Results for 'K. Lindsey Chambers'

1000+ found
Order:
 1. Wronging Future Children.K. Lindsey Chambers - 2019 - Ergo: An Open Access Journal of Philosophy 6.
  The dominant framework for addressing procreative ethics has revolved around the notion of harm, largely due to Derek Parfit’s famous non-identity problem. Focusing exclusively on the question of harm treats what procreators owe their offspring as akin to what they would owe strangers (if they owe them anything at all). Procreators, however, usually expect (and are expected) to parent the persons they create, so we cannot understand what procreators owe their offspring without also appealing to their role as prospective parents. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2. It’s Complicated: What Our Attitudes toward Pregnancy, Abortion, and Miscarriage Tell Us about the Moral Status of Early Fetuses.K. Lindsey Chambers - 2020 - Canadian Journal of Philosophy 50 (8):950-965.
  Many accounts of the morality of abortion assume that early fetuses must all have or lack moral status in virtue of developmental features that they share. Our actual attitudes toward early fetuses don’t reflect this all-or-nothing assumption: early fetuses can elicit feelings of joy, love, indifference, or distress. If we start with the assumption that our attitudes toward fetuses reflect a real difference in their moral status, then we need an account of fetal moral status that can explain that difference. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Mohandas K Gandhi. Non-violence, principles, and chamber pots.Sajad Ahmad Sheikh - 2022 - International Journal on Arts, Management, and Humanities 11 (1):1-2.
  ABSTRACT: The largest obstacle to saving people in today's world is from violence and wars. There is a long line of people waiting for peace so that they can survive the conflict. People will promise that no country can exploit another and that no country can produce weapons capable of mass murder. They believe that their plan can be realised by transforming the world's goodwill and efforts toward world peace into world peace in paradise. The whole world is waiting for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Antik Yunan’da Mitos-Logos İlişkisi: Thales’in Arkhe Sorununa Bakışının Mitos Açısından Değerlendirilmesi.Musa Yanık - 2020 - Ibad Sosyal Bilimler Dergisi 3 (7):863-281.
  Mitos ve Logos kavramları Antik Yunan uygarlığında söz kavramına karşılık gelen sözcükleri karşılamak için kullanılmıştır. Felsefe tarihinin başlangıcı için yapılan tanımlamalarda ise mitos kavramının yerine logos kavramının tercih edilmesi iki kavram arasında bir farklılığı ortaya koymak için yapılmaktadır. Bu ayrımın nedeni ise mitos’un daha çok dinsel içerikle anılması logos’un ise içerisinde bir tür akılsallık barındırması şeklindeki yorumlarda kendini göstermektedir. Ancak söz konusu ayrımın ilk doğa filozofu/ilk felsefeci olarak nitelendirilen Thales için geçerli olup olmadığı geçmişte olduğu gibi günümüzde de halen tartışılmaktadır. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  36
  Doğal Teoloji ve Doğal Din (Stanford Felsefe Ansiklopedisi).Musa Yanık, Andrew Chignell & Derk Pereboom - 2024 - Öncül Analitik Felsefe Dergisi. Translated by Musa Yanık.
  “Doğal din” terimi, bazen doğanın kendisinin ilahi olduğu bir panteistik doktrine atıfta bulunur. “Doğal teoloji” terimi ise aksine, başlangıçta gözlemlenen doğal gerçekler temelinde (ve bazen) Tanrı’nın varlığını savunmaya yönelik projeye atıfta bulunur. Bununla birlikte çağdaş felsefede, hem “doğal din” hem de “doğal teoloji” genel olarak, dinî veya teolojik konuları araştırmak için insana, “doğal” olan bilişsel yetilerini – akıl, algı, içgözlem- kullanma projesini ifade eder. Doğal din veya teoloji, mevcut anlayış üzerine, doğayla ilgili ampirik araştırmalarla sınırlı olmamakla birlikte ayrıca panteistik bir (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Breastfeeding and defeasible duties to benefit.Fiona Woollard & Lindsey Porter - 2017 - Journal of Medical Ethics 43 (8):515-518.
  For many women experiencing motherhood for the first time, the message they receive is clear: mothers who do not breastfeed ought to have good reasons not to; bottle feeding by choice is a failure of maternal duty. We argue that this pressure to breastfeed arises in part from two misconceptions about maternal duty: confusion about the scope of the duty to benefit and conflation between moral reasons and duties. While mothers have a general duty to benefit, we argue that this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 7. Modal Ontolojik Argümanlar.Musa Yanık - 2024 - Oncul Analitik Felsefe Dergisi 1.
  Modal ontolojik argüman, Tanrı’nın varlığını sadece bilfiil gerçek olan bu dünyada değil, bütün mümkün dünyalarda göstermeye yönelik bir argümandır. Anselm’in (1033-1109) Proslogion adlı eserinin 3. bölümünde “kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen” şeklinde tanımlanan; Tanrı’nın var olmamasının da düşünülemeyeceğini, bu yüzden de varolmamasının imkansızlığı üzerinde kurulu yeni bir argüman bulunduğunu öne süren bazı araştırmacılar, bu argümanı mümkün dünyalar semantiği yardımıyla formüle edip, “modal ontolojik argüman” şeklinde adlandırmışlardır. Çok farklı şekillerde formüle edilmiş bu argüman kabaca Tanrı’nın mümkünse zorunlu olması, dolayısıyla bilfiil gerçek olan (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. REFORMCU EPİSTEMOLOJİ: TEMEL UNSURLAR, İTİRAZLAR VE YENİ BAKIŞ AÇILARI.Musa Yanık - 2023 - Felsefe Dünyasi 1 (78):219-260.
  Çağdaş epistemoloji içerisinde, dışsalcı, güvenilirci ve erdeme dayalı epistemolojik tartışmaların bir benzerini, dini epistemoloji içerisinde etkili bir şekilde yer edinen ve reformcu epistemoloji olarak bilinen yaklaşım üzerinden görebilmek mümkündür. Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff ve William Alston gibi filozofların öne çıktığı bu yaklaşımın ana iddiası, kanıta ya da argümana dayanmaksızın, Tanrı’nın varlığına inanmanın bütünüyle doğru, rasyonel, makul ve güvenilir olacağı şeklindeki bir tezdir. Kanıtın, gerekçelendirme için zorunlu bir koşul olmadığı fikri, algısal deneyimlerin gerekçelendirilmesine benzer şekilde, dini deneyimlerin de öyle olduğu ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Tanrı, Özgürlük ve Kötülük.Alvin Plantinga & Musa Yanık - 2022 - Ankara, Türkiye: Fol Yayınları. Translated by Musa Yanık.
  Ateistler, kötülük probleminin Tanrı’nın varlığı aleyhine en güçlü argüman olduğu konusunda hâlâ ısrarcılar. Felsefe tarihine baktığımızda da Epikuros’tan Hume’a ve yakın dönemde Mackie’ye kadar uzanan bir yelpazede çeşitli düşünürler tarafından bu konuda birçok eleştirinin dile getirildiğini görmek mümkün. Plantinga bu çalışmasında felsefe tarihinin en köklü sorunlarından biri olan ‘Tanrı’nın varlığı sorusu’nu cevaplamaya çalışmakla kalmayıp felsefi bir yöntem ve soruşturmanın nasıl olması gerektiği konusunda muhteşem bir örnek de sunmaktadır. Plantinga, bu kitabıyla bizi, felsefe tarihinin en temel ilkelerinden birini hatırlamaya çağırıyor: var (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Epistemik Güvenilircilik ve Alvin Plantinga’da Tanrı İnancının Güvenilirliği Sorunu.Musa Yanık - 2020 - Din Ve Felsefe Araştırmaları Dergisi 3 (6):181-208.
  Güvenilirci (reliabilist) bilgi teorisi, çağdaş epistemik gerekçelendirme kuramları içerisinde, dışsalcı (externalist) kuramın bir türü olarak kendisine yer bulmaktadır. Kısaca, bir inancı gerekçelendiren şeyin o inancın oluşturulduğu sürecin güvenilirliği olduğunu öne süren bu yaklaşım, bu bilişsel süreçleri özne dışı unsurlara bağladığı içinde dışsalcı bir pozisyonda yer almaktadır. Bu bilgi teorisinin tam karşı konumunda yer alan içselci (internalist) bilgi teorisi ise, özne merkezli bir yaklaşımla, doğru inancı gerekçelendirecek yöntemin, kişinin kendi zihinsel yapısından yola çıkarak, belli kognitif süreçler sonucunda ulaşılabileceğini öne sürmektedir. Epistemik (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. İslam İnancını Erdem Epistemolojisi Üzerinden Anlamak.Musa Yanık - 2022 - Dem Yayınları 1:95-113.
  Epistemolojik olarak bilgiye başvuran ve bilme faaliyetinde bulunan insanın, Kur’an’da önemli bir yeri vardır. Buradaki bilme faaliyetini, salt teolojik bir buyruk olarak, yani Allah’ı bilmek olarak değil, doğru bilgi ile yanlış bilgi arasında hem teorik hem de ahlaki bir farklılık olarak anlamak ve Kur’an'da insana epistemik özellikler atfedildiğini ve böylece insanın epistemik başarılarından dolayı övüldüğünü söyleyebilmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında herhangi bir önermeye yönelik olarak rasyonel bir tutum benimseyen, yani bilen özne ile bu faaliyette isteyerek ve istemeyerek giren kişinin durumu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Hristiyan Eskatolojsindeki Diriliş İnancının Din Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi.Musa Yanık - 2020 - Din Ve Felsefe Araştırmaları Dergisi 3 (5):64-94.
  Hristiyan inancı içerisinde merkezi konuma sahip olan mevzulardan birisi de, İsa’nın ölümünden üç gün sonra diriltildiğine yönelik olan inançtır. Hristiyan eskatolojisinin de dayanak noktasını oluşturan bu mevzu, dinler tarihi ya da teoloji gibi disiplinlerin içerisinde tartışıldığı gibi, çeşitli Hristiyan düşünürlerce, din felsefesi disiplini içerisinde de tartışılmıştır. Din felsefesi açısından bakıldığında, konunun merkezi konumda olması, bu mevzunun rasyonel bir zeminde tartışılıp tartışılamayacağını da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, özellikle din felsefesi içerisinde birçok Hristiyan düşünür tarafından konu ele alınmış ve farklı çevrelerce de (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Dini Epistemoloji Nedir?Musa Yanık - 2022 - İstanbul, Türkiye: Düşün Yayıncılık.
  Dini epistemoloji, teistik inançların rasyonel zeminde gerekçelendirilme yollarını arayan, çağdaş epistemolojinin bir alt dalıdır. Musa Yanık, bu kitapta günümüzdeki en güçlü yaklaşım olan reform epistemolojisinden güvenilircilik bakış açısıyla yani “daha yüksek bir olasılıkla doğru olması yönünden” İslam inancının rasyonelliğini ortaya koymakta ve uygulamalı dini epistemolojinin sağlam ve cesur bir örneğini sergilemektedir. (Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir) -/- Epistemoloji topyekûn insan zihnini biçimlendirme ve inanç da dahil olmak üzere bilişsel faaliyetleri yönlendirme potansiyeline sahip bir alandır. Zira Allah’ın varlığı, birliği, nübüvvet ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Tanrı ve Diğer Zihinler.Musa Yanık & Alvin Plantinga - 2024 - Ankara: Fol Yayınları. Translated by Musa Yanık.
  “1950’li yıllarda dönemin büyük felsefecileri arasında dinsel inancı savunan bir kişi bile yoktu. 1990’lı yıllarda Yale’den UCLA’ya, Oxford’dan Heidelberg’e kadar birçok yerde insanın manevi yanını savunan ve geliştiren yüzlerce kitap yazılacak, sel olup akacaktı. Aradaki 40 yıllık süre zarfındaysa sadece ve sadece Alvin Plantinga vardı.” Kelly James Clark Tanrı’nın veya tanrıların varlığı sorusu felsefenin ezeli sorularından biri olagelmişse de Nietzsche’nin Tanrı’nın ölümünü ilan ettiği günden bu yana onu doğrularcasına yaşanan acılar, savaşlar, kötülükler bu konudaki tartışmaların sesini uzun süre bastırdı. Ama (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Tanrı Var mı?Musa Yanık & W. David Beck - 2024 - Ankara: Fol Yayınları. Translated by Musa Yanık.
  Tarihte herhalde çok az soru Tanrı’nın varlığı sorusu kadar sık sorulmuş, çok yanıtlanmış ve verilen birbirinden farklı onca yanıta rağmen kesin bir sonuca ulaştırılamayıp tartışılmaya devam etmiştir. Yine de geçmişe dönüp baktığımızda bu soruya verilen farklı yanıtların farklı uygarlıkların inşa edilmesine, bazılarının yıkılmasına, acımasız çatışmalara ve her şeye rağmen kucaklaşmalara da vesile olduğunu görüyoruz. Tanrı var mı? Varsa onu nasıl bilebiliriz? Tanrı yoksa her şey mubah mı? İnsan aklı ilahi olanı kavrayabilir mi? Tanrı’nın varlığı ahlaklı olmanın şartı mı? Evren akıllı (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Dini Epistemoloji: Alvin Plantinga Örneği.Musa Yanık - 2019 - Dissertation, Ondokuz Mayis Universitesi
  Alvin Plantinga, analitik felsefe düşüncesi içerisinde yetişmiş ve bu gelenek içinde teistik din felsefesinin oluşumuna katkıda bulunmuş bir filozoftur. Ayrıca teizmin savunusu için yaptığı çalışmalarla, çeşitli üniversitelerden aldığı onur ödülleri ve 2017 yılında kazandığı Templeton Prize ödülüyle, haklı bir üne kavuşmuş bir şahsiyettir. Bu çalışmayı yapmamızdaki en önemli amaç, Plantinga’nın dini epistemoloji üzerine yaptığı çalışmaları analiz edip bu düşüncelerinin ardalanına dair bir tespitte bulunmaktır. Bu çalışmada yararlandığımız öncelikli kaynaklar, Plantinga’nın Nicholas Wolterstorff ile birlikte kaleme aldığı “Faith and Rationality” adlı eser (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  AHLAK, İKTİSAT VE BİLİM: ADAM SMİTH FELSEFESİNE GİRİŞ. [REVIEW]Musa Yanık - 2020 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1):169-171.
  Gökhan Murteza, “Ahlak, İktisat ve Bilim: Adam Smith Felsefesine Giriş” isimli eserinde genellikle İktisat disiplininin birçok farklı konusunu felsefi açıdan tartışmaya açmıştır. Murteza’nın bu eseri, devleti ve toplumu ilgilendiren bu araştırma alanının, A. Smith ile birlikte bir bilim dalı olarak görülmeye başlanmasının sonucunda, gerçekten ahlaki olanı içerip içermediği problemi üzerinde durmaktadır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Why literary devices matter.Lorraine K. C. Yeung - 2021 - Polish Journal of Aesthetics 60 (1):19-37.
  This paper investigates the emotional import of literary devices deployed in fiction. Reflecting on the often-favored approach in the analytic tradition that locates fictional characters, events, and narratives as sources of readers’ emotions, I attempt to broaden the scope of analysis by accounting for how literary devices trigger non-cognitive emotions. I argue that giving more expansive consideration to literary devices by which authors present content facilitates a better understanding of how fiction engages emotion. In doing so, I also explore the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  27
  İlahi Buyruk Teorisi. [REVIEW]Musa Yanık - 2021 - Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi 12 (1):191-194.
  Bir şey, Tanrı onu emrettiği için mi iyidir ya da kötüdür? sorusunu merkeze alarak oluşturulan ve yakın dönem içerisinde gerek din felsefesi ve gerekse ahlak felsefesi içerisinde tartışılan konulardan biriside “İlahi Buyruk Teorisi”dir. Bu teori kısaca, ahlaki değerlerin kaynağının, Tanrı’nın buyruklarında, yani onun emir ve yasaklarında belirlendiğini açıklamaya çalışmaktadır. Eylemlerimizin iyi ya da kötü olarak nitelendirilmesinin Tanrı’nın buyruklarıyla mı, yoksa onların Tanrı’dan bağımsız, yani, kendi doğalarından mı kaynaklandığı tartışması, ilk olarak ahlak felsefesi içerisinde Platon’un “Euthyphro” diyaloğunda kendisine yer bulmuştur. Bununla (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  36
  Bir Bilme Teorisi. [REVIEW]Musa Yanık - 2021 - Kutadgu Bilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi 43 (1):247-251.
  Mehdiyev’in Bir Bilme Teorisi adını verdiği eser, içerisinde birçok kavram ve problemi barındırması açısından oldukça zengin ve ufuk açıcı bir teoridir. Onun, bilgi söz konusu olduğunda medeniyet, bilim, teoloji ve sanat gibi sosyal epistemoloji içerisindeki kavramlara atıfla karşılaştırmalar yapması ve inanç, kanı gibi kavramlar üzerinden değerlendirmelerde bulunması; mevcut literatür içindeki kavramlara dair gerek olumlu gerekse olumsuz yeni bakış açılarını bize sağlarken, ayrıca mevcut problemleri, hem çağdaş hem de klasik teoriler içinde ele alması, bize ufuk açıcı yorumlar da kazandırmaktadır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. WG-A: A Framework for Exploring Analogical Generalization and Argumentation.Michael Cooper, Lindsey Fields, Marc Gabriel Badilla & John Licato - 2020 - CogSci 2020.
  Reasoning about analogical arguments is known to be subject to a variety of cognitive biases, and a lack of clarity about which factors can be considered strengths or weaknesses of an analogical argument. This can make it difficult both to design empirical experiments to study how people reason about analogical arguments, and to develop scalable tutoring tools for teaching how to reason and analyze analogical arguments. To address these concerns, we describe WG-A (Warrant Game — Analogy), a framework for people (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Sugar, Taxes, & Choice.Carissa Véliz, Hannah Maslen, Michael Essman, Lindsey Smith Taillie & Julian Savulescu - 2019 - Hastings Center Report 49 (6):22-31.
  Population obesity and associated morbidities pose significant public health and economic burdens in the United Kingdom, United States, and globally. As a response, public health initiatives often seek to change individuals’ unhealthy behavior, with the dual aims of improving their health and conserving health care resources. One such initiative—taxes on sugar‐sweetened beverages (SSB)—has sparked considerable ethical debate. Prominent in the debate are arguments seeking to demonstrate the supposed impermissibility of SSB taxes and similar policies on the grounds that they interfere (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 23. A new framework for host-pathogen interaction research.Hong Yu, Li Li, Anthony Huffman, John Beverley, Junguk Hur, Eric Merrell, Hsin-hui Huang, Yang Wang, Yingtong Liu, Edison Ong, Liang Cheng, Tao Zeng, Jingsong Zhang, Pengpai Li, Zhiping Liu, Zhigang Wang, Xiangyan Zhang, Xianwei Ye, Samuel K. Handelman, Jonathan Sexton, Kathryn Eaton, Gerry Higgins, Gilbert S. Omenn, Brian Athey, Barry Smith, Luonan Chen & Yongqun He - 2022 - Frontiers in Immunology 13.
  COVID-19 often manifests with different outcomes in different patients, highlighting the complexity of the host-pathogen interactions involved in manifestations of the disease at the molecular and cellular levels. In this paper, we propose a set of postulates and a framework for systematically understanding complex molecular host-pathogen interaction networks. Specifically, we first propose four host-pathogen interaction (HPI) postulates as the basis for understanding molecular and cellular host-pathogen interactions and their relations to disease outcomes. These four postulates cover the evolutionary dispositions involved (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Does Predictive Sentencing Make Sense?Clinton Castro, Alan Rubel & Lindsey Schwartz - forthcoming - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy.
  This paper examines the practice of using predictive systems to lengthen the prison sentences of convicted persons when the systems forecast a higher likelihood of re-offense or re-arrest. There has been much critical discussion of technologies used for sentencing, including questions of bias and opacity. However, there hasn’t been a discussion of whether this use of predictive systems makes sense in the first place. We argue that it does not by showing that there is no plausible theory of punishment that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. What Is Epistemic Public Trust in Science?Gürol Irzık & Faik Kurtulmuş - 2019 - British Journal for the Philosophy of Science 70 (4):1145-1166.
  We provide an analysis of the public's having warranted epistemic trust in science, that is, the conditions under which the public may be said to have well-placed trust in the scientists as providers of information. We distinguish between basic and enhanced epistemic trust in science and provide necessary conditions for both. We then present the controversy regarding the connection between autism and measles–mumps–rubella vaccination as a case study to illustrate our analysis. The realization of warranted epistemic public trust in science (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   34 citations  
 26. Investigating modes of being in the world: an introduction to Phenomenologically grounded qualitative research.Allan Køster & Anthony Vincent Fernandez - 2021 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 22 (1):149-169.
  In this article, we develop a new approach to integrating philosophical phenomenology with qualitative research. The approach uses phenomenology’s concepts, namely existentials, rather than methods such as the epoché or reductions. We here introduce the approach to both philosophers and qualitative researchers, as we believe that these studies are best conducted through interdisciplinary collaboration. In section 1, we review the debate over phenomenology’s role in qualitative research and argue that qualitative theorists have not taken full advantage of what philosophical phenomenology (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 27. The epistemic significance of collaborative research.K. Brad Wray - 2002 - Philosophy of Science 69 (1):150-168.
  I examine the epistemic import of collaborative research in science. I develop and defend a functional explanation for its growing importance. Collaborative research is becoming more popular in the natural sciences, and to a lesser degree in the social sciences, because contemporary research in these fields frequently requires access to abundant resources, for which there is great competition. Scientists involved in collaborative research have been very successful in accessing these resources, which has in turn enabled them to realize the epistemic (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   50 citations  
 28. Consciousness, the High Probability of Afterlife, and Intelligence Evolution in the Universe/s (13th edition).K. L. Senarath Dayathilake - 2023 - Cambridge.Org.
  This article explores the enduring mysteries of consciousness and the afterlife, two enigmatic topics that have fascinated humanity for ages. Despite extensive scientific efforts, the existence of an afterlife remains unproven, and understanding consciousness remains a significant challenge. The research introduces innovative hypotheses through simple thought experiments with empirical evidence and robust theoretical foundations. It delves into the complexities of consciousness, its relationship with the brain, and the need for interdisciplinary approaches including philosophy. Boldly contemplating the probability of a continuous (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Knowledge Based System for Diagnosing Custard Apple Diseases and Treatment.Mustafa M. K. Al-Ghoul, Mohammed H. S. Abueleiwa, Fadi E. S. Harara, Samir Okasha & Samy S. Abu-Naser - 2022 - International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) 6 (5):41-45.
  There is no doubt that custard apple diseases are among the important reasons that destroy the Custard Apple plant and its agricultural crops. This leads to obvious damage to these plants and they become inedible. Discovering these diseases is a good step to provide the appropriate and correct treatment. Determining the treatment with high accuracy depends on the method used to correctly diagnose the disease, expert systems can greatly help in avoiding damage to these plants. The expert system correctly diagnoses (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 30. Invisible hands and the success of science.K. Brad Wray - 2000 - Philosophy of Science 67 (1):163-175.
  David Hull accounts for the success of science in terms of an invisible hand mechanism, arguing that it is difficult to reconcile scientists' self-interestedness or their desire for recognition with traditional philosophical explanations for the success of science. I argue that we have less reason to invoke an invisible hand mechanism to explain the success of science than Hull implies, and that many of the practices and institutions constitutive of science are intentionally designed by scientists with an eye to realizing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 31. Three challenges from delusion for theories of autonomy.K. W. M. Fulford & Lubomira Radoilska - 2012 - In Lubomira Radoilska (ed.), Autonomy and Mental Disorder. Oxford University Press. pp. 44-74.
  This chapter identifies and explores a series of challenges raised by the clinical concept of delusion for theories which conceive autonomy as an agency rather than a status concept. The first challenge is to address the autonomy-impairing nature of delusions consistently with their role as grounds for full legal and ethical excuse, on the one hand, and psychopathological significance as key symptoms of psychoses, on the other. The second challenge is to take into account the full logical range of delusions, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 32. Methodological Considerations for Comparison of Cross-species Use of Tactile Contact.K. M. Dudzinski, Hill Heather & Maria Botero - 2019 - International Journal of Comparative Psychology 32.
  Cross-species comparisons are benefited by compatible datasets; conclusions related to phylogenetic comparisons, questions on convergent and divergent evolution, or homologs versus analogs can only be made when the behaviors being measured are comparable. A direct comparison of the social function of physical contact across two disparate taxa is possible only if data collection and analyses methodologies are analogous. We identify and discuss the parameters, assumptions and measurement schemes applicable to multiple taxa and species that facilitate cross-species comparisons. To illustrate our (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  49
  Book Review: The Mokken Collection: Books and Manuscripts on Fencing Before 1800.K. Verelst - 2023 - Quaerendo 53 (3-4):319–321.
  This paper offers a review of the catalogue composed by Myriam Vogelaar of one of the largest and most important collections of Fight Books and fencing manuals in the field of Historical European Martial Arts Studies (HEMAS). The Mokken Collection is named after Wiebe Mokken, the man who meticulously built it up over the past decades in Amsterdam. The book also highlights the glaring lack of contemporary knowlegde about other major historical fencing-related collections, like Gotti’s spectacular private collection held at (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Second-Order Science: A Vast and Largely Unexplored Science Frontier.K. H. Müller & A. Riegler - 2014 - Constructivist Foundations 10 (1):7-15.
  Context: Many recent research areas such as human cognition and quantum physics call the observer-independence of traditional science into question. Also, there is a growing need for self-reflexivity in science, i.e., a science that reflects on its own outcomes and products. Problem: We introduce the concept of second-order science that is based on the operation of re-entry. Our goal is to provide an overview of this largely unexplored science domain and of potential approaches in second-order fields. Method: We provide the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35. Evolution of Human Intelligence toward an Optimum.K. L. Senarath Dayathilake - 1997 - Psyarxiv.Com.
  Here, I discuss how natural biological evolution might have selected human origin and the psychology of the better mind-brain. However, all humans are closely related; why do we make crimes, war, hate, and jealousy their primary reasons and overcoming methodologies? How can they gain their best happiness? What kind of philosophy apply to annalize this big question and convince humankind to evolve their mind? How we could achieve our optimum potential happiness by developing hidden intelligence to make the world a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. The Paradoxes of Time Travel.David K. Lewis - 1976 - American Philosophical Quarterly 13 (2):145-152.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   359 citations  
 37. A defense of Longino's social epistemology.K. Brad Wray - 1999 - Philosophy of Science 66 (3):552.
  Though many agree that we need to account for the role that social factors play in inquiry, developing a viable social epistemology has proved to be difficult. According to Longino, it is the processes that make inquiry possible that are aptly described as "social," for they require a number of people to sustain them. These processes, she claims, not only facilitate inquiry, but also ensure that the results of inquiry are more than mere subjective opinions, and thus deserve to be (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 38. Reduction of mind.David K. Lewis - 1994 - In Samuel Guttenplan (ed.), Companion to the Philosophy of Mind. Blackwell. pp. 412-431.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   309 citations  
 39. Dimensions of Animal Consciousness.Jonathan Birch, Alexandra K. Schnell & Nicola S. Clayton - 2020 - Trends in Cognitive Sciences 24 (10):789-801.
  How does consciousness vary across the animal kingdom? Are some animals ‘more conscious’ than others? This article presents a multidimensional framework for understanding interspecies variation in states of consciousness. The framework distinguishes five key dimensions of variation: perceptual richness, evaluative richness, integration at a time, integration across time, and self-consciousness. For each dimension, existing experiments that bear on it are reviewed and future experiments are suggested. By assessing a given species against each dimension, we can construct a consciousness profile for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   35 citations  
 40. Personality and Authenticity in Light of the Memory-Modifying Potential of Optogenetics: A Reply to Objections about Potential Therapeutic Applicability of Optogenetics.Agnieszka K. Adamczyk & Przemysław Zawadzki - 2021 - American Journal of Bioethics Neuroscience 15 (2):W4-W7.
  There has been a growing interest in research concerning memory modification technologies (MMTs) in recent years. Neuroscientists and psychologists are beginning to explore the prospect of controllable and intentional modification of human memory. One of the technologies with the greatest potential to this end is optogenetics—an invasive neuromodulation technique involving the use of light to control the activity of individual brain cells. It has recently shown the potential to modify specific long-term memories in animal models in ways not yet possible (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 41. The Memory-Modifying Potential of Optogenetics and the Need for Neuroethics.Agnieszka K. Adamczyk & Przemysław Zawadzki - 2020 - NanoEthics 14 (3):207-225.
  Optogenetics is an invasive neuromodulation technology involving the use of light to control the activity of individual neurons. Even though optogenetics is a relatively new neuromodulation tool whose various implications have not yet been scrutinized, it has already been approved for its first clinical trials in humans. As optogenetics is being intensively investigated in animal models with the aim of developing novel brain stimulation treatments for various neurological and psychiatric disorders, it appears crucial to consider both the opportunities and dangers (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 42. Underdetermination in Economics: The Duhem-Quine Thesis.K. R. Sawyer, Howard Sankey & Clive Beed - 1997 - Economics and Philosophy 13 (1):1-23.
  This paper considers the relevance of the Duhem-Quine thesis in economics. In the introductory discussion which follows, the meaning of the thesis and a brief history of its development are detailed. The purpose of the paper is to discuss the effects of the thesis in four specific and diverse theories in economics, and to illustrate the dependence of testing the theories on a set of auxiliary hypotheses. A general taxonomy of auxiliary hypotheses is provided to demonstrate the confounding of auxiliary (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43. Minding Negligence.Craig K. Agule - 2022 - Criminal Law and Philosophy 16 (2):231-251.
  The counterfactual mental state of negligent criminal activity invites skepticism from those who see mental states as essential to responsibility. Here, I offer a revision of the mental state of criminal negligence, one where the mental state at issue is actual and not merely counterfactual. This revision dissolves the worry raised by the skeptic and helps to explain negligence’s comparatively reduced culpability.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 44. Without foundation or neutral standpoint: using immanent critique to guide a literature review.K. Robert Isaksen - 2018 - Journal of Critical Realism 17 (2):97-117.
  Literature reviews have traditionally been a simple exercise in reporting the current relevant research, both to provide an overview of the current status of the field, and perhaps to draw attention to controversies. From the perspective of positivist research traditions, it was important to neutrally report all the relevant research, which was assumed to be foundational. In this article, written for the Applied Critical Realism special issue of Journal of Critical Realism, I use my own research to illustrate how a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45. Personhood, Ethics, and Animal Cognition: Situating Animals in Hare's Two-Level Utilitarianism, by Gary E. Varner * The Philosophy of Animal Minds, edited by Robert W. Lurz.K. Andrews - 2014 - Mind 123 (491):959-966.
  A review of Personhood, Ethics, and Animal Cognition: Situating Animals in Hare’s Two-Level Utilitarianism, by Gary E. Varner. New York, NY: Oxford University Press, 2012. Pp. xv + 336. H/b £40.23. and The Philosophy of Animal Minds, edited by Robert W. Lurz. New York, NY: Cambridge University Press, 2009. Pp. 320. P/b £20.21.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. O.N. K. & P. K. - 1111 - Dissertation,
  We would like to thank an anonymous referee for his helpful comments on a previous version of this paper.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Medical Epistemology Meets Economics: How (Not) to GRADE Universal Basic Income Research.Adrian K. Yee & Kenji Hayakawa - 2023 - Journal of Economic Methodology 30 (3):245-264.
  There have recently been novel applications of medical systematic review guidelines to economic policy interventions which contain controversial methodological assumptions that require further scrutiny. A landmark 2017 Cochrane review of unconditional cash transfer (UCT) studies, based on the Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE), exemplifies both the possibilities and limitations of applying medical systematic review guidelines to UCT and universal basic income (UBI) studies. Recognizing the need to upgrade GRADE to incorporate the differences between medical and policy interventions, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Grit.Sarah K. Paul & Jennifer M. Morton - 2018 - Ethics 129 (2):175-203.
  Many of our most important goals require months or even years of effort to achieve, and some never get achieved at all. As social psychologists have lately emphasized, success in pursuing such goals requires the capacity for perseverance, or "grit." Philosophers have had little to say about grit, however, insofar as it differs from more familiar notions of willpower or continence. This leaves us ill-equipped to assess the social and moral implications of promoting grit. We propose that grit has an (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   34 citations  
 49. A Short Vindication of Reichenbach's «Event-Splitting».K. Pfeifer - 1988 - Logique Et Analyse 31 (121-122):143-152.
  In "The Logical Form of Action Sentences" Donald Davidson argues that Hans Reichenbach's analysis of action and event sentences is "radically defective." I show that Reichenbach can easily deflect Davidson's objections, thus leaving their respective accounts largely comparable.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. KÖTÜLÜK PROBLEMİ VE ATEİZM: YUJİN NAGASAWA’DA SİSTEMATİK KÖTÜLÜK PROBLEMİ.Musa Yanık - 2021 - Felsefe Dünyasi 1 (73):356-378.
  Ateistlerin teizmi reddetme gerekçeleri, genellikle kötülük sorununun teizme karşı en güçlü argüman olduğunu iddia etmelerinde yatmaktadır. Nitekim ateizme göre teizm, bu soruna başarılı bir şekilde cevap verememektedir. Bununla birlikte kötülük sorununun sadece teistler için bir problem olmadığı iddia edilebilir. Bizde bu makale içerisinde bu savdan yola çıkarak, yakın dönemde Yujin Nagasawa’nın geliştirdiği “sistematik kötülüğün varoluşsal sorunu” açısından bu iddiayı ele almaya çalıştık. Bu sorun, başlangıçta, yalnızca dünyadaki belirli olayların veya belirli olay türlerinin kötü olduğunu değil, aynı zamanda insan varoluşunun dayandığı (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000