View topic on PhilPapers for more information
Related categories

31 found
Order:
More results on PhilPapers
 1. added 2019-10-09
  Переосмислення семантики лексем на позначення мистецьких напрямів і течій у сучасних тлумачних словниках української мови.Inna Renchka - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:165-176.
  Статтю присвячено висвітленню особливостей деідеологізації лексем на позначення мистецьких напрямів і течій у сучасних українських словниках тлумачного типу, що відбувається під впливом змін у житті українського суспільства наприкінці XX – на початку XXI ст. Дослідження здійснено на основі порівняльного аналізу тлумачень слів у лексикографічних працях радянського і пострадянського періодів. Виявлено приклади неповної деідеологізації лексичних одиниць зазначеної тематичної групи.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. added 2019-10-09
  Конструкції з предикативними формами на -но, -то в сучасному адміністративно-канцелярському підстилі.Olena Lavrinets - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:191-201.
  У статті з’ясовано статус конструкцій із предикативними формами на но, то в парадигмі пасиву, їхні структурні особливості, специфіку функціонування та співвідношення з іншими типами пасивних конструкцій в адміністративно-канцелярському підстилі сучасної української мови.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. added 2019-10-09
  Ми замість я: семантика і прагматика.Nataliya Yasakova - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:121-131.
  У статті проаналізовано семантико-прагматичні варіанти значення першої особи, що виникають унаслідок взаємодії категорій персональності та числа. Виокремлено ми авторське, царське, скромне, родинне, батьківське (опікунське), корпоративне, ми соціальної вагомості, ідеологічне, універсальне (філософське), ми привілейованої групи.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. added 2019-10-09
  Подвійний предикативно-кореляційний синтаксичний зв’язок: граматична специфіка та умови реалізації.Natalia Kobchenko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:177-191.
  У статті висвітлено граматичні особливості й сферу реалізації одного з різновидів подвійного синтаксичного зв’язку, а саме предикативно-кореляційного. Доведено подвійну природу синтаксичного зв’язку в реченнях із займенниковими іменниками другої особи в позиції підмета та звертаннями, аргументовано його предикативно-кореляційний характер, описано механізми його встановлення. З’ясовано роль вокатива в семантико-синтаксичній і формально-граматичній організації таких речень.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. added 2019-10-09
  Частково фразеологізовані речення з відношеннями зумовленості.Mariya Lychuk - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:201-209.
  У статті досліджено частково фразеологізовані речення з семантикою зумовленості, описано засоби зв’язку між їхніми частинами. Схарактеризовано семантико-структурні різновиди двох підтипів частково фразеологізованих речень із відношеннями зумовленості. Простежено специфіку вираження дії в пре- і постпозитивних частинах цих речень, описано специфіку додаткової семантики, що нашаровується на основне значення.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. added 2019-10-09
  Утвердження національної ідентичності в словотвірній морфонології девербативів.Inna Demeshko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:140-148.
  У статті розглянуто проблемні питання дериваційних відношень, напрямів морфонологічних трансформацій, складні процеси, пов’язані з використанням варіантних формантів та з утвердженням національної ідентичності в словотвірній морфонології девербативів і відповідність їх словотвірним нормам української літературної мови, окреслено концептуальні засади морфонологічного аналізу девербативів, проаналізовано ефективні й специфічні методи й прийоми дослідження віддієслівних іменників у словотвірно-морфонологічному аспекті та визначено найбільш дієві методики аналізу морфонологічних явищ.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. added 2019-10-09
  Структурно-семантична організація лексико-семантичного мікрополя «повага» в сучасній українській мові.Kateryna Blyzniuk - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:132-139.
  У статті проаналізовано лексемний і семний склад мікрополя «повага», а також його системну організацію в українській мові. Компоненти значення, що функціонують у мікрополі, відбиваають семантику поваги, пошани щодо об’єкта почуття, яким для лексико-семантичного поля «патріотизм» виступають Батьківщина, власний народ, його закони, традиції, історія тощо.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. added 2019-10-08
  Семантико-стилістичне наповнення компонентів-атрактантів лексичних новотворів І. Павлюка.Halyna Maksymchuk - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:86-93.
  У статті проаналізовано місце паронімічної атракції в словотворчій практиці І. Павлюка. Наголошено на стилістичних особливостях функціювання новотворів-атрактантів. На основі лексико-стилістичного аналізу засвідчено розширення меж сполучуваності неологізмів-атрактантів та узуальних слів до паронімічних гнізд. Із застосуванням методу компонентного аналізу описано семантику складних слів, утворених за допомогою компонентів-атрактантів.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. added 2019-10-08
  Моно- і полілінгвоперсона в дискурсивних практиках: мовленнєво-поведінкові вияви.Nadiya Zahnitko Anatoliy Zahnitko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:19-28.
  Розглянуто закономірності реалізації моно- і полілінгвоперсони в дискурсивних практиках, зокрема у фольклорній та художньо-белетристичній, схарактеризовано основні мовленнєво-поведінкові зразки з урахуванням мети, ситуації й потреб моно- і полілінгвоперсони, простежено закономірності актуалізації комунікативних намірів монолінгвоперсонеми, встановлено окремі значущі компоненти аксіогенних ситуацій, що постають мовленнєво- поведінковими маркерами.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. added 2019-09-25
  Зміни в семантиці лексичних одиниць економічної сфери в сучасній українській тлумачній лексикографії.Inna Renchka - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:111-128.
  У статті розглянуто семантичні процеси в економічній лексиці української мови, що відбуваються під впливом важливих подій у житті суспільства кінця XX – початку XXI ст. Здійснено порівняльний аналіз словникових статей лексем економічної сфери в українських лексикографічних працях тлумачного типу радянського та пострадянського періодів, які фіксують зміни в їхній семантиці. З’ясовано, що слова позбуваються ідеологічної конотації, набутої в умовах функціонування в радянському тоталітарному дискурсі.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. added 2019-09-25
  Суб’єкт у пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення.Olena Lavrinets - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:48-67.
  У статті з’ясовано специфіку морфологічного вираження суб’єктної синтаксеми в пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення. Проаналізовано асинкретизм (суб’єкт дії) та синкретизм (суб’єкт-інструмент, суб’єкт-інструмент-час, суб’єктінструмент-об’єкт, суб’єкт-простір) семантики орудного відмінка субстантива та прийменниково-іменникового словосполучення. Матеріалом для дослідження слугували навчальні посібники та довідники з офіційно-ділового мовлення, датовані першими десятиліттями ХХІ ст.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. added 2019-06-28
  Slurs.Adam M. Croom - 2011 - Language Sciences 33:343-358.
  Slurs possess interesting linguistic properties and so have recently attracted the attention of linguists and philosophers of language. For instance the racial slur "nigger" is explosively derogatory, enough so that just hearing it mentioned can leave one feeling as if they have been made complicit in a morally atrocious act.. Indeed, the very taboo nature of these words makes discussion of them typically prohibited or frowned upon. Although it is true that the utterance of slurs is illegitimate and derogatory in (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 13. added 2019-01-20
  An Essentialist Theory of the Meaning of Slurs.Eleonore Neufeld - 2019 - Philosophers' Imprint 19.
  In this paper, I develop an essentialist model of the semantics of slurs. I defend the view that slurs are a species of kind terms: Slur concepts encode mini-theories which represent an essence-like element that is causally connected to a set of negatively-valenced stereotypical features of a social group. The truth-conditional contribution of slur nouns can then be captured by the following schema: For a given slur S of a social group G and a person P, S is true of (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. added 2018-11-10
  Meaning, Modulation, and Context: A Multidimensional Semantics for Truth-Conditional Pragmatics.Guillermo Del Pinal - 2018 - Linguistics and Philosophy 41 (2):165-207.
  The meaning that expressions take on particular occasions often depends on the context in ways which seem to transcend its direct effect on context-sensitive parameters. ‘Truth-conditional pragmatics’ is the project of trying to model such semantic flexibility within a compositional truth-conditional framework. Most proposals proceed by radically ‘freeing up’ the compositional operations of language. I argue, however, that the resulting theories are too unconstrained, and predict flexibility in cases where it is not observed. These accounts fall into this position because (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15. added 2018-03-25
  Meaning and Language.Jesús Gerardo Martínez del Castillo - 2015 - International Journal of Language and Linguistics 3 (6-1):50-58.
  Meaning defines language because it is the internal function of language. At the same time, meaning does not exist unless in language and because of language. From the point of view of the speaking subject meaning is contents of conscience. From the point of view of a language, meaning is the objectification of knowledge in linguistic signs. And from the point of view of the individual speaking subject, meaning is the expressive intentional purpose to say something.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 16. added 2018-02-16
  The Big Concepts Paper: A Defence of Hybridism.Agustín Vicente & Fernando Martínez Manrique - 2016 - British Journal for the Philosophy of Science 67 (1):59-88.
  The renewed interest in concepts and their role in psychological theorizing is partially motivated by Machery’s claim that concepts are so heterogeneous that they have no explanatory role. Against this, pluralism argues that there is multiplicity of different concepts for any given category, while hybridism argues that a concept is constituted by a rich common representation. This article aims to advance the understanding of the hybrid view of concepts. First, we examine the main arguments against hybrid concepts and conclude that, (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 17. added 2017-11-06
  Chapter 5: Intensional Transitive Verbs and Their 'Objects'.Friederike Moltmann - 2013 - In Abstract Objects and the semantics of Natural Language. Oxford: Oxford University Press.
  This chapter gives a truthmaker-based account of the semantics of 'reifying' quantifiers like 'something' when they act as complements of intensional transitive verbs ('need', 'look for'). It argues that such quantifiers range over 'variable satisfiers' of the attitudinal object described by the verb (e.g. the need or the search).
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   31 citations  
 18. added 2017-08-04
  What Words Mean and Express: Semantics and Pragmatics of Kind Terms and Verbs.Agustin Vicente - 2017 - Journal of Pragmatics 117:231-244.
  For many years, it has been common-ground in semantics and in philosophy of language that semantics is in the business of providing a full explanation about how propositional meanings are obtained. This orthodox picture seems to be in trouble these days, as an increasing number of authors now hold that semantics does not deal with thought-contents. Some of these authors have embraced a “thin meanings” view, according to which lexical meanings are too schematic to enter propositional contents. I will suggest (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. added 2017-03-22
  Polysemy and Word Meaning: An Account of Lexical Meaning for Different Kinds of Content Words.Agustin Vicente - 2018 - Philosophical Studies 175 (4):947-968.
  There is an ongoing debate about the meaning of lexical words, i.e., words that contribute with content to the meaning of sentences. This debate has coincided with a renewal in the study of polysemy, which has taken place in the psycholinguistics camp mainly. There is already a fruitful interbreeding between two lines of research: the theoretical study of lexical word meaning, on the one hand, and the models of polysemy psycholinguists present, on the other. In this paper I aim at (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20. added 2016-12-08
  The Argumentative Structure of Persuasive Definitions.Fabrizio Macagno & Douglas Walton - 2008 - Ethical Theory and Moral Practice 11 (5):525-549.
  In this paper we present an analysis of persuasive definition based on argumentation schemes. Using the medieval notion of differentia and the traditional approach to topics, we explain the persuasiveness of emotive terms in persuasive definitions by applying the argumentation schemes for argument from classification and argument from values. Persuasive definitions, we hold, are persuasive because their goal is to modify the emotive meaning denotation of a persuasive term in a way that contains an implicit argument from values. However, our (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 21. added 2016-05-10
  Make Me a Sanctuary.Lascelles James - manuscript
  A philosophy of language that incorporates the manifestation of divinity shed liberally upon the psyche of humanity without violence or chaos as in that which is common to the powers and sovereignties of human beings is critical to the understanding of Holy Writ. The discourse presented here is primarily intended to foster a better general understanding of the divine directive given to Moses by Yahweh to build the wilderness sanctuary in order to objectify his majestic presence among them and draw (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. added 2015-07-29
  Commonsense Metaphysics and Lexical Semantics.Jerry R. Hobbs, William Croft, Todd Davies, Douglas Edwards & Kenneth Laws - 1987 - Computational Linguistics 13 (3&4):241-250.
  In the TACITUS project for using commonsense knowledge in the understanding of texts about mechanical devices and their failures, we have been developing various commonsense theories that are needed to mediate between the way we talk about the behavior of such devices and causal models of their operation. Of central importance in this effort is the axiomatization of what might be called commonsense metaphysics. This includes a number of areas that figure in virtually every domain of discourse, such as granularity, (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 23. added 2015-02-25
  Polysemy: Current Perspectives and Approaches.Ingrid Lossius Falkum & Agustin Vicente - 2015 - Lingua:DOI: 10.1016/j.lingua.2015.02.00.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 24. added 2015-02-13
  Diagnostic : différends ? Ciel !Jean-Jacques Pinto - 2014 - Ouvertures 2 (octobre 2014):05-40.
  (English then french abstract) -/- This article, which can be read by non-psychoanalysts, intends to browse in four stages through the issue offered to our thinking : two (odd-numbered) stages analyzing the argument that provides its context, and two (even-numbered) of propositions presenting our views on what could be the content of the analytic discourse in the coming years. After this introduction, a first reading will point by point but informally review the argument of J.-P. Journet by showing that each (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. added 2015-02-13
  Fantasme, discours, idéologie.Jean-Jacques Pinto - 2010 - Topique 2 (111):31 - 58.
  (English, then french abstract) : -/- Fantasy, Discourse, Ideology – Transmission Beyond Propaganda. -/- Propaganda is everywhere, not only in commercials or politics. It is aimed at faraway strangers as well as nearby friends and relations. Propaganda in fact relies on a certain type of psychic structure, one that is tuned to receive it and disseminate it. This structure is a result of an unconscious subjective identification which is therefore not open to change through either cognition, argumentation or reasoning. Propaganda’s (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. added 2015-02-13
  Linguistique et psychanalyse : pour une approche logiciste.Jean-Jacques Pinto - 2004 - Marges Linguistiques 2 (novembre 2004):pp. 88-113.
  Nous envisagerons dans cet article la possibilité d'un abord pratique de la relation entre linguistique et psychanalyse : la modélisation linguistique des données mises au jour par la psychanalyse à partir de corpus tirés du discours courant. La validation de tels modèles d'après les critères requis par l'« approche logiciste » de J.-C. Gardin et J. Molino sera examinée sur un exemple précis que nous exposerons en détail : l'Analyse des Logiques Subjectives, modèle développé, publié et enseigné par nous depuis (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. added 2014-05-10
  Slurs, Stereotypes, and in-Equality: A Critical Review of “How Epithets and Stereotypes Are Racially Unequal”.Adam M. Croom - 2015 - Language Sciences 52:139-154.
  Are racial slurs always offensive and are racial stereotypes always negative? How, if at all, are racial slurs and stereotypes different and unequal for members of different races? Questions like these and others about slurs and stereotypes have been the focus of much research and hot debate lately, and in a recent article Embrick and Henricks aimed to address some of the aforementioned questions by investigating the use of racial slurs and stereotypes in the workplace. Embrick and Henricks drew upon (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28. added 2014-04-17
  The Semantics of Slurs: A Refutation of Pure Expressivism.Adam M. Croom - 2014 - Language Sciences 41:227-242.
  In several recent contributions to the growing literature on slurs, Hedger draws upon Kaplan’s distinction between descriptive and expressive content to argue that slurs are expressions with purely expressive content. The distinction between descriptive and expressive content and the view that slurs are expressions with purely expressive content has been widely acknowledged in prior work, and Hedger aims to contribute to this tradition of scholarship by offering novel arguments in support of his ‘‘pure expressivist’’ account of slurs. But the account (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 29. added 2014-04-17
  Racial Epithets, Characterizations, and Slurs.Adam M. Croom - 2013 - Analysis and Metaphysics 12:11-24.
  Since at least 2008 linguists and philosophers of language have started paying more serious attention to issues concerning the meaning or use of racial epithets and slurs. In an influential article published in The Journal of Philosophy, for instance, Christopher Hom (2008) offered a semantic account of racial epithets called Combinatorial Externalism (CE) that advanced a novel argument for the exclusion of certain epithets from freedom of speech protection under the First Amendment (p. 435). Also in more recent work, “The (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. added 2014-03-21
  Review of Higginbotham Ed. Speaking of Events. [REVIEW]Alessandro Capone - 2001 - Linguistics 39 (6): 1179–1192..
  review of Higginbotham et al. -/- A Davidsonian approach.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. added 2013-08-19
  Remarks on The Semantics of Racial Slurs.Adam M. Croom - 2014 - Linguistic and Philosophical Investigations 13:11-32.
  In “The Semantics of Racial Slurs,” an article recently published in Linguistic and Philosophical Investigations, Hedger draws upon Kaplan’s distinction between descriptive and expressive content to argue that slurs are expressions with purely expressive content. Here I review the key considerations presented by Hedger in support of his purely expressive account of slurs and provide clear reasons for why it must ultimately be rejected. After reviewing the key cases Hedger offers for consideration in support of his view that slurs are (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations