Results for 'Ələddin Məlikov'

998 found
Order:
See also
Aladdin (Ələddin) Malikov (Məlikov)
Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS)
 1.  36
  Nəsirəddin Tusinin "Əsasül-iqtibas" əsəri əsasında məntiqə dair terminlər lüğəti.Aladdin Malikov (ed.) - 2022 - Baku: Elm nəşriyyatı.
  Azərbaycan elm tarixini tədqiq edərkən dövrün tələbindən çıxış edilərək ərəb və fars dillərində yazılmış çoxlu əsərlərə rast gəlirik. Bu əsərlərdən biri də dahi alim Nəsirəddin Tusinin fars dilində məntiqə dair yazdığı Əsasül-iqtibas əsəridir. Əsər ilk dəfə 2022-ci ildə nəşr edilərək oxucu və tədqiqatçıların ixtiyarına verilmişdir. Əsasül-iqtibas əsəri XIII əsrin ortalarında yazılmışdır. Əsərin yazılmasından təqribən səkkiz əsrə yaxın vaxt keçmişdir. Bu müddət ərzində həmin əsərdə istifadə edilən bir sıra termin və sözlər artıq müasir fars dilində istifadə edilmir. Əsərin məntiqə aid olması (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  33
  Müasir islamşünaslıqda idrak məsələləri.Aladdin Malikov - 2022 - İlahiyyat 4 (7):28-34.
  Tarixi biliklər məcmusu olan- idrak və onun istiqamətləri, insan hissləri, qavrayış, təsəvvür və onların müasir ictimai həyatdakı əksinin tədqiqi, həm də “müsəlman idrakı” anlayışı İslam fəlsəfəsində xüsusi mövqeyə malikdir. Müxtəlif alimlər ət-Tirmizi, Əbu Əbdullah əl-Haris, Əbu Əbdullah əl-Qurtubi, ibn Həcər əl-Əsqalani və başqalarının bu mövzuda xüsusi yanaşması olmuşdur. Bu məsələ ilə əlaqədar olan “mötəzililər”, “ismailililər”, “mistisistlər” (sufilər), “işraqilər”, həmçinin Şərq peripatetizminin ardıcılları varlıq, bilik təlimləri, “nəfs və qəlbin ölməzliyi” və idrakın əsas elementi olan təcrübə haqqında qiymətli fikir xəzinələri qoymuşlar. Bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  66
  Görkəmli elm və din tədqiqatçısı İan Barbur haqqında, Elm qəzeti, Bakı, AMEA, 2020, №22 (1257), səh.7.Aladdin Malikov - 2020 - Elm Qəzeti 22 (1257):7.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  62
  Shifting the Moral Burden: Expanding Moral Status and Moral Agency.L. Syd M. Johnson - 2021 - Health and Human Rights Journal 2 (23):63-73.
  Two problems are considered here. One relates to who has moral status, and the other relates to who has moral responsibility. The criteria for mattering morally have long been disputed, and many humans and nonhuman animals have been considered “marginal cases,” on the contested edges of moral considerability and concern. The marginalization of humans and other species is frequently the pretext for denying their rights, including the rights to health care, to reproductive freedom, and to bodily autonomy. There is broad (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ethical issues in genomics research on neurodevelopmental disorders: a critical interpretive review.Signe Mezinska, L. Gallagher, M. Verbrugge & E. M. Bunnik - 2021 - Human Genomics 16 (15).
  Background Genomic research on neurodevelopmental disorders (NDDs), particularly involving minors, combines and amplifies existing research ethics issues for biomedical research. We performed a review of the literature on the ethical issues associated with genomic research involving children affected by NDDs as an aid to researchers to better anticipate and address ethical concerns. Results Qualitative thematic analysis of the included articles revealed themes in three main areas: research design and ethics review, inclusion of research participants, and communication of research results. Ethical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Chimpanzee Rights: The Philosophers' Brief.Kristin Andrews, Gary Comstock, G. K. D. Crozier, Sue Donaldson, Andrew Fenton, Tyler John, L. Syd M. Johnson, Robert Jones, Will Kymlicka, Letitia Meynell, Nathan Nobis, David M. Pena-Guzman & Jeff Sebo - 2018 - London: Routledge.
  In December 2013, the Nonhuman Rights Project (NhRP) filed a petition for a common law writ of habeas corpus in the New York State Supreme Court on behalf of Tommy, a chimpanzee living alone in a cage in a shed in rural New York (Barlow, 2017). Under animal welfare laws, Tommy’s owners, the Laverys, were doing nothing illegal by keeping him in those conditions. Nonetheless, the NhRP argued that given the cognitive, social, and emotional capacities of chimpanzees, Tommy’s confinement constituted (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 7. Comparing the Understanding of Subjects receiving a Candidate Malaria Vaccine in the United States and Mali.R. D. Ellis, I. Sagara, A. Durbin, A. Dicko, D. Shaffer, L. Miller, M. H. Assadou, M. Kone, B. Kamate, O. Guindo, M. P. Fay, D. A. Diallo, O. K. Doumbo, E. J. Emanuel & J. Millum - 2010 - American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 83 (4):868-72.
  Initial responses to questionnaires used to assess participants' understanding of informed consent for malaria vaccine trials conducted in the United States and Mali were tallied. Total scores were analyzed by age, sex, literacy (if known), and location. Ninety-two percent (92%) of answers by United States participants and 85% of answers by Malian participants were correct. Questions more likely to be answered incorrectly in Mali related to risk, and to the type of vaccine. For adult participants, independent predictors of higher scores (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 8. Developing an objective measure of knowledge of factory farming.Adam Feltz, Jacob N. Caton, Zac Cogley, Mylan Engel, Silke Feltz, Ramona Ilea, L. Syd M. Johnson & Tom Offer-Westort - 2022 - Philosophical Psychology.
  Knowledge of human uses of animals is an important, but understudied, aspect of how humans treat animals. We developed a measure of one kind of knowledge of human uses of animals – knowledge of factory farming. Studies 1 (N = 270) and 2 (N = 270) tested an initial battery of objective, true or false statements about factory farming using Item Response Theory. Studies 3 (N = 241) and 4 (N = 278) provided evidence that responses to a 10-item Knowledge (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Toward an Anti-Maleficent Research Agenda.Hope Ferdowsian, Agustin Fuentes, L. Syd M. Johnson, Barbara J. King & Jessica Pierce - 2022 - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 31 (1):54-58.
  Important advances in biomedical and behavioral research ethics have occurred over the past few decades, many of them centered on identifying and eliminating significant harms to human subjects of research. Comprehensive attention has not been paid to the totality of harms experienced by animal subjects, although scientific and moral progress require explicit appraisal of these harms. Science is a public good and the prioritizing within, conduct of, generation of, and application of research must soundly address questions about which research is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. The Philosophers' Brief on Chimpanzee Personhood.Kristin Andrews, Gary Comstock, Gillian Crozier, Sue Donaldson, Andrew Fenton, Tyler John, L. Syd M. Johnson, Robert Jones, Will Kymlicka, Letitia Meynell, Nathan Nobis, David Pena-Guzman, James Rocha, Bernard Rollin, Jeff Sebo, Adam Shriver & Rebecca Walker - 2018 - Proposed Brief by Amici Curiae Philosophers in Support of the Petitioner-Appelllant Court of Appeals, State of New York,.
  In this brief, we argue that there is a diversity of ways in which humans (Homo sapiens) are ‘persons’ and there are no non-arbitrary conceptions of ‘personhood’ that can include all humans and exclude all nonhuman animals. To do so we describe and assess the four most prominent conceptions of ‘personhood’ that can be found in the rulings concerning Kiko and Tommy, with particular focus on the most recent decision, Nonhuman Rights Project, Inc v Lavery.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  78
  Information and design: book symposium on Luciano Floridi’s The Logic of Information.D. Bawden, T. Gorichanaz, J. Furner, L. Robinson, M. Ma, K. Herold, B. Van der Veer Martens, L. Floridi & D. Dixon - manuscript
  Purpose – To review and discuss Luciano Floridi’s 2019 book The Logic of Information: A Theory of Philosophy as Conceptual Design, the latest instalment in his philosophy of information tetralogy, particularly with respect to its implications for library and information studies. Design/methodology/approach – Nine scholars with research interests in philosophy and LIS read and responded to the book, raising critical and heuristic questions in the spirit of scholarly dialogue. Floridi responded to these questions. Findings – Floridi’s PI, including this latest (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. The Philosophers' Brief in Support of Happy's Appeal.Gary Comstock, Sue Donaldson, Andrew Fenton, Tyler M. John, L. Syd M. Johnson, Robert C. Jones, Will Kymlicka, Letitia M. Meynell, Nathan Nobis, David M. Peña-Guzmán, James Rocha, Bernard Rollin, Jeff Sebo & Adam Shriver - 2021 - New York State Appellate Court.
  We submit this brief in support of the Nonhuman Rights Project’s efforts to secure habeas corpus relief for the elephant named Happy. The Supreme Court, Bronx County, declined to grant habeas corpus relief and order Happy’s transfer to an elephant sanctuary, relying, in part, on previous decisions that denied habeas relief for the NhRP’s chimpanzee clients, Kiko and Tommy. Those decisions use incompatible conceptions of ‘person’ which, when properly understood, are either philosophically inadequate or, in fact, compatible with Happy’s personhood.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  61
  Intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn: Sоmе philоsоphiсаl issuеs.Lе Kiеn - 2019 - WP.
  In this аrtiсlе, thе аuthоr fосusеs оn еluсidаting sоmе philоsоphiсаl аspесts оf intеrсulturаl соmmuniсаtiоn in thе соntеxt оf glоbаlizаtiоn оn thе bаsis оf rесоgnizing thе соntributiоns аnd limitаtiоns оf Wittgеnstеin tо thе birth оf philоsоphy. сulturе study. Thоsе philоsоphiсаl issuеs аrе: thе similаrity in thinking аnd асting оf pеоplе асrоss сulturеs; divеrsity оf сulturеs, wоrldviеws аnd wаys оf lifе. Frоm thе Mаrxist pоint оf viеw, thе аuthоr pоintеd оut аnd сritiсizеd thе limitаtiоns оf Wittgеnstеin's philоsоphiсаl соnсеptiоn; аnd аt thе sаmе (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. L'equivoco del realismo interno di Hilary Putnam.M. Alai - 1990 - Rivista di Filosofia 81 (2):263-290.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Lorhard, Ramus, and Timpler and “The birth of ontology”.Peter Øhrstrøm & Sara L. Uckelman - 2022 - Journal of Knowledge Structures and Systems 3 (2):48-56.
  This review article offers a discussion of some aspects of the historical and conceptual context when the term “ontology” (Lat. ontologia) was first introduced in the scholarly circles of the early 17th century. In particular, Barry Smith's (2022) analysis of the birth of ontology provides a springboard for some further remarks on the author of the work with the first known occurrence of the word “ontologia”, Jacob Lorhard, including an analysis of his relationship with earlier philosophers Petrus Ramus and Clemens (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. The applied epistemology of conspiracy theories: An overview.M. R. X. Dentith & Brian L. Keeley - 2018 - In David Coady & James Chase (eds.), Routledge Handbook on Applied Epistemology. Abingdon: Routledge. pp. 284-294.
  An overview of the current epistemic literature concerning conspiracy theories, as well as indications for future research avenues on the topic.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 17. I’m not the person I used to be: The self and autobiographical memories of immoral actions.Matthew L. Stanley, Paul Henne, Vijeth Iyengar, Walter Sinnott-Armstrong & Felipe De Brigard - 2017 - Journal of Experimental Psychology. General 146 (6):884-895.
  People maintain a positive identity in at least two ways: They evaluate themselves more favorably than other people, and they judge themselves to be better now than they were in the past. Both strategies rely on autobiographical memories. The authors investigate the role of autobiographical memories of lying and emotional harm in maintaining a positive identity. For memories of lying to or emotionally harming others, participants judge their own actions as less morally wrong and less negative than those in which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 18.  73
  M. Panza et J.-Cl. Pont (éd.), «Les savants et l’épistémologie vers la fin du XIXe siècle». [REVIEW]Jean-François Stoffel - 1997 - Archives Internationales D’Histoire des Sciences 47 (139bis):45-46.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. M. Malpangotto, V. Jullien et E. Nicolaïdis (édit.), «L’homme au risque de l’infini : Mélanges d’histoire et de philosophie des sciences offerts à Michel Blay». [REVIEW]Jean-François Stoffel - 2014 - Revue des Questions Scientifiques 185 (4):423-424.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  52
  M. H. Kramer, C. Grant, B. Colburn, and A. Hatzistavrou, eds. The Legacy of H. L. A. Hart: Legal, Political, and Moral Philosophy[REVIEW]Shane Ralston - 2010 - Philosophy in Review 30 (2):111-114.
  H. L. A. Hart’s (1907-1992) influence on contemporary philosophy is not restricted to the philosophy of law. As the book’s sub-title suggests and the table of contents confirm, he wrote widely on matters social, political and moral, not just legal. Probably best known for The Concept of Law (1961), Hart also authored a collection of essays on Jeremy Bentham (Essays on Bentham,1982), two books on the morality of criminal law based on his exchange with Lord Patrick Devlin (Law, Liberty and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Identification, situational constraint, and social cognition : studies in the attribution of moral responsibility.L. Woolfolk Robert, M. Doris John & M. Darley John - 2007 - In Joshua Knobe & Shaun Nichols (eds.), Experimental Philosophy. Oxford University Press.
  In three experiments we studied lay observers’ attributions of responsibility for an antisocial act (homicide). We systematically varied both the degree to which the action was coerced by external circumstances and the degree to which the actor endorsed and accepted ownership of the act, a psychological state that philosophers have termed ‘identification’. Our findings with respect to identification were highly consistent. The more an actor was identified with an action, the more likely observers were to assign responsibility to the actor, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 22. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges.M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, O. Bezpartochna, R. Dmuchowski, S. Szmitka, O. Shevchenko, M. Artman, P. Jarosz, V. Kubičková, M. Čukanová, D. Benešová, R. Narkūnienė, R. Bražulienė, T. Németh, M. Hegedűs, M. Borowska, B. Cherniavskyi, R. Vazov, M. Lalakulych, N. Tsenkler, N. Štangová, A. Víghová, P. Havrylko, T. Hushtan, V. Petrenko, A. Karnaushenko, A. Sokolovskа, O. Tymchenko, O. Dragan, L. Tertychna, N. Rybak, R. Pidlypna, M. Kovach, K. Indus, O. Sydorchuk, A. Kolodiychuk, V. Kuranovic, O. Nosachenko, M. Baldzhy, K. Andriushchenko, K. Teteruk, E. Yuhas, L. Rybakova, E. Mikelsone, T. Volkova, A. Spilbergs, E. Liela, J. Frisfelds, M. Kurleto, I. Vlasenko & S. Gyrych (eds.) - 2020 - Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”.
  New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: collective monograph / scientific edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 1. – 309 p.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Identity in the loose and popular sense.Donald L. M. Baxter - 1988 - Mind 97 (388):575-582.
  This essay interprets Butler’s distinction between identity in the loose and popular sense and in the strict and philosophical sense. Suppose there are different standards for counting the same things. Then what are two distinct things counting strictly may be one and the same thing counting loosely. Within a given standard identity is one-one. But across standards it is many-one. An alternative interpretation using the parts-whole relation fails, because that relation should be understood as many-one identity. Another alternative making identity (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   133 citations  
 24. Many-one identity.Donald L. M. Baxter - 1988 - Philosophical Papers 17 (3):193-216.
  Two things become one thing, something having parts, and something becoming something else, are cases of many things being identical with one thing. This apparent contradiction introduces others concerning transitivity of identity, discernibility of identicals, existence, and vague existence. I resolve the contradictions with a theory that identity, number, and existence are relative to standards for counting. What are many on some standard are one and the same on another. The theory gives an account of the discernibility of identicals using (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   140 citations  
 25. Présentation. Mεtascience et l’alternative Bunge.François Maurice - 2020 - Mεtascience: Discours Général Scientifique 1:5-14.
  En 1982, John Wettersten, dans un texte à propos du malaise et de la frustration qu’on peut ressentir à la lecture de l’oeuvre de Bunge, tentait de comprendre pourquoi son oeuvre n’est pas consi- dérée comme une alternative aux travaux d’autres philosophes. La réponse proposée par Wettersten a trait au problème d’acquisition de la connaissance. Si la connaissance est contextuelle, relative à un cadre de pensée, comment pouvons- nous alors évaluer rationnellement ce cadre de pensée lui-même ? Wettersten identifie deux (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Identity, Discernibility, and Composition.Donald L. M. Baxter - 2014 - In A. J. Cotnoir & Donald L. M. Baxter (eds.), Composition as Identity. Oxford University Press. pp. 244-253.
  There is more than one way to say that composition is identity. Yi has distinguished the Weak Composition thesis from the Strong Composition thesis and attributed the former to David Lewis while noting that Lewis associates something like the latter with me. Weak Composition is the thesis that the relation between the parts collectively and their whole is closely analogous to identity. Strong Composition is the thesis that the relation between the parts collectively and their whole is identity. Yi is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 27. Instantiation as partial identity.Donald L. M. Baxter - 2001 - Australasian Journal of Philosophy 79 (4):449 – 464.
  Construing the instantiation of a universal by a particular in terms of my theory of aspects resolves the basic mystery of this "non-relational tie", and gives theoretical unity to the four characteristics of instantiation discerned by Armstrong. Taking aspects as distinct in a way akin to Scotus's formal distinction, I suggest that instantiation is the sharing of an aspect by a universal and a particular--a kind of partial identity. This approach allows me to address Plato's multiple location and One over (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   55 citations  
 28. Self‐Differing, Aspects, and Leibniz's Law.Donald L. M. Baxter - 2018 - Noûs 52:900-920.
  I argue that an individual has aspects numerically identical with it and each other that nonetheless qualitatively differ from it and each other. This discernibility of identicals does not violate Leibniz's Law, however, which concerns only individuals and is silent about their aspects. They are not in its domain of quantification. To argue that there are aspects I will appeal to the internal conflicts of conscious beings. I do not mean to imply that aspects are confined to such cases, but (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 29. Should CSR Give Atheists Epistemic Assurance? On Beer-Goggles, BFFs, and Skepticism Regarding Religious Beliefs.Justin L. Barrett & Ian M. Church - 2013 - The Monist 96 (3):311-324.
  Recent work in cognitive science of religion (CSR) is beginning to converge on a very interesting thesis—that, given the ordinary features of human minds operating in typical human environments, we are naturally disposed to believe in the existence of gods, among other religious ideas (e.g., seeAtran [2002], Barrett [2004; 2012], Bering [2011], Boyer [2001], Guthrie [1993], McCauley [2011], Pyysiäinen [2004; 2009]). In this paper, we explore whether such a discovery ultimately helps or hurts the atheist position—whether, for example, it lends (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 30.  69
  J.-M. Maldamé, «L’atome, le singe et le cannibale: enquête théologique sur les origines» et J.-M. Maldamé, «Création et créationnisme». [REVIEW]Jean-François Stoffel - 2017 - Nouvelle Revue Théologique 139:518-519.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Oneness, Aspects, and the Neo-Confucians.Donald L. M. Baxter - 2018 - In Philip J. Ivanhoe, Owen Flanagan, Victoria S. Harrison, Hagop Sarkissian & Eric Schwitzgebel (eds.), The Oneness Hypothesis: Beyond the Boundary of Self. New York, USA: Columbia University Press.
  Confucius gave counsel that is notoriously hard to follow: "What you do not wish for yourself, do not impose on others" (Huang 1997: 15.24). People tend to be concerned with themselves and to be indifferent to most others. We are distinct from others so our self-concern does not include them, or so it seems. Were we to realize this distinctness is merely apparent--that our true self includes others--Confucius's counsel would be easier to follow. Concern for our true self would extend (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 32. A Pyrrhonian Interpretation of Hume on Assent.Donald L. M. Baxter - 2018 - In Diego E. Machuca & Baron Reed (eds.), Skepticism: From Antiquity to the Present. New York, NY, USA: pp. 380-394.
  How is it possible for David Hume to be both withering skeptic and constructive theorist? I recommend an answer like the Pyrrhonian answer to the question how it is possible to suspend all judgment yet engage in active daily life. Sextus Empiricus distinguishes two kinds of assent: one suspended across the board and one involved with daily living. The first is an act of will based on appreciation of reasons; the second is a causal effect of appearances. Hume makes the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 33. Intellect et Imagination dans la Philosophie Médiévale. Actes du XIe Congrès International de Philosophie Médiévale de la S.I.E.P.M., Porto du 26 au 31 Août 2002.M. C. Pacheco & J. Meirinhos (eds.) - 2004 - Brepols Publishers.
  Le XI.ème Congrès International de Philosophie Médiévale de la Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M..) s’est déroulé à Porto (Portugal), du 26 au 30 août 2002, sous le thème général: Intellect et Imagination dans la Philosophie Médiévale. A partir des héritages platonicien, aristotélicien, stoïcien, ou néo-platonicien (dans leurs variantes grecques, latines, arabes, juives), la conceptualisation et la problématisation de l’imagination et de l’intellect, ou même des facultés de l’âme en général, apparaissaient comme une ouverture possible pour aborder (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Student Privacy in Learning Analytics: An Information Ethics Perspective.Alan Rubel & Kyle M. L. Jones - 2016 - The Information Society 32 (2):143-159.
  In recent years, educational institutions have started using the tools of commercial data analytics in higher education. By gathering information about students as they navigate campus information systems, learning analytics “uses analytic techniques to help target instructional, curricular, and support resources” to examine student learning behaviors and change students’ learning environments. As a result, the information educators and educational institutions have at their disposal is no longer demarcated by course content and assessments, and old boundaries between information used for assessment (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 35. The Discernibility of Identicals.Donald L. M. Baxter - 1999 - Journal of Philosophical Research 24:37-55.
  I argue via examples that there are cases in which things that are not two distinct things qualitatively differ without contradiction. In other words, there are cases in which something differs from itself. Standard responses to such cases are to divide the thing into distinct parts, or to conceive of the thing under different descriptions, or to appeal to different times, or to deny that the property had is the property lacked. I show these responses to be unsatisfactory. I then (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 36. Replies to Perry, Falkenstein, and Garrett. [REVIEW]Donald L. M. Baxter - 2009 - Philosophical Studies 146 (3):445 - 455.
  Pace Perry, wondering whether perceived things are identical is thinking about them, for Hume, with no thought of perceptions of them. Hume is not a proto-Fregean; Hume's Difficulty is not a version of Frege's Puzzle. Pace Falkenstein, wondering about an identity is not wondering whether clearly distinct things--stages, surfaces, names--are connected in some way. Pace Garrett, wondering about the identity of an observed object is wondering whether it is really one or two things, not whether there is one F or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 37. Hume, Distinctions of Reason, and Differential Resemblance.Donald L. M. Baxter - 2011 - Philosophy and Phenomenological Research 82 (1):156-182.
  Hume discusses the distinction of reason to explain how we distinguish things inseparable, and so identical, e.g., the color and figure of a white globe. He says we note the respect in which the globe is similar to a white cube and dissimilar to a black sphere, and the respect in which it is dissimilar to the first and similar to the second. Unfortunately, Hume takes these differing respects of resemblance to be identical with the white globe itself. Contradiction results, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 38. Nepotistic patterns of violent psychopathy: evidence for adaptation?D. B. Krupp, L. A. Sewall, M. L. Lalumière, C. Sheriff & G. T. Harris - 2012 - Frontiers in Psychology 3:1-8.
  Psychopaths routinely disregard social norms by engaging in selfish, antisocial, often violent behavior. Commonly characterized as mentally disordered, recent evidence suggests that psychopaths are executing a well-functioning, if unscrupulous strategy that historically increased reproductive success at the expense of others. Natural selection ought to have favored strategies that spared close kin from harm, however, because actions affecting the fitness of genetic relatives contribute to an individual’s inclusive fitness. Conversely, there is evidence that mental disorders can disrupt psychological mechanisms designed to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 39.  37
  Hume's theory of space and time in its sceptical context.Donald L. M. Baxter - 2008 - In David Fate Norton & Jacqueline Taylor (eds.), The Cambridge Companion to Hume, 2nd. ed. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 105-146.
  Hume's Treatise arguments concerning space, time, and geometry, especially ones involving his denial of infinite divisibility; have suffered harsh criticism. I show that in the section "Of the ideas of space and time," Hume gives important characterizations of his skeptical approach, in some respects Pyrrhonian, that will be developed in the rest of the Treatise. When that approach is better understood, the force of Hume's arguments can be appreciated, and the influential criticisms of them can be seen to miss the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 40. Identity through Time and the Discernibility of Identicals.Donald L. M. Baxter - 1989 - Analysis 49 (3):125 - 131.
  Ordinary usage gives a way to think of identity through time: the Pittsburgh of 1946 was the same city as the Pittsburgh of today is--namely Pittsburgh. Problem: The Pittsburgh of 1946 does not exist; Pittsburgh still does. How can they have been identical? I reject the temporal parts view on which they were not but we may speak as though they were. Rather I argue that claiming their identity is not contradictory. I interpret ‘the Pittsburgh of 1946’ as ‘Pittsburgh as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 41.  73
  Aspects and the Alteration of Temporal Simples.Donald L. M. Baxter - 2016 - Manuscrito 39 (4):169-181.
  ABSTRACT According to David Lewis, alteration is "qualitative difference between temporal parts of something." It follows that moments, since they are simple and lack temporal parts, cannot alter from future to present to past. Here then is another way to put McTaggart's paradox about change in tense. I will appeal to my theory of Aspects to rebut the thought behind this rendition of McTaggart. On my theory, it is possible that qualitatively differing things be numerically identical. I call these differing, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 42. Filipino Students’ Standpoint on Going Back to Traditional Schooling in the New Normal.Louie Gula, Jayrome L. Nunez, Alvin L. Barnachea, Jover B. Jabagat & Jomar M. Urbano - 2022 - Journal of Teacher Education and Research 17 (1):16-21.
  Schools worldwide have started opening doors to welcome back students who, for almost two years, have been stuck studying at home. This study looks at the standpoint of Filipino students on going back to regular face-to-face schooling. There were 2,274 students of different tiers of education (high school, collegiate, graduate) from different major island groups of the Philippines (Luzon, Visayas, Mindanao) who participated in the study. The study used a mixed-method of descriptive statistics to present the quantitative data gathered and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Instantiation as Partial Identity: Replies to Critics.Donald L. M. Baxter - 2013 - Axiomathes 23 (2):291-299.
  One of the advantages of my account in the essay “Instantiation as Partial Identity” was capturing the contingency of instantiation—something David Armstrong gave up in his experiment with a similar view. What made the contingency possible for me was my own non-standard account of identity, complete with the apparatus of counts and aspects. The need remains to lift some obscurity from the account in order to display its virtues to greater advantage. To that end, I propose to respond to those (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 44. The Problem of Universals and the Asymmetry of Instantiation.Donald L. M. Baxter - 2018 - American Philosophical Quarterly 55 (2):189-202.
  Oliver's and Rodriguez-Pereyra's important interpretation of the problem of universals as one concerning truthmakers neglects something crucial: that there is a numerical identity between numerically distinct particulars. The problem of universals is rather how to resolve the apparent contradiction that the same things are both numerically distinct and numerically identical. Baxter's account of instantiation as partial identity resolves the apparent contradiction. A seeming objection to this account is that it appears to make instantiation symmetric, since partial identity is symmetric. Armstrong's (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45.  83
  Identity, continued existence, and the external world.Donald L. M. Baxter - 2006 - In Saul Traiger (ed.), The Blackwell Guide to Hume's Treatise. Blackwell.
  To the question whether Hume believed in mind-independent physical objects (or as he would put it, bodies), the answer is Yes and No. It is Yes when Hume writes “We may well ask, What causes induce us to believe in the existence of body? but ’tis in vain to ask, Whether there be body or not? That is a point, which we must take for granted in all our reasonings.” However the answer is No after inquiring into the causes of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 46. Armstrong, David M. Les Universaux. Une introduction partisane, trad. de l'anglais par Stéphane Dunand, Bruno Langlet et Jean-Maurice Monnoyer, Paris, Les éditions d'Ithaque, coll. « Science et Métaphysique », 2010, 208 p. [REVIEW]Ghislain Guigon - 2011 - Philosophiques 38 (1):331-336.
  This is a review (in French) of the French translation and edition of D.M. Armstrong's Universals: An Opiniated Introduction.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Hume on Space and Time.Donald L. M. Baxter - 2014 - In Paul Russell (ed.), The Oxford Handbook of David Hume. Oxford University Press USA.
  Understanding Hume’s theory of space and time requires suspending our own. When theorizing, we think of space as one huge array of locations, which external objects might or might not occupy. Time adds another dimension to this vast array. For Hume, in contrast, space is extension in general, where being extended is having parts arranged one right next to the other like the pearls on a necklace. Time is duration in general, where having duration is having parts occurring one aft (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 48. Social Complexes and Aspects.Donald L. M. Baxter - 2018 - ProtoSociology 35:155-166.
  Is a social complex identical to many united people or is it a group entity in addition to the people? For specificity, I will assume that a social complex is a plural subject in Margaret Gilbert’s sense. By appeal to my theory of Aspects, according to which there can be qualitative difference without numerical difference, I give an answer that is a middle way between metaphysical individualism and metaphysical holism. This answer will enable answers to two additional metaphysical questions: (i) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. National Center for Biomedical Ontology: Advancing biomedicine through structured organization of scientific knowledge.Daniel L. Rubin, Suzanna E. Lewis, Chris J. Mungall, Misra Sima, Westerfield Monte, Ashburner Michael, Christopher G. Chute, Ida Sim, Harold Solbrig, M. A. Storey, Barry Smith, John D. Richter, Natasha Noy & Mark A. Musen - 2006 - Omics: A Journal of Integrative Biology 10 (2):185-198.
  The National Center for Biomedical Ontology is a consortium that comprises leading informaticians, biologists, clinicians, and ontologists, funded by the National Institutes of Health (NIH) Roadmap, to develop innovative technology and methods that allow scientists to record, manage, and disseminate biomedical information and knowledge in machine-processable form. The goals of the Center are (1) to help unify the divergent and isolated efforts in ontology development by promoting high quality open-source, standards-based tools to create, manage, and use ontologies, (2) to create (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 50. Editorial. Special Issue on Integral Biomathics: Life Sciences, Mathematics and Phenomenological Philosophy.Plamen L. Simeonov, Arran Gare, Seven M. Rosen & Denis Noble - 2015 - Progress in Biophysics and Molecular Biology 119 (3):208-218.
  The is the Editorial of the 2015 JPBMB Special Issue on Integral Biomathics: Life Sciences, Mathematics and Phenomenological Philosophy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 998