Results for 'Olena Pryz'

22 found
Order:
 1. Менеджмент наукового пошуку: стратегія і тактика наукових досліджень.Alexey Dzhusov, Oleksandr Krupskyi, Yuliya Stasiuk & Olena Pryz - 2009 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000:
  Монографію присвячено теоретичним дослідженням менеджменту науки. Розглянуто сутність управління науковим пошуком як окремого виду діяльності. Досліджено шляхи вирішення фундаментальних та прикладних питань, які виникають під час проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів. Визначено категорії культури наукового пошуку. Окрему увагу приділено питанням захисту інтелектуальної власності, а також презентації та комерціалізації результатів наукових розробок. Монографія буде корисною для магістрів, аспірантів, молодих науковців та усіх, хто займається науковими дослідженнями.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Issues of Shaping the Students’ Professional and Terminological Competence in Science Area of Expertise in the Sustainable Development Era.Olena Lavrentieva, Victoria Pererva, Oleksandr Krupskyi, Igor Britchenko & Sardar Shabanov - 2020 - The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020) 166 (2020):9.
  The paper deals with the problem of future biology teachers’ vocational preparation process and shaping in them of those capacities that contribute to the conservation and enhancement of our planet’s biodiversity as a reflection of the leading sustainable development goals of society. Such personality traits are viewed through the prism of forming the future biology teachers’ professional and terminological competence. The main aspects and categories that characterize the professional and terminological competence of future biology teachers, including terminology, nomenclature, term, nomen (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Концепція маргінальної особистості у процесі акультурації.Olena Berezinska - 2018 - NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture 1:5-10.
  У статті простежено обставини виникнення і розвитку маргінальної культури. Виявлено, на підставі чого з’являються проблеми маргінальної особистості. Розглянуто спосіб розуміння, розмежування і трактування явища маргінальної особистості в процесі крос-культурних контактів і асиміляції. На основі проведеного дослідження проаналізовано співвідношення понять «маргінальна особистість» і «стратегії акультурації» у реаліях сучасної міжкультурної взаємодії в Одеському регіоні; чинники, що впливають на вибір стратегії акультурації.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  82
  Мовна ситуація в українських засобах масової комунікації в оцінках громадян (за результатами масового опитування).Olena Ruda - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:59-67.
  У статті проаналізовано результати масового опитування щодо мовної ситуації в українських ЗМК. З’ясовано, що диференціація преференцій українців у сфері ЗМІ й культури обумовлена мовою повсякденного спілкування, рідною мовою та регіоном проживання, найменшою мірою віком, освітою та типом населеного пункту.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Культура часу в тибетському буддизмі: вступ до історіографії вчення Калачакри.Olena Kalantarova - 2018 - NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture 1:53-61.
  Статтю присвячено питанню культури часу в тибетському буддизмі. Як об’єкт дослідження обрано вчення про час – Калачакру та його традицію текстів. Проведено спробу культурологічного аналізу впливу доктрини Колеса Часу на всі сфери життя традиційної буддійської спільноти тибетського походження, зокрема прояви цього впливу у науковій думці, релігійній практиці, мистецтві. Акцентовано увагу на спільному ядрі буддійської та бонської версії походження вчення; складено хронологічну послідовність виникнення базових текстів і коментарів, виділено основні етапи поширення вчення; проведено огляд структури концепту часу та її кореляцію з (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Tibetan Buddhism and Science: Dialogue based on the Teaching of Kalachakra.Olena Kalantarova - 2019 - «Наукові Записки НаУКМА. Історія І Теорія Культури» 2 (12):88-97.
  Статтю присвячено огляду можливих перспектив розвитку діалогу буддизму з наукою в напрямку міжкультурних філософських дискусій у разі залучення вчення тибето-буддійської традиції Калачакра, яке «балансує» між релігійно-філософською та науковою думкою. Заради цього розглянуто зв’язок вчення Калачакра з класичними буддійськими науками, зокрема традиційною астрономією (астрологією) та медициною (алхімією). Особливу увагу приділено метафізичній системі Калачакра, яка пропонує власну модель феноменального світу і дає можливість намітити певні зв’язки між різними рівнями свідомості, та потенціалу філософських підходів до аналізу цієї моделі. Як висновки сформульовано окремі попередні (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Оптика режимів сигніфікації в постмодерністському концепті С. Леша: соціокультурний вимір.Olena Pavlova - 2017 - NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture 191:13-17.
  Статтю присвячено аналізу режимів сигніфікації та їхніх соціокультурних контекстів. Досліджено роботи сучасного британського дослідника С. Леша. Історична динаміка режимів сиг­ніфікації демонструє єдність процесів вироблення та споживання з урахуванням специфіки вироблення та споживання об’єктів культури. Перенесення наголосу з теми навколо виробництва та відповідних їй способів розподілу праці, режиму накопичення та форми капіталу (К. Маркс, Е. Дюркгейм та М. Вебер) виявляє автономність виробництва, сприйняття та інституційного функціонування об’єктів культури. Доведено, що кожен з досліджуваних елементів режиму сигніфікації має відповідну форму організації візуальних практик.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  92
  Жанрова та ідеологічна пам’ять ландшафтів в українських середньовічних ходіннях до раю.Olena Peleshenko - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:25-37.
  У статті розглянуто феномени жанрової та ідеологічної пам’яті ландшафтів українських ходінь до раю та показано поліморфізм функцій просторових описів у середньовічній літературі. Теоретичний аспект дослідження передбачає осмислення способів протистояння авторської інстанції стихіям культурної та жанрової пам’яті, яка зберігає усі ціннісні, етичні й естетичні програми претекстів новопосталого твору. На позначення цього явища запроваджено термін «криптограматичність літературного дискурсу», сила опору якій прямо пропорційна до меж індивідуалізму письменницької свободи, установленої в рамках кожної культурно-історичної епохи. З цієї перспективи стверджено, що специфіка ходіння до раю (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  95
  Суб’єкт у пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення.Olena Lavrinets - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:48-67.
  У статті з’ясовано специфіку морфологічного вираження суб’єктної синтаксеми в пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення. Проаналізовано асинкретизм (суб’єкт дії) та синкретизм (суб’єкт-інструмент, суб’єкт-інструмент-час, суб’єктінструмент-об’єкт, суб’єкт-простір) семантики орудного відмінка субстантива та прийменниково-іменникового словосполучення. Матеріалом для дослідження слугували навчальні посібники та довідники з офіційно-ділового мовлення, датовані першими десятиліттями ХХІ ст.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Конструкції з предикативними формами на -но, -то в сучасному адміністративно-канцелярському підстилі.Olena Lavrinets - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:191-201.
  У статті з’ясовано статус конструкцій із предикативними формами на но, то в парадигмі пасиву, їхні структурні особливості, специфіку функціонування та співвідношення з іншими типами пасивних конструкцій в адміністративно-канцелярському підстилі сучасної української мови.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Methodology of Using Mobile Apps with Augmented Reality in Students' Vocational Preparation Process for Transport Industry.Olena O. Lavrentieva, Ihor O. Arkhypov, Oleksandr P. Krupskyi, Denys O. Velykodnyi & Sergiy V. Filatov - 2020 - 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education, AREdu 2020.
  In the paper, the current state and trends of the use of AR technologies in the transport industry and in future specialists' vocational training processes have been reviewed and analyzed. The essence and content of the AR technologies relevant to the transport industry have been clarified. The main directions of the AR introduction for the various spheres of the transport industry including design and tuning, mechanical and automotive engineering, marketing and advertising, maintenance and operation, diagnostics and repair of cars have (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Mining Meaning From Wikipedia.David Milne, Catherine Legg, Medelyan Olena & Witten Ian - 2009 - International Journal of Human-Computer Interactions 67 (9):716-754.
  Wikipedia is a goldmine of information; not just for its many readers, but also for the growing community of researchers who recognize it as a resource of exceptional scale and utility. It represents a vast investment of manual effort and judgment: a huge, constantly evolving tapestry of concepts and relations that is being applied to a host of tasks. This article provides a comprehensive description of this work. It focuses on research that extracts and makes use of the concepts, relations, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  85
  Стан житлової дерев’яної архітектури ХІХ – початку ХХ ст. міста Чернігова та її використання як туристичного ресурсу.Olena Zelenska Natalia Aleshugina - 2019 - «Наукові Записки НаУКМА. Історія І Теорія Культури» 2 (10):72-81.
  Старовинним об’єктам, які створені давніми майстрами та демонструють колишні моди й технології, завжди гарантована увага нащадків. Що давніший об’єкт, то більше захоплення та інтерес він викликає. У центрі уваги статті – дерев’яна архітектура м. Чернігова ХІХ – початку ХХ ст., прикрашена різьбленням, яка представляє традиційну забудову міста в позаминулому столітті і є безсумнівною естетичною та художньою, а інколи – й історичною цінністю. У статті охарактеризовано стан, кількість та райони розташування в Чернігові дерев’яних будинків, що мають історико-культурну або естетичну цінність, порушено (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  60
  Підступи до дискурсу про культурний ландшафт: крос-європейський підхід.Tetiana Gumeniuk & Olena Som-Serdiukova - 2020 - NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture 3:5-12.
  Запропоновано підступи до дискурсу про культурний ландшафт. Це питання розкрито на тлі європейської традиції. Наведено основні критерії, за якими окреслюється характеристика терміна. Розглянуто форму та зміст поняття «культурний ландшафт». Через розгляд еволюції входження терміна в науковий контекст виявлено специфіку його впровадження. Упроцесі аналізу цієї дефініції, що передбачає міждисциплінарний підхід та синтезовану систему мислення, проведено комплексне дослідження. Означено питання актуальності наукової дискусії в застосуванні цього терміна на українському ґрунті.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Індикатори організаційної культури туристичних підприємств.Oleksandr Krupskyi & Olena Shpak - 2014 - Вісник Національного Університету Водного Господарства Та Природокористування. Економіка 65 (1):208-221.
  In the article the importance of organizational culture indicators for the tourism industry, described the factors that affect the improvement of tourism, defined the importance of social work and social indicators in tourism.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  55
  Professional Burnout of Family Physicians: Experience of the Research and Problem-Solving in the USA.Oleksandr Krupskyi & Olena Gromtseva - 2019 - Economies’ Horizons 9 (2):28-40.
  The purpose of the research. The main purpose of the study is to find out the experience of researching and solving the problem of professional burnout for physicians including family ones in the United States, by analyzing recent surveys and scientific papers of American and European scientists. Methodology. While working on the article, general scientific theoretical methods were used to accom-plish the tasks and achieve the purpose of the research. The methodological basis of the research was the structural-functional method, which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  55
  Professional Burnout of Family Physicians: Experience of the Research and Problem-Solving in the USA.Oleksandr P. Krupskyi & Olena Gromtseva - 2019 - Economies’ Horizons 9 (2):28-40.
  The purpose of the research. The main purpose of the study is to find out the experience of researching and solving the problem of professional burnout for physicians including family ones in the United States, by analyzing recent surveys and scientific papers of American and European scientists. Methodology. While working on the article, general scientific theoretical methods were used to accom-plish the tasks and achieve the purpose of the research. The methodological basis of the research was the structural-functional method, which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  11
  Comparative Analysis of Models for Adjustment Procedure in Assets Value Independent Evaluation Performed by Comparative Approach.Yuri Pozdnyakov, Zoryana Skybinska, Tetiana Gryniv, Igor Britchenko, Peter Losonczi, Olena Magopets, Oleksandr Skybinskyi & Nataliya Hryniv - 2021 - Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (13 (114)):80–93.
  This paper addresses the field of economic measurements of the value of assets, carried out by the methods of independent expert evaluation. The mathematical principles of application, within a comparative methodical approach, of additive and multiplicative models for correcting the cost of single indicator of compared objects have been considered. The differences of mathematical basis of the compared models were analyzed. It has been shown that the ambiguity in the methodology of correction procedure requires studying the advantages and disadvantages of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Economic Theory.Maksym Bezpartochnyi, Igor Britchenko, Illia Dmytriiev, Yaroslava Levchenko & Olena Shershenyuk - 2020 - Professor Marin Drinov Publishing House of BAS.
  Economic theory is the science that studies the actions of people in the process of choosing rare resources for the production, exchange, distribution and consumption of goods and services. Economic theory is a science that studies the laws of development of the economic system arising from the production and appropriation of goods and services in all spheres of social reproduction, as well as those aspects of the evolution of the national consciousness of the spirit of the people, its culture, psychology, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Forecasting Modeling and Analytics of Economic Processes.Maksym Bezpartochnyi, Olha Mezentseva, Oksana Ilienko, Oleksii Kolesnikov, Olena Savielieva & Dmytro Lukianov - 2020 - VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”.
  The book will be useful for economists, finance and valuation professionals, market researchers, public policy analysts, data analysts, teachers or students in graduate-level classes. The book is aimed at students and beginners who are interested in forecasting modeling and analytics of economic processes and want to get an idea of its implementation.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  27
  Sustainable International Trade in Agricultural Goods: Emerging Markets Perspectives.Nataliia V. Stukalo, Nataliya O. Krasnikova & Olena V. Dzyad - 2019 - Journal of Social Sciences Research 5 (7):1096-1105.
  Preservation of the environment, the sphere of the vital activity of the population, cultural heritage, promotion of the healthy lifestyle movement, the implementation of the “green†and resource saving technologies create more active demand for organic goods in the international trade. The ecological, social, economic and institutional merits of organic goods compared with traditional and genetically modified goods as well as the high pace of the growth of the international trade in organic agricultural goods enhance their role in the achievement (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. The world is on the verge of change.Nataliya Krasnikova, Victoriia Redko, Olena Dzyad, Olga Mykhailenko, Nataliia Volkova, Liliya Golovko, Olha Pashchenko & Viacheslav Makedon - 2021 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: Publisher Bila K. O..
  The world never stands still. There is always a Brownian movement of economic subjects and objects on the face of it. But, if we have been visualizing this movement over a relatively long period of time, then we can distinguish the acceleration and increase in the volume of movements along individual commodity routes, the growth and formation of new subjects of international economic relations. From time to time, "accelerators" of this movement appear, either in the form of new types of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark