Order:
 1. Bir Bilgi Kaynağı Olarak Duygu-Akıl İlişkisi (EMOTION-MIND RELATIONSHIP AS A SOURCE OF INFORMATION).Aysel Tan - 2021 - Atlas 6 (1):21-45.
  The issue of emotion is discussed in three stages in this article. Thus, emotion is built on a realistic and explanatory basis. In the first stage, the relationship between the physiological structure of the human brain and emotion is emphasized. The connection between the lower/primitive brain (the region/emotion center where emotions arise) and the upper/developed brain (mind-logic center, prefrontal lobe) is mentioned. Secondly, the emotional and mental development of human according to Jean Piaget's Mental Development Theory is explained. In the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Jean Piaget'in Zihinsel Gelişim Kuramına Göre Mevlana'nın Mistik Düşüncesinin Değerlendirilmesi(The evaluation of Rumi’s mystical theory according to Jean Piaget’s theory of mental development).Aysel Tan - 2020 - In Nazile Abdullazade (ed.), 6th International GAP SOCIAL SCIENCES Congress. Şanlıurfa, Türkiye:
  Jean Piaget's theory of human mental development mirrors many issues related to human. According to this theory, one's view of himself, nature/universe and God is changing. According to this theory, which is basically divided into four main periods and subtitles, the thinking skill of man changes according to age, physical development, education and society. These differences affect the way individuals obtain information. Individuals who acquire knowledge with an emotional intuition before the age of seven acquire information through an inductive way, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Kant'ın Ontolojik Delile Getirdiği Eleştiriler.Aysel Tan - 2019 - In Üyesi̇ Abdulsemet Aydin (ed.), Sosyal Bi̇li̇mler Kongresi̇ Ki̇tabi. Diyarbakır, Türkiye:
  Kant’ın (ö.1804) felsefesi eklektik bir felsefedir ve Aydınlanma felsefesinin devamı niteliğindedir. Aydınlanma felsefesine benzer şekilde felsefesinin temeli akıldır ve aklın sınırları ve kullanımı hakkında fikirler ileri sürmüştür. Kant, dini ele alırken Tanrı’nın varlığının saf akılla ispatlanamayacağı sonucuna varmıştır. Çünkü akılla yapılan ispatlarda Tanrı’nın varlığına getirilen deliller kadar yokluğuna da eşit derecede deliller getirilebilir. O nedenle Tanrı’nın varlığının ispatında saf aklın değil pratik aklın önemli olduğunu ve ahlâksal yasaların bizi Tanrı’nın varlığına götüreceğini ileri sürer. Bu görüşünü desteklemek için eserlerinde teistik delillerin (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Gazali'nin Bilgi Anlayışı.Aysel Tan - 2020 - 1.Palandöken Bilimsel Araştırmalar Kongresi.
  12th century scholar al-Ghazali wrote about a variety of topics and his distinctive points of view of them allowed him to make his marks on a civilization. The first topics that come to mind with regards to al-Ghazali are suspicion, knowledge and experience. He went through an era of crisis of suspicion at one point of his life and he managed to make it out of that crisis of depression thanks to ‘a divine light Allah put in his heart”. This (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Tanrı'nn Varlığına Delil Olarak İleri Sürülen Dini Tecrübe Delilinde Mistik Tecrübelerin Yeri.Aysel Tan - manuscript
  The criticism of the theist arguments for the existence of God by philosophers like Spinoza, Hume and Kant has led religious thinkers to new searches. One of these is the argument of religious experience. Religious experience is classified according to its ways of occurrence. It needs be criticised whether mystic experience, which is included under this classification, should be taken as ‘religious’ or not. This is because many claims of mystic thought, which can be found in any religious tradition in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Bir Dini Tecrübe Olarak 'Tanrı ile birlik' Tecrübesinin Zihinsel Temelleri (Vahdet-i Vücut).Aysel Tan - 2019 - ISPEC.
  The claims regarding to the existence of God has been encountered in every period and part in the history of mankind. These claims sometimes have only religious or philosophical, or mystical features. However, we can see these three perceptions interlocked, in harmony with each other, or that a religious claim can be nurtured with philosophical sources or a mystic claim can be nurtured by religious and philosophical arguments. Certainly, we can not make a specific differentiation among these three sides but (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. John Locke'da Tabiat-Ahlak İlişkisi (The Relationship between Nature and Morality in John Locke’s Philosophy).Aysel Tan - 2020 - In Nazile Abdullazade (ed.), 6th International GAP SOCIAL SCIENCES Congress. Şanlıurfa, Türkiye:
  John Locke (1632 – 1704) is one of the thinkers of Enlightenment philosophy. His moral views are a reflection of the natural understanding of religion formed by the Enlightenment philosophy. The purpose of natural religion is to build a religion that is separate from the traditional view and historical religious understanding. Advocates of this view necessarily base the existence of God and adopt a deist view. Locke advocated a similar idea, and because he was an empiricist thinker, he wanted to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  97
  Felsefe Optiğinden Aşkın Renkleri.Aysel Tan - 2020 - Pamukkale University 2 (7):1831-1835.
  Felsefe Optiğinden Aşkın Renkleri kitabı Senail Özkan’ın bir takdim yazısı, giriş ve yedi bölümden oluşmaktadır. Kitapta kaynakçaya yer verilmemiştir. Halilov, kitabın giriş kısmında ‘aşk’ın ne olduğunu ve hangi ilim dalı tarafından ele alınması gerektiğini açıklamıştır. Ona göre aşk insanın manevi âleminin en derin katmanlarında ortaya çıktığı için temel itibariyle bilinçdışı alana aittir. İlim onu irdeleyemez, aşk, ilim için muğlak bir alandır ve mantıki düzlemde değerlendirilmesi oldukça zordur. İlim açısından incelenemediği için bu işi felsefe ve şiir üstlenmektedir.(s.16, s. 55) Şiir ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Bir Dini Tecrübe Türü Olarak Türbe Ziyaretleri/Baskil Örneği.Aysel Tan - 2020 - İstanbul, Türkiye: Fırat Üniversitesi Yayınları.
  Religious experiences in folk culture are generally handled outside the rational field. Individual qualities are emphasized, and emotion-oriented aspects are highlighted. Therefore, religious experiences can display very different features. Experiencing religion at a cultural level leads to the mystification of religious experiences. Even if there are many studies on tomb visits in the fields of folk literature, history of religions etc., tomb visits, which can be included in mystical experiences, have not been handled as a matter of religious philosophy according (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Beyin Gelişimine ve Nörofelsefeye Göre Kötülük Problemi (The Problem of Evil in The Scope of Neurophilosophy and The Development of Brain).Aysel Tan - 2021 - Van, Türkiye: Bilhikem.
  The first serious scientific studies on the brain date back to the 1800s. Two events led the studies on the brain. The first incident is an accident involving Phineas Gage, a railway worker. The two-meter-long piece of iron that entered Gage's left eye and broke up the anterior frontal lobe of the brain prompted scientists to rethink the brain. Having lived a moral life before the accident, Gage became immoral and evil after the accident. This incident revealed that the brain (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Dindarlığı Besleyen Klasik Bir Kaynak: Gazali'nin Bidayetü'l Hidaye Kitabı.Aysel Tan - 2020 - Diyarbakır, Türkiye: Ispec.
  Ghazali’s The Beginning of Guidance (Bidayetü'l Hidaye) is a book that represents the beginning for people's salvation. According to Ghazali, in order for the human to be guided, he must first follow the orders of this book and then read the book The Revival of Religious Sciences, which he says contains useful science. According to him, the book of Beginning of Guidance can offer the key to salvation. In this book he made major changes in the understanding of worship of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Dinî Tecrübe Delilinde Sezginin Yeri ve Önemi.Aysel Tan - 2019 - Malatya, Türkiye: İspec.
  Dinî tecrübe Friedrich Schleiermacher (ö.1768) ile önem kazanan ve William James’in (ö.1842) eserleriyle din felsefesinde teistik delillerin içine dahil olan bir delildir. Dini tecrübelerin birçok şekilde meydana geldiği iddia edilmektedir. Bunlardan biri de sezgidir. Bu bildirinin amacı sezgisel bilginin Tanrı’nın varlığına delil olup olmadığını ortaya koymaktır. Sezgisel yetenek, insanın fiziksel gelişimine (yani beyin) paralel olarak gelişen bir yetidir ve zihnin gelişmesiyle birlikte kapasitesi artmaktadır. Önce çocukta duygusal bir sezgi hakim iken (4-7 yaş), daha sonra çocuğun somut işlemlere geçmesiyle sezgisel yetenek (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Gazâlî’nin Ahlâk Anlayışı.Aysel Tan - 2021 - Ankara, Türkiye: Osmangazi Üniversitesi.
  Moral Understanding of Al-Ghazali In order to evaluate the moral understanding of Ghazali correctly, we should pay attention to how he handles the basic concepts and how he views the life of the hereafter. Ghazali sees moral descriptions such as good, bad and absurd as “knowledge pre-existing in the mind” and believes that it is inherent to do good and avoid evil. Reason naturally encourages people to avoid harm. Reason has the universal knowledge of good and evil. The concepts of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  85
  Mehmet Akif'in Dini Tecrübe Anlayışı.Aysel Tan - 2021 - Ankara, Türkiye: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü.
  Mehmet Akif criticized the way Muslim societies understand religion in his poems and articles. He constantly criticized Muslims' inertia, understanding of trust, false beliefs and imitation. The ideas of Cemaleddin Afganî and his student Muhammed Abduh, Said Halim Pasha on Islamism, and Fahrettin Razi, who struggled for Muslims to gain their independence, set an example for Mehmet Akif in this sense. He believed in the idea of 'Islamic unity' and saw it as a prescription for salvation. It is important how (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Mevlana'da Mistik Tecrübe ve Tanrı'nın Varlığına Getirdiği Deliller.Aysel Tan - 2019 - Malatya, Türkiye: Ispec.
  Geçmişte Tanrı’nın varlığı, ispatı ve yorumu çerçevesinde bazı düşünürler kutsal kitapları, bir kısmı felsefi argümanları, diğer düşünürler ise mistik tecrübeyi merkeze alarak meseleyi tartışmışlardır. Tanrı’nın varlığı ile ilgili meseleyi ‘mistik tecrübe’ etrafında tartışan düşünürlerden biri Mevlana’dır (ö.1273). Onun mistik tecrübesi yani aşk tecrübesi Tanrı’nın varlığına ulaşmadaki tek yoldur. O aşk tecrübesini, gençliğinde babasından ve çevresinden aldığı tasavvufi bilgi anlayışı bağlamında yorumlar. Bu tasavvufi bilgi ve dünya görüşü, duyuların ve aklın yetersizliğine vurgu yapan ve keşf/ilham gibi duygusal sezgiyi ön plana çıkaran (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Nurettin Topçu'da Bir Dini Tecrübe Türü Olarak Sanat ve Estetik.Aysel Tan - 2019 - Kırşehir, Kırşehir Merkez/Kırşehir, Türkiye: Ahi Evren University.
  Nurettin Topçu (1909-1975) built religious philosophy on the philosophy of willpower and motion. For him, willpower is the existence of a conscious balance between driving and braking forces that are innate and flowing from the inside out of us. Willpower is constantly rising towards God and infinity with a historical motion. The aim of willpower is to help human reach eternity. This historical motion occurs in accordance with certain steps. Willpower is affected not only by individual habits and passions but (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Tıbbî Açıdan Dinî Tecrübe.Aysel Tan - 2019 - Diyarbakır, Türkiye: Ubak.
  Her din ve mistik kültürde ortaya çıkan dinî tecrübelerin felsefe, kelam ve fıkıh gibi bilim alanlarında farklı açıklamaları yapılmış, akli olup olmadığı sorgulanmıştır. Vahiy, keramet, vecd, hulul, tecelli gibi kavramlara açıklamalar getirilmiştir. Fakat bu tür tecrübelerin insanın fizyolojik ve psikolojik mekanizmalarıyla ne tür bir bağlantısı olduğu İslam düşünce geleneğinde pek tartışılmamıştır. Bu tür tecrübe yaşayan kişilerin sorunlu olup olmadığı tıbbi açıdan değerlendirilmemiştir. Dini tecrübeleri tıbbî bir sorun olarak ele alıp bu tecrübeleri ‘deney’ konusu yaparak inceleyen ilk düşünür William James’tir (ö.1910). (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. 14.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Mevleviliğin Yayılma Politikası: Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi’nin Çalışmaları (Spreading Policy of The Mevleviism in The Ottoman State in The 14th Century: The Studies of Sultan Veled and Ulu Arif Celebi).Aysel Tan - 2020 - Ankara, Türkiye: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yayınları.
  After the death of Mevlana Celaleddin-i Rumi (d.1273), the cult of Mevlevi continued its structuring. Rumi's son Sultan Veled (d.1312) and his grandson Ulu Arif Çelebi (d.1320) contributed greatly to this structuring. Sultan Veled tried to turn the lodge he took over from his father into a systematic sect around Rumi's mystical thought and Mevlevi disciples. Ulu Arif Çelebi, on the other hand, is a very effective name in organizing Mevleviism as a cult. With his systematic studies and travels, he (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark