Results for 'G. K. D. Crozier'

1000+ found
Order:
See also
G. K. D. Crozier
Laurentian University
 1. Chimpanzee Rights: The Philosophers' Brief.Kristin Andrews, Gary Comstock, G. K. D. Crozier, Sue Donaldson, Andrew Fenton, Tyler John, L. Syd M. Johnson, Robert Jones, Will Kymlicka, Letitia Meynell, Nathan Nobis, David M. Pena-Guzman & Jeff Sebo - 2018 - London: Routledge.
  In December 2013, the Nonhuman Rights Project (NhRP) filed a petition for a common law writ of habeas corpus in the New York State Supreme Court on behalf of Tommy, a chimpanzee living alone in a cage in a shed in rural New York (Barlow, 2017). Under animal welfare laws, Tommy’s owners, the Laverys, were doing nothing illegal by keeping him in those conditions. Nonetheless, the NhRP argued that given the cognitive, social, and emotional capacities of chimpanzees, Tommy’s confinement constituted (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 2. Letters to the Editor.Peg Brand, Myles Brand, G. E. M. Anscombe, Donald Davidson, John M. Dolan, Peter T. Geach, Thomas Nagel, Barry R. Gross, Nebojsa Kujundzic, Jon K. Mills, Richard J. McGowan, Jennifer Uleman, John D. Musselman, James S. Stramel & Parker English - 1995 - Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 69 (2):119 - 131.
  Co-authored letter to the APA to take a lead role in the recognition of teaching in the classroom, based on the participation in an interdisciplinary Conference on the Role of Advocacy in the Classroom back in 1995. At the time of this writing, the late Myles Brand was the President of Indiana University and a member of the IU Department of Philosophy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Evrensel İlkeler Işığında Yerel Değerlerin Anlamlandırılması Olanaklı Mıdır? Kant’ın Ahlâk İlkesinin Uygulanmasına Dair Öneriler.İsmail Serin - 2009 - In Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Etiği Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri Kitabı. Ankara, Turkey: pp. 235-238.
  İlk kez derli toplu bir biçimde Aydınlanma Çağının en önemli ve etkili filozofu İmmanuel Kant’ın dillendirdiği evrensel ahlâk yasası uyarınca insan öyle eylemelidir ki, davranışıyla insanı araç haline getirmesin. Kültürden, toplumun koşullarından, geleneklerden ve dinsel etkilerden arındırılmış bu ilkenin buyurganlığı herhangi bir koşul ya da sınır tanımamasıyla ünlüdür. Oysa insanlar, hem bireysel hem de toplumsal gerekçelerle bu formel ilkeyle kendilerini her zaman bir çekişme içinde bulurlar. Kant’ın ahlâk anlayışı açısından etik değerlerin herhangi bir kültürel, toplumsal ya da siyasal baskı ya (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Mantık ve Konuşma.Paul Grice & Alper Yavuz - 2022 - Posseible: Felsefe Dergisi 11 (1):71-87.
  Grice bu yazıda temel olarak sezdirim kavramını incelemektedir. Sezdirim bir karşılıklı konuşmada konuşucunun, söylediği şey ötesinde dinleyicisine aktardığı düşüncedir. Konuşma sezdirimleri söz konusu olduğunda dinleyici, bir çıkarım sonucunda sezdirimleri saptar. Grice'ın savı, bu çıkarımda nicelik, nitelik, bağıntı ve tarz olmak üzere dört grupta toplanabilen ilkelerin (maksimler) belirleyici rol oynadığıdır.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Meslekî Tükenmişlik İle Dindarlık Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma (An Empirical Study On The Relationship Between Occupational Burnout And Tendency Of Religiosity) - Turkish.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (8):365-383.
  .........................Turkish ....................... Çalışmanın konusu dindarlık eğilimi ile meslekî tükenmişlik arasındaki ilişkidir. Dindarlık eğilimine göre meslekî tükenmişlik düzeyinde herhangi bir farklılık olup olmadığı ise çalışmanın temel problemini oluşturmuştur. Bu bağlamda meslekî tükenmişlik düzeyini ve dindarlık eğilimini belirlemek için kolayda örnekleme yöntemiyle Gümüşhane il merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenlerden bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Elde edilen meslekî tükenmişlik ve dindarlık eğilimi verilerinden yola çıkarak bu iki değişkenin ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada Frekans, Bağımsız t-Testi, Tek Yönlü Varyans AnaliziANOVA testleri kullanılmıştır. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  31
  The Psychological Effects of Peer Norms.Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen & Kien Le - 2018 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Dеspitе thе prеvаlеncе оf cоmmоn mеntаl hеаlth prоblеms, cоllеgе studеnts sееk prоfеssiоnаl аssistаncе аt а lоw rаtе. Pеrcеptiоns оf sоciеtаl stаndаrds аrоund аid sееking cоuld bе оnе оf thе fаctоrs influеncing hеlp sееking prоclivity. Thе currеnt study lооkеd аt pеrcеivеd pееr nоrms fоr sееking hеlp fоr dеprеssеd symptоms аnd thеir rеlаtiоnship tо оnе's оwn hеlp sееking prоclivity in urbаn cоllеgе yоuth. Thе mеthоds utilizеd wеrе а crоss-sеctiоnаl survеy аpprоаch. Thе mоst likеly sоurcе оf gеtting suppоrt fоr dеprеssiоn symptоms wаs friеnds. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  28
  Depression in the Classroom.Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen & Kien Le - 2010 - Review.
  Dеspitе thе prеvаlеncе оf cоmmоn mеntаl hеаlth prоblеms, cоllеgе studеnts sееk prоfеssiоnаl аssistаncе аt а lоw rаtе. Pеrcеptiоns оf sоciеtаl stаndаrds аrоund аid sееking cоuld bе оnе оf thе fаctоrs influеncing hеlp sееking prоclivity. Thе currеnt study lооkеd аt pеrcеivеd pееr nоrms fоr sееking hеlp fоr dеprеssеd symptоms аnd thеir rеlаtiоnship tо оnе's оwn hеlp sееking prоclivity in urbаn cоllеgе yоuth. Thе mеthоds utilizеd wеrе а crоss-sеctiоnаl survеy аpprоаch. Thе mоst likеly sоurcе оf gеtting suppоrt fоr dеprеssiоn symptоms wаs friеnds. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  27
  Peer Norms and Mental Health.Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen & Kien Le - 2014 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Dеspitе thе prеvаlеncе оf cоmmоn mеntаl hеаlth prоblеms, cоllеgе studеnts sееk prоfеssiоnаl аssistаncе аt а lоw rаtе. Pеrcеptiоns оf sоciеtаl stаndаrds аrоund аid sееking cоuld bе оnе оf thе fаctоrs influеncing hеlp sееking prоclivity. Thе currеnt study lооkеd аt pеrcеivеd pееr nоrms fоr sееking hеlp fоr dеprеssеd symptоms аnd thеir rеlаtiоnship tо оnе's оwn hеlp sееking prоclivity in urbаn cоllеgе yоuth. Thе mеthоds utilizеd wеrе а crоss-sеctiоnаl survеy аpprоаch. Thе mоst likеly sоurcе оf gеtting suppоrt fоr dеprеssiоn symptоms wаs friеnds. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  25
  Peer Norms and Depression.Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen & Kien Le - 2012 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Dеspitе thе prеvаlеncе оf cоmmоn mеntаl hеаlth prоblеms, cоllеgе studеnts sееk prоfеssiоnаl аssistаncе аt а lоw rаtе. Pеrcеptiоns оf sоciеtаl stаndаrds аrоund аid sееking cоuld bе оnе оf thе fаctоrs influеncing hеlp sееking prоclivity. Thе currеnt study lооkеd аt pеrcеivеd pееr nоrms fоr sееking hеlp fоr dеprеssеd symptоms аnd thеir rеlаtiоnship tо оnе's оwn hеlp sееking prоclivity in urbаn cоllеgе yоuth. Thе mеthоds utilizеd wеrе а crоss-sеctiоnаl survеy аpprоаch. Thе mоst likеly sоurcе оf gеtting suppоrt fоr dеprеssiоn symptоms wаs friеnds. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  23
  The Health Impacts of Peer Norms.Hang K. Nguyen, Trang T. Le, My Nguyen & Kien Le - 2016 - Bản Chưa Hoàn Chỉnh.
  Dеspitе thе prеvаlеncе оf cоmmоn mеntаl hеаlth prоblеms, cоllеgе studеnts sееk prоfеssiоnаl аssistаncе аt а lоw rаtе. Pеrcеptiоns оf sоciеtаl stаndаrds аrоund аid sееking cоuld bе оnе оf thе fаctоrs influеncing hеlp sееking prоclivity. Thе currеnt study lооkеd аt pеrcеivеd pееr nоrms fоr sееking hеlp fоr dеprеssеd symptоms аnd thеir rеlаtiоnship tо оnе's оwn hеlp sееking prоclivity in urbаn cоllеgе yоuth. Thе mеthоds utilizеd wеrе а crоss-sеctiоnаl survеy аpprоаch. Thе mоst likеly sоurcе оf gеtting suppоrt fоr dеprеssiоn symptоms wаs friеnds. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  29
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tartışmaya Yönelik Öz-Yeterlikleri, Bilimin Doğasına Yönelik İnanışları ve Eleştirel Düşünmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Rabiya Kıran - 2021 - Dissertation, AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
  Bu araştırmanın ilk amacı, sınıf öğretmeni adaylarının tartışmaya yönelik özyeterlikleri, bilimin doğası inanışları ve eleştirel düşünmeleri arasında sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark olup olmadığını incelemektir. İkinci amacı ise, sınıf öğretmeni adaylarının tartışmaya yönelik öz-yeterlikleri, bilimin doğası inanışları ve eleştirel düşünmeleri arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesidir. Araştırmanın modeli ilişkisel tarama çalışmasıdır. Araştırmanın örneklemini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programının birinci, ikinci, üçüncü (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  26
  Hannah Arendts teori om offentlighed og dømmekraft.Anne Marie Pahuus - 2003 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 1 (no. 37):63-78.
  Abstract -/- Artiklen gør op med en tolkning af Arendts teori om dømmekraft som bestående af to forskellige teorier; en om dømmekraft som umiddelbar skelneevne, og en dømmekraft som diskursiv fornuft. Denne tvedeling kan genfindes hos flere nulevende filosoffer, som Albrecth Wellmer, Jürgen Habermas, Richard Bernstein, Seyla Benhabib, hvoraf sidstnævnte ydermere associerer dem med de to filosofihistoriske dømmekraftbegreber, nemlig Aristoteles’ phronesisbegreb og Kants begreb om den refleksive dømmekraft. I sin rekonstruktion søger artiklen at komme bag om denne opdeling ved at (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Prediction of Student Adaptability Level in E-Learning Using Machine and Deep Learning Techniques.Zakaria K. D. AlKayyali, Bassem S. Abu-Nasser, Ashraf M. Taha, Qasem M. M. Zarandah & Samy S. Abu-Naser - 2022 - International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) 6 (5):84-96.
  E-learning is an educational model in which the lectures can be taught at the same time using technical material without time and space barriers. E-learning has gained its popularity during the Covid-19 pandemic era and has been applied as a valid educational model in all educational levels. Due to the sudden pandemic measures, e-learning has brought about a lot of technical problems at unprepared educational institutions against the pandemic. It is important for the decision makers of educational institutions to get (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14. The Philosophy of G. K. Chesterton.W. F. R. Hardie - 1930 - Hibbert Journal 29:449.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Mevlana'da Mistik Tecrübe ve Tanrı'nın Varlığına Getirdiği Deliller.Aysel Tan - 2019 - Malatya, Türkiye: Ispec.
  Geçmişte Tanrı’nın varlığı, ispatı ve yorumu çerçevesinde bazı düşünürler kutsal kitapları, bir kısmı felsefi argümanları, diğer düşünürler ise mistik tecrübeyi merkeze alarak meseleyi tartışmışlardır. Tanrı’nın varlığı ile ilgili meseleyi ‘mistik tecrübe’ etrafında tartışan düşünürlerden biri Mevlana’dır (ö.1273). Onun mistik tecrübesi yani aşk tecrübesi Tanrı’nın varlığına ulaşmadaki tek yoldur. O aşk tecrübesini, gençliğinde babasından ve çevresinden aldığı tasavvufi bilgi anlayışı bağlamında yorumlar. Bu tasavvufi bilgi ve dünya görüşü, duyuların ve aklın yetersizliğine vurgu yapan ve keşf/ilham gibi duygusal sezgiyi ön plana çıkaran (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. The Physics of Extended Simples.D. Braddon-Mitchell & K. Miller - 2006 - Analysis 66 (3):222-226.
  The idea that there could be spatially extended mereological simples has recently been defended by a number of metaphysicians (Markosian 1998, 2004; Simons 2004; Parsons (2000) also takes the idea seriously). Peter Simons (2004) goes further, arguing not only that spatially extended mereological simples (henceforth just extended simples) are possible, but that it is more plausible that our world is composed of such simples, than that it is composed of either point-sized simples, or of atomless gunk. The difficulty for these (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   40 citations  
 17.  58
  Gender and Rhetoric in Plato’s Political Thought, by Michael Kochin. [REVIEW]Rachel G. K. Singpurwalla - 2004 - Ancient Philosophy 24 (2):470-474.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  54
  Lessons From Akrasia in Substance Misuse: A Clinicophilosophical Discussion.L. Radoilska & K. D. Fletcher - 2016 - BJ Psych Advances 22 (4):234-241.
  This article explores the philosophical concept of akrasia, also known as weakness of will, and demonstrates its relevance to clinical practice. In particular, it challenges an implicit notion of control over one’s actions that might impede recovery from substance misuse. Reflecting on three fictional case vignettes, we show how philosophical work on akrasia helps avoid this potentially harmful notion of control by supporting a holistic engagement with people for whom substance misuse is a problem. We argue that such engagement enhances (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Gender Prediction From Retinal Fundus Using Deep Learning.Ashraf M. Taha, Qasem M. M. Zarandah, Bassem S. Abu-Nasser, Zakaria K. D. AlKayyali & Samy S. Abu-Naser - 2022 - International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) 6 (5):57-63.
  Deep learning may transform health care, but model development has largely been dependent on availability of advanced technical expertise. The aim of this study is to develop a deep learning model to predict the gender from retinal fundus images. The proposed model was based on the Xception pre-trained model. The proposed model was trained on 20,000 retinal fundus images from Kaggle depository. The dataset was preprocessed them split into three datasets (training, validation, Testing). After training and cross-validating the proposed model, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 20.  78
  Predicting Whether Student Will Continue to Attend College or Not Using Deep Learning.Samy S. Abu-Naser, Qasem M. M. Zarandah, Moshera M. Elgohary, Zakaria K. D. AlKayyali, Bassem S. Abu-Nasser & Ashraf M. Taha - 2022 - International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) 6 (6):33-45.
  According to the literature review, there is much room for improvement of college student retention. The aim of this research is to evaluate the possibility of using deep and machine learning algorithms to predict whether students continue to attend college or will stop attending college. In this research a feature assessment is done on the dataset available from Kaggle depository. The performance of 20 learning supervised machine learning algorithms and one deep learning algorithm is evaluated. The algorithms are trained using (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Book Review The Labyrinth of Solitude by K D Prithipaul. [REVIEW]Swami Narasimhananda - 2013 - Prabuddha Bharata or Awakened India 118 (5):360-1.
  Bred in an intellectual and practising tradition, the author explores layers of dharma, with its meanings and influences, from the ancient to the present. He juxtaposes and contextualises this concept based on the Mahabharata and relates it to the problems of life vis-à-vis social strata. The work analyses philosophical concepts, readings, and re-readings in a novel way. The sceptre and solace of dharma are depicted and the political interpretation in the Indian Constitution is traced.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. An Ethics Framework for Big Data in Health and Research.Vicki Xafis, G. Owen Schaefer, Markus K. Labude, Iain Brassington, Angela Ballantyne, Hannah Yeefen Lim, Wendy Lipworth, Tamra Lysaght, Cameron Stewart, Shirley Sun, Graeme T. Laurie & E. Shyong Tai - 2019 - Asian Bioethics Review 11 (3):227-254.
  Ethical decision-making frameworks assist in identifying the issues at stake in a particular setting and thinking through, in a methodical manner, the ethical issues that require consideration as well as the values that need to be considered and promoted. Decisions made about the use, sharing, and re-use of big data are complex and laden with values. This paper sets out an Ethics Framework for Big Data in Health and Research developed by a working group convened by the Science, Health and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 23.  85
  Diversity and Conservation Status of Fishes Inhabiting Chittaura Jheel, Bahraich, U.P.D. K. Yadav & A. K. Sharma - 2021 - Bulletin of Pure and Applied Sciences 40 (2):298-303.
  A study was carried out from October, 2020 to September, 2021to investigate the diversity of fishes and the conservation status of Chittaura Jheel (Bahraich), Uttar Pradesh. During the study period, 38 fish species belonging to 28 genera, 14 families and 7 orders have been identified. The order Cypriniformes was found the dominated order with 15 species(39.47%) followed by Siluriformes 10 species (26.31%), Perciformes 4 species (10.52%), Ophiocephaliformes 4 species (10.52%), Synbranchiformes2 species (5.26%), Osteoglossiformes 2 species (5.26%) and Clupiformes 1 species (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Nepotistic Patterns of Violent Psychopathy: Evidence for Adaptation?D. B. Krupp, L. A. Sewall, M. L. Lalumière, C. Sheriff & G. T. Harris - 2012 - Frontiers in Psychology 3:1-8.
  Psychopaths routinely disregard social norms by engaging in selfish, antisocial, often violent behavior. Commonly characterized as mentally disordered, recent evidence suggests that psychopaths are executing a well-functioning, if unscrupulous strategy that historically increased reproductive success at the expense of others. Natural selection ought to have favored strategies that spared close kin from harm, however, because actions affecting the fitness of genetic relatives contribute to an individual’s inclusive fitness. Conversely, there is evidence that mental disorders can disrupt psychological mechanisms designed to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 25. Compatibilism and Retributivist Desert Moral Responsibility: On What is of Central Philosophical and Practical Importance.Gregg D. Caruso & Stephen G. Morris - 2017 - Erkenntnis 82 (4):837-855.
  Much of the recent philosophical discussion about free will has been focused on whether compatibilists can adequately defend how a determined agent could exercise the type of free will that would enable the agent to be morally responsible in what has been called the basic desert sense :5–24, 1994; Fischer in Four views on free will, Wiley, Hoboken, 2007; Vargas in Four views on free will, Wiley, Hoboken, 2007; Vargas in Philos Stud, 144:45–62, 2009). While we agree with Derk Pereboom (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 26.  44
  Sobre os sentidos e os lugares interdisciplinares da Filosofia.G. D. Secco & Priscilla Tesch Spinelli - 2021 - Anais Do I Encontro de Filosofia E Ensino Do Rio Grande Do Sul.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Paul K. Moser and the End of Christian Apologetics as We Know It.Tedla G. Woldeyohannes - 2015 - Philosophia Christi 17 (1):127-149.
  In Paul Moser’s view, philosophical arguments of natural theology are irrelevant as evidence for God’s existence. I argue that embracing Moser’s view would bring about the end to the project and practice of Christian apologetics as we know it. I draw out implications from Moser’s work on religious epistemology for the project of Christian apologetics. I sketch what Christian apologetics would look like if one were to embrace Moser’s call to eliminate arguments as evidence for God existence. The result of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  97
  Economic Aspects of Energy Efficient and Environmentally Safe Directions for the Development of Rural Areas.Maksym Bezpartochnyi, G. M. Kaletnik, I. D. Bilokinna, N. V. Pryshliak, O. G. Shpykuliak, D. M. Tokarchuk & N. G. Zdyrko - 2021 - VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”.
  The monograph summarizes energy and environmental aspects of biofuel production from waste in the context of rural development; institutional aspects of the formation of a “green economy” in the agricultural sector are considered; attention is paid to energy auditing as a form of implementing the state policy on energy saving and energy efficiency. The monograph includes the results obtained in the implementation of the state scientific work “Development of the concept of ensuring energy security and energy efficiency as priority areas (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  81
  Hegel as Publicist.K. Rosenkranz & G. S. Hall - 1872 - Journal of Speculative Philosophy 6 (3):258 - 279.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Introduction: Many Voices: Human Values in Healthcare Ethics.K. W. M. Fulford, D. Dickenson & T. H. Murray - 2002 - In K. W. M. Fulford, Donna Dickenson & Thomas H. Murray (eds.), Healthcare Ethics and Human Values: An Introductory Text with Readings and Case Studies. Blackwell.
  This edited volume illustrates the central importance of diversity of human values throughout healthcare. The readings are organised around the main stages of the clinical encounter from the patient's perspective. This introductory chapter opens up crucial issues of methodology and of practical application in this highly innovative approach to the role of ethics in healthcare.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  57
  Information and Design: Book Symposium on Luciano Floridi’s The Logic of Information.D. Bawden, T. Gorichanaz, J. Furner, L. Robinson, M. Ma, K. Herold, B. Van der Veer Martens, L. Floridi & D. Dixon - manuscript
  Purpose – To review and discuss Luciano Floridi’s 2019 book The Logic of Information: A Theory of Philosophy as Conceptual Design, the latest instalment in his philosophy of information tetralogy, particularly with respect to its implications for library and information studies. Design/methodology/approach – Nine scholars with research interests in philosophy and LIS read and responded to the book, raising critical and heuristic questions in the spirit of scholarly dialogue. Floridi responded to these questions. Findings – Floridi’s PI, including this latest (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Proofs Versus Experiments: Wittgensteinian Themes Surrounding the Four-Color Theorem.G. D. Secco - 2017 - In Marcos Silva (ed.), How Colours Matter to Philosophy. Cham: Springer. pp. 289-307.
  The Four-Colour Theorem (4CT) proof, presented to the mathematical community in a pair of papers by Appel and Haken in the late 1970's, provoked a series of philosophical debates. Many conceptual points of these disputes still require some elucidation. After a brief presentation of the main ideas of Appel and Haken’s procedure for the proof and a reconstruction of Thomas Tymoczko’s argument for the novelty of 4CT’s proof, we shall formulate some questions regarding the connections between the points raised by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  16
  ''Please Shoot the Piano Player!''+'Shine'-The David Helfgott Debate.D. Dutton, P. Feuchtwanger, R. C. Lorraine, E. Silsbury, P. Herzog, J. Judkins, S. Godlovitch, F. Leibowitz & K. Bazzana - 1997 - Philosophy and Literature 21 (2):332-391.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. The Concept of Pramana and the Sceptical Arguments of Nagarjuna.D. K. Mohanta - 1997 - Indian Philosophical Quarterly 24 (1):53-72.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. Quantum-Like Non-Separability of Concept Combinations, Emergent Associates and Abduction.P. Bruza, K. Kitto, B. Ramm, L. Sitbon & D. Song - 2012 - Logic Journal of the IGPL 20 (2):445-457.
  Consider the concept combination ‘pet human’. In word association experiments, human subjects produce the associate ‘slave’ in relation to this combination. The striking aspect of this associate is that it is not produced as an associate of ‘pet’, or ‘human’ in isolation. In other words, the associate ‘slave’ seems to be emergent. Such emergent associations sometimes have a creative character and cognitive science is largely silent about how we produce them. Departing from a dimensional model of human conceptual space, this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 36. Beyond Sufficiency: G.A. Cohen's Community Constraint on Luck Egalitarianism.Benjamin D. King - 2018 - Kritike 12 (1):215-232.
  G. A. Cohen conceptualizes socialism as luck egalitarianism constrained by a community principle. The latter mitigates certain inequalities to achieve a shared common life. This article explores the plausibility of the community constraint on inequality in light of two related problems. First, if it is voluntary, it fails as a response to “the abandonment objection” to luck egalitarianism, as it would not guarantee imprudent people sufficient resources to avoid deprivation and to function as equal citizens in a democratic society. Contra (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 37.  63
  The Pragmatist Challenge: Pragmatist Metaphysics for Philosophy of Science.H. K. Andersen & Sandra D. Mitchell (eds.) - forthcoming - Oxford, UK: Oxford University Press.
  This volume offers a collection of in-depth explorations of pragmatism as a framework for discussions in philosophy of science and metaphysics. Each chapter involves explicit reflection on what it means to be pragmatist, and how to use pragmatism as a guiding framework in addressing topics such as realism, unification, fundamentality, truth, laws, reduction, and more. -/- .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Araucaria as a Tool for Diagramming Arguments in Teaching and Studying Philosophy .F. Macagno, D. Walton, G. Rowe & C. Reed - 2006 - Teaching Philosophy 29 (2):111-124,.
  This paper explains how to use a new software tool for argument diagramming available free on the Internet, showing especially how it can be used in the classroom to enhance critical thinking in philosophy. The user loads a text file containing an argument into a box on the computer interface, and then creates an argument diagram by dragging lines from one node to another. A key feature is the support for argumentation schemes, common patterns of defeasible reasoning historically know as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 39. The Effects of War: A Literature Review.Nguyen K. Hang, Nguyen D. Khoi, Thuy Trang, Huong T. T. Hoang, Nguyen T. Huong, My Nguyen & Kien Le - 2014 - WP.
  We review the literature for the long-term effects of war on human capital. We document the negative effects of exposure to war on individual health, prospective earnings, educational attainment, prospective earnings, and labor productivity in the long run. The findings call for immediate and effective actions to reduce the detrimental repercussions of war in both the short run and long run.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   28 citations  
 40. Human Values in Healthcare Ethics Introduction Many Voices: Human Values in Healthcare Ethics.K. W. M. Fulford, D. Dickenson & T. H. Murray - 2002
  This volume of articles, literature and case studies illustrates the central importance of human values throughout healthcare. The readings are structured around the main stages of the clinical encounter from the patient's perspective.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  38
  Ethical Issues Concerning the Use of Commercially Available Wearables in Children.Evangelos D. Protopapadakis & Andrie G. Panayiotou - 2022 - Jahr 13 (1):9-22.
  Wearable and mobile technology has advanced in leaps and bounds in the last decade with technological advances creating a role from enhancing healthy living to monitoring and treating disease. However, the discussion about the ethical use of such commercial technology in the community, especially in minors, is lacking behind. In this paper, we first summarize the major ethical concerns that arise from the usage of commercially available wearable technology in children, with a focus on smart watches, highlighting issues around the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Comparing the Understanding of Subjects Receiving a Candidate Malaria Vaccine in the United States and Mali.R. D. Ellis, I. Sagara, A. Durbin, A. Dicko, D. Shaffer, L. Miller, M. H. Assadou, M. Kone, B. Kamate, O. Guindo, M. P. Fay, D. A. Diallo, O. K. Doumbo, E. J. Emanuel & J. Millum - 2010 - American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 83 (4):868-72.
  Initial responses to questionnaires used to assess participants' understanding of informed consent for malaria vaccine trials conducted in the United States and Mali were tallied. Total scores were analyzed by age, sex, literacy (if known), and location. Ninety-two percent (92%) of answers by United States participants and 85% of answers by Malian participants were correct. Questions more likely to be answered incorrectly in Mali related to risk, and to the type of vaccine. For adult participants, independent predictors of higher scores (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 43. Problem-Solving Performance and Skills of Prospective Elementary Teachers in Northern Philippines.Jupeth Pentang, Edwin D. Ibañez, Gener Subia, Jaynelle G. Domingo, Analyn M. Gamit & Lorinda E. Pascual - 2021 - Hunan Daxue Xuebao 48 (1):122-132.
  The study determined the problem-solving performance and skills of prospective elementary teachers (PETs) in the Northern Philippines. Specifically, it defined the PETs’ level of problem-solving performance in number sense, measurement, geometry, algebra, and probability; significant predictors of their problem-solving performance in terms of sex, socio-economic status, parents’ educational attainment, high school graduated from and subject preference; and their problem-solving skills. The PETs’ problem-solving performance was determined by a problem set consisting of word problems with number sense, measurement, geometry, algebra, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44. Virtues, Ecological Momentary Assessment/Intervention and Smartphone Technology.Jason D. Runyan & Ellen G. Steinke - 2015 - Frontiers in Psychology:1-24.
  Virtues, broadly understood as stable and robust dispositions for certain responses across morally relevant situations, have been a growing topic of interest in psychology. A central topic of discussion has been whether studies showing that situations can strongly influence our responses provide evidence against the existence of virtues (as a kind of stable and robust disposition). In this review, we examine reasons for thinking that the prevailing methods for examining situational influences are limited in their ability to test dispositional stability (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 45. Fisiologia do Ciclo Estral dos Animais Domésticos.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - manuscript
  FISIOLOGIA DO CICLO ESTRAL DOS ANIMAIS -/- Departamento de Zootecnia – UFRPE Embrapa Semiárido e IPA -/- • _____OBJETIVO -/- O cio ou estro é a fase reprodutiva dos animais, onde as fêmeas apresentam receptividade sexual seguida de ovulação. Para tanto, é necessário entender a fisiologia do estro para a realização do manejo reprodutivo dos animais. Em geral, as fêmeas manifestam comportamentos fora do comum quando estão ciclando, tais comportamentos devem ser observados para que não percam o pico de ovulação (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  53
  Beyond Narrativism: The Historical Past and Why It Can Be Known.J. Ahlskog & G. D'Oro - 2021 - Collingwood and British Idealism Studies 27 (1):5-33.
  This paper examines narrativism’s claim that the historical past cannot be known once and for all because it must be continuously re-described from the standpoint of the present. We argue that this claim is based on a non sequitur. We take narrativism’s claim that the past must be re-described continuously from the perspective of the present to be the result of the following train of thought: 1) “all knowledge is conceptually mediated”; 2) “the conceptual framework through which knowledge of reality (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Comportamento Sexual dos Animais Domésticos.Emanuel Isaque Cordeiro Da Silva - manuscript
  COMPORTAMENTO SEXUAL DOS ANIMAIS OBJETIVO O estudante explicará a conduta sexual de fêmeas e machos de diferentes espécies domésticas para detectar a fase de receptividade sexual, com a finalidade de programar de maneira adequada a monta ou a inseminação artificial. A observação da conduta sexual dos animais é indispensável para o sucesso da estação reprodutiva em uma determinada propriedade. Logo, o estudante obterá o alicerce necessário sobre os pontos teóricos e práticos a serem observados para a seleção dos animais aptos (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  82
  Computational Capacity of Pyramidal Neurons in the Cerebral Cortex.Danko D. Georgiev, Stefan K. Kolev, Eliahu Cohen & James F. Glazebrook - 2020 - Brain Research 1748:147069.
  The electric activities of cortical pyramidal neurons are supported by structurally stable, morphologically complex axo-dendritic trees. Anatomical differences between axons and dendrites in regard to their length or caliber reflect the underlying functional specializations, for input or output of neural information, respectively. For a proper assessment of the computational capacity of pyramidal neurons, we have analyzed an extensive dataset of three-dimensional digital reconstructions from the NeuroMorphoOrg database, and quantified basic dendritic or axonal morphometric measures in different regions and layers of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  41
  No Thrust, No Swell, No Subject?: A Critical Response to Stephen K. White.Linda M. G. Zerilli - 1994 - Political Theory 22 (2):323-328.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Review of Paul K. Moser, The Evidence for God: Religious Knowledge Reexamined[REVIEW]Thomas D. Senor - 2011 - Notre Dame Philosophical Reviews 2011 (1).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000