue is a source of annoyance to many commentators because it does not take a clear position on the central question. At times, it argues that language is conventional, and, at other times, defends the view that language is natural. This lack of commitment has led to a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Dini Epistemoloji Nedir?Musa Yanık - 2022 - İstanbul, Türkiye: Düşün Yayıncılık.
  Dini epistemoloji, teistik inançların rasyonel zeminde gerekçelendirilme yollarını arayan, çağdaş epistemolojinin bir alt dalıdır. Musa Yanık, bu kitapta günümüzdeki en güçlü yaklaşım olan reform epistemolojisinden güvenilircilik bakış açısıyla yani “daha yüksek bir olasılıkla doğru olması yönünden” İslam inancının rasyonelliğini ortaya koymakta ve uygulamalı dini epistemolojinin sağlam ve cesur bir örneğini sergilemektedir. (Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir) -/- Epistemoloji topyekûn insan zihnini biçimlendirme ve inanç da dahil olmak üzere bilişsel faaliyetleri yönlendirme potansiyeline sahip bir alandır. Zira Allah’ın varlığı, birliği, nübüvvet ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Tanrı ve Diğer Zihinler.Musa Yanık & Alvin Plantinga - 2024 - Ankara: Fol Yayınları. Translated by Musa Yanık.
  “1950’li yıllarda dönemin büyük felsefecileri arasında dinsel inancı savunan bir kişi bile yoktu. 1990’lı yıllarda Yale’den UCLA’ya, Oxford’dan Heidelberg’e kadar birçok yerde insanın manevi yanını savunan ve geliştiren yüzlerce kitap yazılacak, sel olup akacaktı. Aradaki 40 yıllık süre zarfındaysa sadece ve sadece Alvin Plantinga vardı.” Kelly James Clark Tanrı’nın veya tanrıların varlığı sorusu felsefenin ezeli sorularından biri olagelmişse de Nietzsche’nin Tanrı’nın ölümünü ilan ettiği günden bu yana onu doğrularcasına yaşanan acılar, savaşlar, kötülükler bu konudaki tartışmaların sesini uzun süre bastırdı. Ama (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Tanrı Var mı?Musa Yanık & W. David Beck - 2024 - Ankara: Fol Yayınları. Translated by Musa Yanık.
  Tarihte herhalde çok az soru Tanrı’nın varlığı sorusu kadar sık sorulmuş, çok yanıtlanmış ve verilen birbirinden farklı onca yanıta rağmen kesin bir sonuca ulaştırılamayıp tartışılmaya devam etmiştir. Yine de geçmişe dönüp baktığımızda bu soruya verilen farklı yanıtların farklı uygarlıkların inşa edilmesine, bazılarının yıkılmasına, acımasız çatışmalara ve her şeye rağmen kucaklaşmalara da vesile olduğunu görüyoruz. Tanrı var mı? Varsa onu nasıl bilebiliriz? Tanrı yoksa her şey mubah mı? İnsan aklı ilahi olanı kavrayabilir mi? Tanrı’nın varlığı ahlaklı olmanın şartı mı? Evren akıllı (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Dini Epistemoloji: Alvin Plantinga Örneği.Musa Yanık - 2019 - Dissertation, Ondokuz Mayis Universitesi
  Alvin Plantinga, analitik felsefe düşüncesi içerisinde yetişmiş ve bu gelenek içinde teistik din felsefesinin oluşumuna katkıda bulunmuş bir filozoftur. Ayrıca teizmin savunusu için yaptığı çalışmalarla, çeşitli üniversitelerden aldığı onur ödülleri ve 2017 yılında kazandığı Templeton Prize ödülüyle, haklı bir üne kavuşmuş bir şahsiyettir. Bu çalışmayı yapmamızdaki en önemli amaç, Plantinga’nın dini epistemoloji üzerine yaptığı çalışmaları analiz edip bu düşüncelerinin ardalanına dair bir tespitte bulunmaktır. Bu çalışmada yararlandığımız öncelikli kaynaklar, Plantinga’nın Nicholas Wolterstorff ile birlikte kaleme aldığı “Faith and Rationality” adlı eser (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Phenomenal properties are luminous properties.Geoffrey Hall - 2021 - Synthese 199 (3-4):11001-11022.
