Results for 'Maureen Sie'

351 found
Order:
See also
M.m.s.k. Sie
Erasmus University Rotterdam
 1.  62
  Ordinary Wrongdoing and Responsibility Worth Wanting.Maureen Sie - 2005 - European Journal of Analytic Philosophy 1 (2):67-82.
  In this paper it is argued that we can have defensible attributions of responsibility without first answering the question whether determinism and free will are compatible. The key to such a defense is a focus on the fact that most actions for which we hold one another responsible are quite ordinary—trespassing traffic regulations, tardiness, or breaking a promise. As we will show, unlike actions that problematize our moral competence — e.g. akratic and ‘moral monster’- like ones—ordinary ‘wrong’ actions often disclose (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  92
  Mad, Bad, or Disagreeing? On Moral Competence and Responsibility.Maureen Sie - 2000 - Philosophical Explorations 3 (3):262 – 281.
  Suppose that there is no real distinction between 'mad' and 'bad' because every truly bad-acting agent, proves to be a morally incompetent one. If this is the case: should we not change our ordinary interpersonal relationships in which we blame people for the things they do? After all, if people literally always act to 'the best of their abilities' nobody is ever to blame for the wrong they commit, whether these wrong actions are 'horrible monster'-like crimes or trivial ones, such (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  38
  Rozwój regionalny wobec starzenia siȩ społeczeństwa.Andrzej Klimczuk - 2014 - In Piotr Szukalski (ed.), Starzenie Siȩ Ludności a Solidarność Miȩdzypokoleniowa. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. pp. 149--170.
  Złożoność skutków starzenia się społeczeństw stanowi istotne wyzwanie na poziomie regionalnym i lokalnym. Działania adaptacyjne wymagają współpracy samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych. Opracowanie przybliża: wymiary interwencji, typologię "regionów kurczących się" oraz dwie inicjatywy: regionów dla ludzi w każdym wieku (Regions for All Ages) i sieci srebrnej gospodarki regionów europejskich (SEN@ER - Silver Economy Network of European Regions). Wskazano także na dylematy tworzenia specjalnych strategii regionalnych i czynniki sprzyjające ich realizacji oraz bariery budowy srebrnych gospodarek. Dodatkowo, przedstawiono wnioski z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  85
  Społeczeństwo Wielokulturowe I Srebrna Gospodarka. Wielokulturowość W Kontekście Starzenia Siȩ Ludności.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Maja Biernacka, Kazimierz Krzysztofek & Andrzej Sadowski (eds.), Społeczeństwo Wielokulturowe - Nowe Wyzwania I Zagrożenia. Uniwersytet W Białymstoku. pp. 243--268.
  Proces starzenia się społeczeństw stanowi istotne wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej. W napływie emigrantów z młodszych regionów świata - głównie Azji i Afryki - dostrzega się sposobu na uzupełnienie malejących zasobów pracy, co prowadzi do wzrostu obaw w zakresie możliwości ich integracji w wymiarze międzypokoleniowym ze społecznościami przyjmującymi. Jednocześnie upatruje się korzyści z migracji seniorów oraz możliwości kształtowania gospodarek regionalnych i lokalnych tak by sprzyjały zaspokajaniu ich potrzeb. Celem opracowania jest przybliżenie koncepcji ageizmu (dyskryminacji ze względu na wiek) w formie (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  70
  Budowa Kapitału Społecznego Ludzi Starych W Kontekście Polityk Aktywizacji I Aktywnego Starzenia Siȩ.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka & Łukasz Tomczyk (eds.), Starzenie Siȩ I Starość W Dynamicznie Zmieniaj¸Acym Siȩ Świecie / Stárnutí a Stáří V Rychle Se Měnícím Světě. Humanitas. pp. 11--24.
  Wśród kluczowych wyzwań rozwojowych Polski na początku XXI wieku znajdują ograniczanie negatywnych efektów procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrost kapitału społecznego obywateli, ich umiejętności współpracy przy rozwiązywaniu problemów w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Artykuł przybliża łączną analizę tych zagadnień w odniesieniu do kształtowania kapitału społecznego ludzi starych. Kolejno omówione zostają podstawowe pojęcia wykorzystywane w dyskursie o aktywizacji społecznej osób starszych, założenia kształtowania współczesnych wielopoziomowych polityk publicznych w tym zakresie oraz typologie przykładowych rozwiązań na rzecz budowy zasobów kapitału społecznego. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  66
  Polskie miasta wobec starości i starzenia siȩ.Andrzej Klimczuk - 2013 - Magazyn Miasta:15--17.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  44
  Kreatywne starzenie siȩ. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Łukasz Tomczyk & Anna Zawada (eds.), Seniorzy W Środowisku Lokalnym. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. pp. 24--46.
  Artykuł zwraca uwagę na powiązania procesu starzenia się społeczeństwa z kształtowaniem zmian organizacyjnych zachodzących w miejskich instytucjach kulturalnych i artystycznych w zakresie świadczenia usług dla osób starszych. Przybliżone zostają główne cechy zachodzących na początku XXI wieku przemian pracy i czasu wolnego oraz zjawiska kreatywnej gospodarki wraz z nową stratyfikacją społeczną i nowymi czynnikami rozwojowymi. Zarysowany został także paradygmat kreatywnego starzenia się, korzyści i bariery budowania kapitału kreatywnego seniorów oraz zagraniczne i krajowe przykłady wykorzystywanych na tym polu rozwiązań a zarazem obszarów (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  42
  Inteligentne Miasta Przyjazne Starzeniu Siȩ - Przykłady Z Krajów Grupy Wyszehradzkiej.Andrzej Klimczuk & Łukasz Tomczyk - 2016 - Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna 34:79--97.
  Podstawowym celem artykułu jest przybliżenie dwóch wzajemnie powi¸a}zanych koncepcji istotnych z perspektywy zarz¸a}dzania publicznego w ramach polityki wobec starzenia siȩ społeczeństwa na poziomie lokalnym. Pierwsza koncepcja to „inteligentne miasta", która dotyczy wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych do poprawy zarz¸a}dzania miastami oraz dostarczania obywatelom innowacyjnych usług publicznych. Druga koncepcja to „miasta przyjazne starzeniu siȩ", która obejmuje optymalizacjȩ wszystkich funkcji miejskich do potrzeb wszystkich grup wiekowych oraz wykorzystanie szerokiego zaangażowania interesariuszy na rzecz poprawy jakości życia w okresie starości. Drugim celem jest wskazanie prób (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ist die Idee des Guten nicht transzendent oder ist sie es doch? Nochmals Platons ΕΠΕΚΕΙΝΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ.Rafael Ferber - 2005 - In Damir Barbaric (ed.), Platon über das Gute und die Gerechtigkeit / Plato on Goodness and Justice / Platone sul Bene e sulla Giustizia. Königshausen & Neumann. pp. 149-174.
  Plato scholars such as Matthias Baltes (1940-2003) and Luc Brisson have defended the thesis that Plato‘s Idea of the Good is on the one hand beyond being (epekeina tês ousias) in dignity and power, but is nevertheless not transcendent over being. The article gives first (I.), an introduction into the status questionis. Second (II.), it delivers the most important arguments for the thesis of Baltes and Brisson. Third (III.), it gives two counterarguments against the thesis. Fourth (IV), it deals with (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 10. Czy wiedzy Boga nie da się pogodzić z wolnością człowieka? Krytyczna analiza niektórych argumentów.Marek Pepliński - 2012 - Filo-Sofija 12 (19, 4):175-192.
  Is Divine Knowledge Incompatible with Human Freedom? An Analysis of Some Arguments The problem that divine omniscience or divine foreknowledge makes free will impossible belongs to notoriously difficult to solve. In XX century one of the most important interpretation of this difficulty was provided by Nelson Pike. If God believes infallibly and in advance how Smith will act, this fact about the past excludes out all alternatives for Smith. But libertarian account of free will requires alternatives possibilities, so, it could (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Was jede Seele sucht und worumwillen sie alles tut.Rafael Ferber - 2013 - Elenchos 34 (1):5-31.
  The article first (i) gives an exegesis of the famous passage in the Republic, 505d11-506a2. Attention is drawn to the fact that the principle that every soul does everything for the Good (panta prattei) can be translated in two ways: Every soul does everything for the sake of the Good, or goes to all lengths for the sake of the Good. Depending on the different translations, we have a different picture of the platonic Socrates in the Republic, an intellectualistic Socrates (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  61
  Wybrane koncepcje polityki społecznej zwi¸azane ze starzeniem siȩ ludności.Andrzej Klimczuk - 2014 - In Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy Partycypuj¸A. Fundacja Soclab. pp. 15--26.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  75
  Einwände gegen das Vergleichen. Ein Versuch, sie zu beantworten.Andreas Dorschel - 2006 - Philosophisches Jahrbuch 113 (1):175-183.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  40
  Gdzie spotykają się filozofowie Wschodu i Zachodu? Refleksje o filozofii porównawczej i konferencji w Honolulu „11th East-West Philosophers’ Conference”.Marzenna Jakubczak - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):519-528.
