Results for 'Z. Hao'

487 found
Order:
 1.  42
  Book Excerpt: Making Science Sustainable.Phung Anh Hao - unknown
  Excerpted fromThe Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road’, Edited by Quan-Hoang Vuong and Trung Tran [1], with permission from the editors. The (...)Vietnamese Social Sciences and Humanities at a Fork in the Road, utilizing an object-oriented structured database on the productivity of Vietnamese researchers, seeks to provide a comprehensive overview of the development of Social Sciences and Humanities in Vietnam from 2008 to 2018. The book can be ordered from De Gruyter Online or Amazon. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Jay-Z, Phenomenology, & Hip-Hop.Harry Nethery - 2012 - APA Newsletter on Philosophy and the Black Experience 11 (1).
  This essay undertakes a phenomenological inquiry into theexperiential structure of hip-hop’ – a structure that hip-hop artist Jay-Z (Shawn Carter) gestures towards in his text (...) Decoded. In this book, Jay-Z argues that hip-hop has a particular power to act as the vehicle for the communication of a specific type of experience, i.e. contradictory experiences, or those which do not seem possible under the principle of non-contradiction. For instance, Tupac Shakur says of his mom that “…even as a crack fiend, mama / You always was a Black Queen, mama.” The way in which hip-hop is a powerful vehicle for this communication lies, according to Jay-Z, in its very structure, which he describes using two sets of terms: rhythm/flow and music/rhyme. Using Jay-Zs general outline, this essay attempts to complete a phenomenological analysis of hip-hop, in the effort to (1) isolate the experiential structure of hip-hop and (2) isolate, within this structure, the way in which hip-hop is able to communicate contradictory experiences. In the final analysis, the author isolates the experiential structure of hip-hop and shows how its multiple layers work to draw listeners in and induce them to experience-with the artist. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Maimonides and Spinoza on the Knowledge of Good and Evil: A Reappraisal of W.Z. Harvey.James Elliott - 2017 - Iyyun 66 (3):258-269.
  In an unsung yet excellent paper, W.Z. Harvey set out to explain how both Maimonides and Spinoza have similarly problematic views on the nature of the (...)knowledge of good and evil. In it, he proposed an answer to solving the problem. In the many decades since, debates surrounding this topic have flourished. A recent paper by Joshua Parens, his conclusions mark a distinction between Spinoza and Maimonides that threaten to undermine Harveys solution to the problem. I will argue that, although Parensdistinction forces us to revise Harveys contention, Harveys argument is still generally valid. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  52
  Zeyd bin Sabit's Farāiz and Comments by Abu'z-Zinad.Mansur Koçinkağ - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):329 - 353.
  One of the old law/fiqh texts is Farāiz which is thought to be written by Zaid ibn Thābit (d. 45/665). In many classic texts it has (...) been refered to this book and it is mentioned that Zaid ibn Thābit's expertising on the ilm al farāiz. But our findings show that many of researchers who study on the history of codificaditon of Islamic law have not seen this book. In this study, because of the importance of the book, we publish Zaid's Farāiz and the comments written in very early period by Abu'z-Zinad (d. 130/748) on it. Thus, Risāla al Farāiz, one of the oldest fiqh texts written in the period of the Sahāba and expounded in the period of the Tābiūn, will be present to the interest of researchers. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Próba wielowymiarowej oceny zależności między przedsiębiorczością akademicką a nauką w sferze publicznej w USA iw Europie z perspektywy danych naukoznawczych z okresu 19692010.Kawalec Pawel - 2011 - In T. Szot-Gabryś M. Sienkiewicz (ed.), Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego, Lublin 2011. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego. pp. 9-26.
  W związku ze wzrostem znaczenia komercjalizacji wiedzy i zachęcania naukowców do wykorzystania różnych mechanizmów dyfuzji wiedzy w literaturze przedmiotu zgłasza się wiele wątpliwości dotyczących tego, czy w (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa pojmowania praw człowieka. Wokół Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowania godności człowieka [Classical Conception of Person as a Basis of Understanding Human Rights: Thomas Aquinass and Immanuel Kants Proposals of Comprehending Human Dignity].Marek Piechowiak - 2011 - In Piotr Dardziński, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Prawo naturalne – natura prawa. C. H. Beck. pp. 3-20.
  Zaojcafilozoficznej kategoriigodności”, która legła u podstaw kategorii prawnej, uznawany jest powszechnie Immanuel Kant. Przypomnieć jednak trzeba, że w bardzo podobny sposób, choć w zasadniczo (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  40
  Aristotle on the Purity of Forms in Metaphysics Z.1011.Samuel Meister - 2020 - Ergo: An Open Access Journal of Philosophy 7:1-33.
  Aristotle analyses a large range of objects as composites of matter and form. But how exactly should we understand the relation between the matter and form of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. 'Não ser dito de um subjacente', 'um isto' e 'separado': o conceito de essência como subjacente e forma (Z-3).Lucas Angioni - 1998 - Cadernos de História E Filosofia da Ciência 8 (especial):69-126.
  This paper is my first effort to revaluate the disagreement between two central texts for Aristotle's the conception of ousia: Categories and Metaphysics VII. Scholars have (...)taken chapter Zeta-3 as a payment of the debt with the Categories, so that the hylomorphic analysis of the composite substance would require a revision of the subject-criterion, now improved by the addition of thea thisandseparatecriterion. This paper, however, downgrades the importance of the Categories for understanding Aristotle's Metaphysics Z. The two texts are dealing with different arguments and are not incompatible with one another. I myself consider this paper somehow obsolete, for I have returned to the same subject more than once: in my 2003 paper on Z-3 and, most importantly, on my Book 'As Noções Aristotélicas de Substância e Essência' (2008). (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 9. Realism and Jurisprudence a Contemporary Assessment, A Book Review of Brian Z. Tamanaha's A Realistic Theory of Law[REVIEW]Kevin Lee - forthcoming - Golden Gate University Law Review.
  Brian Z. Tamanaha has written extensively on realism in jurisprudence, but in his Realistic Theory of Law (2018), he uses "realism" in a commonplace way to (...) ground a rough outline of legal history. While he refers to his method as genealogical, he does not acknowledge the complex tensions in the development of the philosophical use of that term from Nietzsche to Foucault, and the complex epistemological issues that separate them. While the book makes many interesting points, the methodological concerns outweigh them in the overall assessment of the value of the work. (shrink)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Things Are the Same as TheirEssences”? Notes on Aristotles Metaphysics Z-6.Lucas Angioni - 2012 - Analytica (Rio) 16 (1):37-66.
  I discuss Aristotles views in Metaphysics VII-6 (Z-6) on the issue whether each thing is the same as its essence. I propose a deflationary interpretation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 11. The Form is Not a Proper Part in Aristotles Metaphysics Z.17, 1041b1133.Liva Rotkale - 2018 - Metaphysics 1 (1):75-87.
  When Aristotle argues at the Metaphysics Z.17, 1041b1133 that a whole, which is not a heap, containssomething else’, i.e. the form, besides the elements, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Wolność religijna i dyskryminacja religijnauwagi w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego z 20 stycznia 2011 r. [Freedom of Religion and Religious DiscriminationRemarks on the European Parliament Resolution of 20 January 2011].Marek Piechowiak - 2012 - In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. pp. 103-139.
  The aim of this paper is to present and analyse legal acts cited in the European Parliament resolution of 20 January 2011 on the situation of Christians (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Przyczyna i Wyjaśnianie: Studium Z Filozofii i Metodologii Nauk.Pawel Kawalec - 2006 - Wydawnictwo KUL.
  Przedmowa Problematyka związana z zależnościami przyczynowymi, ich modelowaniem i odkrywa¬niem, po długiej nieobecności w filozofii i metodologii nauk, budzi współcześnie duże zainteresowanie. Wiąże się to przede (...)wszystkim z dynamicznym rozwojem, zwłaszcza od lat 1990., technik obli¬czeniowych. Wypracowane w tym czasie sieci bayesowskie uznaje się za matematyczny język przyczynowości. Pozwalają one na daleko idącą auto¬matyzację wnioskowań, co jest także zachętą do podjęcia prób algorytmiza¬cji odkrywania przyczyn. Na potrzeby badań naukowych, które pozwalają na przeprowadzenie eksperymentu z randomizacją, standardowe metody ustalania zależności przyczynowych opracowano na początku XX wieku. Zupełnie inaczej sprawa przedstawia się w przypadku badań nieeksperymentalnych, gdzie podobne rozwiązania pozostają kwestią przyszłości. Zadaniem tej książki jest podanie warunków, które powinny być spełnione przez te rozwiązania, oraz sformułowanie proceduralnego kryterium zależności przy¬czynowych jako szczegółowej realizacji tych warunków. Pociąga ono waż¬kie konsekwencje dla filozofii i metodologii nauk, które ujawniapodany w Części IIzarys me-todolo¬gii proceduralnej. W literaturze przedmiotu brakuje w miarę wszechstronnego i systema¬tycznego omówie¬nia najnowszych filozoficznych i metodologicznych dys¬kusji na temat przy¬czynowości, co niech będzie wytłumaczeniem, dlaczego w niektórych punktach obecnej książki szczegółowo referuję trudno dos¬tępne teksty źró¬dłowe. Przymiotnikproceduralnyużywam tu w znaczeniu węższym niż Huw Price (w którego pracach właściwszy byłby terminkryterialny”) dla podkre¬śleniazgodnie z łacińskim źródłosłowem procedoże dla ustalenia przy¬czyny niezbędne jest podjęcie przez uczonych określonych interakcji z ba¬daną rzeczywistością. Zalążki zamysłu prezentowanego w tej książce przedstawiłem podczas warsztatów filozoficznychPhilosophy and Probabilityw roku 2002, zor¬ganizowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu w Konstancji. Wdzięczny jestem uczestnikom tych warsztatów za uwagi, a przede wszyst¬kim następującym osobom: Luc Bovens, Brandon Fitelson, Alan Hájek, Stephan Hartmann oraz Jon Williamson. Podczas międzynarodowej konferencjiAnalytical Pragmatism”, zorgani¬zowanej w Lublinie w roku 2003 przez Wydział Filo¬zofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odniosłem swoją koncepcję do prac Nancy Cartwright. Szczególnie inspirujący okazał się komentarz Huw Pricea do mojego referatu i przeprowadzona z nim dysku¬sja. Ujęcie koncepcji metodologii proceduralnej na szerszym tle współ-czes¬nego nurtu empirystycznego w filozofii nauki przedstawiłem w roku 2004 podczas konferencji5th Quadrennial Fellows Conference”, zorgani¬zowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Filozofii Nauki w Pittsburghu. Szczególnie pomocne w dalszych moich pra¬cach były uwagi Jamesa Bogena, Janet Kourany, Jamesa Lennoxa, Johna Nortona, Thomasa Bonka, Jana Woleńskiego i Johna Worralla, za które wyra¬żam swoją wdzięczność. Korpus książki powstał podczas mojego stażu w Centrum Filozofii Nauki w Pittsburghu, który odbyłem jako stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku akademickim 2004-2005. Uczestniczyłem w tym czasie w życiu naukowym Centrum i w pracach badawczych zespołu z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Carnegie-Mellon w Pittsburghu kierowanego przez Clarka Glymoura. Na jego ręce składam podziękowanie za wiele po¬mocnych uwag do moich wy¬stąpień oraz tekstów i za dyskusje przede wszystkim z nim samym i z jego najbliższymi współpracownikami: Peterem Spirtesem oraz Richardem Scheinesem, a także pozostałymi członkami tego zes¬połu, doktorantami i uczestnikami seminarium badawczegoCausality in the Social Sciences”. Za wieloletnie wsparcie, wielopłaszczyznowe inspiracje towarzyszące pi¬saniu tej książki, a także liczne pomocne uwagi do jej wcześniejszych wersji dziękuję przede wszystkim Księdzu Profesorowi Andrzejowi Bronkowi oraz Księdzu Profesorowi Józefowi Herbutowi, współprowadzącemu seminarium doktorskie w Katedrze Metodologii Nauk Katolickiego Uniwersytetu Lubel¬skiego im. Jana Pawła II, jak również pozostałym uczestnikom tego semina¬rium. Dziękuję mojej Żonie, dr Annie Kawalec za wiele wysiłku włożonego w ulepszenie redakcjijęzykowej i merytorycznejobecnej książki. Książkę można czytać na kilka sposobów. Czytelnikom zainteresowa¬nym przede wszystkim prowadzeniem badań empirycznych polecałbym rozpoczęcie od Rozdziału 2. i kontynuację pozostałych rozdziałów Części I, a następnie Dodatków. Czytelnikom zainteresowanym problemami filozo¬fii i metodologii nauk polecałbym rozpoczęcie lektury książki od Części II i uzupełniającą lekturę Rozdziału 2., a następnie Wprowadzenia i Zakończenia. Czytelnikom mniej zainteresowanym zagadnieniami teoretycznymi pole¬całbym zapoznanie się z fascynującymi dziejami odkrycia przyczyn cholery przez Johna Snowa, które rekonstruuję w Rozdziale 1. W dalszej części nato¬miast polecałbym przejście do Wprowadzenia i Zakończenia, które w mniej specjalistyczny sposób przybliżają proponowane tu rozstrzygnięcia. Tekst książki nie był dotąd publikowany. Wyjątkiem pewne fragmenty Rozdziału 8. oraz 9., które w zmienionej postaci ukazały się w Rocznikach Filozoficznych (Kawalec 2004). -/- Lublin, luty 2006 r. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 14.  88
  Jed Z. Buchwald and Mordechai Feingold. Newton and the Origin of Civilization. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013. Pp. 544, Index. $49.50[REVIEW]Chris Smeenk - 2014 - Hopos: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science 4 (2):383-387.
  Review of Newton and the Origin of Civilization, by Jed Z. Buchwald and Mordechai Feingold.Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013. Pp. 544, index. $49.50.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  74
  Inteligentne Miasta Przyjazne Starzeniu Siȩ - Przykłady Z Krajów Grupy Wyszehradzkiej.Andrzej Klimczuk & Łukasz Tomczyk - 2016 - Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna 34:79--97.
  Podstawowym celem artykułu jest przybliżenie dwóch wzajemnie powi¸a}zanych koncepcji istotnych z perspektywy zarz¸a}dzania publicznego w ramach polityki wobec starzenia siȩ społeczeństwa na poziomie lokalnym. (...)Pierwsza koncepcja tointeligentne miasta", która dotyczy wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych do poprawy zarz¸a}dzania miastami oraz dostarczania obywatelom innowacyjnych usług publicznych. Druga koncepcja tomiasta przyjazne starzeniu siȩ", która obejmuje optymalizacjȩ wszystkich funkcji miejskich do potrzeb wszystkich grup wiekowych oraz wykorzystanie szerokiego zaangażowania interesariuszy na rzecz poprawy jakości życia w okresie starości. Drugim celem jest wskazanie prób praktycznego wdrażania tych koncepcji w krajach Grupy Wyszehradzkiej, które w odróżnieniu od omawianych zazwyczaj w literaturze przykładów z Europy Zachodniej charakteryzuj¸a siȩ nie tylko szybkim starzeniem siȩ populacji, ale też niedostatkami infrastruktury. W podsumowaniu przybliżono wnioski z przeprowadzonej analizy oraz potencjalne dalsze kierunki badań. ** The main aim of this paper is to introduce two interrelated concepts relevant from the perspective of public management of the ageing policy at the local level. The first concept is "smart cities," which refers to the use of new information and communication technologies to improve urban management and delivery of innovative public services for citizens. The second concept is "age-friendly cities," which includes optimization of all municipal functions to meet the needs of all age groups and to use the wide involvement of relevant stakeholders to improve the quality of life in old age. The second aim of the paper is to describe closer attempts of the practical implementation of these concepts in countries of the Visegrad Group that unlike generally discussed in the literature examples from the Western Europe are not only characterized by rapidly ageing populations, but also shortcomings of the infrastructure. Conclusions include a summary of the undertaken analysis and potential future directions of research. (shrink)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  33
  Formalnoprawne aspekty współpracy szkoły z otoczeniem.Andrzej Klimczuk - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 77--106.
  A. Klimczuk, Formalnoprawne aspekty współpracy szkoły z otoczeniem, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 77-106.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  22
  Drugie Życie, Czyli Problemy Z Przedłużaniem Rzeczywistości.Andrzej Klimczuk - manuscript
  Linden Lab studies massive online game "Second Life" unexpectedly gained worldwide fame after a few years after release. To the surprise of many game has met (...) with great interest, despite the lack of promotional campaigns. It can be assumed that the reason why "second life" reached a wider audience was a special type of offered entertainment. Network game proved to be no longer a game that was known so far, but an example of a mass media, whose central element is a dynamic virtual world which is an extension of our "first" reality. "Second Life" has the potential, which is challenging the widely shared rules could shake the foundations of the social world. This program is currently the most advanced example of a virtual economy. Unlike many other massive online games and their predecessors, this game is entirely based on the principles of virtual property ownership, as well as rules of conduct virtual business and service, and finally also the consumption of goods. Users of the game, just like the person providing the data in the framework of social networking sites maintained in the mainstream of Web 2.0, user-generated content constituting the virtual world, which can trade content with others linden virtual dolars that can be exchanged to real U.S. dollars. The increase in popularity of "Second Life" brings to mind the vision of the possibility of creating a better place to live for many people. Closer analysis of this phenomenon does not allow for such statements. In the following instances will be presented: information about the growth of the global market for online games and its consequences, the distinguishing features of "Second Life" from traditional online games, virtual elements of the impact of economics on social life, the concept of entertainment as a job stream properties Games 2.0 and contentious issues, which produces "second life". ** Masowa gra on-line "Second Life" studia Linden Lab nieoczekiwanie zdobyła sławȩ na całym świecie po kilku latach od premiery. Ku zaskoczeniu wielu tytuł spotkał siȩ z ogromnym zainteresowaniem mimo braku akcji promocyjnych. Można przypuszczać, że powodem dla którego "drugie życie" dotarło do szerszego grona odbiorców był szczególny typ zaoferowanej formy rozrywki. Sieciowa gra okazała siȩ nie być już gr¸a} jak¸a} znano do tej pory, lecz przykładem środka masowego przekazu, którego centralnym elementem jest dynamiczny wirtualny świat stanowi¸a}cy przedłużenie naszej, "pierwszej", rzeczywistości. "Second Life" kryje w sobie potencjał, który podważaj¸a}c podzielane powszechnie reguły może wstrz¸a}sn¸a}ć posadami świata społecznego. Program ten jest obecnie najbardziej zaawansowanym przykładem wirtualnej gospodarki. W odróżnieniu od wielu innych masowych gier on-line i ich poprzedniczek pozycja ta w całości opiera siȩ na zasadach posiadania wirtualnej własności, jak też regułach prowadzenia wirtualnej działalności gospodarczej i usługowej, i wreszcie takiej też konsumpcji dóbr. Użytkownicy gry, podobnie jak osoby udostȩpniaj¸a}ce dane w ramach internetowych serwisów społecznościowych utrzymanych w nurcie Web 2.0, generuj¸a} treści tworz¸a}ce wirtualny świat, treści którymi mog¸a} handlować z innymi pobieraj¸a}c za nie opłaty w wirtualnych dolarach lindeńskich wymiennych na realne dolary amerykańskie. Wzrost popularności "Second Life" przywodzi na myśl wizjȩ możliwości stworzenia lepszego miejsca do życia dla wielu ludzi. Bliższa analiza tego zjawiska nie pozwala już na takie stwierdzenia. W dalszej czȩści wyst¸apienia przedstawione zostan¸a: informacje o wzroście globalnego rynku gier on-line i jego konsekwencjach, cechy odróżniaj¸ace "Second Life" od tradycyjnych gier sieciowych, elementy wpływu wirtualnej gospodarki na życie społeczne, pojȩcie rozrywki jako pracy, właściwości nurtu Games 2.0 oraz sporne kwestie, jakie wywołuje "drugie życie". (shrink)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej.Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński & Sabina Lucyna Zalewska - 2016 - Warszawa, Polska: Liberi Libri.
  SPIS TREŚCI Ryszard Moń Wstęp -/- Rozdział 1: Lękam się świata bez filozofii. O nieodzowności humanistyki w dobie techniki i globalizacji -/- 1.1 Konieczność filozofii 1.2 Narodziny (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  45
  Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu.Zbigniew Nerczuk, G. Kurylewicz & M. Olszewski (eds.) - 1999 - Kraków, Polska: Wydawnictwo Znak.
  Jest to fragment traktatu "O Bogu" z "Summy Teologii" św. Tomasza z Akwinu - zawiera on Wstęp, Wprowadzenie i przekład ksiąg VII - X. ks. VII (...) - "O nieskończoności Boga" ks. VIII - "O byciu Boga w rzeczach" ks. IX - "O niezmienności Boga" ks. X - "O wieczności Boga". (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  27
  Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Aksjologiczne podstawy prawa.Marek Piechowiak - 2020 - Warszawa, Polska: C. H. Beck.
  Prezentowana książka jest pierwszą monografią w sposób całościowy omawiającą Preambułę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Dużo miejsca poświęca genezie tekstu - czytelnik znajdzie zgłoszone projekty (...)oraz szerokie omówienie prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W centrum uwagi znalazły się aksjologiczne podstawy całego polskiego systemu prawa oraz refleksja nad wartościami fundującymi porządek prawny w ogóle. Autor omawia poszczególne wartości, uwzględniając ich oddziaływanie na orzecznictwo, zwracając uwagę również na przyjęte przez ustrojodawcę rozstrzygnięcia dotyczące pozaprawnego ugruntowania wartości konstytucyjnych. Podejmuje także problem normatywnego charakteru Preambuły. Książka adresowana jest w sposób szczególny do wszystkich zainteresowanych prawem konstytucyjnym, przede wszystkim w kontekście zagadnień filozoficznoprawnych. Pogłębione rozumienie Preambuły Konstytucji jest istotne także dla wszystkich obywateli, gdyż wskazuje ona na podstawowe wartości leżące u podstaw wspólnoty politycznej. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  27
  Flexicurity w wymiarze regionalnym. Raport Z Badań.Adam Tomanek - 2011 - Izba Rzemieślnicza I Przedsiębiorczości W Białymstoku.
  A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  32
  Analiza bibliometryczna jako narzedzie planowania rozwoju badań naukowych na przykladzie czasopisma "Tekst y z Ulicy. Zeszyt memetyczny" (2005-2008).Robert Boroch - 2018 - Teksty Z Ulicy 19:159-199.
  In the paper, I present a bibliometric analysis of the articles published inTeksty z Ulicybetween 20052008. Examination of the core of specialist terms builds (...)on the base ofmemeitem. Thus, a central hypothesis referring to the stability, relative stability and unitability of the core terminology allows formulating the conclusion towards a foundation of the level development of the particular division of humanities. The case study in the article is memetics. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Tomasza z Akwinu koncepcja prawa naturalnego. Czy Akwinata jest myślicielem liberalnym? [Thomas Aquinass Conception of Natural Law: Is Aquinas a Liberal Thinker?].Marek Piechowiak - 2013 - Przegląd Tomistyczny 19:301-337.
  This article seeks to justify the claim that Thomas Aquinas proposed a concept of natural law which is immune to the argument against the recognition of an (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. \"Przewrót Kanta\" w ujęciu Rudolfa Euckena. Studium z historii problemu prawdy.Tomasz Kubalica - 2008 - Idea 20 (20).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 32:131-159.
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 26. Godność i równość jako podstawy sprawiedliwości. Z perspektywy międzynarodowej ochrony praw człowieka.Marek Piechowiak - 1992 - Toruński Rocznik Praw Człowieka I Pokoju 1:37-48.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Koncepcja apate u Gorgiasza z Leontinoi (Gorgias' Doctrine of Deception).Zbigniew Nerczuk - 2012 - In Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska & Łukasz Zaremba (eds.), Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów (Anthropology of visual Culture. Issues and selection of texts). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. pp. 127-133.
  These are the excerpts from the book "Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem" concerning Gorgias' theory of apate (deception).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Nassim Nicholas Taleb. Siyah Kuğu -Olasılıksız Görünenin Etkisi. Çev. Nazan Arıbaş. İstanbul: Varlık Yayınları, 2008. 424 sayfa[REVIEW]Mustafa Yavuz - 2016 - Divan 1:116-122.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  74
  A Prioridade Temporal da Ousía e a Noção de Separação no Livro Z da Metafísica de Aristóteles.Francisco Messias Cândido de Medeiros - 2019 - Sapere Aude 10 (19):319-327.
  This aims to discuss the separation of the substance presented by Aristotle in Book Z of Metaphysics. In Z 1 the substance is prior in three aspects, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Temporal Metaphysics in Z-Land.Simon Prosser - 2006 - Synthese 149 (1):77 - 96.
  John Perry has argued that language, thought and experience often contain unarticulated constituents. I argue that this idea holds the key to explaining away the intuitive appeal (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 31. Mike Burley, Contemplating Religious Forms of Life: Wittgenstein and D. Z. Phillips.Ieuan Loyd - 2015 - European Journal for Philosophy of Religion 7 (4):249--254.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Realizm modalny i okresy warunkowe z niemożliwymi poprzednikami [Modal Realism and Counterpossibles].Maciej Sendłak - 2014 - Filozofia Nauki 22 (4).
  To solve the problem of counterpossibles, many philosophers have been arguing that one needs to invoke impossible worlds. This extension of the ontology of modality should save (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Czy wiedzy Boga nie da się pogodzić z wolnością człowieka? Krytyczna analiza niektórych argumentów.Marek Pepliński - 2012 - Filo-Sofija 12 (19, 4):175-192.
  Is Divine Knowledge Incompatible with Human Freedom? An Analysis of Some Arguments The problem that divine omniscience or divine foreknowledge makes free will impossible belongs to notoriously (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. Tomasza z Akwinu egzystencjalna koncepcja osoby i jej godności. Komentarz do Summy teologii, część I, kwestia 29, artykuł 1.Marek Piechowiak - 2012 - In Marek Piechowiak & Tomasz Turowski (eds.), Szkice o godności człowieka. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. pp. 35-47.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Służebność państwa wobec człowieka i jego praw jako naczelna idea Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 rokuosiągnięcie czy zadanie? [Subordination of the State to the Individual and to Human Rights as a Central Idea of Polands Constitution of 2 April 1997: A Goal or an Achievement?].Marek Piechowiak - 2007 - Przegląd Sejmowy 15 (4 (81)):65-91.
  The article deals with relations between the individual and human rights on the one hand, and the State on the other, in the context of the Constitution (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  83
  On the Nature of Philosophy: A Historical-Pragmatist Point of View [O povahe filozofie z historicko-pragmatistickej perspektívy].Pavol Labuda - 2018 - Filozofia 73 (5):366-377.
  On the Nature of Philosophy: A Historical-Pragmatist Point of View. The aim of the paper is to examine the nature of philosophy from the historical-pragmatist point (...) of view. In the first part, the paper deals with the meaning holism and family resemblance of various exemplifications of philosophy, which are taken as presuppositions of our approach to define philosophy as an activity. In the second part, the paper criticizes those approaches which define philosophy as a quasi-science or a super-science. In the third part, the paper finally offers a definition of philosophy as a two-way intellectual activity consisting in outsourcing and insourcing of open questions and solutions. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  53
  Ani racjonalizacja światopoglądu, ani rezygnacja z mądrości. Czy metafilozofia Kazimierza Twardowskiego może być wyznacznikiem rzetelnie uprawianej filozofii klasycznej? / / Can Kazimierz Twardowski's metaphilosophy be the determinant of reliable practiced classical philosophy? 2018.Marek A. Pepliński - 2018 - Filo-Sofija 18 (40/1):41-78.
  The article aims to determine whether it is possible to build the reliably practiced classical philosophy, understood as a metaphysical research, directed towards the nature of objective (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Epistemologia a koncepcja sztuki w Pochwale Heleny i Obronie Palamedesa Gorgiasza z Leontinoi (Epistemology and the conception of techne in Gorgias' Helen and Palamedes).Zbigniew Nerczuk - 1999 - Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia XXXI 330:35-52.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  51
  Aἰών. Wieczność w teologii Heraklita z Efezu.Wojciech Wrotkowski - 2007 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria (1/61):21-31.
  Aἰών. Eternity in the Theology of Heraclitus of Ephesus -/- This article presents an attempt to establish the Heraclitean meaning of the word αἰών in the fragment B52 (...) (Diels-Kranz). In the authors view the very starting-point and only sound basis for that kind of endeavor should be meticulous, unbiased analysis of relevant aphorisms of the Ephesian sage and corresponding testimonies. Synoptic scrutiny of them substantiates the understandable conclusion that proud Heraclitus had an unambiguous and independent opinion about eternity. His Godidentified with the one and common worldis eternal not only in hismaterialaspect as πῦρ ἀείζωον (‘an ever-living fire’, B30), but also inrationalone as Λόγος ἐὼν ἀεί (‘Logos existing always’, B1). Consequently, one of his various names is Aἰών (‘He Who Always Is’). (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Doświadczenie źródłowe z perspektywy klasycznej filozofii indyjskiej.Marzenna Jakubczak - 2016 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 61:41-58.
  The author of this paper discusses the source experience defined in terms of the ancient Indian philosophy. She focuses on two out of six mainstream Hindu philosophical (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  33
  Kłopoty zwidzeniem”. O filozoficznie istotnych użyciach wyrażeniawidzieć”.Paweł Grabarczyk - 2016 - Studia Semiotyczne 30 (1):23-42.
  Celem artykułu jest wyróżnienie dwóch, funkcjonujących w języku potocznym sensów wyrażeniawidzieć” – obiektywnego i subiektywnego bez jednoczesnego przypisywania obserwatorom przekonań. Celem jest zatem ekstensjonalna eksplikacja. Pozwala to (...) na opisywanie percepcji wzrokowej bez przesądzania o wyższych zdolnościach kognitywnych podmiotu percepcji. Wprowadzenie przekonań obserwatora pozwala następnie na wyrażenie większej ilości rozróżnień występujących w literaturze poświęconej filozoficznym zagadnieniom percepcji zmysłowej. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  90
  Uzasadnienie modelu w kontekście formalnoprawnych aspektów współpracy szkół z otoczeniem.Andrzej Klimczuk & Dariusz Borowski - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Przyszłość Edukacji Zawodowej. Metody Modernizacji Szkół Zawodowych I Zwiȩkszenia Adaptacyjności Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości W Białymstoku. pp. 20--57.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. "Pochwała Heleny" Gorgiasza Z Leontinoi (Gorgias' "Helen").Zbigniew Nerczuk - 2012 - Studia Antyczne I Mediewistyczne 10:17-36.
  This is the introduction and the translation of Gorgias' "Helen". The speech is considered to be one of the most interesting pieces of early Greek rhetoric (...) not only because of its rhetorical, but also because of its philosophical value. There is no doubt that it sets out the outlines of the sophistic conception of logos and (along with another Gorgias' speech Palamedes) represents the starting point for the Plato's critique of Gorgias' rhetoric in the dialogue "Gorgias'. (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  29
  Skrytość Boga i pobożna dekonstrukcja - czyli jak czytać Mikołaja z Kuzy.Piotr Sikora - 2019 - Diametros 59:61-72.
  In my paper I present a critique of Dorota Bryllas interpretation of the dialogue by Nicholas of Cusa - De Deo abscondito, and a critique of her (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Gorgiasz z Leontinoi, "Obrona Palamedesa" (Gorgias' "Palamedes").Zbigniew Nerczuk - 2013 - Studia Antyczne I Mediewistyczne 11:3-22.
  This is the introduction and the translation with a vast commentary in the footnotes of Gorgias' "Palamedes".
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  46
  Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Roksana Ulatowska (ed.), Przemysły Kreatywne 2.0.12. Fundacja Rozwoju Kina. pp. 72--80.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  63
  Z evolučního hlediska: Pojem evoluce v současné filosofii.Vladimir Havlik & Tomas Hribek (eds.) - 2011 - Praha, Česko: Filosofia.
  [From an Evolutionary Point of View: The Concept of Evolution in Contemporary Philosophy].
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48. Wartość życia podmiotowego z perspektywy nauki.Andrzej Elżanowski - 2009 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 18 (3 (71)):81-96.
  In the evolution of the vertebrates and probably a few other animals (Metazoa), biological values have been translated (subjectivized) into affective experience that necessarily involves the consciousness (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  28
  Sekstus Empiryk, Zarysy Pyrrońskie, ks I (1-30), z języka greckiego przetłumaczył i opracował Zbigniew Nerczuk.Zbigniew Nerczuk - 2018 - Studia Philosophica Wratislaviensia (4):105-116.
  Jest to początek Zarysów Pyrrońskich Sekstusa Empiryka, ks. I (1-30) w nowym przekładzie. Całość tekstu ukaże się w Wydawnictwie UMK w połowie roku 2019. -/- This is (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  36
  Petr Nigri z Kadaně a jeho pojetípomyslného jsoucna“.Efrem Jindracek - 2011 - Filosoficky Casopis 59 (5):717-732.
  Petrus Nigri (Schwarz) se narodil západočeské Kadani (něm. Kaaden) kolem roku 1435 a spolu se svými třemi bratry vstoupil v Německu do dominikánského řádu. Během svého studia (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 487