Results for 'N. N. Jonassaint'

998 found
Order:
 1.  63
  A Multicenter Weighted Lottery to Equitably Allocate Scarce COVID-19 Therapeutics.D. B. White, E. K. McCreary, C. H. Chang, M. Schmidhofer, J. R. Bariola, N. N. Jonassaint, Parag A. Pathak, G. Persad, R. D. Truog, T. Sonmez & M. Utku Unver - 2022 - American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 206 (4):503–506.
  Shortages of new therapeutics to treat coronavirus disease (COVID-19) have forced clinicians, public health officials, and health systems to grapple with difficult questions about how to fairly allocate potentially life-saving treatments when there are not enough for all patients in need (1). Shortages have occurred with remdesivir, tocilizumab, monoclonal antibodies, and the oral antiviral Paxlovid (2) -/- Ensuring equitable allocation is especially important in light of the disproportionate burden experienced during the COVID-19 pandemic by disadvantaged groups, including Black, Hispanic/Latino and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. N, N-DIMETHYLTRYPTAMINE AND BIOLOGICAL REDUCTIVE ACCOUNTS FOR RELIGIOUS AND SPIRITUAL EXPERIENCES.Shaun Smith - forthcoming - Liberty University Digital Commons.
  There is unquestionably a plethora of details and mysteries regarding the mind and the body. However, with the advent of psychopharmacology (the study of how psychedelics inform or alter brain states) there are more issues at hand. Do psychedelics allow us to access deeper areas of our consciousness? Are we having a spiritual experience under the influence of psychedelics? Dr. Rick Strassman does not want to continue asking these rather conspiratorial-like questions. Instead, Dr. Strassman believes that there is one special, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Hakan Uğur, Tevrat’ın Kur’an’a Arzı -Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular-, Emin Yayınları, Bursa, 2011, 400 Sayfa. [REVIEW]Sümeyye Sayğın - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):914 - 919.
  Eser, yazarın 2008 yılında tamamlamış olduğu “Kur’an’ın Tasdik Ettiği Tevrat’taki Konular” isimli doktora tezinin 2011 yılında “Tevrat’ın Kur’an’a Arzı-Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular” ismiyle basılmasıyla yayın hayatına kazandırılmıştır. Kur’an ve Tevrat’taki konular bu çalışmanın öncesinde ve sonrasında genellikle mukayeseli bir biçimde çalışılmıştır. Gerek Kur’an ve Tefsir alanında gerekse Dinler Tarihi alanında kıssalar, tarihi olaylar, hükümler, uygulamalar gibi pek çok açıdan Kur’an ve Tevrat’a dair özellikle mukayese içeren tezler ve eserler bulunmaktadır. Bu çalışmanın alandaki diğer eserlerden farkı Kur’an’ın Tevrat’ı tasdik edici (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tartışmaya Yönelik Öz-Yeterlikleri, Bilimin Doğasına Yönelik İnanışları ve Eleştirel Düşünmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Rabiya Kıran - 2021 - Dissertation, Aydin Adnan Menderes Üni̇versi̇tesi̇
  Bu araştırmanın ilk amacı, sınıf öğretmeni adaylarının tartışmaya yönelik özyeterlikleri, bilimin doğası inanışları ve eleştirel düşünmeleri arasında sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark olup olmadığını incelemektir. İkinci amacı ise, sınıf öğretmeni adaylarının tartışmaya yönelik öz-yeterlikleri, bilimin doğası inanışları ve eleştirel düşünmeleri arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesidir. Araştırmanın modeli ilişkisel tarama çalışmasıdır. Araştırmanın örneklemini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programının birinci, ikinci, üçüncü (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  90
  Developing an Expert System to Diagnose Malaria.Alaa N. N. Qaoud & Samy S. Abu-Naser - 2023 - International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) 7 (6):9-18.
  Malaria is a life-threatening disease spread to humans by some types of mosquitoes. It is mostly found in tropical countries. It is preventable and curable. The infection is caused by a parasite and does not spread from person to person. Symptoms can be mild or life-threatening. Mild symptoms are fever, chills and headache. Severe symptoms include fatigue, confusion, seizures, and difficulty breathing. Infants, children under 5 years, pregnant women, travelers and people with HIV or AIDS are at higher risk of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Etkileşimci Metafor Kuramının Eleştirisi.Alper Yavuz - 2019 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 6 (1):1-14.
  Öz: Bu yazıda Elisabeth Camp'in metafor kuramını eleştireceğim. Bu kurama göre metaforik anlam metaforik olarak kullanılan terimin işaret ettiği şeyin karakterizasyonunun bir başka şeyin karakterizasyonu ile etkileşimi yoluyla ortaya çıkar. Bu etkileşim beraberinde metaforun önemli bilişsel özelliklerinden biri olan olarak-görme etkisini zorunlu olarak getirir. Ben bu kuramın açıklamaya çalıştığı dilsel olguyu gereksiz yere karmaşıklaştırdığını savunacağım. Söz konusu olgu etkileşime gerek olmadan da açıklanabilir. Camp'in tersine, olarak-görme etkisinin metafor için özsel olmadığını savunacağım. Bunların yanı sıra Camp'in metafor kuramının kimi değillenmiş metafor (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Heidegger-Sartre Anlaşmazlığının Hümanizmin Güncel Terminoloji Sorununa bir Çözüm Getirme Olasılığına Dair bir Araştırma.Engin Yurt - 2017 - Felsefi Düsün 9 (9):289-317.
  When humanism is thought, especially within the borders of 20th century philosophy, one of the things that first comes to mind is the statements which have occurred in 1950s between Martin Heidegger and Jean-Paul Sartre, can be named as Heidegger-Sartre Controversy on Humanism and mainly based on two texts. Sartre, in one of his speeches, builds an essential connection between humanism and existentialism and in here he defines Heidegger as an existentialist like himself. In return, Heidegger, probably as a criticism (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. İnsan Aklının Evrimsel Gelişimi Üzerine: Zıt Görüşlerin Kısa bir Analizi ve Felsefi bir Yorum.Engin Yurt - 2018 - Felsefe Dünyasi 67 (67):120-143.
  In this article, some theories about evolutionary progress of human mind are examined and criticised. Through a comparative reading of these theories -which are sometimes contradictory to each other- it has been tried to present the common missing parts of these theories. The meaning of these theories for philosophy has been thought and the presupposition of linearity in these theories is criticised. The relation of the concept of emotion with the terms like cognition, apprehension, comprehension, intellect, self-awareness, consciousness -which stand (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Aşk Ereni Diotima: Diotima’nın Eros’u ve Anadolu Tasavvufu.Ömer Mızrak - forthcoming - Beytulhikme An International Journal of Philosophy.
  There are many similarities in both form and content between the path Diotima described in order to reach Beauty through Eros which we encounter in Plato's Symposion dialogue and the tenets of the Anatolian Sufism which is a religion of love. Rather than investigating whether there is any organic connec-tion between the two approaches or the channels through which such a connec-tion is established, this study aims to show the two approaches in light of each other. Thus, it is argued (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Üniversite öğrencilerinin utanç kavramlarının incelenmesi [A metaphorical investigation on the concept of shame among college students].Duygu Dincer - 2014 - Journal of International Social Research 29 (7):295-311.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Bilim ve Sözde Bilim: Bilimsel Topluluğun Doğasının Belirlenmesi ve Sözde Bilimin Ayırt Edilmesine Yönelik Sosyal Bir Ölçüt.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 18 (2):567-588.
  Bilimin ne olduğunun tespit edilmesi ve bilimi sözde bilimlerden ya da bilimsel olmayan alanlardan ayırt edecek ölçütün ne olması gerektiğine yönelik tartışma, bilim felsefesinde sınır çizme sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu makalede, öncelikle söz konusu soruna yönelik geleneksel yaklaşımlar incelenmiş ve ardından bu yaklaşımların bilimsel toplulukların doğasına ilişkin özellikleri göz ardı ettiği ortaya konmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar bilimi daha çok önermeler, ifadeler ya da salt epistemik bir sistem olarak ele almakta ve bilimsel akıl yürütmenin biçimi ile bilimsel kuramların özelliklerine (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 12. Skeptik Teizm ve Kötülük: Peter van Inwagen'ın "Minimum-Yok İddiası".Atilla Akalın - 2021 - Theosophia 3 (3):77-90.
  Skeptical theists are seeking for some reasonable solutions to the evidential problem of evil. One of the most fundamental responses of skeptical theism is that the concept of “gratuitous evil”, which cannot be a proof of the absence of God. Therefore, it is not the existence of God that skeptical theism suspects. Instead, skeptical theism contemplates whether the evil in the world really has a “gratuitous” basis. This paper focuses on Peter van Inwagen's “no-minimum claim”. No-minimum claim” stands in opposition (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn: Sоmе philоsоphiсаl issuеs.Lе Kiеn - 2019 - WP.
  In this аrtiсlе, thе аuthоr fосusеs оn еluсidаting sоmе philоsоphiсаl аspесts оf intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn оn thе bаsis оf rесоgnizing thе соntributiоns аnd limitаtiоns оf Wittgеnstеin tо thе birth оf philоsоphy. сulturе study. Thоsе philоsоphiсаl issuеs аrе: thе similаrity in thinking аnd асting оf pеоplе асrоss сulturеs; divеrsity оf сulturеs, wоrldviеws аnd wаys оf lifе. Frоm thе Mаrxist pоint оf viеw, thе аuthоr pоintеd оut аnd сritiсizеd thе limitаtiоns оf Wittgеnstеin's philоsоphiсаl соnсеptiоn; аnd аt thе sаmе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Probable role of ablation of cerebral ganglia and injection of its extracts on o:n ratio of Lamellidens corrianis during summer season.N. G. Shinde - 2020 - Internat Ional Journal of Applied Research 6 (6):391-394.
  Amongst invertebrates, molluscs show great variability in their nervous system ranging from primitive arrangement in Chitons to the complex mass of fused ganglia forming the ‘brain’ of cephalopods. Most of the effector organs used for pharmacological or physiological experiments. The neurosecretory cells (NSCs) with their combination of neuronal and glandular capabilities are perfectly suited to translate a neuronal input into the hormonal output best suited to long-term process. In this capacity, the NSCs may produce hormones, which act directly upon the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  95
  Çevre sorunlarının küreselleşme bağlamında sosyolojik analizi.Nurgül Akar - 2021 - Dissertation, Yozgat Bozok Üniversitesi
  Bu çalışmada çevre sorunlarının küresel bir boyuta taşınmış olduğuna dikkat çekilmiştir. Hızlı gelişim ve değişimler nedeniyle çevre göz ardı edilmiştir. Böylelikle çevre sorunları artmış çözülmesi gereken bir problem olmuştur. Çevre sorunlarının arka planında olan küreselleşme tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Güçlü devlet ve güçlü toplumun olmazsa olmazlarının, en temel politikalarının arasında insanların refah içerisinde yaşayabilecekleri çevreyi muhafaza etme çabası yer almalıdır. Özellikle yaşadığımız bu son yüzyılda yeni çevre sorunları ortaya çıkmıştır. Ekonomik kalkınma ile verilen kararlardan en çok etkilenen çevre olmuştur. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Dehşet Yönetimi Kuramı Açısından Ölüm Kaygısının İngiltere’de Müslümanlara Yönelik Tutumların Üzerindeki Etkisi.Kenan Sevi̇nç - 2019 - Dini Araştırmalar 22 (55):27-50.
  İngiltere, Avrupa’da en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkelerden biridir ve ülkede Müslümanlara yönelik olumsuz tutumlar giderek artmaktadır. Yabancılara yönelik bu olumsuz tutumların birçok farklı psikolojik nedeni bulunmaktadır. Dehşet Yönetimi Kuramı kapsamında yapılan çeşitli araştırmalar, bu nedenlerden birisinin bireylere ölümün hatırlatılması olduğunu iddia etmektedir. Bu kurama göre, hayatta kalmak gibi güçlü bir motivasyona sahip olan insan aynı zamanda bu çabalarının bir gün başarısız olacağını bilir ve ölüm kaygısı yaşar. Ölümün hatırlatıldığı bireyler, ölüm kaygısının üstesinden gelmek için kendi kültürlerine yöneldiklerinde, diğer kültürlere (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Milet Okulu Doğa Filozofları Bağlamında Tanrının İmkânı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2016 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (43):1329-1333.
  Bu makalede Milet Okulu Filozofları ve ilk materyalistler olarak anılan Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes’in ontolojileriyle ilişkili olarak arkhe arayışı içerisinde tanrıyla ilgili görüşlerine yer verilecektir. Bazı düşünürler tarafından tanrı tanımaz olarak nitelendirilen Miletli filozofların evrenin ilk maddesi nedir sorusuna vermiş oldukları yanıtların aslında o dönemki Antik Yunan din anlayışıyla bazı önemli noktalarda bağdaştığı gösterilecektir. Makalenin sonunda bu düşünürlerin kendilerine ait bir teoloji ve tanrı düşüncesine sahip oldukları sonucuna varılacaktır. -/- In this article, ideas of the Milesian philosophers; Thales, Anaximandros and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 18. Nietzsche'nin Düşüncesinde "Tanrı'nın Ölümü".Sebahattin Çevikbaş - 2009 - Felsefe Tartismalari 43:16-40.
  There are different ways to approach to Friedrich Nietzsche’s thought, but the best way is perhaps to start with his notion of “death of God”, which is the cornerstone of his metaphysics. Instead of being a simple expression of atheism, it is an announcement with deep meaning and rich implications. It denotes that all values directing our lives have “devalued” themselves. It reveals any disguise of the Western thought from Plato to the nineteenth century, and refers to the loss of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Okuma Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Aile Farkındalık Programının Etkililiği: Bir Karma Yöntem Araştırması.Seçkin GÖK & Kasım Yildirim - 2023 - Ana Dili Eğitimi Dergisi 11 (1):135-158.
  Bu çalışmanın amacı, okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik aile farkındalık programının (OKGYAFP) çocukta okuma kültürü oluşturmaya yönelik aile yeterliliğine etkisini belirlemek ve ailelerin OKGYAFP deneyimlerinin okuma kültürü oluşturmaya yönelik yeterliliklerini nasıl değiştirdiğini keşfetmektir. Bu nedenle çalışmada karma yöntem araştırma desenlerinden açımlayıcı sıralı karma desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel aşamasında öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen tercih edilmiştir. Nitel aşamasında ise odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunun katılımcılarını Aydın ili Köşk ilçesinde bulunan bir devlet okulunun iki 2. sınıf şubesinin gönüllü velileri (n=30) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Aristoteles’in Dört Neden Kuramının Günümüz Biyolojisi Açısından Önemi.Özlem Yilmaz - 2013 - FLSF Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi 16 (16):221-230.
  Felsefe tarihinin hiç şüphesiz en önemli filozoflarından biri olan Aristoteles (M.Ö. 384-322), aynı zamanda bilim tarihinin de en önemli kişilerindendir. Yaşadığı dönemde henüz bilim ve felsefe ayrılmamıştır; bununla birlikte Aristoteles, bilimsel ve sistemli düşünmenin, örnekleme yapmanın, bilim insanının doğaya öğrenmek için yaklaşmasının ilkelerini, ilk kez bu derece düzenli şekilde ortaya koyan kişi olmuştur. Dört neden kuramı söz konusu ilkelerin temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada günümüz biyolojisinin en kapsamlı tartışmalarından biri olan ‘fenotipin ne olduğu ve nasıl oluştuğu’ konusunun, Aristoteles’in dört neden kuramı (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Platon'un Toplum İdeali İçerisinde Kadının Yeri.Mete Han Arıtürk - 2016 - Posseible 10 (5):28-38.
  Öz -/- Antikçağ’dan modern dönemlere değin kadınların mevcut durumlarının iyileştirilmesine dair çalışmaların sayısının oldukça yetersiz kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda siyaset felsefesinin kurucu metinlerinden olan Devlet’in hem yazıldığı dönem hem de takip eden iki milenyuma yakın süre hesaba katıldığında kadınların toplumdaki rolü ve konumu üzerine oldukça radikal ve yenilikçi fikirleri barındırdığı açıktır. Bu çalışmada Platon’un diğer çalışmaları da hesaba katılmakla birlikte özellikle Devlet adlı eseri nezdinde nasıl olup da kimi düşünürlerce hem bir mizojinist hem de bir kadın hakları savunucusu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. David Hume’un Nedensellik Eleştirisi Bağlamında Tümevarımsal Akıl Yürütmeye Yönelik Argümanlarının Yeniden Yapılandırılması.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Gözlemlenenlerden gözlemlen(e)meyenlere diğer bir deyişle genel yasalara ulaşma imkânı veren çıkarım yöntemi olarak tümevarımsal ya da endüktif akıl yürütmenin rasyonel olarak temellendirilmesinin imkanına yönelik soruşturma tarih içerisinde tümevarım sorunu ya da endüksiyon problemi olarak tezahür etmiştir. Bu sorunun temel argümanı tarihsel okumalara baktığımızda İskoç ampirist filozof David Hume tarafından öne sürülmüştür. Hume, tümevarımsal çıkarımlar temelinde, gözlenmeyen meseleler hakkındaki inançlarımıza hangi gerekçelerle ulaştığımızı soruşturmaktadır. Hume soruşturmasının sonucunda gözlemlenenden gözlemlen(e)meyen durumlara ilişkin yapılan olgu meseleleri ile ilgili bütün tümevarımsal akıl yürütmelerin dolaylı ya (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Intеrnеt Ассеss fоr Сhildrеn’s Оnlinе Sсhооling during thе СОVID-19 Pаndеmiс аnd Pаrеntаl Mеntаl Hеаlth.Nguyеn My - 2019 - WP.
  Thе оutbrеаk оf thе соrоnаvirus disеаsе 2019 (СОVID-19) саusing milliоns оf pеоplе tо bе infесtеd hаs pоsеd mаjоr publiс hеаlth аnd gоvеrnаnсе сhаllеngеs. This study еvаluаtеs thе еxtеnt tо whiсh thе unаvаilаbility оf intеrnеt fоr сhildrеn tо lеаrn оnlinе during thе pаndеmiс аffесts pаrеntаl psyсhоlоgiсаl wеllbеing. Wе find thаt pаrеnts hаving nо intеrnеt fоr thеir сhildrеn tо lеаrn оnlinе during tо thе pаndеmiс аrе 40.37, 47.22, 43.68, аnd 46.90 pеrсеntаgе pоints mоrе likеly tо fееl аnxiоus, wоrriеd, displеаsеd, аnd dеprеssеd еvеry (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Milet Okulu Doğa Filozofları Bağlamında Tanrının İmkânı (Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes).Alper Bilgehan Yardımcı - 2016 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (43):1329-1333.
  Bu makalede Milet Okulu Filozofları ve ilk materyalistler olarak anılan Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes’in ontolojileriyle ilişkili olarak arkhe arayışı içerisinde tanrıyla ilgili görüşlerine yer verilecektir. Bazı düşünürler tarafından tanrı tanımaz olarak nitelendirilen Miletli filozofların evrenin ilk maddesi nedir sorusuna vermiş oldukları yanıtların aslında o dönemki Antik Yunan din anlayışıyla bazı önemli noktalarda bağdaştığı gösterilecektir. Makalenin sonunda bu düşünürlerin kendilerine ait bir teoloji ve tanrı düşüncesine sahip oldukları sonucuna varılacaktır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Mevlana'da Mistik Tecrübe ve Tanrı'nın Varlığına Getirdiği Deliller.Aysel Tan - 2019 - Malatya, Türkiye: Ispec.
  Geçmişte Tanrı’nın varlığı, ispatı ve yorumu çerçevesinde bazı düşünürler kutsal kitapları, bir kısmı felsefi argümanları, diğer düşünürler ise mistik tecrübeyi merkeze alarak meseleyi tartışmışlardır. Tanrı’nın varlığı ile ilgili meseleyi ‘mistik tecrübe’ etrafında tartışan düşünürlerden biri Mevlana’dır (ö.1273). Onun mistik tecrübesi yani aşk tecrübesi Tanrı’nın varlığına ulaşmadaki tek yoldur. O aşk tecrübesini, gençliğinde babasından ve çevresinden aldığı tasavvufi bilgi anlayışı bağlamında yorumlar. Bu tasavvufi bilgi ve dünya görüşü, duyuların ve aklın yetersizliğine vurgu yapan ve keşf/ilham gibi duygusal sezgiyi ön plana çıkaran (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Carl R. Rogers ve Öğrenme özgürlüğü: Etkili bir öğrenme ortamının mimarı olarak öğretmen ve öğretmen tutumları [Carl R. Rogers and freedom to learn: Teachers as the architects of an effective learning environment, and teachers' attitudes].Duygu Dincer - 2019 - Uluslararası Türkçe Eğitim Kültür Edebiyat Dergisi 4 (8): 2341-2358.
  Carl R. Rogers, the founder of client-centered therapy, contributed to the development of self-reliant learning in education. He applied such concepts of client-centered therapy as realness, prizing, acceptance, trust, and empathy to educational area, and called attention the importance of the authentic relationship between teacher and student with such books as Freedom to Learn, Becoming A Person, and A Way of Being. Besides, he also focused on teachers‟ attitudes in classrooms in his works. His views still continue to influence the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Geç Modern Çağda Gündelik Hayat ve Kamusal Karşılaşma: Covid-19 Salgınının Sosyolojisi Üzerine Bir Analiz * Everyday Life and Public Encountering in the Age of Late Modernity: An Analysis on the Sociology of the Covid-19 Outbreak.Aykut Aykutalp - 2021 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı Yayınevi.
  Epidemics are situations that ruin the functioning of the social due to their characteristics concerning the disruption of the usual pace of daily life and reshaping of human actions and social encounters. In terms of its impact, the Covid-19 global epidemic has brought about changes in a series of daily life practices, from business and working life to public encounters, from education and health services to human relations, public encounters and the organization of the society on a time-space scale, based (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  58
  Türk romanında baba algısının incelenmesi.Sümeyye Yazıcı - 2022 - Dissertation, Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Baba, bireyin anneyle birlikte temel tamamlayıcısı olması bakımından önemli ve merkezi bir unsurdur. Yaşam düzleminde baba; biyolojik, sosyolojik ve geleneksel kökene sahiptir. Birey ve toplum yaşamının yansıma alanlarından biri olan roman türünde görüngülenen babalık kavramının edebi düzlemde açımlanması, evren, ev, aile, toplum, Tanrı, otorite/ devlet, biyolojik ve duyuşsal babalar biçimindedir. Genetik yaratımın başat ögesi olmanın yanı sıra fizyolojik gerçeğin aşımıyla özneleşen bu kimlik görünümü bilinç ve bilinçdışındaki yansıları bireyin kozmik dünyasını ve aidiyet alanını inşa eder. Kendinden öncenin yok sayılmasının imkânsız (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Van Gordon, W., Shonin, E., Griffiths, M. D., Singh, N. N. (2014). There is only one mindfulness: Why science and Buddhism need to work more closely together. Mindfulness, In Press.William Van Gordon, Edo Shonin, Mark Griffiths & Nirbhay Singh - 2014 - Mindfulness:In Press.
  The paper by Monteiro, Musten and Compson (2014) is to be commended for providing a comprehensive discussion of the compatibility issues arising from the integration of mindfulness – a 2,500-year-old Buddhist practice – into research and applied psychological domains. Consistent with the observations of various others (e.g., Dunne, 2011; Kang & Whittingham, 2010), Monteiro and colleagues have not only highlighted that there are differences in how Buddhism and contemporary mindfulness interventional approaches interpret and contextualize mindfulness, but there are also differing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 30.  86
  İslami Dindarlık Bilinci: Bir Grup Müslüman İlahiyatçının 'Hakiki' Müslümanların Arzu Edilir Nitelikleri Konusunda Oluşturdukları Bilişsel Kurgular.Üzeyir Ok & Vinette Cross - 2003 - Değerler Eğitimi Dergisi 1 (2):149-171.
  Bu çalışma, dağarcık ağı tekniği kullanılarak, Türkiye'deki 20 Müslüman ilâhiyat öğretim görevlisinin?gerçek' Müslümanların arzu edilir vasışarı ile ilgili bilişsel kurgularını ortaya koyma denemesidir. Verilerin faktör analizi ve diğer istatistikî yöntem ve teknikler, öğretim görevlilerinin arzu edilen Müslüman niteliklerini temsil eden 200 bilişsel kurgusuna ve bunlardan da 18 bilişsel kurgu grubuna ulaşılmasını sağlamıştır. Bu 18 nitelikler grubu "Diğerkâmlık"tan "Sıkı Çalışkanlık"a ve "Bilişsel Dindarlık"tan "Samimiyet"e kadar dindarlıkla ilgili çeşitli konuları kapsamaktadır. Bu gruplardan önemli olanları, diğerkâmlık, bilişsel dindarlık, dürüstlük ve samimiyet, içtenlik olarak (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Jean Piaget'in Zihinsel Gelişim Kuramına Göre Mevlana'nın Mistik Düşüncesinin Değerlendirilmesi(The evaluation of Rumi’s mystical theory according to Jean Piaget’s theory of mental development).Aysel Tan - 2020 - In Nazile Abdullazade (ed.), 6th International GAP SOCIAL SCIENCES Congress. Şanlıurfa, Türkiye:
  Jean Piaget's theory of human mental development mirrors many issues related to human. According to this theory, one's view of himself, nature/universe and God is changing. According to this theory, which is basically divided into four main periods and subtitles, the thinking skill of man changes according to age, physical development, education and society. These differences affect the way individuals obtain information. Individuals who acquire knowledge with an emotional intuition before the age of seven acquire information through an inductive way, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. 60-72 Aylık Çocukların Yabancı Dillere Karşı İlgilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Farklılaşmasının İncelenmesi.Asude Balaba - 2017 - KALEM Uluslararası Eğitim Ve İnsan Bilimleri Dergisi 7 (2):237-261.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. The puzzle of model-based explanation.N. Emrah Aydinonat - forthcoming - In Tarja Knuuttila, Natalia Carrillo & Rami Koskinen (eds.), The Routledge Handbook of Philosophy of Scientific Modeling. London: Routledge.
  Among the many functions of models, explanation is central to the functioning and aims of science. However, the discussions surrounding modeling and explanation in philosophy have largely remained separate from each other. This chapter seeks to bridge the gap by focusing on the puzzle of model-based explanation, asking how different philosophical accounts answer the following question: if idealizations and fictions introduce falsehoods into models, how can idealized and fictional models provide true explanations? The chapter provides a selective and critical overview (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Philosophy's New challenge: Experiments and Intentional Action.N. Ángel Pinillos, Nick Smith, G. Shyam Nair, Peter Marchetto & Cecilea Mun - 2011 - Mind and Language 26 (1):115-139.
  Experimental philosophers have gathered impressive evidence for the surprising conclusion that philosophers' intuitions are out of step with those of the folk. As a result, many argue that philosophers' intuitions are unreliable. Focusing on the Knobe Effect, a leading finding of experimental philosophy, we defend traditional philosophy against this conclusion. Our key premise relies on experiments we conducted which indicate that judgments of the folk elicited under higher quality cognitive or epistemic conditions are more likely to resemble those of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   43 citations  
 35. Arne Næss’s Experiments in Truth.Jamin Asay - forthcoming - Erkenntnis:1-22.
  Well over half a century before the development of contemporary experimental philosophy, the Norwegian philosopher Arne Næss conducted a number of empirical investigations intended to document non-philosophers’ convictions regarding a number of topics of philosophical interest. In the 1930s and 1950s, Næss collected data relevant to non-philosophers’ conceptions of truth. This research attracted the attention of Alfred Tarski at the time, and has recently been re-evaluated by Robert Barnard and Joseph Ulatowski. In this paper I return to Næss’s research on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. Moral Constraints on Gender Concepts.N. G. Laskowski - 2020 - Ethical Theory and Moral Practice 23 (1):39-51.
  Are words like ‘woman’ or ‘man’ sex terms that we use to talk about biological features of individuals? Are they gender terms that we use to talk about non-biological features e.g. social roles? Contextualists answer both questions affirmatively, arguing that these terms concern biological or non-biological features depending on context. I argue that a recent version of contextualism from Jennifer Saul that Esa Diaz-Leon develops doesn't exhibit the right kind of flexibility to capture our theoretical intuitions or moral and political (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 37.  12
  n-Cylindrical Fuzzy Neutrosophic Topological Spaces.Kumari R. Sarannya, Sunny Joseph Kalayathankal, George Mathews & Florentin Smarandache - 2023 - Journal of Fuzzy Extension and Applications 4 (2).
  The objective of this study is to incorporate topological space into the realm of n-Cylindrical Fuzzy Neutrosophic Sets (n-CyFNS), which are the most novel type of fuzzy neutrosophic sets. In this paper, we introduce n-Cylindrical Fuzzy Neutrosophic Topological Spaces (n-CyFNTS), n-Cylindrical Fuzzy Neutrosophic (n-CyFN) open sets, and n-CyFN closed sets. We also defined the n-CyFN base, n-CyFN subbase, and some related theorems here.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Rousseau'da Demokrasi: Otonomi ve Katılım.İbrahim Akkın - 2020 - In İsmail Serin (ed.), Demokrasi̇ Felsefesi̇: Klasik Ve Modern Yaklaşımlar. İstanbul, Turkey: pp. 203-228.
  [...] Rousseau bir yandan çağının yükselen değerlerinden yararlanırken diğer yandan bu değerlerin içeriden eleştirisini yapmayı başarabilen düşünürlerden biri olduğu için fikirleri ölümünden asırlar sonra bile önemini yitirmemiştir. Demokratik devletlerin meşruiyet krizinin giderek derinleştiği ve çoğunlukçu, majoritarian, ideolojilerin etraflıca sorgulanmaya başlandığı çağımızda, demokrasiyi çoğunluk kararına ek olarak “rıza”, “Yurttaşlık”, “sivil özgürlük”, “kamusal uzlaşı” ve “Genel İrade” kavramlarıyla birlikte ele alan Rousseau’yu yeniden okumak önemlidir [...] Rousseau-demokrasi ilişkisinin kazılıp ortaya çıkartılacağı bu metinde uğranılacak olan kavramsal duraklar sırasıyla: Eşitsizlik (doğal ve toplumsal), özgürlük (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  96
  A.N. PRIOR's SYSTEM Q: A REVIEW. [REVIEW]Farshad Badie - 2021 - Логико-Философские Штудии 19 (3):161-174.
  Arthur Norman Prior was born on 4 December 1914 in Masterton, New Zealand. He studied philosophy in the 1930s and was a significant, and often provocative, voice in theological debates until well into the 1950s. He became a lecturer in philosophy at Canterbury University College in Christchurch in 1946 succeeding Karl Popper. He became a full professor in 1952. He left New Zealand permanently for England in 1959, first taking a chair in philosophy at Manchester University, and then becoming a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Kierkegaard'ın umutsuzluk kavramını Higgins'ın Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı üzerinden okumak [An investigation on Kierkegaard’s concept of hopelessness and Higgin’s self-discrepancy theory].Duygu Dincer - manuscript
  Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde umutsuzluğu, ben’in bir hastalığı ve kendine yönelen bir ilişkinin sonucu olarak ele alan Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard, bu hastalığın kişide üç farklı şekilde görülebileceğini öne sürmüştür: “(a) bir ben’i olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, (b) kendisi olmak isteyen umutsuz kişi ve (c) kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi.” Kierkegaard’a göre kendi ben’ininden kurtulmak isteyen kişi, “olmak istediği ben” hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamamakta ve bu nedenle umutsuzluk yaşamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kierkegaard’ın benlik ve umutsuzluk (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Kant'ın Ontolojik Delile Getirdiği Eleştiriler.Aysel Tan - 2019 - In Üyesi̇ Abdulsemet Aydin (ed.), Sosyal Bi̇li̇mler Kongresi̇ Ki̇tabi. Diyarbakır, Türkiye:
  Kant’ın (ö.1804) felsefesi eklektik bir felsefedir ve Aydınlanma felsefesinin devamı niteliğindedir. Aydınlanma felsefesine benzer şekilde felsefesinin temeli akıldır ve aklın sınırları ve kullanımı hakkında fikirler ileri sürmüştür. Kant, dini ele alırken Tanrı’nın varlığının saf akılla ispatlanamayacağı sonucuna varmıştır. Çünkü akılla yapılan ispatlarda Tanrı’nın varlığına getirilen deliller kadar yokluğuna da eşit derecede deliller getirilebilir. O nedenle Tanrı’nın varlığının ispatında saf aklın değil pratik aklın önemli olduğunu ve ahlâksal yasaların bizi Tanrı’nın varlığına götüreceğini ileri sürer. Bu görüşünü desteklemek için eserlerinde teistik delillerin (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. İnancın Deneyimsel Olanaklılığı.Funda Neslioğlu Serin - 2016 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 3 (1):64-73.
  Bu çalışmada, bir yandan bilgiye yol açması bağlamında deneyimin inanca kaynak oluşturması, öte yandan insan edimlerine yol açması bağlamında inancın deneyimlenmesine olanak oluşturması nedeniyle inanç-deneyim ilişkisi irdelenecektir. İnanç-deneyim ilişkisinin olanaklılığı ve bu ilişkinin kuşkulu doğası, Davidson ve Wittgenstein gibi iki önde gelen çözümleyici filozofun konuyla ilgili açıklamaları dikkate alınarak araştırılmaktadır.Yazının ana savını şu temel fikir oluşturmaktadır: Sanılanın aksine, ne deneyimler inanç için sağlam ve kesin bir temel oluştururlar ne de deneyimler bilinmek için inançlara gereksinim duyarlar. In this paper, the relationship (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. In defense of exclusionary reasons.N. P. Adams - 2021 - Philosophical Studies 178 (1):235-253.
  Exclusionary defeat is Joseph Raz’s proposal for understanding the more complex, layered structure of practical reasoning. Exclusionary reasons are widely appealed to in legal theory and consistently arise in many other areas of philosophy. They have also been subject to a variety of challenges. I propose a new account of exclusionary reasons based on their justificatory role, rejecting Raz’s motivational account and especially contrasting exclusion with undercutting defeat. I explain the appeal and coherence of exclusionary reasons by appeal to commonsense (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 44. Uncivil Disobedience: Political Commitment and Violence.N. P. Adams - 2018 - Res Publica 24 (4):475-491.
  Standard accounts of civil disobedience include nonviolence as a necessary condition. Here I argue that such accounts are mistaken and that civil disobedience can include violence in many aspects, primarily excepting violence directed at other persons. I base this argument on a novel understanding of civil disobedience: the special character of the practice comes from its combination of condemnation of a political practice with an expressed commitment to the political. The commitment to the political is a commitment to engaging with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 45. Institutional Legitimacy.N. P. Adams - 2018 - Journal of Political Philosophy:84-102.
  Political legitimacy is best understood as one type of a broader notion, which I call institutional legitimacy. An institution is legitimate in my sense when it has the right to function. The right to function correlates to a duty of non-interference. Understanding legitimacy in this way favorably contrasts with legitimacy understood in the traditional way, as the right to rule correlating to a duty of obedience. It helps unify our discourses of legitimacy across a wider range of practices, especially including (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 46. Wittgenstein'ın ölümsüz dünyasında kim öle, kim kala?Besim Karakadılar - manuscript
  Wittgenstein’ın bir yaşam olayı olarak görmediği ölümün ne anlama geldiğine ilişkin düşüncesi açımlanıyor. Wittgenstein’ın düşüncesinin varlık-bilimsel dayanağı olan tek bir dünyanın var sayılması birden çok dünya varsayılan bir yaklaşımla karşılaştırılıyor.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Nəsirəddin Tusinin "Əsasül-iqtibas" əsəri əsasında məntiqə dair terminlər lüğəti.Aladdin Malikov (ed.) - 2022 - Baku: Elm nəşriyyatı.
  Azərbaycan elm tarixini tədqiq edərkən dövrün tələbindən çıxış edilərək ərəb və fars dillərində yazılmış çoxlu əsərlərə rast gəlirik. Bu əsərlərdən biri də dahi alim Nəsirəddin Tusinin fars dilində məntiqə dair yazdığı Əsasül-iqtibas əsəridir. Əsər ilk dəfə 2022-ci ildə nəşr edilərək oxucu və tədqiqatçıların ixtiyarına verilmişdir. Əsasül-iqtibas əsəri XIII əsrin ortalarında yazılmışdır. Əsərin yazılmasından təqribən səkkiz əsrə yaxın vaxt keçmişdir. Bu müddət ərzində həmin əsərdə istifadə edilən bir sıra termin və sözlər artıq müasir fars dilində istifadə edilmir. Əsərin məntiqə aid olması (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. A virtue ethical account of making decisions about risk.N. Athanassoulis & A. Ross - 2010 - Journal of Risk Research 13 (2):217.
  Abstract Most discussions of risk are developed in broadly consequentialist terms, focusing on the outcomes of risks as such. This paper will provide an alternative account of risk from a virtue ethical perspective, shifting the focus to the decision to take the risk. Making ethical decisions about risk is, we will argue, not fundamentally about the actual chain of events that the decision sets in process, but about the reasonableness of the decision to take the risk in the first place. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 49. “Il n’y a pas de hors-texte”—Once More.Max Deutscher - 2014 - Symposium 18 (2):98-124.
  Spivak translates Derrida’s “il n’y a pas de hors-texte” as “there is nothing outside the text.” By considering how the aphorism works within his study of Rousseau on sexual and textual supplements, and by reviewing related expressions in French, a mistranslation is revealed. This is not a simple error, however. The distortion is generated by Derrida’s own broader context. We must not only distinguish signification from reference but also place the aphorism within Derrida’s allusion, in the first part of Of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Jazz Bands, Camping Trips and Decommodification: G. A. Cohen on Community.N. Vrousalis - 2012 - Socialist Studies 8 (1):141-163.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
1 — 50 / 998