  The paper presents the idea of cross‐cultural philosophy, which have inspired the organizers of the cyclic global conferences held at the University of Hawai’i at Mānoa, USA, since 193 First, the author discusses some definitions of the comparative method applied in contemporary philosophy and promoted, among others, through the project of the “East‐West Philosophers’ Conference”. Then, she reports the major themes and panel topics raised during the eleventh conference organized in Honolulu, May 25–31, 2016.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  20
  Krótki przegląd najważniejszych kontekstów, w jakich stosuje się kategorię pustki i nieistnienia w klasycznej filozofii konfucjańskiej i daoistycznej.Anna Iwona Wójcik - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (2):293 - 308.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  53
  Eine neue Sicht der Evolution: Ist es nur der Zufall, der sie leitet?Paul Gottlob Layer - 2016 - BRIEFE Zur Orientierung Im Konflikt Mensch - Erde, Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt E.V 121 (4):16-24.
  Nach neodarwinistischem Verständnis der Evolution entstehen neue Organismen letztlich durch rein zufällige Mutationsprozesse auf genetischer Ebene. Ihre Überlebenschancen werden dann durch die jeweilig herrschende Umwelt begünstigt oder unterdrückt. Die Evolution ist demnach nur vom reinen Zufall geleitet. Neuere Einsichten aus Entwicklungsbiologie (EvoDevo) und Epigenetik haben unsere Sicht der Evolutionsabläufe jedoch deutlich erweitert. Dabei kommt der Umwelt eine lenkende Rolle zu, der reine Zufall verliert an Bedeutung. Damit lässt sich naturwissenschaftliches Verständnis wieder besser mit herkömmlichen Schöpfungsbildern versöhnen.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Denn Sie Wissen Nicht, Was Sie Tun.Edgar Dahl - 2010 - Spektrum der Wissenschaft 2010 (6):72-76.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  81
  Jak Się Zachować Racjonalnie W Obliczu Różnicy Zdań? Recenzja Z: David Christensen, Jennifer Lackey (Red.), The Epistemology of Disagreement. New Essays, Oxford: Oxford University Press 2013. [REVIEW]Celina Głogowska - 2015 - Analiza I Egzystencja 29:113-122.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Aktywność Ekonomiczna Ludzi Starych W Kontekście Badań Nad Kapitałem Społecznym Na Przykładzie Mieszkańców Białegostoku.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Stefański Marian (ed.), Wȩzły Gordyjskie Rozwoju Polski Wschodniej. Innovatio Press. pp. 289--311.
  Work of elderly is a controversial problem. The introduction of protection of old age in form of pensions and retirement caused shaping in modern societies qualitatively new social category of persons in post-working age. Growth of human life-span with simultaneous lack of the principle changes of pensionable age inflicts grow in quantity of persons’ using welfare benefits. Growing costs of seniors livelihood lead to transformations in socio-economical structures as well as forcing them to engage in activities that will help increase (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  18
  Fenomenologiczna post-narracja. Szkic o fenomenologii Henri Maldineya.Monika Murawska - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):382-404.
  Celem niniejszego artykułu jest naszkicowanie podstawowych tez nowej fenomenologii Henri Maldineya. Pierwsza część prezentuje styl Maldineyowskiego dyskursu, zmierzając do pokazania jego istotnego znaczenia. Druga zarysowuje szczątkową koncepcję podmiotowości, jaką można „wysnuć” z tekstów Maldineya oraz podstawowe kategorie tej fenomenologii, takie między innymi jak „wydarzenie” i „spotkanie”. W trzeciej części oddana zostaje złożoność tego dyskursu, a także zrekonstruowane są Maldineyowskie opisy wybranych fenomenów, takich jak góry le Cervin i XII-wieczna miniatura przedstawiająca tronującego Chrystusa. Ostatecznie, zmierzamy więc do wykazania, że w przypadku (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  51
  Srebrna Gospodarka W Dokumentach Strategicznych Państwa.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Joachim Osiński & Marta Pachocka (eds.), Zmieniaj¸Acy Siȩ Świat. Perspektywa Demograficzna, Społeczna I Gospodarcza. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. pp. 461--472.
  Jednym z głównych wyzwań współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego jest proces starzenia się ludności. Złożony charakter zmian z nim związanych uzasadnia podejmowanie interwencji uwzględniających wyzwanie utrzymania solidarności pokoleniowej i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. Opracowane przybliża koncepcję srebrnej gospodarki jako systemu gospodarczego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały założenia budowy srebrnej gospodarki zawarte w wybranych dokumentach projektu cywilizacyjnego "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". Podsumowanie obejmuje wnioski z przeprowadzonej analizy strategii oraz postulaty co do kierunków dalszych badań. ** One of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  23
  Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarz¸adowych.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik Standardów Normatywnych Dla Organizacji Pozarz¸Adowych Z Powiatu Oleckiego. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej. pp. 74--92.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  22
  Nierówności Społeczne W Kontekście Badania Kapitału Społecznego Ludzi Starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej I Uniwersytetu Trzeciego Wieku W Białymstoku (Social Inequality in the Context of Social Capital of the Elderly From Białystok. Based on Example.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Artur Fabiś & Marcin Muszyński (eds.), Społeczne Wymiary Starzenia Siȩ. Wyższa Szkoła Administracji, Uniwersytet Łódzki. pp. 101--117.
  Complexity of the changes taking place in modern societies makes it is necessary to deepen the analysis of the impact of social inequality on the activity of old people. Dissemination of new technologies and organizational forms allows solving many social problems and improving the quality of human life. At the same time broadens the range of areas in which old people are losing their authority and differ in expertise required for the achievement of socially valued goods. Article aims to highlight (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Jacek Sieradzan (ed.), Narcyzm: Jednostka--Społeczeństwo--Kultura. Uwb. pp. 218--255.
  At the beginning of the XXI century, human societies are entering a period of "late modernity" characterized by new forms of trust and risk, untransparent social situations and economic, political and cultural globalization. These processes are associated with the presence of abstract systems that surround people and which require support of people with expertise in the fields which include transport, telecommunications, finance, security, media, energy. At the same time, it is noted that the expertise cult is born and specialists not (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25. Cinematic Spelunking Inside Plato's Cave.Maureen Eckert - 2012 - Glipmse Journal 9:42-49.
  Detailed exploration of the Allegory of the Cave, utilizing notions from film studies, may provide us with insight regarding the identity of the puppet masters in Plato's allegory.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. La distinzione fenomenologica fra corpo vivo e oggetto corporeo in Husserl e Scheler.The phenomenological distinction between Leib (living body) and Körper (corporeal object) in Scheler and Husserl.Guido Cusinato - 2018 - In Biosemiotic and psychopathology of the ordo amoris. Biosemiotica e psicopatologia dell'ordo amoris. In dialogo con Max Scheler. Milano:
  In this paper, I show that, although Husserl explicitly explains a kinetic theory of Leib already in § 83 of Raum und Ding, a real phenomenology of the distinction between Leib (living body) and Körper (corporeal object) is not conceivable without Scheler's contribution. It’s quite common to search for the origin of this distinction in Ideen II, in a work composed of texts written in different moments from 1912 on. Before 1912 Husserl dedicated himself to the theme of corporeality in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Hermeneutyka artystyczna.Adrian Mróz - 2015 - Sztuka, Polityka, Pieniądze. Sytuacja Artysty W Świecie Współczesnym.
  Artykuł poruszać będzie zagadnienia dotyczące sposobu definiowania artysty oraz istnienie artystów w kontekście historycznym, ontologicznym i filozoficznym. Autor rozważy także dylematy moralne i etyczne, dotyczące statusu dzieła, jak i problemy estetyczne odniesione do „standaryzacji” dzieł według wzorca produktów i języka biznesowego. Udowodni, że żaden współczesny człowiek w istocie nie potrafi zrobić „kanapki” jako jednostka. Wytwory artystyczne są w podobnej sytuacji. Status quo jest w procesie przewartościowania. W artykule postawiona będzie teza, że współczesny artysta jest nauczycielem, który stymuluje bądź angażuje działalność (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Die Erfahrung der Widerständigkeit der Welt als Wahrnehmung kausaler Kraft.Markus Schrenk - 2014 - In Anne Sophie Spann & Daniel Wehinger (eds.), Vermögen und Handlung. Der dispositionale Realismus und unser Selbstverständnis als Handelnde. mentis. pp. 23-62.
  Hume glaubte, die Kausalverknüpfung sei eine „secret connection“, also eine Verknüpfung, die mindestens unerkennbar, wenn nicht sogar inexis- tent ist. Einige moderne Gegner Humes halten dem entgegen, dass apos- teriorisch entdeckte, metaphysische Notwendigkeit, wie wir sie bei- spielsweise von Kripke und Putnam kennen, diejenige objektiv-reale Verknüpfung in der Welt ist, die auch die Rolle einer kausalen Verknüp- fung in der Welt spielen kann. Ich hinterfrage diese anti-Hume’sche Identifizierung kausaler mit me- taphysischer Notwendigkeit, zeige aber auch einen anderen Weg auf, kausale (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29. Hermann Lotzes philosophische Synthese.Nikolay Milkov - 2017 - In Hermann Lotze, Mikrokosmos, 3. Bände. Hamburg, Germany: Felix Meiner Verlag. pp. xi-lxvii, 1. Band.
  Hermanns Lotze (1817–1881) hat nachweislich einige der bedeutendsten Philosophen des fin de siècle beeinflusst: (i) die britischen „Neo-Hegelianer“; (ii) Husserls Phänomenologie; (iii) Diltheys Philosophie des Lebens; (iv) die Neukantianer; (v) die frühere analytische Philosophie. Das angegebene Ziel seines dreibändigen Mikrokosmos (1856–1864) war „die Reflexion über den Sinn unseres menschlichen Daseins“. Die Aktualität dieser Aufgabe war eine Folge der wissenschaftlichen und industriellen Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie veränderte die Art, wie sich die Menschen das Universum vorstellten. Lotze sah Gefahr in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. WZB Discussion Papers.Bernward Joerges, Jörg Potthast & Mathias Horowitz - 1996 - WZB Discussion Papers.
  Die im Reader versammelten Beiträge verstehen sich als Versuche zu einer Soziologie des Visuellen. Sie untersuchen am Beispiel des Mediums Stadtfilm, welche Rolle die dorterzeugten Bilder großer Städte bei der Produktion urbanistischer Repräsentanten spielen. Aus diesem Grund werden insbesondere Übergänge analysiert, die Spielfilme einerseits und urbanistische Diskurse andererseits miteinander verknüpfen. Gemeinsamer Ausgangspunkt ist die These, daß es vor allem Bilder sind, die solche Verknüpfungen gewährleisten. Es wird unterstellt, daß es das Medium Film erlaubt, gerade über den Einsatz von Bildern "näher" (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  17
  Maimon’s ‘Law of Determinability’ and the Impossibility of Shared Attributes.Yitzhak Melamed - forthcoming - Revue de Métaphysique et de Morale.
  Apart from his critique of Kant, Maimon’s significance for the history of philosophy lies in his crucial role in the rediscovery of Spinoza by the German Idealists. Specifically, Maimon initiated a change from the common eighteenth-century view of Spinoza as the great ‘atheist’ to the view of Spinoza as an ‘acosmist’, i.e., a thinker who propounded a deep, though unorthodox, religious view denying the reality of the world and taking God to be the only real being. I have discussed this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. The Causes of Our Belief in Free Will: Spinoza on Necessary, ‘Innate,’ yet False Cognition.Yitzhak Y. Melamed - 2017 - In Spinoza’s Ethics: A Critical Guide. Cambridge University Press.
  This chapter will discuss Spinoza’s critique of free will, though our brief study of this topic in the first part of the chapter will aim primarily at preparing us to address the main topic of the chapter, which is Spinoza’s explanation of the reasons which force us to believe in free will. At times, Spinoza seems to come very close to asserting the paradoxical claim that we are not free to avoid belief in free will. In the second part of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  96
  Wie Argumentieren Rechtspopulisten? Eine Argumentationsanalyse des AfD-Wahlprogramms.David Lanius - 2017 - Diskussionspapiere / Institut Für Technikzukünfte.
  Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Alternative für Deutschland (AfD) am 24. September in den Bundestag einziehen. Jüngste Umfragen legen nahe, dass sie sogar drittstärkste Partei werden könnte. Warum findet die AfD so viele Unterstützerinnen und Unterstützer? Mit welchen Argumenten wirbt die AfD für ihren Einzug in den Bundestag? Das Wahlprogramm der AfD zeigt nicht nur, wofür die Partei steht, sondern auch welche Strategie sie bei der Bundestagswahl und darüber hinaus verfolgt. Aus diesem Grund habe ich es argumentationstheoretisch analysiert und die (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  42
  Euthyphro and the Logic of Miasma.Maureen Eckert - 2019 - Logos and Episteme 10 (1):51-60.
  Euthyphro is a Socratic interlocutor claiming enormous religious expertise, while his portrayal in the eponymous dialogue raises questions the reliability of his beliefs. This paper closely examines how Euthyphro justifies his case against his father, identifying an argument that relies on the concept of miasma. In so far as miasma is considered in isolation, Euthyphro has a good argument. Unfortunately, there is more than miasma at stake when considering why one could prosecute one’s own parent. Introducing the other relevant concepts, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Arthur Kaufmann – hermeneutyka prawnicza [Arthur Kaufmann – Legal Hermeneutics].Marek Piechowiak - 2008 - In Jerzy Zajadło (ed.), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Otta Weinberger: portrety filozofów prawa. Arche. pp. 135-167.
  Arthura Kaufmanna filozofia prawa wyrasta przede wszystkim z neokantyzmu aksjologicznego reprezentowanego przez „późnego” Gustava Radbrucha, którego uważał on za najważniejszego ze swych nauczycieli, oraz z hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera. W późniejszym okresie znaczący wpływ na Kaufmanna wywarł Charles S. Peirce, którego pracami posiłkował się opracowując problematykę analogii (wiążąc ją z opracowanym przez Pierca zagadnieniem abdukcji) oraz ontologii relacji. Niektóre wątki poglądów Kaufmanna nawiązują do egzystencjalizmu Karla Jaspersa oraz antropologii Karla Löwitha. Obecne są także inspiracje tomistyczne i arystotelesowskie. Jest to filozofia (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 32:131-159.
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 37. Prawne a pozaprawne pojęcia dobra wspólnego [Legal and Extralegal Notions of Common Good].Marek Piechowiak - 2013 - In Wojciech Arndt, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Dobro wspólne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Sejmowe. pp. 23-45.
  Opracowanie dotyczy relacji konstytucyjnego pojęcia „dobro wspólne” z art. 1 Konstytucji RP, do pozaprawnych pojęć dobra wspólnego. Bezpośredni asumpt do jego przygotowania dało zdanie odrębne sędziego Trybunału Konstytucyjnego Zbigniewa Cieślaka do wyroku TK z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie Kp 7/09, dotyczącej zmian w prawie budowlanym. Jest to w ogóle najobszerniejsza wypowiedź w całym dotychczasowym orzecznictwie TK poświęcona wprost problematyce dobra wspólnego. Sędzia Z. Cieślak wyraźnie odróżnił prawne pojęcie dobra wspólnego – jego zdaniem właściwe dla interpretacji klauzuli dobra (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Gott Würfelt Nicht. Einsteins Immer Noch Aktuelle Kritik der Quantenmechanik.Gregor Schiemann - 2005 - In J. Renn (ed.), Albert Einstein. Ingenieur des Universums. 100 Autoren für Einstein.
  Kaum eine Äußerung Einsteins ist so bekannt wie sein Wort, dass Gott nicht würfelt. In ähnlicher Weise, wie Einstein dies unerläutert gelassen hat, ist seine gesamte Position zur Quantenmechanik, auf die es sich bezieht, von Uneindeutigkeiten nicht frei geblieben. Für seine Würfelmetapher ergibt sich ein Spielraum von gegensätzlichen Sichtweisen. Sie lässt sich zum einen mit jüngeren Forschungsresultaten verbinden und weist zum anderen auf rückschrittliche Elemente in Einsteins Denken hin. Ich wende mich zuerst diesen Elementen zu und betrachte dann eine dazu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  66
  Der teleologische Gottesbeweis bei Kant und Hegel.Hector Ferreiro - 2018 - In Violetta Waibel, Margit Ruffing & David Wagner (eds.), Natur und Freiheit: Akten des XII. Internationalen Kant-Kongresses. Berlin, Boston: De Gruyter. pp. 3411–3418.
  Die zweckmäßige Einheit der Dinge, nach der die Ordnung in der Welt so angesehen wird, als ob sie aus der Absicht eines vernünftigen Höchstwesens entstanden wäre, ist für Kant nur die höchste formale Einheit unseres Erkenntnisvermögens. Die Voraussetzung einer Intelligenz als der Ursache des Weltganzen ist aber nur ein heuristisches Prinzip, den besonderen Gesetzen der Natur nachzuforschen. Im Element des Subjekt-Objekt-Unterschieds ist die für Hegel implizite Unendlichkeit der Zweckmäßigkeit nicht begreifbar. Nur im logischen Raum der Vernünftigkeit als Identität der Bestimmtheit (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  57
  Viktor Frankl und die gegenwärtige philosophische Sinndiskussion: Ein Beitrag zur Theorie des sinnvollen Lebens in Psychotherapie, Psychiatrie und Philosophie.Roland Kipke - 2018 - Zeitschrift Für Praktische Philosophie 5 (2).
  Das sinnvolle Leben ist nicht nur in der gegenwärtigen Philosophie wieder verstärkt ein Thema, sondern auch in Psychiatrie und Psychotherapie. Bereits seit langer Zeit jedoch spielt es eine zentrale Rolle in der Existenzanalyse und Logotherapie, die der Psychiater Viktor E. Frankl entwickelt hat. Frankls eigenständige Sinntheorie wird in der gegenwärtigen philosophischen Sinndebatte allerdings weitestgehend ignoriert. Das Ziel dieses Artikels ist es, diesen Zustand zu beenden und die heutige philosophische Sinndebatte mit Frankl ins Gespräch zu bringen. Einerseits geht es darum, Frankls (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Jaspers’ Existenzerhellung der Freiheit.Ulrich Diehl - 2013 - In Thomas Fuchs, Stefano Micali & Boris Wandruszka (eds.), Karl Jaspers - Phänomenologie und Psychopathologie. Karl Alber.
  In seiner ‘Existenzerhellung der Freiheit’ reflektiert Jaspers, das Problemfeld der Freiheit in einem Kontrast zu den Begriffen, Phänomenen und Bedingungen der Unfreiheit und der Grenzen der Freiheit. Dem Problemfeld der Freiheit kann man im Denken und Handeln nur dann gerecht werden, wenn man nicht nur zwischen den verschiedenen Begriffen und Phänomenen der Freiheit unterscheidet, sondern auch zwischen den verschiedenen Begriffen und Phänomenen von Grenzen der Freiheit, wie z.B. durch die allgemeine Naturgesetzlichkeit und die menschliche Natur, durch besondere Bedingungen in Natur, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Freiheit und Freundschaft in Axel Honneths Recht der Freiheit.Philipp Schwind & Sebastian Muders - 2017 - Philosophy and Society 28 (3):454-474.
  In Axel Honneths Recht der Freiheit (RF) dienen persönliche Beziehungen, zu welchen Honneth neben Familien- und Liebesbeziehungen auch die Freundschaft zählt, der Verwirklichung einer „besondere[n], schwer zu charakterisierende[n] Form von Freiheit“ (RF 233). Diese Behauptung fügt sich ein in die Kernthese des Rechts der Freiheit. Demnach vermochte es die „Freiheit im Sinne der Autonomie des Einzelnen“ innerhalb unzähliger „Vorstellung[en] vom Guten“ als einzige, die moderne Gesellschaft nachhaltig zu prägen, wohingegen alle anderen Werte, die in der Moderne wirkmächtig geworden sind, als (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Elementy prawnonaturalne w stosowaniu Konstytucji RP [Natural-Law Elements in Application of the Constitution of the Republic of Poland].Marek Piechowiak - 2009 - Przegląd Sejmowy 17 (5 (94)):71-90.
  Recognizing inherent and inalienable nature of dignity and universality of certain values, the Constitution of the Republic of Poland, introduces to the foundations of Polish legal system some elements of natural law which may be used for application of the Basic Law. Constitutional recognition of these elements only makes sense on the assumption of their cognizability. Therefore, as an important element of constitutional concept of natural law is taken the recognition of the argument of cognitivism according to which moral assessments (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Natur: Kultur Und Ihr Anderes.Gregor Schiemann - 2004 - In Jäger F. (ed.), Handbuch der Kulturwissenschaften. Eine interdisziplinäre Bestandsaufnahme. Metzler.
  Die Darstellung konzentriert sich auf den Naturbegriff in seinem Verhältnis zu Kultur, die folglich nur reduzierte Charakterisierung erfährt. Herausgearbeitet werden vor allem die Umfänge, Eigenschaften und Grenzen der auf Kultur bezogenen Naturbegriffe. Das Feld dieser Bedeutungen ist in einer Pluralität von sich teils überschneidenden, teils wechselseitig ergänzenden Naturbegriffen eingebettet. Weil erst vor diesem Hintergrund die Spezifität der Beziehung von Natur und Kultur sowie ihrer Natur - Kultur und ihr Anderes Bestimmungselemente deutlich wird, beginne ich mit einer Vorbemerkung zum Naturdiskurs (1). (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa pojmowania praw człowieka. Wokół Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowania godności człowieka [Classical Conception of Person as a Basis of Understanding Human Rights: Thomas Aquinas’s and Immanuel Kant’s Proposals of Comprehending Human Dignity].Marek Piechowiak - 2011 - In Piotr Dardziński, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Prawo naturalne – natura prawa. C. H. Beck. pp. 3-20.
  Za „ojca” filozoficznej kategorii „godności”, która legła u podstaw kategorii prawnej, uznawany jest powszechnie Immanuel Kant. Przypomnieć jednak trzeba, że w bardzo podobny sposób, choć w zasadniczo odmiennym kontekście systemowym, charakteryzował godność Tomasz z Akwinu, pół tysiąca lat wcześniej, uznając ją za fundament bycia osobą. Stąd najistotniejszym i centralnym elementem, tytułowej, klasycznej koncepcji człowieka jest koncepcja godności. Akwinata jest autorem bodaj najbardziej rozbudowanej koncepcji osoby w tradycji filozofii klasycznej. Co więcej zmierzać będę do wykazania, że jego koncepcja lepiej nadaje się (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  33
  Racje wewnętrzne i zewnętrzne.Bernard Williams & Tomasz Żuradzki - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (1):231-246.
  Artykuł, opublikowany po raz pierwszy w 1979 r., jest jednym z najczęściej cytowanych tekstów filozoficznych z drugiej połowy XX wieku. Tekst Bernarda Williamsa zainicjował kilka ważnych debat, toczących się do dziś w etyce i filozofii działania. Zaproponowana przez niego interpretacja pojęcia racji działania jest, z jednej strony, niezwykle wpływowa, ale z drugiej bardzo niejednoznaczna i często krytykowana. Williams broni stanowiska, które z czasem zaczęto określać jako internalizm racji: pewne względy są racjami działania dla danego podmiotu tylko wtedy, gdy mają ścisły (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Translatorische Fehlgriffe in der Eigenübersetzung T. Rittners.Dorota Kaczmarek - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:17-27.
  Zjawisko autotranslacji czy autoprzekładu zawiera się w schemacie komunikacji dwujęzycznej przy udziale nowej instancji tłumacza = autora. Ważne staje się pytanie o inwariancję translatorską, tym bardziej że lego rodzaju przekładowi przypisuje się większą swobodę i częstszą tendencję do przetworzeń. Postulowana przez Christiane Nord lojalność tłumacza wobec tekstu wyjściowego oraz odbiorcy docelowego nabiera w tym kontekście innego wymiaru. Autoprzekład porusza się, podobnie jak przekład tradycyjny, na płaszczyźnie interlingwalnej, która niesie czasem większe ryzyko „melanżu” językowego w przypadku, jeśli autor poza tym, że (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  64
  Erleben und Erkenntnis: Kognitive Funktionen der Literatur.Wolfgang Huemer - forthcoming - In Mathis Lessau & Nora Zügel (eds.), Die Rückkehr des Erlebnisses in den Geisteswissenschaften. Freiburg: Ergon Verlag.
  Literatur ist ein sehr vielschichtiges und lebendiges Phänomen, das beständig im Wandel ist. So wie sie im Laufe der Jahrhunderte und in den verschiedenen Kulturkreisen unter-schiedliche Formen angenommen und anderen Funktionen gedient hat, liegt es in ihrer Natur, immer wieder neue Ausdrucksformen zu entwickeln, die den sich ändernden Be-dürfnissen und Rahmenbedingungen gerecht werden können. Auch die theoretische Aus-einandersetzung mit der Literatur ist Veränderungen unterworfen, die manchmal wellen-förmige Bewegungen anzunehmen scheinen. Neue Fragestellungen geraten in den Mittel-punkt des Interesses, einzelne Aspekte werden (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Outplacement Jako Sposób Ochrony Kompetencji Pracowników Organizacji W Warunkach Zmiennego Otoczenia.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2014 - In Roma Fimińska-Banaszyk (ed.), Współczesne Problemy Zarz¸a}Dzania - Dylematy I Propozycje Rozwi¸Azań. Pwsz W Koninie. pp. 157--174.
  Artykuł podejmuje problematykȩ zwolnień pracowników przedsiȩbiorstw, która zyskuje na znaczeniu wraz z utrzymywaniem siȩ globalnego kryzysu gospodarczego na pocz¸a}tku XXI wieku. Kryzys prowadzi do dynamicznych zmian w otoczeniu organizacji i w wielu przypadkach wymusza decyzje o podjȩciu działań restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacja przedsiȩbiorstw może obejmować zarówno ograniczenie kosztów prowadzenia działalności, modernizacjȩ procesów produkcji i świadczenia usług, zmianȩ rynków i partnerów biznesowych, jak również racjonalizacjȩ zatrudnienia. Zmiany w strukturze zatrudnienia mog¸a} prowadzić do kształtowania nowych, bardziej elastycznych relacji z pracownikami. W tym kontekście outplacement (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Sozial erweiterte Kognition und geteilte Intentionalität.Holger Lyre - 2016 - In J. Michel, K. Boström & M. Pohl (eds.), Ist der Geist im Kopf? Beiträge zur These des erweiterten Geistes. mentis. pp. 187-212.
  Im ersten Abschnitt illustrierte ich die These der erweiterten Kognition und diskutiere einige mögliche Missverständnisse. Im zweiten Abschnitt werde ich vier Domänen kognitiver Erweiterung auseinanderhalten, nämlich eine Erweiterung in die körperliche, physikalische, 'informatorische' und soziale Umgebung betreffend. Um die These der erweiterten Kognition vor dem Einwand der kognitiven Inflation zu schützen, muss man für jeden dieser Bereiche (und gegebenenfalls noch spezieller) spezifische Bedingungen und Mechanismen der kognitiven Kopplung an die externen Komponenten angeben. Im dritten Abschnitt unterscheide ich die These der (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 351