105 found
Order:
 1. Etica în pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Cele mai mari instituții medicale și diverși eticieni pledează pentru o abordare utilitaristă în perioadele de crize de sănătate publică, pentru a maximiza beneficiile pentru societate, în conflict direct cu viziunea noastră obișnuită (kantiană) privind respectul față de persoane ca indivizi. O problemă centrală a utilitarismului este că nu există nicio modalitate clară de a evalua alegerile morale, inclusiv în deciziile medicale. În general, în medicină se respectă etica medicală kantiană. Dar în pandemie, când resursele sunt sărace, trebuie făcute alegeri (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2. Desocializarea în și după pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Izolarea socială (desocializarea) presupune o lipsă completă sau aproape completă de contact între un individ și societate. Aceasta poate fi o problemă pentru persoanele de orice vârstă, deși simptomele pot diferi în funcție de grupul de vârstă. Izolarea socială poate include șederea acasă pentru perioade îndelungate de timp, și lipsa comunicării față în față cu familia, cunoștințele, prietenii sau colegii de servici. Izolarea socială poate duce la sentimente de singurătate, frica de ceilalți sau stima de sine negativă. Nu putem exista (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3.  91
  Aventurile lui Pinocchio - O poveste pentru oameni mari.Sfetcu Nicolae - 2022 - Bucharest: MultiMedia Publishing.
  Una din cele mai citite cărți din lume, considerată o metaforă a condiției umane, și pretabilă la o pluralitate de interpretări, Aventurile lui Pinocchio a avut un impact mare asupra culturii mondiale. Cartea răspunde unei prerogative care aparține doar capodoperelor: aceea de a fi în afara timpului. Cartea pune accent pe investigarea psihologică a personajului său central Pinocchio, în timp ce încearcă să descopere o umanitate pierdută în vidul tehnologiei și al științei. Mitul Pinocchio este folosit pentru a condamna cultura (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Biopolitica în pandemia COVID-19.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Bioputerea face referire la practica statelor naționale moderne prin o explozie de numeroase și diverse tehnici pentru realizarea subjugării corpurilor și controlul populațiilor. Foucault a folosit termenul pentru a se referi în mod specific la practicile de sănătate publică, printre alte mecanisme de reglementare. Biopolitica este un concept care ia în considerare administrarea vieții și a populațiilor unei regiuni guvernate. Biopolitica produce o societate disciplinară generalizată și controale de reglementare prin biopolitica populației. Giorgio Agamben afirmă că ceea ce se manifestă (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Viața și moartea în pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  O scurtă retrospectivă a virusul COVID-19 care a cauzat actuala pandemie, a cilului său de viață și a istoriei sale. Reacții, măsuri și efecte ale pandemiei COVID-19. O prezentare a diverselor abordări filosofice, cu accent pe filosofia morții, ecopsihanaliză, și apel la filosofiile lui Sigmund Freud și Albert Camus. DOI: 10.13140/RG.2.2.17900.59528.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 6. Ontologia virusului: lucru, ființă, proces, sau informație?Sfetcu Nicolae - manuscript
  Studiul virușilor ridică întrebări conceptuale și filozofice presante despre natura lor, clasificarea lor, și locul lor în lumea biologică. Un set major de probleme se referă la individualitatea și identitatea diacronică a unui virus: ce anume este virusul, particula virală (virionul) sau întregul ciclu viral? Identificarea corectă a virusului are consecințe ontologice semnificative, legate și de locul și momentul în care încep și se termină entitățile biologice. DOI: 10.13140/RG.2.2.29715.09760.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7. Prin pandemie, spre un nou comunism?Sfetcu Nicolae - manuscript
  După declararea pandemiei COVID-19, Slavoj Žižek a publicat o carte numită „Pandemic!: COVID-19 Shakes the World”, care a declanșat un val de reacții. În carte, el prezintă modul în care media a exploatat fără milă acest subiect, accentuând panica. Multe studii majore au prezis apariția unei astfel de pandemii, dar au fost ignorate de toate guvernele, declarându-le ca fiind exagerate. Žižek crede că actuala pandemie a dus la falimentul actualului capitalism ”barbar”, întrebându-se dacă nu cumva drumul pe care îl va (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 8.  96
  Aspecte filosofice ale pandemiilor.Sfetcu Nicolae - manuscript
  De la existențialismul lui Albert Camus și Sartre, la înlocuirea ritualului de excludere cu mecanismul disciplinar al lui Michel Foucault, o formă ideală de control al autorităților statului a tuturor formelor de ”dezordine”, și modernitatea virală și bioinformaționalism. Și despre ipoteza Gaia, dezvoltată de James Lovelock și susținută în actuala pandemie de Bruno Latour. DOI: 10.13140/RG.2.2.31276.49284.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 9. Karl Popper și problema demarcației între știință și ne-știință.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Karl Popper, ca raționalist critic, a fost un oponent al tuturor formelor de scepticism, convenționalism și relativism în știință. Multe dintre argumentele sale sunt îndreptate împotriva membrilor "Cercului Vienez". Popper este de acord cu aceștia cu privire la aspectele generale ale metodologiei științifice și neîncrederea lor în metodologia filosofică tradițională, dar soluțiile sale au fost semnificativ diferite. A contribuit semnificativ la dezbaterile privind metodologia științifică generală, demarcarea științei de pseudoștiință, natura probabilității și metodologia științelor sociale. DOI: 10.13140/RG.2.2.27356.85127/1 .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Lumea după pandemia COVID-19.Sfetcu Nicolae - manuscript
  În cazul pandemiei COVID-19, există unele semne ale schimbării de paradigmă, inclusiv dispariția bruscă a ideologiei legate de „ziduri”: ”o tuse a fost suficientă pentru a face dintr-o dată imposibilă evitarea responsabilității pe care fiecare individ o are față de toate ființele vii pentru simplul fapt că este parte a acestei lumi, și a dorinței de a fi parte a ei”. Întregul este întotdeauna implicat în parte, pentru că totul este, într-un anumit sens, în tot și în natură nu există (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 11. Dimensiuni sociale ale pandemiilor.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Virușii coabitează de cca. 300 milioane de ani cu oamenii. Uneori, virușii pot infecta oamenii pe scară largă. Dar, cum a fost posibilă actuala pandemie? Încălzirea globală determină fenomene meteorologice extreme care au dus la o creștere a bolilor infecțioase. Noul climat poate susține vectori epidemiologici pentru perioade mai lungi de timp, creând condiții mai favorabile replicării și apariția de noi vectori. În cazul bolilor infecțioase emergente, se consideră că există o graniță peste care s-a sărit deja. Virușii au, în (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12. Ce a fost mai întâi: virusul sau celula?Sfetcu Nicolae - manuscript
  O retrospectivă a dezbaterilor privind originea vieții: virusul sau celula? Virusul are nevoie de celulă pentru replicare, în schimb celula este o formă mai evoluată pe scara evoluționistă a vieții. Virușii par să fi jucat un rol în evenimente precum originea vieții celulare și evoluția mamiferelor. Chiar și cea mai simplă bacterie este mult prea complexă pentru a fi apărut spontan la începutul evoluției. Ulterior, evoluția a putut produce sisteme din ce în ce mai complexe. Prima celulă adevărată este posibil (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. Ethics in the Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  The largest medical institutions and various ethicists advocate a utilitarian approach in times of public health crises, to maximize benefits for society, in direct conflict with our usual (Kantian) view of respect for people as individuals. A central problem with utilitarianism is that there is no clear way to evaluate moral choices, including in medical decisions. In general, in medicine is respected the Kantian medical ethics. But in a pandemic, when resources are poor, deep choices of life and death must (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Pandemia COVID-19 - Abordări filosofice.Sfetcu Nicolae - 2020 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Lucrarea debutează cu o retrospectivă a dezbaterilor privind originea vieții: virusul sau celula? Virusul are nevoie de celulă pentru replicare, în schimb celula este o formă mai evoluată pe scara evoluționistă a vieții. În plus, studiul virușilor ridică întrebări conceptuale și filozofice presante despre natura lor, clasificarea lor, și locul lor în lumea biologică. Subiectul pandemiilor este abordat pornind de la existențialismul lui Albert Camus și Sartre, înlocuirea ritualului de excludere cu mecanismul disciplinar al lui Michel Foucault, și despre ipoteza (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15. Biopolitics in the COVID-19 Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Biopower refers to the practice of modern nation-states through an explosion of numerous and diverse techniques for achieving the subjugation of bodies and the control of populations. Foucault used the term to refer specifically to public health practices, among other regulatory mechanisms. Biopolitics is a concept that takes into account the management of the life and populations of a governed region. Biopolitics produces a generalized disciplinary society and regulatory controls through population biopolitics. Giorgio Agamben states that what is manifesting in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Through the Pandemic, Towards a New Communism?Sfetcu Nicolae - manuscript
  Following the declaration of the COVID-19 pandemic, Slavoj Žižek published a book called "Pandemic!: COVID-19 Shakes the World", which triggered a wave of reactions. In the book, he presents how the media ruthlessly exploited this subject, accentuating the panic. Many major studies have predicted the emergence of such a pandemic, but have been ignored by all governments, declaring them to be exaggerated. Žižek believes that the current pandemic has led to the bankruptcy of the current "barbaric" capitalism, wondering if the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Life and Death in a Pandemic.Sfetcu Nicolae -
  A brief retrospective of the COVID-19 virus that caused the current pandemic, its life cycle and its history. Reactions, measures and effects of the COVID-19 pandemic. A presentation of various philosophical approaches, with an emphasis on the philosophy of death, eco-psychoanalysis, and appeal to the philosophies of Sigmund Freud and Albert Camus. DOI: 10.13140/RG.2.2.14848.25608.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Desocialization in and After the Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Social isolation (desocialization) implies a complete or almost complete lack of contact between an individual and society. This can be a problem for people of any age, although the symptoms may differ depending on the age group. Social isolation can include staying home for long periods of time, and lack of face-to-face communication with family, acquaintances, friends, or co-workers. Social isolation can lead to feelings of loneliness, fear of others or negative self-esteem. We cannot exist independently of our relationships with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Social Dimensions of Pandemics.Sfetcu Nicolae - manuscript
  The viruses coexist for approx. 300 million years with the humans. Sometimes viruses can infect people on a large scale. But how was the current pandemic possible? Global warming is causing extreme weather events that have led to an increase in infectious diseases. The new climate can support epidemiological vectors for longer periods of time, creating more favorable conditions for replication and the emergence of new vectors. In the case of emerging infectious diseases, it is considered that there is a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Philosophical Aspects of Pandemics.Sfetcu Nicolae - manuscript
  From the existentialism of Albert Camus and Sartre, to the replacement of the exclusion ritual with the disciplinary mechanism of Michel Foucault, an ideal form of control of state authorities of all forms of "disorder", and viral modernity and bioinformationalism. And about the Gaia hypothesis, developed by James Lovelock and supported in the current pandemic by Bruno Latour. DOI: 10.13140/RG.2.2.34967.80801.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. The World After the COVID-19 Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  In the case of the COVID-19 pandemic, there are some signs of a shift of paradigm, including the sudden disappearance of the wall ideology: a cough was enough to suddenly make it impossible to avoid the responsibility that each individual has towards all living beings for the simple fact that it is part of this world, and of the desire to be part of it. The whole is always involved in part, because everything is, in a sense, in everything and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. What Came First: The Virus or the Cell?Sfetcu Nicolae - manuscript
  A retrospective of the debates on the origin of life: the virus or the cell? The virus needs a cell for replication, instead the cell is higher on the evolutionary scale of life. Viruses appear to have played a role in events such as the origin of cell life and the evolution of mammals. Even the simplest bacteria is far too complex to have appeared spontaneously at the beginning of evolution. Subsequently, evolution has been able to produce increasingly complex systems. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  67
  Virus Ontology: Thing, Being, Process, or Information?Sfetcu Nicolae - manuscript
  The study of viruses raises pressing conceptual and philosophical questions about their nature, their classification, and their place in the biological world. A major set of problems concerns the individuality and diachronic identity of a virus: what is the virus, the viral particle (virion) or the entire viral cycle? The correct identification of the virus has significant ontological consequences, also related to the place and time when biological entities begin and end. DOI: 10.13140/RG.2.2.35874.66241.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  20
  Platon: Biografia.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Principala sursă biografică despre Platon, după mărturia neoplatonicului Simplicius, ar fi fost scrisă de discipolul Xenocrate, dar din păcate nu a ajuns la noi. Cea mai veche biografie a lui Platon care a ajuns până la noi, De Platone et dogmate eius, este a unui autor latin din secolul al II-lea, Apuleius. Toate celelalte biografii ale lui Platon au fost scrise la peste cinci sute de ani de la moartea sa. Istoricul grec Diogene (secolele II și III) este autorul unei (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  18
  Désocialisation pendant et après la pandémie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  L'isolement social (désocialisation) implique une absence totale ou presque totale de contact entre un individu et la société. Cela peut être un problème pour les personnes de tout âge, bien que les symptômes puissent différer selon le groupe d'âge. L'isolement social peut inclure le fait de rester à la maison pendant de longues périodes et le manque de communication face à face avec la famille, les connaissances, les amis ou les collègues. L'isolement social peut conduire à des sentiments de solitude, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  18
  Origins of Christmas.Sfetcu Nicolae - manuscript
  No Christian text does not specify what day of the year was born Jesus Christ. Christmas is not part of the celebrations followed by the early Christians and is not included in the lists published by Irenaeus and Tertullian. Given that, according to biblical accounts of Christmas, the herds are out with their shepherds, so we can deduce that Jesus' birth was certainly not located in the winter. In the fourth century, the date of December 25 was chosen as the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  60
  Teoria consumatorului.Sfetcu Nicolae - manuscript
  În microeconomie, teoria alegerii consumatorului se referă la preferințe (pentru consumul de bunuri și servicii) și cheltuieli de consum; în cele din urmă, această relație între preferințe și cheltuielile de consum este folosită pentru a raporta preferințele la curbele cererii de consum. Legătura dintre preferințele personale, cele de consum, şi curba cererii, este una dintre cele mai îndeaproape studiate relații în economie. Teoria alegerii consumatorului este un mod de a analiza modul în care consumatorii pot realiza un echilibru între preferințe (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  65
  Ipoteze atomice.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Marea varietate de materie cu care ne confruntăm în experiența de zi cu zi este formată din atomi. Existența unor astfel de particule a fost propusă pentru prima dată de către filosofii greci, precum Democrit, Leucip, și epicurienii, dar fără niciun argument real, astfel încât conceptul a dispărut. Aristotel argumenta împotriva indivizibililor lui Democrit (care diferă considerabil de utilizarea istorică și modernă a termenului "atom"). Conceptul atomic a fost reînviat de Rudjer Boscovich în secolul XVIII, și apoi aplicat în chimie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  28
  Philosophy of Death.Sfetcu Nicolae - manuscript
  In paleontology, the discovery of funeral rites is an important factor in determining the degree of social awakening of a hominid. This awareness of death is an engine of social cohesion (uniting to resist disasters and enemies) and action (to do something to leave a trace). It is an important element of metaphysical reflection. This is also what gives the symbolic power to acts such as homicide and suicide. According to Plato, death is the separation of soul and body. Finally (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  13
  Le monde après la pandémie COVID-19.Sfetcu Nicolae -
  Dans le cas de la pandémie COVID-19, il y a quelques signes d'un changement de paradigme, y compris la disparition soudaine de l'idéologie du « mur »: « une toux a suffi à rendre soudain impossible d'échapper à la responsabilité de chacun envers tous les êtres vivants pour le simple fait qu'il fait partie de ce monde, et le désir d'en faire partie ». Le tout est toujours en partie impliqué, car tout est, en un sens, dans tout et dans (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  88
  Web 2.0 Definition.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Web 2.0 is the evolution of the Web towards greater simplicity (requiring no technical knowledge or computer for users) and interactivity (allowing everyone, individually or collectively, to contribute, share and collaborate in various forms). The term “Web 2.0" means all technical, features and uses of the World Wide Web that follow the original form of the web, especially interfaces that allow users with little technical knowledge to adopt new functionality of the web. Thus, users contribute to the exchange of information (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  95
  Philosophie de l'intelligence émotionnelle.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Une préoccupation des chercheurs est de savoir si l'intelligence émotionnelle est une théorie de la personnalité, une forme d'intelligence ou une combinaison des deux. De nombreuses études considèrent l'intelligence émotionnelle comme un facteur personnel associé à la compétence. Mais la plupart des chercheurs considèrent l'intelligence émotionnelle comme une conscience émotionnelle de soi et des autres, en plus de l'efficacité professionnelle et de la gestion émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est considéré comme une capacité au niveau ontologique incluant la compétence personnelle et sociale, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  15
  Limitările cognitive în filosofia științei și filosofia minții.Sfetcu Nicolae - manuscript
  În filosofia științei și filosofia minții, limitarea cognitivă afirmă că mințile umane sunt incapabile să rezolve constituțional anumite probleme filosofice perene. Owen Flanagan numește această poziție naturalism anti-constructiv sau noul misterianism, iar avocatul principal al ipotezei, Colin McGinn, o numește naturalism transcedental, deoarece recunoaște posibilitatea că soluțiile s-ar putea încadra în modul de abordare a unei ființe inteligente non-umane. Potrivit lui McGinn, astfel de întrebări filosofice includ problema minte-corp, identitatea de sine, fundamentele sensului, voința liberă și cunoașterea, atât a priori (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  70
  La philosophie de l'intelligence émotionnelle dans les organisations.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Foucault observe que, par rapport aux relations de pouvoir, une personne est toujours « ... confrontée à des phénomènes complexes qui ne se soumettent pas à la forme hégélienne de la dialectique ... Du coup, ce qui a fait grandir le pouvoir, alors il s'habitue à l'attaquer. » Le pouvoir est invariablement retiré, réorganisé et réinvesti dans de nouvelles formes et modalités. Dans une approche hétérotopique, l'émancipation de l'uniformité émotionnelle et de la résistance aux scripts émotionnels se transforme rapidement en (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Biopolitique dans la pandémie COVID-19.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Le biopouvoir fait référence à la pratique des États-nations modernes à travers une explosion de techniques nombreuses et diverses pour parvenir à l'assujettissement des corps et au contrôle des populations. Foucault a utilisé le terme pour désigner spécifiquement les pratiques de santé publique, entre autres mécanismes de régulation. La biopolitique est un concept qui prend en compte la gestion de la vie et des populations d'une région gouvernée. La biopolitique produit une société disciplinaire généralisée et des contrôles réglementaires à travers (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Termodinamica: Legi, Concepte, Sisteme, Stări.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Termodinamica se ocupă cu studiul energiei, a conversiilor sale între diferite forme, cum ar fi căldura, și capacitatea energiei de a produce lucru mecanic. Ea este strâns legată de mecanica statistică, din care pot fi derivate multe relații termodinamice. Se poate argumenta că termodinamica a fost greșit denumită astfel întrucât aceasta nu se referă de fapt la rate de schimbare ca atare și, prin urmare, ar fi fost probabil mai corect ca domeniul să se denumească termostatica. Termodinamica se referă la (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  83
  Intelligence émotionnelle.Sfetcu Nicolae - manuscript
  La relation entre l'intelligence émotionnelle et la personnalité a été prise en compte dans plusieurs modèles d'intelligence émotionnelle, tels que les modèles mixtes de Bar-On et Goleman. Dans ces modèles, les composants de l'intelligence émotionnelle sont similaires à ceux de la théorie de la personnalité. Ce chevauchement est évident dans les comparaisons empiriques des constructions. Même dans le modèle de Mayer et Salovey, des corrélations empiriques significatives avec la personnalité peuvent être mises en évidence. Pour la plupart des spécialistes, la (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. L'éthique pendant la pandémie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Les plus grandes institutions médicales et divers éthiciens préconisent une approche utilitariste en période de crise de santé publique, afin de maximiser les bénéfices pour la société, en conflit direct avec notre vision habituelle (kantienne) du respect des personnes en tant qu'individus. Un problème central de l'utilitarisme est qu'il n'y a pas de moyen clair d'évaluer les choix moraux, y compris dans les décisions médicales. En général, l'éthique médicale kantienne est respectée en médecine. Mais dans une pandémie, lorsque les ressources (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Sursa puterii în politică.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Maxima lui Samuel Gompers, parafrazară adesea ca "Premiază prietenii și pedepsește dușmanii", se referă la două din cele cinci tipuri de putere recunoscute de psihologii sociali: puterea stimulativă (puterea de a premia) și puterea coercitivă (puterea de a pedepsi). Celelalte trei puteri derivă din acestea. Puterea legitimității, puterea unui polițist sau a celui care ia decizii, este puterea dată de unei persoane de o autoritate recunoscută pentru a impune standarde comportamentale. Puterea legitimității este similară puterii coercitive prin aceea că o (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  19
  Solaris, de Stanisław Lem.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Solaris este un roman filozofic de ficțiune din 1961 al scriitorului polonez Stanisław Lem. Cartea se axează pe temele naturii memoriei umane, experienței și inadvertenței comunicării între speciile umane și non-umane. În cercetarea și examinarea suprafeței oceanice a planetei Solaris de la o stație de cercetări, oamenii de știință umani, la rândul lor, sunt aparent studiați de planeta în sine, care sondează și examinează gândurile ființelor umane care o analizează. Solaris are capacitatea de a le scoate la suprafață preocupările secrete, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  62
  Épistémologie de la théorie des cordes.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Le programme de recherche sur la théorie des cordes est basé sur l'hypothèse de 1930 que la relativité générale ressemble à la théorie d'un champ de spin-deux sans masse dans l'espace plat minkowskian . La quantification d'une telle théorie s'est avérée être renormalisable sans perturbation, impliquant une infinité qui ne peut être éliminée. Cette première théorie a été abandonnée jusqu'au milieu des années 1970, lorsqu'elle s'est développée en tant que théorie des cordes unidimensionnelle. Plus tard, a été développé la théorie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  52
  Modèles d'intelligence émotionnelle.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Les modèles d'intelligence émotionnelle ont aidé à développer différents outils d'évaluation des constructs. Chaque paradigme théorique conceptualise l'intelligence émotionnelle selon l'une des deux perspectives : habilité ou modèle mixte. Les modèles d’habilités considèrent l'intelligence émotionnelle comme une pure forme d'habilité mentale et donc comme une pure intelligence. Les modèles mixtes d'intelligence émotionnelle combinent l'habilité mentale avec les traits de personnalité. Les modèles de traits de l'intelligence émotionnelle se réfèrent aux perceptions individuelles de leurs propres habilités émotionnelles. Il existe des similitudes (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  32
  Identificarea pseudoştiinţei.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Un domeniu, practică, sau set de cunoştinţe, ar putea în mod rezonabil să fie numit pseudoştiinţă atunci când este prezentat ca fiind în conformitate cu normele de cercetare ştiinţifică, dar din punctul de vedere al demonstraţiei nu respectă aceste norme. Karl Popper a declarat că nu este suficient să se facă distincţia între ştiinţă şi pseudoştiinţă, sau metafizică, prin criteriul de aderare riguroasă la metoda empirică, care este în esenţă inductivă, bazată pe observare sau experimentare. El a propus o metodă (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  32
  Critique de l'intelligence émotionnelle dans les organisations.Sfetcu Nicolae -
  La recherche dans le domaine de l'intelligence émotionnelle est « en dehors du compte scientifique » étant une continuation de « l'intelligence sociale » discréditée, se référant à trois aspects: il n'y a pas d'examen scientifique des mesures; la construction est enracinée dans le concept (discrédité) d '« intelligence sociale », et la recherche en intelligence émotionnelle est basée sur des modèles faibles, sans validité incrémentielle par rapport aux modèles traditionnels de personnalité et de comportement. L'intelligence émotionnelle a été développée (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  41
  Intelligence émotionnelle dans la recherche et l'éducation.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Dans la formation en gestion, dans la communication et à l'empathie, dans la résolution des conflits et dans la gestion du stress, et dans la formation et l'autogestion, le programme de formation traditionnel échoue, car il ignore les complexités individuelles, se concentrant exclusivement sur l'apprentissage cognitif. L'apprentissage cognitif implique de placer de nouvelles informations dans les cadres et modes de compréhension existants, étant inefficace dans l'enseignement des compétences en intelligence émotionnelle. Ainsi, des techniques moins traditionnelles d'apprentissage émotionnel sont recommandées. Goleman (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  25
  Problems with Translation.Sfetcu Nicolae - manuscript
  According to the school of thought of target-oriented translation, it is necessary to focus on the accuracy of the remarks at the expense of style, when necessary. Most freelance translators, telling that they are specialized in just about everything, contradict the term of specialization. It is obvious that their behavior is looking for maximum translation work. A well-known difficulty for translators, but there is little awareness outside of them, is the fact that the text to be translated is often already (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Qui a été le premier : le virus ou la cellule ?Sfetcu Nicolae - manuscript
  Une rétrospective des débats sur l'origine de la vie : le virus ou la cellule ? Le virus a besoin de la cellule pour se répliquer, mais la cellule est une forme plus évoluée à l'échelle évolutive de la vie. Les virus semblent avoir joué un rôle dans des événements tels que l'origine de la vie cellulaire et l'évolution des mammifères. Même la bactérie la plus simple est bien trop complexe pour être apparue spontanément au début de l'évolution. Par la (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  25
  Semnificaţia teologică a Paştelui.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Noul Testament leagă Cina cea de taină și crucificarea lui Iisus de Paștele evreiesc și exodul din Egipt. Iisus s-a pregătit pe el însuși și pe discipolii săi pentru moartea sa în timpul Cinei, dând mesei de Paștele evreiesc un nou înțeles. El a identificat pâinea și cupa de vin ca simbolizând corpul său care va fi sacrificat curând și sângele său care urma să fie vărsat. În Prima Epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 5, el spune: “Curățiți (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  39
  Unification de la gravité avec les autres forces fondamentales.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Plusieurs théories unificatrices ont été proposées. Une grande unification implique l'existence d'une force électronucléaire. La dernière étape de l'unification nécessiterait une théorie qui inclue à la fois la mécanique quantique et la gravité par la relativité générale (« la théorie finale »). Après 1990, certains physiciens considèrent que la théorie M à 11 dimensions, souvent identifiée à l'une des cinq théories des supercordes perturbateurs, ou parfois à la supergravité à supersymétrie maximale supersymétrique à 11 dimensions, est la théorie finale. L'idée (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  58
  Épistemologie de la gravité quantique canonique - Gravité quantique à boucles.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Dans l'interprétation de la gravité quantique canonique, la gravité apparaît comme une pseudoforce géométrique, elle est réduite à la géométrie espace-temps et devient un simple effet de la courbure de l'espace-temps . Le formalisme canonique ne confirme pas cette interprétation. La relativité générale associe la gravité à l'espace-temps, mais le type d'association n'est pas fixé. La gravité quantique à boucles tente d'unifier la gravité avec les trois autres forces fondamentales en commençant par la relativité et en ajoutant des traits quantiques. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 105