Results for 'wolność transcendentalna'

14 found
Order:
 1.  97
  „Spontaniczność poznania”. Zależność „Analityki transcendentalnej” od rozwiązania trzeciej antynomii.Marcus Willaschek & Przeł. Wojciech Hanuszkiewicz - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):491-511.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom [Negative Religious Freedom and Secular Thought in the Light of the Case of Lautsi v. Italy].Marek Piechowiak - 2011 - Przegląd Sejmowy 19 (5 (106)):37-68.
  The article provides an analysis of the European Court of Human Rights judgments in the case of Lautsi v. Italy (application no. 30814/06), also known as the Italian crucifix case. The applicant claimed that displaying crucifixes in the Italian State-school classrooms attended by her children was contrary to the principle of secularism, by which she wished to bring up her children, and therefore infringed her right to ensure their education and teaching in conformity with her religious and philosophical convictions, and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Wolność religijna i dyskryminacja religijna – uwagi w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego z 20 stycznia 2011 r. [Freedom of Religion and Religious Discrimination – Remarks on the European Parliament Resolution of 20 January 2011].Marek Piechowiak - 2012 - In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. pp. 103-139.
  The aim of this paper is to present and analyse legal acts cited in the European Parliament resolution of 20 January 2011 on the situation of Christians in the context of freedom of religion. The author presents the substance of the right to religious freedom and the position of religious freedom among other human rights. The paper also shows the formation of European law on religious freedom and grasps the development trends in this area. Because of the discrepancies that arise (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Obywatelska wolnosc w ujęciu Lorda Actona.Christopher Lazarski - 2012 - Politeia (Krakow, Poland)2012 No. 1 (23): 5-31 (3 (21)):5-31.
  The article presents Lord Acton’s notion of liberalism and citizenship. Liberalism, as ordinarily understood, treats the individual as the founding stone of civil society and the measure of political order – man and woman and their rights are supreme. In the past, this allowed liberalism to delegitimize society of estates and absolutism, yet it raised the insoluble dilemma of how to reconnect the self‑sufficient individual with the society and the state. Furthermore, social engineering employed in service of equality and individual (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Wolność religijna-aspekty filozoficznoprawne [Freedom of Religion – Jurisprudential Issues]. Piechowiak - 1994-1995 - Toruński Rocznik Praw Człowieka I Pokoju 3:7-21.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  6
  "Wzniosłość, nieskończoność, wolność"Pro Musica Sacra 2020/18, s. 9-26W.Małgorzata A. Szyszkowska - 2020 - Pro MusicaSacra 2020 (18):9-26.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  38
  Može li se odbraniti transcendentalna sloboda?Milica Smajevic Roljic - 2019 - Theoria: Beograd 62 (3):39-52.
  Centralno pitanje koje se postavlja u ovom radu jeste da li je i na koji način moguće odbraniti Kantov pojam transcendentalne slobode. U cilju pružanja odgovora na ovo pitanje ispituje se argument treće antinomije, kao i primena rešenja -/- ove antinomije na sferu ljudskog delanja. Uporednom analizom najzastupljenijih in- -/- terpretacija Kantove pozicije, dolazi se do zaključka da je ideja transcendentalne -/- slobode plauzibilna, ali samo ukoliko prihvatimo osnovne pojmove na kojima počiva -/- Kantova filozofija, na prvom mestu doktrinu transcendentalnog (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. „Ruch Filozoficzny\" i wolność badań naukowych w Polsce w latach 1947-1957.Stefan Konstańczak - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4):821-838.
  „Ruch Filozoficzny” and the freedom of scientific research in Poland (in 1947-1957 years). Presented article refers to the situation in the Polish philosophy, which took place between 40-50 of the twentieth century. Author’s reflections are carried on the example of attempts to reactivate in the realities of war, the polish philosophical journal “Ruch Filozoficzny” founded in 1911 by Kazimierz Twardowski. Political conditions have made the magazine was renewed twice, at each time was the greatest merit of Tadeusz Czeżowski. He was (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Konstytucja wobec wykluczenia społecznego [The Constitution and Social Exclusion].Marek Piechowiak - 2009 - In Zdzisław Kędzia & Antoni Rost (eds.), Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego. Wydawnictwo Naukowe UAM. pp. 125-145.
  Choć samo zjawisko wykluczenia społecznego nie jest nowe, to jego waga, zwłaszcza w perspektywie praw człowieka, została doceniona stosunkowo niedawno. „Wykluczenie społeczne” nie jest kategorią konstytucyjną. Celem opracowania jest ogólne usytuowanie problematyki wykluczenia w kontekście zagadnień konstytucyjnych. Zmierza się do dookreślenia, czym jest wykluczenie społeczne oraz do wskazania zasadniczych konstytucyjnych punktów odniesienia, pozwalających na podjęcie tego problemu. Właściwe wykluczeniu społecznemu jest złożoność przyczyn - sam brak środków finansowych nie musi prowadzić do wykluczenia, choć proces wykluczania może być zainicjowany jednym wydarzeniem. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. „Ins Ohr des Allwissenden schreit auch der letzte Krampf des zertretenen Wurms“. Luise Millerin und der Secretarius Wurm in Friedrich Schillers Kabale und Liebe zwischen christlich-bürgerlichen Wertvorstellungen, Antisemitismus und jüdischer Emanzipation.Frank Michael Schuster - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:195-224.
  Friedrich Schiller wielokrotnie angażował się w walkę o wolność, co wpłynęło na jego wielką popularność wśród Żydów z Europy Środkowej. Pod koniec lat osiemdziesiątych XVIII w., gdy sztuki Schillera zyskiwały uznanie, toczyła się burzliwa dyskusja o emancypacji Żydów, a antysemityzm stawał się jednym z najbardziej rozpowszechnionych w społeczeństwie poglądów. Jednak Schiller nigdy jednoznacznie nie sięgnął po temat Żydów, w przeciwieństwie do np. G. E. Lessinga i jego sztuki Nathan der Weise. Tylko jednego z jego bohaterów – zbója Moritza Spiegelberga (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  55
  Wprowadzenie. Rozważania o państwie w świecie współczesnym.Krzysztof Trzcinski - 2006 - In K. Trzcinski (ed.), Państwo w świecie współczesnym. Warszawa: pp. 9-35.
  Książka ta jest zbiorem dwudziestu studiów przygotowanych przez badaczy polskich, którzy reprezentują różne dziedziny nauki: ekonomię, geografię, historię, politologię i stosunki międzynarodowe, prawo, socjologię. Badacze ci podjęli się analizy i opisu problemów, zjawisk oraz procesów, które nie zawsze są sobie bliskie. Autorów studiów łączy jednak wspólne zainteresowanie tym, czym jest i jak w dzisiejszym świecie funkcjonuje maszyna zwana państwem. Odmienność płaszczyzn i podejść badawczych jest o tyle cenna, iż pozwala na postrzeganie współczesnych problemów państwa z różnych perspektyw. Do kluczowych zagadnień (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Dharma and Religion in Tagore’s Views.Iwona Milewska - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):81-88.
  Rabindranath Tagore (1861–1941), one of the greatest contemporary Indian thinkers, discussed the problem of religion and faith on the ground of global pluralism and religious diversity. He presented his views in numerous poetical works (including Gitanjali, a collection of Song offerings translated into English, for which he was awarded with the Noble Prize in literature in 1913), but he also delivered many speeches, mostly addressed to the Western audience (e.g. The religion of Man). In his writing, Tagore often uses the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  49
  Wniknąć w nicość. Bernharda Weltego wykład o nadziei i rozpaczy.Joachim Piecuch - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):313-322.
  Myśl fryburskiego filozofa religii, Bernharda Weltego, wielokrotnie dotykała zagadnienia nicości. Artykuł prezentuje funkcje, jaką Welte przypisał idei nicości w kontekście doświadczenia konstytutywnego, wyznaczającego podstawową charakterystykę ludzkiej egzystencji. Doświadczenie konstytutywne pociąga za sobą przenikanie się czyjejś skończoności z nieskończonością. Ta pierwsza wyraża się w byciu świadomym własnej śmiertelności i winy, ta druga w aktywności ludzkiego ducha, szczególnie w odczuwaniu obowiązku. Bycie człowieka sytuuje się między tymi przeciwstawnymi siłami, poszukuje sensu swojej egzystencji. Jednocześnie stwarza ono różne relacje, jakie mogą między nimi zachodzić. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Obywatelstwo w Europie. Idea i jej wyraz formalny w perspektywie historycznej.Krzysztof Trzcinski - 2002 - Studia Europejskie 2:45-67.
  Obywatelstwo należy do najistotniejszych kategorii określających pozycję człowieka w państwie. W niektórych okresach dziejów pojęcie obywatelstwa istniało jedynie w sferze idei, w innych idea uległa urzeczywistnieniu, a członkostwo w państwie (lub mieście) oraz status obywatelski znalazły formalny wyraz na niwie prawnoustrojowej. Kształtowanie się obywatelstwa stanowi proces długi i wielofazowy. Obywatelstwo w Europie pozostaje bowiem już od starożytności w stanie permanentnego rozwoju i wciąż wzbogacane jest o nowe treści (lub też czasem zubożane o pewne elementy); tym niemniej jego rdzeń, nakreślony w (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark