94 found
Order:
 1. Etica în pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Cele mai mari instituții medicale și diverși eticieni pledează pentru o abordare utilitaristă în perioadele de crize de sănătate publică, pentru a maximiza beneficiile pentru societate, în conflict direct cu viziunea noastră obișnuită (kantiană) privind respectul față de persoane ca indivizi. O problemă centrală a utilitarismului este că nu există nicio modalitate clară de a evalua alegerile morale, inclusiv în deciziile medicale. În general, în medicină se respectă etica medicală kantiană. Dar în pandemie, când resursele sunt sărace, trebuie făcute alegeri (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Desocializarea în și după pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Izolarea socială (desocializarea) presupune o lipsă completă sau aproape completă de contact între un individ și societate. Aceasta poate fi o problemă pentru persoanele de orice vârstă, deși simptomele pot diferi în funcție de grupul de vârstă. Izolarea socială poate include șederea acasă pentru perioade îndelungate de timp, și lipsa comunicării față în față cu familia, cunoștințele, prietenii sau colegii de servici. Izolarea socială poate duce la sentimente de singurătate, frica de ceilalți sau stima de sine negativă. Nu putem exista (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Biopolitica în pandemia COVID-19.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Bioputerea face referire la practica statelor naționale moderne prin o explozie de numeroase și diverse tehnici pentru realizarea subjugării corpurilor și controlul populațiilor. Foucault a folosit termenul pentru a se referi în mod specific la practicile de sănătate publică, printre alte mecanisme de reglementare. Biopolitica este un concept care ia în considerare administrarea vieții și a populațiilor unei regiuni guvernate. Biopolitica produce o societate disciplinară generalizată și controale de reglementare prin biopolitica populației. Giorgio Agamben afirmă că ceea ce se manifestă (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Ethics in the Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  The largest medical institutions and various ethicists advocate a utilitarian approach in times of public health crises, to maximize benefits for society, in direct conflict with our usual (Kantian) view of respect for people as individuals. A central problem with utilitarianism is that there is no clear way to evaluate moral choices, including in medical decisions. In general, in medicine is respected the Kantian medical ethics. But in a pandemic, when resources are poor, deep choices of life and death must (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Biopolitics in the COVID-19 Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Biopower refers to the practice of modern nation-states through an explosion of numerous and diverse techniques for achieving the subjugation of bodies and the control of populations. Foucault used the term to refer specifically to public health practices, among other regulatory mechanisms. Biopolitics is a concept that takes into account the management of the life and populations of a governed region. Biopolitics produces a generalized disciplinary society and regulatory controls through population biopolitics. Giorgio Agamben states that what is manifesting in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Ce a fost mai întâi: virusul sau celula?Sfetcu Nicolae - manuscript
  O retrospectivă a dezbaterilor privind originea vieții: virusul sau celula? Virusul are nevoie de celulă pentru replicare, în schimb celula este o formă mai evoluată pe scara evoluționistă a vieții. Virușii par să fi jucat un rol în evenimente precum originea vieții celulare și evoluția mamiferelor. Chiar și cea mai simplă bacterie este mult prea complexă pentru a fi apărut spontan la începutul evoluției. Ulterior, evoluția a putut produce sisteme din ce în ce mai complexe. Prima celulă adevărată este posibil (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Ontologia virusului: lucru, ființă, proces, sau informație?Sfetcu Nicolae - manuscript
  Studiul virușilor ridică întrebări conceptuale și filozofice presante despre natura lor, clasificarea lor, și locul lor în lumea biologică. Un set major de probleme se referă la individualitatea și identitatea diacronică a unui virus: ce anume este virusul, particula virală (virionul) sau întregul ciclu viral? Identificarea corectă a virusului are consecințe ontologice semnificative, legate și de locul și momentul în care încep și se termină entitățile biologice. DOI: 10.13140/RG.2.2.29715.09760.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  88
  Lumea după pandemia COVID-19.Sfetcu Nicolae - manuscript
  În cazul pandemiei COVID-19, există unele semne ale schimbării de paradigmă, inclusiv dispariția bruscă a ideologiei legate de „ziduri”: ”o tuse a fost suficientă pentru a face dintr-o dată imposibilă evitarea responsabilității pe care fiecare individ o are față de toate ființele vii pentru simplul fapt că este parte a acestei lumi, și a dorinței de a fi parte a ei”. Întregul este întotdeauna implicat în parte, pentru că totul este, într-un anumit sens, în tot și în natură nu există (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9.  79
  Dimensiuni sociale ale pandemiilor.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Virușii coabitează de cca. 300 milioane de ani cu oamenii. Uneori, virușii pot infecta oamenii pe scară largă. Dar, cum a fost posibilă actuala pandemie? Încălzirea globală determină fenomene meteorologice extreme care au dus la o creștere a bolilor infecțioase. Noul climat poate susține vectori epidemiologici pentru perioade mai lungi de timp, creând condiții mai favorabile replicării și apariția de noi vectori. În cazul bolilor infecțioase emergente, se consideră că există o graniță peste care s-a sărit deja. Virușii au, în (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. Through the Pandemic, Towards a New Communism?Sfetcu Nicolae - manuscript
  Following the declaration of the COVID-19 pandemic, Slavoj Žižek published a book called "Pandemic!: COVID-19 Shakes the World", which triggered a wave of reactions. In the book, he presents how the media ruthlessly exploited this subject, accentuating the panic. Many major studies have predicted the emergence of such a pandemic, but have been ignored by all governments, declaring them to be exaggerated. Žižek believes that the current pandemic has led to the bankruptcy of the current "barbaric" capitalism, wondering if the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  68
  Prin pandemie, spre un nou comunism?Sfetcu Nicolae - manuscript
  După declararea pandemiei COVID-19, Slavoj Žižek a publicat o carte numită „Pandemic!: COVID-19 Shakes the World”, care a declanșat un val de reacții. În carte, el prezintă modul în care media a exploatat fără milă acest subiect, accentuând panica. Multe studii majore au prezis apariția unei astfel de pandemii, dar au fost ignorate de toate guvernele, declarându-le ca fiind exagerate. Žižek crede că actuala pandemie a dus la falimentul actualului capitalism ”barbar”, întrebându-se dacă nu cumva drumul pe care îl va (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12.  67
  Aspecte filosofice ale pandemiilor.Sfetcu Nicolae - manuscript
  De la existențialismul lui Albert Camus și Sartre, la înlocuirea ritualului de excludere cu mecanismul disciplinar al lui Michel Foucault, o formă ideală de control al autorităților statului a tuturor formelor de ”dezordine”, și modernitatea virală și bioinformaționalism. Și despre ipoteza Gaia, dezvoltată de James Lovelock și susținută în actuala pandemie de Bruno Latour. DOI: 10.13140/RG.2.2.31276.49284.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13. Life and Death in a Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  A brief retrospective of the COVID-19 virus that caused the current pandemic, its life cycle and its history. Reactions, measures and effects of the COVID-19 pandemic. A presentation of various philosophical approaches, with an emphasis on the philosophy of death, eco-psychoanalysis, and appeal to the philosophies of Sigmund Freud and Albert Camus. DOI: 10.13140/RG.2.2.14848.25608.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Viața și moartea în pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  O scurtă retrospectivă a virusul COVID-19 care a cauzat actuala pandemie, a cilului său de viață și a istoriei sale. Reacții, măsuri și efecte ale pandemiei COVID-19. O prezentare a diverselor abordări filosofice, cu accent pe filosofia morții, ecopsihanaliză, și apel la filosofiile lui Sigmund Freud și Albert Camus. DOI: 10.13140/RG.2.2.17900.59528.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  83
  Desocialization in and After the Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Social isolation (desocialization) implies a complete or almost complete lack of contact between an individual and society. This can be a problem for people of any age, although the symptoms may differ depending on the age group. Social isolation can include staying home for long periods of time, and lack of face-to-face communication with family, acquaintances, friends, or co-workers. Social isolation can lead to feelings of loneliness, fear of others or negative self-esteem. We cannot exist independently of our relationships with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  90
  Philosophical Aspects of Pandemics.Sfetcu Nicolae - manuscript
  From the existentialism of Albert Camus and Sartre, to the replacement of the exclusion ritual with the disciplinary mechanism of Michel Foucault, an ideal form of control of state authorities of all forms of "disorder", and viral modernity and bioinformationalism. And about the Gaia hypothesis, developed by James Lovelock and supported in the current pandemic by Bruno Latour. DOI: 10.13140/RG.2.2.34967.80801.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  67
  What Came First: The Virus or the Cell?Sfetcu Nicolae - manuscript
  A retrospective of the debates on the origin of life: the virus or the cell? The virus needs a cell for replication, instead the cell is higher on the evolutionary scale of life. Viruses appear to have played a role in events such as the origin of cell life and the evolution of mammals. Even the simplest bacteria is far too complex to have appeared spontaneously at the beginning of evolution. Subsequently, evolution has been able to produce increasingly complex systems. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18.  52
  The World After the COVID-19 Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  In the case of the COVID-19 pandemic, there are some signs of a shift of paradigm, including the sudden disappearance of the wall ideology: a cough was enough to suddenly make it impossible to avoid the responsibility that each individual has towards all living beings for the simple fact that it is part of this world, and of the desire to be part of it. The whole is always involved in part, because everything is, in a sense, in everything and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Pandemia COVID-19 - Abordări filosofice.Sfetcu Nicolae - 2020 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Lucrarea debutează cu o retrospectivă a dezbaterilor privind originea vieții: virusul sau celula? Virusul are nevoie de celulă pentru replicare, în schimb celula este o formă mai evoluată pe scara evoluționistă a vieții. În plus, studiul virușilor ridică întrebări conceptuale și filozofice presante despre natura lor, clasificarea lor, și locul lor în lumea biologică. Subiectul pandemiilor este abordat pornind de la existențialismul lui Albert Camus și Sartre, înlocuirea ritualului de excludere cu mecanismul disciplinar al lui Michel Foucault, și despre ipoteza (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  36
  Social Dimensions of Pandemics.Sfetcu Nicolae - manuscript
  The viruses coexist for approx. 300 million years with the humans. Sometimes viruses can infect people on a large scale. But how was the current pandemic possible? Global warming is causing extreme weather events that have led to an increase in infectious diseases. The new climate can support epidemiological vectors for longer periods of time, creating more favorable conditions for replication and the emergence of new vectors. In the case of emerging infectious diseases, it is considered that there is a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  35
  Virus Ontology: Thing, Being, Process, or Information?Sfetcu Nicolae - manuscript
  The study of viruses raises pressing conceptual and philosophical questions about their nature, their classification, and their place in the biological world. A major set of problems concerns the individuality and diachronic identity of a virus: what is the virus, the viral particle (virion) or the entire viral cycle? The correct identification of the virus has significant ontological consequences, also related to the place and time when biological entities begin and end. DOI: 10.13140/RG.2.2.35874.66241.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  37
  Harta politică - Dicţionar explicativ.Sfetcu Nicolae - 2014 - Drobeta Turnu Severin, Romania: MultiMedia Publishing.
  Un mic ghid despre conceptele politice pentru politicieni şi activişti. -/- Politica este procesul de luare a deciziilor de către grupuri de oameni. Termenul se aplică guvernelor civile, dar acest proces s-a observat în toate interacţiile între grupurile umane, inclusiv în instituţii corporative, academice şi religioase. Ea constă din "relaţii sociale implicând autoritatea sau puterea" şi se referă la reglementări ale unităţilor politice, şi la metode şi tactici folosite pentru a formula şi aplica politica. Maxima lui Samuel Gompers, parafrazată adesea (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  24
  Anomalies de la relativité générale.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Au fil du temps, la théorie de la relativité générale a accumulé plusieurs anomalies, indiquant la nécessité de meilleures théories sur la gravité ou d'autres approches. Les hypothèses ad hoc introduites en relativité générale pour expliquer les singularités gravitationnelles basées sur les conditions énergétiques ne sont pas très efficaces. Des hypothèses plus détaillées sur le contenu du sujet sont nécessaires . De nombreux scientifiques et philosophes sont parvenus à la conclusion que les singularités doivent être associées à l'atteinte des limites (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  27
  Approches de l'interprétation de la gravité quantique.Sfetcu Nicolae - manuscript
  L'interprétation de Copenhague peut être comprise non seulement comme une interprétation statistique minimale du formalisme quantique pour la fréquence des résultats de mesure, mais aussi comme mettant l'accent sur un domaine classique du système quantique, avec une séparation ferme de celui-ci et une description quantique de la première interprétation. DOI: 10.13140/RG.2.2.28288.87049.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  6
  Analogies du renseignement avec la science et l'archéologie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  L'analyse du renseignement présente de nombreuses similitudes épistémologiques importantes avec la science (résolution de problèmes, découverte, utilisation habile des outils, vérification des demandes de connaissances) et s'intéresse davantage aux connaissances a posteriori qu'aux a priori sur la manière ou la base sur laquelle une proposition peut être connue. Tant l'analyse du renseignement que la science se concentrent sur les connaissances acquises à partir d'observations empiriques, connaissances qui sont typiquement a posteriori. La métaphore du puzzle est utilisée à la fois dans (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  3
  Analogies du renseignement avec les affaires et la médecine.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Le renseignement est traditionnellement caractéristique aux organisations gouvernementales impliquées dans les questions de sécurité nationale. Mais les entreprises privées innovantes adaptent de plus en plus le modèle des services de renseignement au monde des affaires pour aider à planifier leurs propres stratégies. Le processus de transformation des informations brutes en informations traitées exploitables est presque identique pour les organisations gouvernementales ainsi que pour les entreprises, ces dernières développant le système de collecte et d'analyse des informations en utilisant leurs propres méthodologies. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  29
  Aspects philosophiques des pandémies.Sfetcu Nicolae - manuscript
  De l'existentialisme d'Albert Camus et Sartre, au remplacement du rituel d'exclusion par le mécanisme disciplinaire de Michel Foucault, forme idéale de contrôle des autorités étatiques de toutes les formes de « désordre », et à la modernité virale et au bioinformationalisme. Et à propos de l'hypothèse Gaia, développée par James Lovelock et soutenue dans la pandémie actuelle par Bruno Latour. DOI: 10.13140/RG.2.2.20639.18089.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  43
  A travers la pandémie, vers un nouveau communisme ?Sfetcu Nicolae - manuscript
  Suite à la déclaration de la pandémie COVID-19, Slavoj Žižek a publié un livre intitulé « Pandemic!: COVID-19 Shakes the World », qui a déclenché une vague de réactions. Dans le livre, il présente comment les médias ont impitoyablement exploité ce sujet, accentuant la panique. De nombreuses études majeures ont prédit l'émergence d'une telle pandémie, mais ont été ignorées par tous les gouvernements, les déclarant exagérées. Žižek estime que la pandémie actuelle a conduit à la faillite du capitalisme « barbare (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Biopolitique dans la pandémie COVID-19.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Le biopouvoir fait référence à la pratique des États-nations modernes à travers une explosion de techniques nombreuses et diverses pour parvenir à l'assujettissement des corps et au contrôle des populations. Foucault a utilisé le terme pour désigner spécifiquement les pratiques de santé publique, entre autres mécanismes de régulation. La biopolitique est un concept qui prend en compte la gestion de la vie et des populations d'une région gouvernée. La biopolitique produit une société disciplinaire généralisée et des contrôles réglementaires à travers (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  7
  Blockchain et l'arbre causal de la référence.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Dans un article précédent, The Philosophy of blockchain technology - Ontologies, j'ai parlé de l'application de la théorie narrative de Paul Ricœur dans le développement d'une ontologie de la technologie blockchain. Dans cette section, j'ai l'intention de mettre en évidence l'idée d'une analogie entre la technologie blockchain et les théories causales de la référence. Dans la mesure où la poursuite de l'élaboration de cette idée se révélera viable, je vais essayer de développer une théorie basée sur cette analogie. DOI: 10.13140/RG.2.2.24843.21282 (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  11
  Critique de l'intelligence émotionnelle dans les organisations.Sfetcu Nicolae -
  La recherche dans le domaine de l'intelligence émotionnelle est « en dehors du compte scientifique » étant une continuation de « l'intelligence sociale » discréditée, se référant à trois aspects: il n'y a pas d'examen scientifique des mesures; la construction est enracinée dans le concept (discrédité) d '« intelligence sociale », et la recherche en intelligence émotionnelle est basée sur des modèles faibles, sans validité incrémentielle par rapport aux modèles traditionnels de personnalité et de comportement. L'intelligence émotionnelle a été développée (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  46
  Ce este telelucrul (telemunca, telework)?Sfetcu Nicolae - manuscript
  În ultimii ani, s-au dezvoltat rapid noi tehnologii informaționale și de comunicare, astfel încât în centrul dezbaterilor științifice, politice și economice din ultima perioadă a stat apariția și dezvoltarea Societății Informaționale, generatoare de noi oportunități de muncă dar și de schimbări esențiale în ceea ce privește natura muncii și modul de lucru, schimbări comparabile cu cele petrecute în revoluția industrială. În acest context, telelucrul (telemunca) a devenit domeniu strategic din punct de vedere teoretic și practic.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Corupţie - Globalizare - Neocolonialism.Sfetcu Nicolae - 2014 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  O introducere în conceptele interdependente despre corupţie, globalizare prin instituţiile financiare internaţionale, şi neocolonialism înţeles ca exploatarea resurselor şi materiilor prime a ţărilor sărace şi în curs de dezvoltare de unele mari corporaţii multinaţionale. -/- CUPRINS: -/- Globalizarea - Organizarea globală a afacerilor - Comerţul internaţional - - Acordurile comerciale, blocuri economice şi zone comerciale speciale - Paradisurile fiscale - Guvernarea mondială - Mişcări anti-globalizare - - Ideologii şi cauze - - - Opoziţia faţă de instituţiile financiare internaţionale şi corporaţiilor (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  48
  Critique of Emotional Intelligence in Organizations.Sfetcu Nicolae - manuscript
  The concept of emotional intelligence is invalid, both because it is not a form of intelligence, and because it is so broad and inclusive that it has no intelligible meaning. The extension of the term "intelligence" distorts the meaning of the concept. The final reason would be egalitarianism, so that everyone would be considered equal in intelligence. DOI: 10.13140/RG.2.2.17749.04329.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. COVID-19 Pandemic – Philosophical Approaches.Sfetcu Nicolae (ed.) - 2020 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  The paper begins with a retrospective of the debates on the origin of life: the virus or the cell? The virus needs a cell for replication, instead the cell is a more evolved form on the evolutionary scale of life. In addition, the study of viruses raises pressing conceptual and philosophical questions about their nature, their classification, and their place in the biological world. The subject of pandemics is approached starting from the existentialism of Albert Camus and Sartre, the replacement (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  21
  Dimensions sociales des pandémies.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Les virus coexistent pendant env. 300 millions d'années avec les humains. Parfois, les virus peuvent infecter les gens à grande échelle. Mais comment la pandémie actuelle a-t-elle été possible ? Le réchauffement climatique est à l'origine d'événements météorologiques extrêmes qui ont conduit à une augmentation des maladies infectieuses. Le nouveau climat peut soutenir les vecteurs épidémiologiques pendant de plus longues périodes, créant des conditions plus favorables à la réplication et à l'émergence de nouveaux vecteurs. Dans le cas des maladies infectieuses (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  70
  Emotional Intelligence.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Emotional intelligence is the ability of individuals to recognize their own and others' emotions, to discern between different feelings and to label them correctly, using emotional information to guide thinking and behavior, and to manage and adjust emotions to adapt to the environment or to achieve their own goals. There are several models that aim to measure emotional intelligence levels. Goleman's original model is a mixed model that combines abilities with traits. A trait model was developed by Konstantinos V. Petrides (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  43
  Emotional Intelligence in Eastern Philosophy.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Wisdom in Hinduism regards self-knowledge as the truth, the basis of all Creation, of Shristi. It would turn out that the wise is a person with the self-consciousness of the whole creation in all its facets and forms. There are not many studies regarding emotional intelligence from the Indian perspective, although emotional intelligence is found in every text in ancient Indian literature (Rig Veda, Yajur Veda, Ayurveda, etc.). The Indian philosophical tradition emphasizes the strong nature of emotions, which must be (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  25
  Emotional Intelligence in Organizations.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Currently, organizations must face, in addition to increased competition, also to exponential technological development and innovation, and to change processes that affect all emotional states of employees. All these challenges, along with the imposed changes and the complexity of organizational and managerial tasks, involve new emotional demands and more effective actions at the corporate level, including by managing emotions in most circumstances. Thus, emotions represent valuable "resources" for innovation and added value in an economic process. Emotions were thus given an (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  22
  Emotional Labor.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Emotional labor can be defined as a form of emotional regulation in which employees have to display certain emotions as part of their work and promote organizational goals. Such organizational control of emotions can lead to suppression of feelings through emotional dissonance, altered relational perceptions, changed communication patterns, and other negative and counterproductive personal and work effects including stress, demotivation and exhaustion. Emotional labor involves managing feelings and emotions to meet the demands of a job. DOI: 10.13140/RG.2.2.13203.30248.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  23
  Ethics of Emotions.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Emotions have often been considered a threat to morality and rationality; in the Romantic tradition, passions were placed at the center of both human individuality and moral life. This ambivalence has led to an ambiguity between the terms of emotions for vices and virtues. Epicureans and Stoics have argued that emotions are irrational. The Stoics believed that virtue is nothing but knowledge, and emotions are essentially irrational beliefs. Skeptics believed that beliefs were responsible for pain, recommending rejection of opinions of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  9
  Gravité et cosmologie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  En cosmologie, la métaphysique implique un large éventail de questions au-delà des preuves empiriques, utilisant parfois l'inférence spéculative. L'analyse épistémologique en cosmologie aide à modéliser l'évaluation. L'étude philosophique offre un cadre général pour interpréter des inférences qui vont au-delà de la science. En cosmologie, il existe des principes ontologiques qui aident à classer les modèles selon leurs caractéristiques, à concevoir la réalité cosmique dans une description plus transparente, et nous permettent de résoudre des équations mathématiques en tant que constructions centrales (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  13
  Heuristique de la théorie des cordes.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Comme la théorie des cordes n'a jusqu'à présent pas pu expliquer les phénomènes, il peut sembler que cela confirme l'opinion de Feyerabend selon laquelle il n'y a pas de « méthode » de la science. Et pourtant, la théorie des cordes est toujours le programme de recherche le plus actif pour la gravité quantique. Mais, par rapport à d'autres théories non falsifiables, cela a quelque chose de plus, en particulier : le langage mathématique, avec une logique claire de décoctions. Jusqu'à (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  44
  Imre Lakatos, Preuves et Réfutations.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Preuves et Réfutations est écrit comme une série de dialogues socratiques entre un groupe d'étudiants discutant de la démonstration des caractéristiques d'Euler définies pour les polyèdres. Le livre explique de nombreuses idées logiques importantes, mettant l'accent sur l'idée d'heuristique positive. Le livre comprend deux annexes. Dans le premier, Lakatos donne des exemples du processus heuristique de la découverte mathématique en particulier et du processus scientifique en général. Deuxièmement, il oppose les approches déductives et heuristiques et propose des analyses heuristiques des (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  44
  Intelligence émotionnelle.Sfetcu Nicolae - manuscript
  La relation entre l'intelligence émotionnelle et la personnalité a été prise en compte dans plusieurs modèles d'intelligence émotionnelle, tels que les modèles mixtes de Bar-On et Goleman. Dans ces modèles, les composants de l'intelligence émotionnelle sont similaires à ceux de la théorie de la personnalité. Ce chevauchement est évident dans les comparaisons empiriques des constructions. Même dans le modèle de Mayer et Salovey, des corrélations empiriques significatives avec la personnalité peuvent être mises en évidence. Pour la plupart des spécialistes, la (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  18
  Intelligence émotionnelle dans la recherche et l'éducation.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Dans la formation en gestion, dans la communication et à l'empathie, dans la résolution des conflits et dans la gestion du stress, et dans la formation et l'autogestion, le programme de formation traditionnel échoue, car il ignore les complexités individuelles, se concentrant exclusivement sur l'apprentissage cognitif. L'apprentissage cognitif implique de placer de nouvelles informations dans les cadres et modes de compréhension existants, étant inefficace dans l'enseignement des compétences en intelligence émotionnelle. Ainsi, des techniques moins traditionnelles d'apprentissage émotionnel sont recommandées. Goleman (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  6
  Intelligence émotionnelle dans les organisations.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Actuellement, les organisations doivent faire face, en plus d'une concurrence accrue, à un développement technologique et une innovation exponentiels et à des processus de changement qui affectent tous les états émotionnels des employés. Tous ces défis, ainsi que les changements imposés et la complexité des tâches organisationnelles et managériales, impliquent de nouvelles exigences émotionnelles et des actions plus efficaces au niveau de l'entreprise, y compris en gérant les émotions dans la plupart des circonstances. Ainsi, les émotions représentent des « ressources (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  5
  Identificarea pseudoştiinţei.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Un domeniu, practică, sau set de cunoştinţe, ar putea în mod rezonabil să fie numit pseudoştiinţă atunci când este prezentat ca fiind în conformitate cu normele de cercetare ştiinţifică, dar din punctul de vedere al demonstraţiei nu respectă aceste norme. Karl Popper a declarat că nu este suficient să se facă distincţia între ştiinţă şi pseudoştiinţă, sau metafizică, prin criteriul de aderare riguroasă la metoda empirică, care este în esenţă inductivă, bazată pe observare sau experimentare. El a propus o metodă (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Karl Popper și problema demarcației între știință și ne-știință.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Karl Popper, ca raționalist critic, a fost un oponent al tuturor formelor de scepticism, convenționalism și relativism în știință. Multe dintre argumentele sale sunt îndreptate împotriva membrilor "Cercului Vienez". Popper este de acord cu aceștia cu privire la aspectele generale ale metodologiei științifice și neîncrederea lor în metodologia filosofică tradițională, dar soluțiile sale au fost semnificativ diferite. A contribuit semnificativ la dezbaterile privind metodologia științifică generală, demarcarea științei de pseudoștiință, natura probabilității și metodologia științelor sociale. DOI: 10.13140/RG.2.2.27356.85127/1 .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  9
  La connaissance tacite dans l'analyse du renseignement.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Le point de vue de Michael Polanyi sur la science peut aider à comprendre le processus et le « produit » de l'analyse du renseignement. Les arguments de Michael Polanyi concernant les activités des scientifiques sont transférables dans le domaine de l'analyse du renseignement, offrant une perspective nuancée pour percevoir les défis épistémologiques et les problèmes auxquels sont confrontés les analystes. Les concepts de « connaissance tacite » et de « connaissance personnelle » de Polanyi contribuent au développement d'une compréhension (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 94