60 found
Order:
 1. Thomas Aquinas – Human Dignity and Conscience as a Basis for Restricting Legal Obligations.Marek Piechowiak - 2016 - Diametros 47:64-83.
  In contemporary positive law there are legal institutions, such as conscientious objection in the context of military service or “conscience clauses” in medical law, which for the sake of respect for judgments of conscience aim at restricting legal obligations. Such restrictions are postulated to protect human freedom in general. On the basis of Thomas Aquinas’ philosophy, it shall be argued that human dignity, understood as the existential perfection of a human being based on special unity, provides a foundation for imposing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2. Plato’s Conception of Justice and the Question of Human Dignity.Marek Piechowiak - 2019 - Berlin, Niemcy: Peter Lang Academic Publishers.
  This book is the first comprehensive study of Plato’s conception of justice. The universality of human rights and the universality of human dignity, which is recognised as their source, are among the crucial philosophical problems in modern-day legal orders and in contemporary culture in general. If dignity is genuinely universal, then human beings also possessed it in ancient times. Plato not only perceived human dignity, but a recognition of dignity is also visible in his conception of justice, which forms the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Filozoficzne podstawy rozumienia dobra wspólnego.Marek Piechowiak - 2003 - Kwartalnik Filozoficzny 31 (2):5-35.
  "Philosophical Foundations of Understanding of the Common Good". The central question is whether recognizing the common good as the central value in the new Polish Constitution of 1997, means accepting the primacy of the state over an individual. The answer is negative. The preparatory work to the constitution is analyzed and the philosophical perspective is outlined which corresponds to the intentions of the authors of the constitution. The analyses concentrate on the philosophical tradition reaching from Plato to Aristotle and Thomas (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 4. What are Human Rights? The Concept of Human Rights and its Extra-Legal Justification.Marek Piechowiak - 1999 - In Raija Hanski Markku Suksi (ed.), An Introduction to the International Protection of Human Rights. A Textbook.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony.Marek Piechowiak - 1999 - Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
  PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS: HUMAN RIGHTS IN LIGHT OF THEIR INTERNATIONAL PROTECTION Summary The book consists of two main parts: in the first, on the basis of an analysis of international law, elements of the contemporary conception of human rights and its positive legal protection are identified; in the second - in light of the first part -a philosophical theory of law based on the tradition leading from Plato, Aristotle, and St. Thomas Aquinas is constructed. The conclusion contains an application (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 6. Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i godności [Limitation Clause and the Inviolability of Rights and Dignity].Marek Piechowiak - 2009 - Przegląd Sejmowy 17 (2 (91)):55-77.
  The author examines the arguments for applicability of the limitation clause which specifies the requirements for limitation of constitutional freedoms and rights (Article 31 para. 3 of the Constitution) to the right to protection of life (Article 38). Even if there is almost a general acceptance of such applicability, this approach does not hold up to criticism based on the rule existing in the Polish legal order that treaty commitments concerning human rights have supremacy over national statutory regulations. Due to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Tomasza z Akwinu koncepcja prawa naturalnego. Czy Akwinata jest myślicielem liberalnym? [Thomas Aquinas’s Conception of Natural Law: Is Aquinas a Liberal Thinker?].Marek Piechowiak - 2013 - Przegląd Tomistyczny 19:301-337.
  This article seeks to justify the claim that Thomas Aquinas proposed a concept of natural law which is immune to the argument against the recognition of an objective grounding of the good formulated by a well-known representative of the liberal tradition, Isaiah Berlin, in his famous essay “Two Concepts of Freedom.” I argue that Aquinas’s concept of freedom takes into account the very same values and goals that Berlin set out to defend when he composed his critique of natural law. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Pojęcie praw człowieka [The Notion of Human Rights].Marek Piechowiak - 1997 - In Leszek Wiśniewski (ed.), : Podstawowe prawa jednostki oraz ich sądowa ochrona. Wydawnictwo Sejmowe. pp. 7-37.
  W opracowaniu tym poszukiwana jest odpowiedź na dwa pytania: „co to są prawa człowieka?” oraz „jakie są zasadnicze elementy konstytucyjnej koncepcji tych praw?” Odpowiadając na pierwsze pytanie, zmierzać będę do wskazania zasadniczych elementów współczesnej – opartej przede wszystkim na prawie międzynarodowym – koncepcji służącej ujęciu tych praw, czyli do eksplikacji pojęcia praw człowieka. Odpowiadając na drugie, będę poszukiwać zasadniczych konsekwencji, które dla konstytucyjnych regulacji ma uznanie tej koncepcji. Analizy mają charakter projektujący. Nie jest moim celem rekonstrukcja koncepcji praw człowieka zawartej (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa pojmowania praw człowieka. Wokół Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowania godności człowieka [Classical Conception of Person as a Basis of Understanding Human Rights: Thomas Aquinas’s and Immanuel Kant’s Proposals of Comprehending Human Dignity].Marek Piechowiak - 2011 - In Piotr Dardziński, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Prawo naturalne – natura prawa. C. H. Beck. pp. 3-20.
  Za „ojca” filozoficznej kategorii „godności”, która legła u podstaw kategorii prawnej, uznawany jest powszechnie Immanuel Kant. Przypomnieć jednak trzeba, że w bardzo podobny sposób, choć w zasadniczo odmiennym kontekście systemowym, charakteryzował godność Tomasz z Akwinu, pół tysiąca lat wcześniej, uznając ją za fundament bycia osobą. Stąd najistotniejszym i centralnym elementem, tytułowej, klasycznej koncepcji człowieka jest koncepcja godności. Akwinata jest autorem bodaj najbardziej rozbudowanej koncepcji osoby w tradycji filozofii klasycznej. Co więcej zmierzać będę do wykazania, że jego koncepcja lepiej nadaje się (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Aksjologiczne podstawy polskiego prawa [The Axiological Basis of Polish Law].Marek Piechowiak - 2013 - In Tadeusz Guz, Jan Głuchowski & Maria Pałubska (eds.), Synteza prawa polskiego od 1989 roku. C. H. Beck. pp. 39-70.
  An axiological analysis of the basis of the 1997 Constitution of the Republic of Poland, determined mainly in the Preamble, makes it possible to put forward a thesis that this axiology is not, at least in reference to the principle, eclectic. In respect of the meta-axiological settlements, this is a tradition of natural-law type, recognizing the objective grounding of values and law. The accepted solutions are also convergent with the axiology typical of the international protection of human rights. -/- Résumé (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Arthur Kaufmann – hermeneutyka prawnicza [Arthur Kaufmann – Legal Hermeneutics].Marek Piechowiak - 2008 - In Jerzy Zajadło (ed.), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Otta Weinberger: portrety filozofów prawa. Arche. pp. 135-167.
  Arthura Kaufmanna filozofia prawa wyrasta przede wszystkim z neokantyzmu aksjologicznego reprezentowanego przez „późnego” Gustava Radbrucha, którego uważał on za najważniejszego ze swych nauczycieli, oraz z hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera. W późniejszym okresie znaczący wpływ na Kaufmanna wywarł Charles S. Peirce, którego pracami posiłkował się opracowując problematykę analogii (wiążąc ją z opracowanym przez Pierca zagadnieniem abdukcji) oraz ontologii relacji. Niektóre wątki poglądów Kaufmanna nawiązują do egzystencjalizmu Karla Jaspersa oraz antropologii Karla Löwitha. Obecne są także inspiracje tomistyczne i arystotelesowskie. Jest to filozofia (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Normas verdaderas a la luz de la justificación axiológica de las normas.Marek Piechowiak - 2017 - In Germán Sucar & Jorge Cerdio Herrán (eds.), Derecho y verdad. Tirant lo Blanch. pp. Vol. IV, 655-681.
  En la Constitución de la República de Polonia del 2 de abril de 19971 se reconocía el carácter objetivo de ciertos valores y un cognoscitivismo axiológico. Si tomamos las disposiciones constitucionales en serio tenemos que aceptar que algunas valoraciones morales o que algunas proferencias [utterances] valorativas pueden ser verdaderas o falsas y que nos informan acerca de una realidad objetiva. Por otro lado, en la teoría del derecho polaca y en los cursos universitarios de lógica para abogados se encuentran definiciones (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Godność jako cecha podmiotów zbiorowych lub cecha ugruntowana instytucjonalnie. Typy godności – propozycja systematyzacji (część 2) [Dignity as an Attribute of Collective Entities and Dignity as an Institutionally Grounded Attribute: Types of Dignity – a Proposed Systematisation (Part 2)].Marek Piechowiak - 2022 - Przegląd Konstytucyjny 2022 (4):73-93.
  This study aims to identify various meanings of the expression (name) “dignity”, with particular emphasis on the meanings of this expression as it appears in the text of the Constitution of the Republic of Poland. The meaning of the name “dignity” is the concept of dignity; in turn, the different concepts of dignity encompass dignity of particular types. Twelve different meanings of the expression “dignity” are indicated – twelve different concepts of dignity, and thus twelve types of dignity. Half of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Elementy prawnonaturalne w stosowaniu Konstytucji RP [Natural-Law Elements in Application of the Constitution of the Republic of Poland].Marek Piechowiak - 2009 - Przegląd Sejmowy 17 (5 (94)):71-90.
  Recognizing inherent and inalienable nature of dignity and universality of certain values, the Constitution of the Republic of Poland, introduces to the foundations of Polish legal system some elements of natural law which may be used for application of the Basic Law. Constitutional recognition of these elements only makes sense on the assumption of their cognizability. Therefore, as an important element of constitutional concept of natural law is taken the recognition of the argument of cognitivism according to which moral assessments (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Godność i równość jako podstawy sprawiedliwości. Z perspektywy międzynarodowej ochrony praw człowieka.Marek Piechowiak - 1992 - Toruński Rocznik Praw Człowieka I Pokoju 1:37-48.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Wyrażenie „godność” – pojęcie godności – godność. O niektórych teoretycznych aspektach ujęcia godności w Konstytucji RP [The Term “Dignity” – the Concept of Dignity – Dignity: On Some Theoretical Aspects of Recognizing Dignity in the Constitution of the Republic of Poland].Marek Piechowiak - 2022 - Przegląd Prawa Konstytucyjnego 6:17-34.
  The study aims at making explicit the three spheres or planes, essential from the point of view of semiotics, on which the discourse regarding dignity takes place, and at clarifying the relations between these planes. The analysis uses the conception of Kazimierz Ajdukiewicz. There are three principal areas in which the discourse on dignity is conducted – the plane of linguistic expressions on which the name “dignity” is used; the plane of meanings on which the notion of dignity is placed; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Prawne a pozaprawne pojęcia dobra wspólnego [Legal and Extralegal Notions of Common Good].Marek Piechowiak - 2013 - In Wojciech Arndt, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Dobro wspólne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Sejmowe. pp. 23-45.
  Opracowanie dotyczy relacji konstytucyjnego pojęcia „dobro wspólne” z art. 1 Konstytucji RP, do pozaprawnych pojęć dobra wspólnego. Bezpośredni asumpt do jego przygotowania dało zdanie odrębne sędziego Trybunału Konstytucyjnego Zbigniewa Cieślaka do wyroku TK z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie Kp 7/09, dotyczącej zmian w prawie budowlanym. Jest to w ogóle najobszerniejsza wypowiedź w całym dotychczasowym orzecznictwie TK poświęcona wprost problematyce dobra wspólnego. Sędzia Z. Cieślak wyraźnie odróżnił prawne pojęcie dobra wspólnego – jego zdaniem właściwe dla interpretacji klauzuli dobra (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Godność jako właściwość osoby. Typy godności – propozycja systematyzacji (część 1) [Dignity as a Quality of Person: Types of Dignity – a Proposed Systematisation (Part 1)].Marek Piechowiak - 2022 - Przegląd Konstytucyjny 2022 (2):7-30.
  "Dignity as a Quality of Person: Types of Dignity – a Proposed Systematisation" This study aims to identify various meanings of the expression (name) “dignity”, with particular emphasis on the meanings of the expression as it appears in the text of the Constitution of the Republic of Poland. The meaning of the name “dignity” is the concept of dignity; in turn, the concept of dignity encompasses dignity of particular types. Twelve different meanings of the expression “dignity” are indicated – twelve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Specyfika ograniczenia wolności i praw konstytucyjnych w stanach nadzwyczajnych [Extraordinary Measures and Restrictions of Constitutional Freedoms and Rights].Marek Piechowiak - 2021 - In Mirosław Granat (ed.), Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka. Tom IV. Wydawnictwo Naukowe UKSW. pp. 217-261.
  STRESZCZENIE Opracowanie zmierza do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czym – z punktu widzenia struktury procesu wykładni i struktury wchodzących w grę wartości konstytucyjnych – różni się ograniczanie wolności i praw w ramach stosowania „zwykłych środków konstytucyjnych”, od ograniczania wolności i praw dopuszczalnego w stanach nadzwyczajnych. Podjęta zostaje problematyka dotyczącą kwestii materialnych, a poza zakresem rozważanych zagadnień pozostają kwestie dotyczące formalnych warunków dopuszczalności ograniczeń, jak publiczne ogłoszenie zagrożenia czy możliwość wprowadzania ograniczeń w aktach podustawowych. Stawiane tezy są polemiczne wobec poglądów, że (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Sprawiedliwość a prawo w nauczaniu Jana Pawła II [Justice and Law in the Teaching of John Paul II].Marek Piechowiak - 2014 - Przegląd Tomistyczny 20:209-237.
  The contribution focuses on philosophical issues of justice of positive law in the light of the social teaching of John Paul II. The analyses start with consideration of anthropological foundations of justice as virtue, develop with the reflexion upon justice of actions realizing justice and finally arrive at examination of the criteria of justice of law. -/- It is argued that relations between a human being and goods (ends of actions) form ontological basis of natural law and justice of actions (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Powszechność praw człowieka. Zagadnienia filozoficznoprawne [Universality of Human Rights in the Light of their Ontic Foundations].Marek Piechowiak - 1996 - In Tadeusz Jasudowicz & Cezary Mik (eds.), O prawach człowieka. W podwójną rocznicę Paktów. Księga Pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej. Dom Organizatora TNOiK. pp. 49-71.
  Idea powszechności legła u samych podstaw współczesnej ochrony praw człowieka i nadal jest często podkreślana w dyskursie typu praktycznego, na różnych płaszczyznach: politycznej, moralnej czy religijnej. Jednakże trudno o koncepcję praw człowieka pozwalającą pogodzić powszechność z właściwościami prawa, z postulatami respektu dla pluralizmu ugruntowanego tak w odmienności kulturowej, jak i wolności poszczególnych jednostek ludzkich. Wziąwszy pod uwagę, że powszechność jest fundamentalnym przy¬miotem praw człowieka, kłopoty z powszechnością są kłopotami ze zbudowaniem filozoficznej koncepcji praw człowieka w ogóle. Odrzucenie powszechności jest równoznaczne (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. W sprawie aksjologicznej spójności Konstytucji RP. Dobro wspólne czy godność człowieka? [Axiological Consistency of the Polish Constitution: Common Good or Human Dignity?].Marek Piechowiak - 2011 - In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. pp. 111-124.
  The author poses a question: which of the two fundamental, constitutional values – common good or human dignity – can be considered to be the cornerstone, the unifying value in the Constitution of the Republic of Poland from 1997. The paper shows the crucial reasons for accepting each of these values as primary and also presents the underlying relationships between these values . The prominence of a given value for defining the aim of the constitution and the legal order based (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Platońskie widziadło sprawiedliwości [Plato's Semblance of Justice].Marek Piechowiak - 2013 - Themis Polska Nova (1 (4)):5-18.
  Platon w dialogu "Państwo" sam określił mianem widziadła model sprawiedliwości oparty na konstrukcji "państwa idealnego", w oczywisty sposób dystansując się do tego modelu. Jedynie widziadłem sprawiedliwości jest zatem to, że każdy ma się zajmować czymś jednym, że "człowiek, który jest szewcem z natury, najlepiej zrobi, jeżeli zostanie przy swoim kopycie i nic innego nie będzie próbował"; jedynie widziadłem jest także to, że jednostka jest dla państwa a nie państwo dla jednostki. Argumentuje się, że - zdaniem Platona - jeden i ten (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Sprawiedliwe prawo – niesprawiedliwe wyroki. Uwagi na marginesie Arthura Kaufmanna koncepcji prawa do sprzeciwu wobec władzy [Just Laws and Unjust Judgments: Notes on Arthur Kaufmann’s Conception of a Right to Civil Disobedience].Marek Piechowiak - 2017 - In Baranowska Grażyna, Gliszczyńska-Grabias Aleksandra, Hernandez-Połczyńska Anna & Sękowska-Kozłowska Katarzyna (eds.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego. Wolters Kluwer. pp. 107-127.
  Tekst dotyczy zaproponowanej przez Arthura Kaufmanna koncepcji prawa do sprzeciwu (wobec władzy - wobec niesprawiedliwych ustaw) "w drobnej monecie". Koncepcja ta stanowi punkt wyjścia do refleksji nad formułą Radbrucha (nad czymś, co określam mianem "ciemnej strony" formuły Radbrucha), nad możliwością modyfikacji tej formuły i nad rozproszoną kontrolą konstytucyjności jako sposobem realizacji prawa do sprzeciwu "w drobnej monecie".
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Godność w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej – destrukcja uniwersalnego paradygmatu ujęcia podstaw praw człowieka? [Dignity in the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Destruction of the Universal Paradigm of Understanding of the Foundations of Human Rights?].Marek Piechowiak - 2012 - Themis Polska Nova 2 (1):126-146.
  Zasadniczym przedmiotem analiz tego opracowania jest pojęcie godności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r. Interpretacja Karty prowadzona jest z uwzględnieniem postanowień Traktatu z Lizbony z 13 grudnia 2007 r., który podniósł Kartę do rangi prawa traktatowego. Uwyraźnienie treści pojęcia godności w Karcie dokonywane jest przez pryzmat paradygmatu rozumienia godności utrwalonego już w prawie międzynarodowym praw człowieka na poziomie uniwersalnym, czyli prawa kształtowanego i funkcjonującego w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Paradygmat uniwersalny, w którego centrum znajduje się (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Aksjologiczne podstawy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej [Axiological Foundations of the Charter of Fundamental Rights of the European Union].Marek Piechowiak - 2003 - Studia Prawnicze 155 (1):5-29.
  Pierwszorzędnym przedmiotem badań są przyjęte w Karcie, wprost lub domyślnie, rozstrzygnięcia typu aksjologicznego. Przez „aksjologiczne podstawy” rozumiane są rozstrzygnięcia dotyczące uznania takich, a nie innych, wartości czy dóbr za przedmiot ochrony; a ponieważ chodzi o „podstawy”, przedmiotem zainteresowania są rozstrzygnięcia fundamentalne w takim sensie, że stanowią one uzasadnienie dla bardziej szczegółowych rozstrzygnięć aksjologicznych i normatywnych. Pozwala to m.in. na formułowanie wniosków co do spójności rozstrzygnięć szczegółowych. Zagadnienie aksjologicznych podstaw obejmuje także problematykę relacji między wartościami a prawami podstawowymi oraz zagadnienie ontologicznego (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Konstytucja wobec wykluczenia społecznego [The Constitution and Social Exclusion].Marek Piechowiak - 2009 - In Zdzisław Kędzia & Antoni Rost (eds.), Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego. Wydawnictwo Naukowe UAM. pp. 125-145.
  Choć samo zjawisko wykluczenia społecznego nie jest nowe, to jego waga, zwłaszcza w perspektywie praw człowieka, została doceniona stosunkowo niedawno. „Wykluczenie społeczne” nie jest kategorią konstytucyjną. Celem opracowania jest ogólne usytuowanie problematyki wykluczenia w kontekście zagadnień konstytucyjnych. Zmierza się do dookreślenia, czym jest wykluczenie społeczne oraz do wskazania zasadniczych konstytucyjnych punktów odniesienia, pozwalających na podjęcie tego problemu. Właściwe wykluczeniu społecznemu jest złożoność przyczyn - sam brak środków finansowych nie musi prowadzić do wykluczenia, choć proces wykluczania może być zainicjowany jednym wydarzeniem. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Tomasza z Akwinu egzystencjalna koncepcja osoby i jej godności. Komentarz do Summy teologii, część I, kwestia 29, artykuł 1.Marek Piechowiak - 2012 - In Marek Piechowiak & Tomasz Turowski (eds.), Szkice o godności człowieka. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. pp. 35-47.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Służebność państwa wobec człowieka i jego praw jako naczelna idea Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku – osiągnięcie czy zadanie? [Subordination of the State to the Individual and to Human Rights as a Central Idea of Poland’s Constitution of 2 April 1997: A Goal or an Achievement?].Marek Piechowiak - 2007 - Przegląd Sejmowy 15 (4 (81)):65-91.
  The article deals with relations between the individual and human rights on the one hand, and the State on the other, in the context of the Constitution of the Republic of Poland. The author poses the question whether the idea of subordination of the State to the individual is really a central idea of that constitution. He puts forward many arguments against such suggestion. These arguments relate, above all, to the arrangement of the constitution: a chapter concerning human rights is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom [Negative Religious Freedom and Secular Thought in the Light of the Case of Lautsi v. Italy].Marek Piechowiak - 2011 - Przegląd Sejmowy 19 (5 (106)):37-68.
  The article provides an analysis of the European Court of Human Rights judgments in the case of Lautsi v. Italy (application no. 30814/06), also known as the Italian crucifix case. The applicant claimed that displaying crucifixes in the Italian State-school classrooms attended by her children was contrary to the principle of secularism, by which she wished to bring up her children, and therefore infringed her right to ensure their education and teaching in conformity with her religious and philosophical convictions, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Wolność religijna i dyskryminacja religijna – uwagi w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego z 20 stycznia 2011 r. [Freedom of Religion and Religious Discrimination – Remarks on the European Parliament Resolution of 20 January 2011].Marek Piechowiak - 2012 - In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. pp. 103-139.
  The aim of this paper is to present and analyse legal acts cited in the European Parliament resolution of 20 January 2011 on the situation of Christians in the context of freedom of religion. The author presents the substance of the right to religious freedom and the position of religious freedom among other human rights. The paper also shows the formation of European law on religious freedom and grasps the development trends in this area. Because of the discrepancies that arise (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Wokół konstytucyjnej ochrony życia. Próba oceny propozycji nowelizacji Konstytucji RP [Constitutional Protection of Life: An Attempt to Assess the Proposal for Amendment of Poland’s Constitution].Marek Piechowiak - 2010 - Przegląd Sejmowy 18 (1 (96)):25-47.
  This article first of all attempts to assess the proposals of 2006–2007 to amend Poland’s Constitution, aimed mostly at strengthening constitutional protection of unborn human life. Parliamentary work on this proposal begins with the submission of the Deputy’s bill on amendment of the Constitution, published in the Sejm Paper No. 993 of September 5, 2006, and ends with a series of votes at the 39th sitting of the Sejm of the fifth term of office, held on April 13, 2007, on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Negative Freedom of Religion and Secular Views in the Light of the Case of Lautsi vs. Italy.Marek Piechowiak - 2011 - In Tomasz Sokołowski (ed.), Law in the Face of Religious Persecution and Discrimination. Wydawnictwo Poznańskie.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. Mieczysława Alberta Krąpca koncepcja filozofii prawa [Mieczysław Albert Krąpiec’s Conception of Philosophy of Law].Marek Piechowiak - 2013 - In Andrzej Maryniarczyk, Tomasz Duma & Katarzyna Stępień (eds.), W trosce o godziwe prawo. Wykłady otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. pp. 26-72.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Solidarność – w poszukiwaniu ideowej tradycji interpretacyjnej tej kategorii konstytucyjnej.Marek Piechowiak - 2012 - In Anna Łabno (ed.), Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki. Wydawnictwo Sejmowe. pp. 145-185.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Moralne aspekty lustracji. O destrukcji moralności przez prawo i niekonstytucyjności pewnych form lustracji.Marek Piechowiak - 2015 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 27:37--59.
  Artykuł przedstawia polskie regulacje prawne z lat 1998-2007 będące podstawą lustracji. Analizuje szereg aktów prawnych prezentując zakładane cele lustracji, jej zakres, procedury i przewidywane sankcje karne. Celem autora jest identyfikacja aksjologicznych podstaw regulacji prawnych dotyczących lustracji. W trakcie analiz wskazuje on m. in. na brak proporcji między sankcjami karnymi a winą jednostek, zwłaszcza w niektórych przypadkach penalizacji oświadczeń lustracyjnych niezgodnych z prawdą lub penalizacji niezłożenia oświadczeń. Autor argumentuje także, że analizowane rozwiązania zakładały – wbrew deklarowanym celom – przeniesienie odpowiedzialności za (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Karta Praw Podstawowych UE a tradycyjne wartości [Charter of Fundamental Rights of the European Union and Traditional Values].Marek Piechowiak - 2012 - In Michał Gierycz & Jan Grosfeld (eds.), Zmagania początku tysiąclecia. Łośgraf - Wydawnictwo Akademickie - Oficyna Wydawnicza Łośgraf. pp. 199-205.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Przemowa Demiurga w Platońskim „Timajosie” a współczesne pojęcie godności [Demiurge’s Speech in Plato’s “Timaeus” and the Contemporary Concept of Dignity].Marek Piechowiak - 2013 - In Antoni Dębiński (ed.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD. Wydawnictwo KUL. pp. 655-665.
  Today, dignity recognized as a fundamental value across legal systems is equal, inherent and inalienable, inviolable, is the source of human rights and is essential for its subject to be recognized as an autotelic entity (an end in itself) that cannot be treated as an object. The analysis of the extract from Plato’s Demiurge’s speech in Timaeus reveals that Plato developed a reflection on something that determines the qualitative difference between certain beings and the world of things, and that forms (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Problem aksjologicznej legitymizacji uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka [Problem of Axiological Legitimization of the Universal System of the Protection of Human Rights].Marek Piechowiak - 2015 - In Elżbieta Karska (ed.), Globalne problemy ochrony praw człowieka. Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego UKSW. pp. 86-100.
  Problem of Axiological Legitimization of the Universal System of the Protection of Human Rights Summary In this paper it is argued that legitimization of the universal system of the protection of human rights depends primary not from the content of values recognised as fundamental but rather from metaaxiological solutions related to the way of existence and to the possibility of cognition of these values. Legitimisation is based on the recognition of an objective nature and of cognoscibility of basic values. Realisation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Plato and the Universality of Dignity.Marek Piechowiak - 2015 - Themis Polska Nova 9 (2):5-25.
  An important argument in favour of recognising the cultural relativism and against universality of dignity and human rights, is the claim that the concept of dignity is a genuinely modern one. An analysis of a passage from the Demiurge’s speech in Timaeus reveals that Plato devoted time to reflecting on the question of what determines the qualitative difference between certain beings (gods and human being) and the world of things, and what forms the basis for the special treatment of these (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski [Equal in Rights and Obligations towards the Common Good – Poland].Marek Piechowiak - 2009 - In Zespół Prezydialny Biura Trybunału Konstytucyjnego (ed.), Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Biuro Trybunału Konstytucyjnego. pp. 111-124.
  Opracowanie dotyczy fragmentu preambuły Konstytucji RP z 1997 r.: „równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski”. Zmierza ono przede wszystkim do uwyraźnienia i analizy wskazanych w tym fragmencie wartości, które mogą pomóc w dookreśleniu celów konstytucji i ujęciu czegoś, co określa się niekiedy mianem „ducha konstytucji”. Analizowane jest umiejscowienie komentowanego akapitu w całości preambuły, oraz prace nad projektem Konstytucji, które prowadzą ku refleksji nad kategorią dobra wspólnego w artykule 1. W centrum moich analiz jest argumentacja na (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Auf der Suche nach einer philosophischen Begründung der Würde des Menschen bei Thomas von Aquin und Immanuel Kant.Marek Piechowiak - 2010 - In Christine Baumbach & Peter Kunzmann (eds.), Würde – dignité – godność – dignity. Die Menschenwürde im internationalen Vergleich. Herbert Utz Verlag. pp. 289-319.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. Co osobie po prywatności? [What's the Use of Privacy?].Marek Piechowiak - 2009 - In Barbara Chyrowicz (ed.), Prywatność w dobie globalizacji. Towarzystwo Naukowe KUL. pp. 33-69.
  Celem opracowania jest dookreślenie tego, czym jest prywatność. Interesuje mnie prywatność w aspekcie nor¬matywnym, jako coś, co uważamy za nasze dobro; coś, czego się domagamy, co jest naszym prawem, i to nie tylko w sensie moralnym, ale także chronionym prawem pozytywnym. Prywatność jest czymś relacyjnym, i to przynajmniej w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, konstytuowana jest poprzez relację oddzielenia od czegoś - państwa, zakładu pracy (pracodawcy), rozmaitych instytucji. Po drugie, to, co prywatne z punktu widzenia jednych relacji - np. relacji jednostki (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Petera Knauera koncepcja wyboru moralnego. W sprawie kreatywizmu antropologicznego we wspólczesnej teologii moralnej.Marek Piechowiak - 1989 - Roczniki Filozoficzne 37 (2):21.
  PETER KNAUER'S CONCEPTION OF MORAL CHOICE ON THE ANTHROPOLOGICAL CREAITVENESS IN MODERN MORAL THEOLOGY Summary The author undertakes a critical analysis of the ethical views of Peter Knauer who is one of the most influential theological moralist today. The author tends to show the consequences of Knauer's theory which consequences are destructive for morality. The first part of the paper presents Knauer's standpoint in view of the conception of moral choice and shows three crucial points of his system. They are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Kallikles i geometria. Przyczynek do Platońskiej koncepcji sprawiedliwości [Callicles and Geometry: On Plato’s Conception of Justice].Marek Piechowiak - 2013 - In Zbigniew Władek (ed.), Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi. Wydawnictwo Polihymnia. pp. vol. 5, 281-291.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Negative Freedom or Objective Good: A Recurring Dilemma in the Foundations of Politics.Marek Piechowiak - 2007 - In Halina Taborska & Jan S. Wojciechowski (eds.), Dokąd zmierza Europa – przywództwo – idee – wartości. Where Europe Is Going – Leadership – Ideas – Values. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. pp. 537-544.
  Two competing models of metaaxiological justification of politics are analyzed. Politics is understood broadly, as actions which aim at organizing social life. I will be, first of all, interested in law making activities. When I talk about metaaxiological justification I think not so much about determinations of what is good, but about determinations refering to the way the good is founded, in short: determinations which answer the question why something is good. In the first model, which is described here as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Prawnonaturalny charakter klauzuli dobra wspólnego [Natural–Law Character of a Common Good Claus in the Polish Constitution].Marek Piechowiak - 2010 - In Maciej Zieliński, Agnieszka Choduń & Stanisław Czepita (eds.), W poszukiwaniu dobra wspólnego: księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego. Szczecin: Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego. pp. 597-611.
  W NINIEJSZYM opracowaniu analizuję klauzulę dobra wspólnego zawartą w art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., zmierzając do uwyraźnienia, w jakim sensie można mówić o jej prawnonaturalnym charakterze (zatem i do zarysowania możliwych znaczeń zwrotu "prawnonaturalny charakter klauzuli dobra wspólnego") oraz do ujawnienia „momentów" prawnonaturalnych, które mogą wchodzić w grę przy interpretacji tej klauzuli.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Problem aksjologicznej legitymizacji uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka.Marek Piechowiak - 2015 - In Elżbieta Karska (ed.), Globalne problemy ochrony praw człowieka. Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego UKSW. pp. 86-100.
  Problem of Axiological Legitimization of the Universal System of the Protection of Human Rights Summary In this paper it is argued that legitimization of the universal system (UN-system) of the protection of human rights depends primary not from the content of values recognised as fundamental but rather from metaaxiological solutions related to the way of existence and to the possibility of cognition of these values. Legitimisation is based on the recognition of an objective nature and of cognoscibility of basic values. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Powszechność – między uniformizacją a relatywizmem. Wokół metaaksjologicznych założeń Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.Marek Piechowiak - 2009 - In Tadeusz Jasudowicz, Michał Balcerzak & Julia Kapelańska-Pręgowska (eds.), Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Dom Organizatora. pp. 177-193.
  W niniejszym opracowaniu zamierzam zwrócić uwagę na powiązanie roszczenia uniwersalności z potrzebą dostosowywania formułowanych standardów do odmiennych i zmiennych warunków życia, a następnie zidentyfikować rozstrzygnięcia filozoficzne skorelowane z uznaniem takiego powiązania. Akcent zamierzam przy tym położyć na problematykę metaaksjologiczną, dotyczącą nie tyle tego, jakie wartości zostały uznane, ale tego, jak uznane wartości są ugruntowane, co nie jest bez znaczenia dla określenia sposobów ich poznawania i ustalania. Rozstrzygnięcia te, jako zawarte m. in. w artykule 1, okazują się jednocześnie należeć do przyjętych (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Can Human Rights be Real? Can Norms be True?Marek Piechowiak - 2008 - In Norm and Truth. School of Humanities and Journalism.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 60