  What is the connection between having a phenomenal property and knowing that one has that property? A traditional view on the matter takes the connection to be quite intimate. Whenever one has a phenomenal property, one knows that one does. Recently most authors have denied this traditional view. The goal of this paper is to defend the traditional view. In fact, I will defend something much stronger: I will argue that what it is for a property to be phenomenal is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Indefinite extensibility and the principle of sufficient reason.Geoffrey Hall - 2020 - Philosophical Studies 178 (2):471-492.
  The principle of sufficient reason threatens modal collapse. Some have suggested that by appealing to the indefinite extensibility of contingent truth, the threat is neutralized. This paper argues that this is not so. If the indefinite extensibility of contingent truth is developed in an analogous fashion to the most promising models of the indefinite extensibility of the concept set, plausible principles permit the derivation of modal collapse.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 26. Geschichte or Historie? Nietzsche’s Second Untimely Meditation in the Context of Nineteenth-Century Philological Studies.Anthony K. Jensen - 2008 - In Manuel Dries (ed.), Nietzsche on Time and History. Walter de Gruyter. pp. 213--229.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 27. Descartes on the Infinity of Space vs. Time.Geoffrey Gorham - 2018 - In Nachtomy Ohad & Winegar Reed (eds.), Infinity in Early Modern Philosophy. Dordrecht, Netherlands: Springer. pp. 45-61.
  In two rarely discussed passages – from unpublished notes on the Principles of Philosophy and a 1647 letter to Chanut – Descartes argues that the question of the infinite extension of space is importantly different from the infinity of time. In both passages, he is anxious to block the application of his well-known argument for the indefinite extension of space to time, in order to avoid the theologically problematic implication that the world has no beginning. Descartes concedes that we always (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Subjective Duration.Geoffrey Lee - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Leibniz on Time and Duration.Geoffrey Gorham - 2017 - In Proceedings, 2016 International Leibniz Society Meeting, Hanover, GE.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Is Trope Theory a Divided House?Robert K. Garcia - 2015 - In Gabriele Galluzzo Michael Loux (ed.), The Problem of Universals in Contemporary Philosophy. Cambridge University Press. pp. 133-155.
  In this paper I explore Michael Loux’s important distinction between “tropes” and “tropers”. First, I argue that the distinction throws into relief an ambiguity and discrepancy in the literature, revealing two fundamentally different versions of trope theory. Second, I argue that the distinction brings into focus unique challenges facing each of the resulting trope theories, thus calling into question an alleged advantage of trope theory—that by uniquely occupying the middle ground between its rivals, trope theory is able to recover and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 31. H.L.A. Hart’s Lost Essay: Discretion and the Legal Process School.Geoffrey C. Shaw - 2013 - Harvard Law Review 127 (2):666-727.
  This Essay analyzes an essay by H. L. A. Hart about discretion that has never before been published, and has often been considered lost. Hart, one of the most significant legal philosophers of the twentieth century, wrote the essay at Harvard Law School in November 1956, shortly after he arrived as a visiting professor. In the essay, Hart argued that discretion is a special mode of reasoned, constrained decisionmaking that occupies a middle ground between arbitrary choice and determinate rule application. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  44
  Types of tropes : modifier and module.Robert K. Garcia - 2024 - In A. R. J. Fisher & Anna-Sofia Maurin (eds.), The Routledge Handbook of Properties. London: Routledge. pp. 229-38.
  The general concept of a trope – that of a non-shareable character-grounder – admits of a distinction between modifier tropes and module tropes. Roughly, a module trope is self-exemplifying whereas a modifier trope is not. This distinction has wide-ranging implications. Modifier tropes are uniquely eligible to be powers and fundamental determinables, whereas module tropes are uniquely eligible to play a direct role in perception and causation. Moreover, each type of trope theory faces unique challenges concerning character- grounding. Modifier trope theory (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  65
  Tax Ethics.Geoffrey Brennan & George Tsai - 2016 - In Kasper Lippert-Rasmussen, Kimberley Brownlee & David Coady (eds.), A Companion to Applied Philosophy. Chichester, UK: Wiley. pp. 397–410.
  This chapter examines the nature and normative significance of taxation. In particular, it identifies and explores two central normative questions: (1) What tax arrangements should a state or society put into place? (2) How should a citizen or taxpayer relate to an existing system? In thinking through these and relate questions, the discussion also critically engages with the broadly Rawlsian view of taxation defended by Murphy and Nagel in The Myth of Ownership.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Symmetries and Representation.Sebastián Murgueitio Ramírez & Geoffrey Hall - 2024 - Philosophy Compass.
  It is often said in physics that if two models of a theory are related by a symmetry, then the two models provide (or could provide) two different representations of the very same situation, alike the case of two maps of different color for the very same city. It is also said that the situations represented by two models of a theory are indiscernible in some ways when the models in question are related by a symmetry of the theory, just (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Hobbes and Evil.Geoffrey Gorham - 2018 - In Chad Meister & Charles Taliaferro (eds.), Evil in Early Modern Philosophy. London: Routledge.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Introduction to Special Issue on Seventeenth Century Absolute Space and Time.Geoffrey Gorham & Edward Slowik - 2012 - Intellectual History Review 22 (1):1-3.
  The articles that comprise this special issue of Intellectual History Review are briefly described.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 37. Why literary devices matter.Lorraine K. C. Yeung - 2021 - Polish Journal of Aesthetics 60 (1):19-37.
  This paper investigates the emotional import of literary devices deployed in fiction. Reflecting on the often-favored approach in the analytic tradition that locates fictional characters, events, and narratives as sources of readers’ emotions, I attempt to broaden the scope of analysis by accounting for how literary devices trigger non-cognitive emotions. I argue that giving more expansive consideration to literary devices by which authors present content facilitates a better understanding of how fiction engages emotion. In doing so, I also explore the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Hell is other people: An approach to the question of the Other in Sartre and Levinas.Juan Carlos Aguirre García - 2013 - Alpha (Osorno) 37:225-236.
  En la obra dramática A puerta cerrada (1944), el filósofo y literato Jean-Paul Sartre plantea la relación interpersonal como plena de conflicto e imposibilidad para llevar a cabalidad los ideales dialógicos. Las conclusiones a las que llega Sartre serán confrontadas con la propuesta del filósofo judío Emmanuel Levinas, con el fin de vislumbrar sus tesis en torno a la alteridad, mostrando cómo, en vez de acuerdos racionales que superen lo diverso y lo engloben en la totalidad, habrá que recibir al (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Social Norms, The Invisible Hand, and the Law.Jonny Anomaly & Geoffrey Brennan - 2014 - University of Queensland Law Journal 33 (2).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 40.  6
  AHLAK, İKTİSAT VE BİLİM: ADAM SMİTH FELSEFESİNE GİRİŞ. [REVIEW]Musa Yanık - 2020 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1):169-171.
  Gökhan Murteza, “Ahlak, İktisat ve Bilim: Adam Smith Felsefesine Giriş” isimli eserinde genellikle İktisat disiplininin birçok farklı konusunu felsefi açıdan tartışmaya açmıştır. Murteza’nın bu eseri, devleti ve toplumu ilgilendiren bu araştırma alanının, A. Smith ile birlikte bir bilim dalı olarak görülmeye başlanmasının sonucunda, gerçekten ahlaki olanı içerip içermediği problemi üzerinde durmaktadır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Boaventura de Sousa Santos y Paul Feyerabend sobre la proliferación de alternativas.Juan Carlos Aguirre-García - 2018 - Cinta de Moebio 61:1-11.
  Resumen: Este trabajo se propone revisar la tesis de la proliferación de alternativas, expuesta por Boaventura de Sousa Santos, a la luz de algunas críticas a la tesis de la proliferación de teorías, expuesta por Paul Feyerabend. Se defiende que, aunque no de modo explícito, hay una afinidad entre ambas tesis y, en consecuencia, las debilidades de la segunda afectan a la primera. No obstante, el objetivo básico consiste en mostrar cómo propuestas emergentes, como la ecología de los saberes, antes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  35
  İlahi Buyruk Teorisi. [REVIEW]Musa Yanık - 2021 - Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi 12 (1):191-194.
  Bir şey, Tanrı onu emrettiği için mi iyidir ya da kötüdür? sorusunu merkeze alarak oluşturulan ve yakın dönem içerisinde gerek din felsefesi ve gerekse ahlak felsefesi içerisinde tartışılan konulardan biriside “İlahi Buyruk Teorisi”dir. Bu teori kısaca, ahlaki değerlerin kaynağının, Tanrı’nın buyruklarında, yani onun emir ve yasaklarında belirlendiğini açıklamaya çalışmaktadır. Eylemlerimizin iyi ya da kötü olarak nitelendirilmesinin Tanrı’nın buyruklarıyla mı, yoksa onların Tanrı’dan bağımsız, yani, kendi doğalarından mı kaynaklandığı tartışması, ilk olarak ahlak felsefesi içerisinde Platon’un “Euthyphro” diyaloğunda kendisine yer bulmuştur. Bununla (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  48
  Bir Bilme Teorisi. [REVIEW]Musa Yanık - 2021 - Kutadgu Bilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi 43 (1):247-251.
  Mehdiyev’in Bir Bilme Teorisi adını verdiği eser, içerisinde birçok kavram ve problemi barındırması açısından oldukça zengin ve ufuk açıcı bir teoridir. Onun, bilgi söz konusu olduğunda medeniyet, bilim, teoloji ve sanat gibi sosyal epistemoloji içerisindeki kavramlara atıfla karşılaştırmalar yapması ve inanç, kanı gibi kavramlar üzerinden değerlendirmelerde bulunması; mevcut literatür içindeki kavramlara dair gerek olumlu gerekse olumsuz yeni bakış açılarını bize sağlarken, ayrıca mevcut problemleri, hem çağdaş hem de klasik teoriler içinde ele alması, bize ufuk açıcı yorumlar da kazandırmaktadır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Unveiling the Vote.Philip Pettit & Geoffrey Brennan - 1990 - British Journal of Political Science 20 (3):311-333.
  The case for secrecy in voting depends on the assumption that voters reliably vote for the political outcomes they want to prevail. No such assumption is valid. Accordingly, voting procedures should be designed to provide maximal incentive for voters to vote responsibly. Secret voting fails this test because citizens are protected from public scrutiny. Under open voting, citizens are publicly answerable for their electoral choices and will be encouraged thereby to vote in a discursively defensible manner. The possibility of bribery, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 45. Unity and Application.Geoffrey Hall - 2021 - Ergo: An Open Access Journal of Philosophy 8.
  Propositions represent the entities from which they are formed. This fact has puzzled philosophers and some have put forward radical proposals in order to explain it. This paper develops a primitivist account of the representational properties of propositions that centers on the operation of application. As we will see, this theory wins out over its competitors on grounds of strength, systematicity and unifying power.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Algunas dificultades para la definición de objetividad en las ciencias humanas.Juan Carlos Aguirre Garcia - 2022 - Popayán: SAMAVA.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Printed Distance Learning Modality and Teaching Strategies in English in the New Normal.Aireen Aguirre-Lachica & Jesusa Pineda - 2023 - International Journal of Social Science and Human Research 6 (3):1647-1652.
  This qualitative study utilized the narrative approach to determine the advantages and disadvantages of printed modular distance learning in terms of lesson preparation and assessment of students’ outputs based on the experiences of six teachers in a public elementary school in Negros Occidental in the School Year 2021-2022, the strategies they employed in lesson preparation and assessment of students’ outputs, and the insights they gained into their strategies when they engaged in printed modular distance learning modality. The findings reveal the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Coherentist Epistemology and Moral Theory.Geoffrey Sayre-McCord - 1996 - In Walter Sinnott-Armstrong & Mark Timmons (eds.), Moral knowledge?: new readings in moral epistemology. New York: Oxford University Press.
  matter of knowing that -- that injustice is wrong, courage is valuable, and care is As a result, what I'll be doing is primarily defending in general -- and due. Such knowledge is embodied in a range of capacities, abilities, and skills..
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   46 citations  
 49. Humanistic Education: Philosophical crossroads.Geoffrey Westropp - manuscript
  The educational philosophies of John Dewey, Paulo Freire and Tsunesaburo Makiguchi were born at different times and in different cultures but the themes they propound resonate with the ordinary people. Although there are ideas that are unique to each philosophy, this paper tries to uncover the themes that are similar in them. The purpose to uncovering these themes is to try in some way to form a unifying force that opens a path to making the ideas rather than the person (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. RAWLS’ DIFFERENCE PRINCIPLE: ABSOLUTE vs. RELATIVE INEQUALITY.Geoffrey Briggs - manuscript
  In the book “A Theory of Justice”, John Rawls examines the notion of a just society. More specifically, he develops a conception of justice—Justice as Fairness—derived from his novel interpretation of the social contract. Central to his account are two lexically-ordered principles of justice by which primary social institutions, or the basic structure of society, are ideally to be organized and regulated. Broadly speaking, the second of Rawls’ two principles pertains to “the distribution of income and wealth”, and its formulation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000