14 found
Order:
See also
Tomasz Kubalica
University of Silesia In Katowice
 1. \"Przewrót Kanta\" w ujęciu Rudolfa Euckena. Studium z historii problemu prawdy.Tomasz Kubalica - 2008 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 20 (20).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. The polemic between Leonard Nelson and Ernst Cassirer on the critical method in the philosophy.Tomasz Kubalica - 2016 - Folia Philosophica 35:53-69.
  The subject of the paper is a polemic between Leonard Nelson and Ernst Cassirer mainly concerning the understanding of the critical method in philosophy. Nelson refutes the accusation of psychologism and attacks the core of the philosophy of the Marburg School of Neo-Kantianism. In response to those allegations, Cassirer feels obliged to defend the position of his masters and performs this task brilliantly. The present paper considers similarities and differences in the positions of both sides in this debate. I try (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. "Ważność" a naturalizm. Antypsychologizm Wilhelma Windelbanda.Tomasz Kubalica - 2007 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 19.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Stanowisko Immanuela Kanta wobec teorii odbicia.Tomasz Kubalica - 2009 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 21 (21).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Johannes Volkelt und Heinrich Rickert angesichts des Problems der Metaphysik.Tomasz Kubalica - 2014 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 59:241-262.
  Th e lecture elucidates and compares Johannes Volkelt’s and Heinrich Rickert’s positions on the problem of metaphysics. It comes to a reference of views representative of the metaphysical approach of early neo-Kantian Johannes Volkelt to representative of Baden School of late New-Kantian, Heinrich Rickert. In the lecture I would like to make the reconstruction and the analysis of philosophies of Volkelt and Rickert in the context of the problem of metaphysics. Th e object is the content, premises and consequences of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Gerolda Praussa krytyka poznania jako odbicia.Tomasz Kubalica - 2012 - Folia Philosophica 30:173-193.
  The paper deals with Gerold Prauss’s critique of cognition taken as reflection of the surrounding reality in the consciousness of the agent. The results of his critique are similar to the standpoint presented earlier by Neo-Kantians. Prauss’s original contribution to the debate on theory of reflection consists in distinction between materialistic and non-materialistic theories of reflection, as well as in his argumentation basing on the notion of clarity.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Problem pewności w neokantyzmie Johannesa Volkelta.Tomasz Kubalica - 2013 - Folia Philosophica 31:133--156.
  The paper is devoted to an analysis of the epistemology of Johannes Volkelt, its main arguments and the relation of Volkelt's theory of certainty to Kant and other contemporary philosophers, such as Edmund Husserl. Volkelt's problem of scepticism is closely related to the positivist principle, which aimed at limiting all knowledge to our individual sphere of representations. This principle in Kant's Critique of Pure Reason means the unknowableness of the thing in itself. Volkelt seeks for answer to the question about (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Cassierer i Nelson Goodman w kontekście teorii odbicia.Tomasz Kubalica - 2011 - Diametros 30:13-28.
  Celem artykułu jest porównanie koncepcji poznania Ernsta Cassirera i Nelsona Goodmana, których łączy odrzucenie idei poznania jako odbicia rzeczywistości i przyjęcie koncepcji przekształcania. Owo przekształcanie nie jest całkowitym przeciwieństwem odbicia, lecz jego poszerzeniem w taki sposób, że poznanie oznacza zarówno twórcze wytwarzanie, jak i odtwórcze odbicie. Tym samym zniesiona zostaje tradycyjna epistemologiczna dychotomia: konstruowanie – odkrywanie. Wspólną dla obu filozofów przesłankę stanowi odrzucenie prymatu faktów i danych zmysłowych, a konsekwencją poszerzonej koncepcji poznania jest zaś dla nich irrealistyczna koncepcja reprezentacji symbolicznej. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Świadomość jako relacja w ujęciu Paula Natorpa.Tomasz Kubalica - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia (4):23-36.
  Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza teorii świadomości rozumianej jako dwuczłonowa relacja asymetryczna. Koncepcja taka została sformułowana przez Paula Natorpa w Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. Według tej teorii świadomość nie jest ani aktem, ani czynnością, ani stanem, lecz czystym stosunkiem podmiotu do przedmiotu. Świadomość jako relacja różnicująca jest w tym ujęciu relacją asymetryczną, to znaczy, że nie można podmiotu ująć jako przedmiotu i odwrotnie, czyli tylko przedmiot może być uświadomiony przez podmiot.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Stanowisko Heinricha Rickerta wobec teorii odbicia.Tomasz Kubalica - 2009 - Folia Philosophica 27:51--66.
  The aim of the paper is to discuss primarily the epistemological theory of reflection as seen by Heinrich Rickert, the main representative of Neo-Kantianism Baden School. The most important arguments put forward by Rickert against taking the cognition as a reflection of the reality are being analysed. Rickert’s standpoint turns out to be moderate. He argues against the transcendental theory of reflection, but does not reject the idea of reflection as a model of cognition and takes the immanent theory of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Marburska krytyka poznania jako odbicia.Tomasz Kubalica - 2011 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 23 (23).
  The article elucidates and assesses the Marburg School’s account of the cognition. The characteristic feature of epistemology from this School is the rejection of the mirroring and acceptance of the cognitive transformation. The criticism of the mirroring theory is implicitly contained in Paul Natorp’s and Hermann Cohen’s cognitive relationism. Ernst Cassirer articulated this critical epistemology in his philosophy of the symbolic form and his conception of the symbolic representation. The historical bases of this criticism has been reconstructed as a main (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Consciousness as a Relationship.Tomasz Kubalica - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia 6 (4):23-35.
  In the article I analyze the theory of consciousness understood as a asymmetric binary relation. This concept was formulated by Paul Natorp in Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode and by Heinrich Rickert in Der Gegenstand der in Erkenntnis. According to this theory, consciousness is neither the act nor the action or the condition, but a clear relationship of subject to the object. Consciousness in this perspective is the relation of asymmetric and differential. This means that the subject cannot be recognized (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Heinricha Rickerta krytyka teoretycznego intuicjonizmu.Tomasz Kubalica - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):299-306.
  Przedmiotem rozważań jest teoriopoznawczy intuicjonizm, uznający intuicję za podstawę poznania i wiedzy. W artykule przeanalizowane zostały argumenty krytyczne wysuwane przez Heinricha Rickerta w ostatniej fazie jego działalności filozoficznej. Głównym adresatem krytyki Rickerta jest aletejologiczna koncepcja prawdy i poznania Martina Heideggera. Podstawowym motywem krytyki Rickerta jest odrzucenie teorio-odbiciowego modelu poznania, zakładanego przez intuicjonizm.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Prymat rozumu praktycznego w logice: Teoria prawdy neokantowskiej szkoły badeńskiej.Tomasz Kubalica - 2009 - Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego.
  This present work is a historical analysis of the notion of truth understood as the main epistemic value. The Baden School’s views on truth are presented as gradually developing from strictly epistemological conceptions towards distinctly ontological ones. In the times of the emancipation of new sciences the focus on epistemology was an attempt to provide philosophy with its own place in human knowledge. The ontological turn followed the growth of interest in the way cognition refers to reality. The work consists (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation