Results for 'Ivan Pavlov'

96 found
Order:
 1. A Ciência Natural e o Cérebro.Ivan Pavlov - 2008 - Revista Brasileira de Ciências da Saúde 16.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Стратегія біржової високочастотної торгівлі фінансовими активами: Ефективність та етика.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & А.Г Лемберг - 2016 - In Т.В Гринько (ed.), Торгівля та біржова діяльність в Україні: проблеми і стратегії розвитку. pp. 321-352.
  Обґрунтовано стратегію високочастотної біржової торгівлі (high-frequency trading) акціями. Для цього досліджено особливості та обмеження біржової високочастотної торгівлі, визначено верхню межу прибутку агресивного «шкідливого» високочастотного трейдера, обґрунтовано оптимальну частоту стратегії біржової високочастотної торгівлі акціями, розглянуто емпіричне підтвердження прогнозованості біржових курсів акцій на надкоротких горизонтах інвестування.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 3.  88
  Сутність та значення рейтингової оцінки страхових компаній.С.О Смирнов, R. Pavlov & В.М Горьова - 2010 - Економічний Простір: Зб. Наук. Праць 36:100-108.
  Розкрито сутність поняття «рейтинг». Доведено значущість рейтингової оцінки для суб’єктів фінансового ринку, зокрема для страхових компаній, потенційних страхувальників, інвесторів та кредиторів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 4.  60
  Кредитні рейтингові агентства та фінансова безпека емітентів цінних паперів з позицій моделі «Les economies de la grandeur» французського соціологічного неоінституціоналізму.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2017 - In Гринько Т.В (ed.), Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України: колект. моногр. pp. 417-435.
  Авторами розглянуто вплив провідних світових кредитних рейтингових агентств на фінансову безпеку емітентів цінних паперів. Обґрунтовано перформативний характер діяльності кредитних рейтингових агентств з позицій моделі «Les economies de la grandeur» нового соціологічного французького інституціоналізму, що дає змогу розв’язати протиріччя щодо сильної опозиції стосовно їх функціонування з одночасним збереженням діючої системи нормативного використання кредитних рейтингів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  36
  Моделювання впливу соціально-етичних чинників на ринкову поведінку економічних агентів.Roman Pavlov & Tatyana Pavlova - 2020 - In Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 квіт. 2020 р. : у 7 т. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: pp. 75-76.
  Відсутність точної відповіді на питання щодо появи тих або інших соціально-етичних норм може частково пояснити чому моделі соціальних переваг часто розглядаються як ad hoc (в тому сенсі, що висновки, які отримуються в рамках таких моделей, безпосередньо ґрунтуються на висунутих в таких моделях особливих припущеннях), а формалізація моделювання процесів економічної поведінки часто співвідноситься з існуванням певної норми економічної поведінки в контексті досягнення рівноважного стану.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  30
  Неправда як інструмент формування організаційної легітимності підприємницьких структур.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Лемберг А.Г - 2020 - In Гринько Т.В (ed.), Теорія та практика управління суб’єктами підприємництва : колект. моногр. Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: pp. 250-268.
  Розглянуто природу взаємозв'язку між неправдою та легітимністю в організаційному контексті при здійсненні підприємницької діяльності. Визначено роль, яку відіграє легітимність у конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва (особливо новостворених) на ринку, а також представлені стратегії реагування на її дефіцит. Обґрунтовано, що незважаючи на несумісність з фундаментальними основами легітимності, неправда здатна виступати для підприємницьких структур інструментом створення деякої подоби організаційної легітимності, що в свою чергу часто дає змогу заручитися підтримкою зацікавлених осіб (зокрема, інвесторів) та відкрити доступ до необхідних для розвитку бізнесу можливостей і ресурсів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  41
  Influence of Non-Monetary Information Signals of the USA on the Ukrainian Stock Market Volatility.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova, Anna Lemberg, Oksana Levkovich & Iryna Kurinna - 2019 - Investment Management and Financial Innovations 16 (1):319-333.
  The Ukrainian PFTS stock index volatility reaction as a whole and its constituent economic sectors (“Basic Materials”, “Financials”, “Industrials”, “Oil & Gas”, “Telecommunications”, “Utilities”) to seven non-monetary US information signals (“Consumer price index”, “Personal spending”, “Unemployment rate”, “Gross domestic product”, “Industrial production”, “Consumer confidence”, “Housing starts”) was carried out for the period 2000–2017 on the basis of closing stock quotations in the trading day format. To assess the “surprise” component direct influence nature of the USA selected non-monetary information signals on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8.  82
  Моделі споживання коміксів як варіант постмодерністської соціально-економічної комунікації.Tatyana Pavlova, Roman Pavlov & Oksana Levkovich - 2019 - In Управління розвитком суб'єктів підприємництва в умовах викликів ХХІ століття. Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: pp. 313-324.
  Авторами розглянуті умови соціалізації споживання коміксів у мікросоціальному масштабі, що дає змогу описати особливості формування та розвитку різноманітних поведінкових моделей попиту на даний продукт сучасної культури. Запропоновано доповнити сегментацію споживачів коміксів такими критеріями як схильність до домінантного формату читання та потенційні умови перегляду домінантного формату читання. Ключові слова: комікс, варіативність моделей споживання, суспільство, постмодернізм, соціальна комунікація. -/- Авторами рассмотрены условия социализации потребления комиксов в микросоциальном масштабе, что позволяет описать особенности формирования и развития разнообразных поведенческих моделей спроса на данный продукт современной (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  18
  Декомпозиция изменений избыточной доходности фондового индекса ПФТС: определение каналов влияния экономических информационных сигналов.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2019 - Review of Transport Economics and Management 1 (17):7-20.
  Цель. Работа посвящена определению характерных особенностей влияния экономических информационных сигналов США посредством каналов трансмиссии на компоненты декомпозиции избыточной доходности украинского рынка акций (на примере репрезентативного фондового индекса ПФТС). Методика. Для выявления параметров изменений избыточной доходности биржевого рынка акций Украины в реакциях на экономические информационные сигналы было применено векторное авторегрессионное моделирование. Выбор модели VAR (3) был обоснован согласно информационным критериям AIC и SIC. Результаты. В работе установлено, что лишь переменная избыточной доходности (с лагом 3) позволяет прогнозировать определенную долю будущих изменений доходности (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  26
  Ranking System for Ukrainian Banks Based on Financial Standing.V. Y. Khmarskyi & Roman Pavlov - 2016 - Actual Problems of Economics 184 (10):348-360.
  The paper provides a new approach to determining the financial standing of Ukrainian banks in the long and short terms. Using the European assessing indices and the national ones, a new ranking system is created. The authors ranked 20 biggest Ukrainian banks by assets and grouped them into corresponding financial groups.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 11.  29
  Сучасний ринок FOREX та методи прогнозування валютних курсів на ньому.Roman Pavlov, Кащин В.О & Смирнов Сергій Олександрович - 2010 - Економічний Простір 1 (39):15-20.
  Розглянуто теоретико-методологічні основи прогнозування валютних курсів на ринку Forex. Визначено особливості діяльності на ринку Forex та його переваги і недоліки серед інших валютних ринків. Розкрито сутність прогнозування в цілому та основні проблеми у прогнозуванні. Розглянуто основні методи прогнозування валютних курсів на ринку Forex та ступінь їх використання.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 12.  17
  Конструкционизм в качественной оценке кредитной деятельности.Смирнов С.А & Roman Pavlov - 2016 - Збірник Наукових Праць Черкаського Державного Технологічного Університету. Серія : Економічні Науки 41 (2):17-23.
  В статье рассмотрена деятельность ведущих кредитных рейтинговых агентств (Fitch Ratings, Moody's Investors Service и Standard & Poor's) в контексте снижения информационной ценности кредитных рейтингов, которые они присваивают, и сохранения доминирующих позиций на рынке финансового рейтингования. Целью исследования является рассмотрение деятельности кредитных рейтинговых агентств в измерении социального конструкционизма в процессе осуществления государственной финансовой политики, объясняя сопротивление регулятивной модели их деятельности многочисленным вызовам и переменам. Подход новой институциональной социологии в управлении мы сделали чувствительным к проблематике институциональных изменений во времени. Таким образом, мы (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  38
  Интеграция социальных норм в моделирование процесса принятия финансово-экономических решений.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2018 - In Гринько Т.В (ed.), Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи : колект. моногр. pp. 338-357.
  Авторами рассмотрены основные подходы к моделированию процесса принятия финансово-экономических решений в контексте учета поведенческого фактора соблюдения принятых социальных норм, что позволяет выйти за рамки классического представления о мотивации экономических агентов.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  29
  Neznesiteľná l’ahkosť zdôvodnenia prima facie. [REVIEW]Michal Ivan - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (2):315-320.
  Recenze: Marek PICHA, Kdyby chyby. Epistemologie myšlenkových experimentů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2011. 195 s.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  41
  A Quasi-Fregean Solution to ‘The Concept Horse’ Paradox.Mihail Petrisor Ivan - 2015 - Romanian Journal of Analytic Philosophy 9 (1):7-22.
  In this paper I offer a conceptually tighter, quasi-Fregean solution to the concept horse paradox based on the idea that the unterfallen relation is asymmetrical. The solution is conceptually tighter in the sense that it retains the Fregean principle of separating sharply between concepts and objects, it retains Frege’s conclusion that the sentence ‘the concept horse is not a concept’ is true, but does not violate our intuitions on the matter. The solution is only ‘quasi’- Fregean in the sense that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. The reception of Ivan Sikorsky’s scientific studies in the West.Vadym Menzhulin - 2018 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 2:43-56.
  It is generally known that the influential Kyiv researcher, professor of the St. Volodymyr University and honorary member of the Kyiv Theological Academy Ivan Sikorsky (1842–1919) made a significant contribution to the development of the psychological science of his times and gained great authority among his colleagues in the West. In recent years, many studies have been launched in Ukraine, whose authors are trying to demonstrate the relevance of his work also in terms of contemporary science. It remains unclear (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  97
  Transformation of the French Pattern of a Naturalistic Character in Ivan Franko’s Literary Works.Nataliia Yatskiv - 2018 - Kyiv-Mohyla Humanities Journal 5:183-200.
  The article deals with the means of constructing a naturalistic character, the model for which was proposed by French writers: the Goncourt brothers and Émile Zola. Naturalists draw their personage concept from the interpretation of its biological nature. The focus of its depiction is shifted to the study of fundamental features of human nature rather than “variables” of the historical forms of its manifestation. A naturalistic character, being “a biological being” rather than “a set of social relations,” is completely absorbed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  91
  The Revolution of 1917 — the 1920s and the History of Social and Political Thought From Ivan Lysiak-Rudnytsky’s Perspective.Serhii Yosypenko - 2017 - Kyiv-Mohyla Humanities Journal 4:53-66.
  Prominent Ukrainian historian Ivan Lysiak-Rudnytsky (1919–1984) repeatedly addressed the topic of the Ukrainian revolution of 1917 – the 1920s, especially considering its intellectual origins and implications in the context of the history of Ukrainian social and political thought. Analysis of his works shows the manner in which the Ukrainian revolution as an event structures the history of Ukrainian social and political thought in both senses of the term “history”: as history itself and as its historiography. Based on this analysis, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  54
  Ivan Illich’s Medical Nemesis and the ‘Age of the Show’: On the Expropriation of Death.Babette Babich - 2018 - Nursing Philosophy 19 (1):e12187.
  What Ivan Illich regarded in his Medical Nemesis as the ‘expropriation of health’ takes place on the surfaces and in the spaces of the screens all around us, including our cell phones but also the patient monitors and (increasingly) the iPads that intervene between nurse and patient. To explore what Illich called the ‘age of the show’, this essay uses film examples, like Creed and the controversial documentary Vaxxed, and the television series Nurse Jackie. Rocky’s cancer in his last (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Comentario: Ivan Domingues: O continente e a ilha: duas vias da filosofia contemporânea.Pedro Karczmarczyk - 2010 - Kriterion: Journal of Philosophy 51 (121):313-319.
  En este breve ensayo Ivan Domingues, Profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Federal de Minas Gerais, nos entrega una reflexión metafilosófica que busca trazar un panorama de las posiciones metodológicas en la filosofía contemporánea. Deberíamos mejor decir tal vez que se trata de un mapa, ya que éste es el elemento en el que se insertan con mayor naturalidad las figuras de “la isla” y “el continente” que nuestro autor escoge para dar cuenta de los estilos o (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  62
  Daniel P. Todes, Pavlov’s Physiology Factory: Experiment, Interpretation, Laboratory Enterprise, Baltimore: John Hopkins, 2002. [REVIEW]Gabriel Finkelstein - 2005 - Journal of the History of the Neurosciences 14 (1):70-71.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Page, Text and Screen in the University: Revisiting the Illich Hypothesis.Lavinia Marin, Jan Masschelein & Maarten Simons - 2018 - Educational Philosophy and Theory 50 (1):49-60.
  In the age of web 2.0, the university is constantly challenged to re-adapt its ‘old-fashioned’ pedagogies to the new possibilities opened up by digital technologies. This article proposes a rethinking of the relation between university and (digital) technologies by focusing not on how technologies function in the university, but on their constituting a meta-condition for the existence of the university pedagogy of inquiry. Following Ivan Illich’s idea that textual technologies played a crucial role in the inception of the university, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 23.  18
  Schopenhauer in Russia His Influence on Turgenev, Fet, and Tolstoy.Sigrid Mclaughlin - 1966 - University Microfilms International,$D1979.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Names Are Predicates.Delia Graff Fara - 2015 - Philosophical Review 124 (1):59-117.
  One reason to think that names have a predicate-type semantic value is that they naturally occur in count-noun positions: ‘The Michaels in my building both lost their keys’; ‘I know one incredibly sharp Cecil and one that's incredibly dull’. Predicativism is the view that names uniformly occur as predicates. Predicativism flies in the face of the widely accepted view that names in argument position are referential, whether that be Millian Referentialism, direct-reference theories, or even Fregean Descriptivism. But names are predicates (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   62 citations  
 25. Acceso a la justicia y la participación ambiental.Gloria Amparo Rodriguez, Iván Vargas-Chaves & Daniel Alzate - 2018 - In Justicia ambiental en Colombia: Ejercicio participativo a través de las acciones constitucionales. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez. pp. 27-60.
  Este paper examina en detalle el marco constitucional dispuesto en 1991 para la protección del medio ambiente y la configuración del Estado colombiano frente a los nuevos retos que plantea la protección ambiental. Lo anterior, a partir de dos elementos claves para entender el papel de los mecanismos jurídicos en la defensa de la naturaleza y el ambiente: la participación ambiental y el acceso a la justicia ambiental, ello, con el fin de conocer los instrumentos que reconfiguran el Estado para (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. The Role of Ontogeny in the Evolution of Human Cooperation.Michael Tomasello & Ivan Gonzalez-Cabrera - 2017 - Human Nature 28 (3):274–288.
  To explain the evolutionary emergence of uniquely human skills and motivations for cooperation, Tomasello et al. (2012, in Current Anthropology 53(6):673–92) proposed the interdependence hypothesis. The key adaptive context in this account was the obligate collaborative foraging of early human adults. Hawkes (2014, in Human Nature 25(1):28–48), following Hrdy (Mothers and Others, Harvard University Press, 2009), provided an alternative account for the emergence of uniquely human cooperative skills in which the key was early human infants’ attempts to solicit care and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 27.  37
  Avances del derecho constitucional ambiental colombiano: una mirada desde la interpretación jurisprudencial.Gloria Amparo Rodriguez & Iván Vargas-Chaves - 2019 - In Mario Peña (ed.), Derecho ambiental en el siglo XXI. San José de Costa Rica: Editorial Isolma. pp. 213-244.
  En el presente artículo se presenta el panorama y algunos de los más importantes avances que en Colombia se han dado en materia ambiental desde la Constitución Política de 1991. La metodología llevada a cabo es descriptiva y analítica, en tanto se estudian no sólo las normas sino las sentencias más relevantes que se han constituido en un hito en la protección de los derechos ambientales. En tal sentido, lo que se pretende evidenciar es la existencia de un panorama de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Symbols Are Not Uniquely Human.Sidarta Ribeiro, Angelo Loula, Ivan Araújo, Ricardo Gudwin & Joao Queiroz - 2006 - Biosystems 90 (1):263-272.
  Modern semiotics is a branch of logics that formally defines symbol-based communication. In recent years, the semiotic classification of signs has been invoked to support the notion that symbols are uniquely human. Here we show that alarm-calls such as those used by African vervet monkeys (Cercopithecus aethiops), logically satisfy the semiotic definition of symbol. We also show that the acquisition of vocal symbols in vervet monkeys can be successfully simulated by a computer program based on minimal semiotic and neurobiological constraints. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 29.  24
  De la nulidad y el restablecimiento del derecho: La complejidad que supone el éxito de los medios de control sobre los actos administrativos relacionados con la licencia ambiental.Andrés Gómez-Rey, Iván Vargas-Chaves & Gloria Amparo Rodriguez - 2018 - In Gloria Amparo Rodriguez (ed.), Justicia ambiental en Colombia: Ejercicio participativo a través de las acciones constitucionales. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez. pp. 223-247.
  El paper realiza una exposición sobre el concepto y contenido de la nulidad y el restablecimiento del derecho como medio de control a la luz de la Ley 1437 de 2011; enfocándola en asuntos ambientales a través del estudio de la licencia ambiental.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Regression in Modal Logic.Robert Demolombe, Andreas Herzig & Ivan Varzinczak - 2003 - Journal of Applied Non-Classical Logics 13 (2):165-185.
  In this work we propose an encoding of Reiter’s Situation Calculus solution to the frame problem into the framework of a simple multimodal logic of actions. In particular we present the modal counterpart of the regression technique. This gives us a theorem proving method for a relevant fragment of our modal logic.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 31. La facultad a prevención.Andrés Gómez, Gloria Amparo Rodríguez & Iván Vargas-Chaves - 2015 - In Gloria Amparo Rodríguez & Iván Vargas-Chaves (eds.), Perspectivas de responsabilidad por daños ambientales en Colombia. Universidad del Rosario. pp. 143-162.
  En este capítulo se estudia la facultad a prevención contenida en la Ley 1333 de 2009, para analizar la forma en la que el derecho ambiental ha venido construyendo una dogmática y reglas propias, escapando de la tradición del derecho administrativo, así como creando la dogmática propia necesaria para lograr su independencia y consolidación como un área autónoma de la disciplina jurídica. Al respecto, en este ejercicio de reflexión es posible ver cómo la figura aparte de estar diseñada por fuera (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. A Brief History of Connectionism and its Psychological Implications.S. F. Walker - 1990 - AI and Society 4 (1):17-38.
  Critics of the computational connectionism of the last decade suggest that it shares undesirable features with earlier empiricist or associationist approaches, and with behaviourist theories of learning. To assess the accuracy of this charge the works of earlier writers are examined for the presence of such features, and brief accounts of those found are given for Herbert Spencer, William James and the learning theorists Thorndike, Pavlov and Hull. The idea that cognition depends on associative connections among large networks of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 33.  13
  C Ecilia H Eyes, Cognitive Gadgets: The Cultural Evolution of Thinking, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2018, Ix + 292 Pp., $31.50/£25.95/€28.50. [REVIEW]Ivan Gonzalez-Cabrera - 2020 - History and Philosophy of the Life Sciences 42 (2):1-5.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Reflexiones preliminares sobre la responsabilidad por daños ambientales.Gloria Amparo Rodríguez & Iván Vargas-Chaves - 2015 - In Gloria Amparo Rodríguez & Iván Vargas-Chaves (eds.), Perspectivas de responsabilidad por daños ambientales en Colombia. Bogotá: Universidad del Rosario. pp. 1-14.
  Aunque la problemática de los daños ambientales ha atraído el interés sustancial de profesionales y académicos de diversas disciplinas, los motivos que impulsan esas prácticas han recibido poca atención en la literatura jurídica colombiana. Especialmente desde la perspectiva de la responsabilidad. Este capítulo presenta unas reflexiones preliminares de la responsabilidad por daños ambientales, para introducir el estudio de diversos temas, hacia una construcción doctrinal enmarcada no sólo en el deber de evitar el progresivo deterioro ambiental causado por el hombre, sino (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Metatheory of Actions: Beyond Consistency.Andreas Herzig & Ivan Varzinczak - 2007 - Artificial Intelligence 171 (1):951–984.
  Traditionally, consistency is the only criterion for the quality of a theory in logic-based approaches to reasoning about actions. This work goes beyond that and contributes to the metatheory of actions by investigating what other properties a good domain description should have. We state some metatheoretical postulates concerning this sore spot. When all postulates are satisfied we call the action theory modular. Besides being easier to understand and more elaboration tolerant in McCarthy’s sense, modular theories have interesting properties. We point (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36. Pains and Sounds.Ivan V. Ivanov - 2011 - Journal of Consciousness Studies 18 (9-10):143-163.
  I argue that an analogy between pains and sounds suggests a way to give an objective account of pain which fits well with a naïve perceptualist account of feeling pain. According to the proposed metaphysical account, pains are relational physical events with shared qualitative nature, each of which is constituted by tissue damage and the activation of nociceptors. I proceed to show that the metaphysical proposal is compatible with platitudes about pains being animate, private, and self-intimating states.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. Las obtenciones vegetales y el rol de la consulta previa en las problemáticas asociadas a su regulación.Iván Vargas-Chaves, Gloria Amparo Rodríguez & Andrés Gómez-Rey - 2016 - In Gloria Amparo Rodríguez & Iván Vargas-Chaves (eds.), La prevención en materia ambiental. Editorial Universidad del Rosario. pp. 97-134.
  En este capítulo se analiza la figura de la obtención vegetal: su alcance, dimensión, requisitos y caracterización frente a otros derechos de propiedad intelectual, para así abordar su ámbito de protección y su tratamiento en el ámbito internacional. Se pretende en este sentido plantear que la tendencia regulatoria en materia de obtenciones vegetales en Colombia no sólo va en contravía de los intereses de los pueblos indígenas, sino además de su patrimonio colectivo que les ha garantizado una gran diversidad que (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Existencia humana, mundo y responsabilidad en la fenomenologia de Jan Patočka.Iván Ortega Rodríguez - 2013 - Investigaciones Fenomenológicas: Anuario de la Sociedad Española de Fenomenología:247-264.
  In this paper we seek to take notice of the evolution and continuity of Jan Patočka’s phenomenology on the topic of the world and human existence’s relationship with it. We believe that this problem underlies and stimulates Patočka’s whole phenomenological research and we think that it is a key element to understand the ensemble of his thought.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Notice of 'Claves actuales de pensamiento' Book edited by María G. Navarro, Betty Estévez and Antolín Sánchez Cuervo.Iván Teimil - 2011 - Isegoría 45:762-765.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Croatian Philosophers IV: Matija Vlacic Ilirik – Mathias Flacius Illyricus (1520–1575).Ivan Kordic - 2005 - Prolegomena 4 (2):219-233.
  Matija Vlačić Ilirik was one of the pillars of Luther’s Reformation. In a special way, he dedicated himself to one of its most important issues – the understanding of the Scriptures, and can, therefore, be considered a significant instigator of the founding of modern hermeneutics. As an excellent connoisseur of classical languages (Hebrew, Greek and Latin) he recognized the importance and dealt with many issues of language, grammar, logic, and dialectic, as essential prerequisites for understanding everything which exists, and hence (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  25
  Defeasible Argumentation Over Relational Databases.Cristhian Ariel David Deagustini, Santiago Emanuel Fulladoza Dalibón, Sebastián Gottifredi, Marcelo Alejandro Falappa, Carlos Iván Chesñevar & Guillermo Ricardo Simari - 2017 - Argument and Computation 8 (1):35-59.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  29
  Those Misconceptions Are Not Illich's.Michael Macklin - 1975 - Educational Theory 25 (3):323-329.
  This paper is a response to Brian Birchall’s “Some Misconceptions in Ivan Illich.” (Educational Theory, Vol.24, No 4, 1974) and examines each of the “misconceptions” supposedly made by Ivan Illich and provides a refutation based on Illich’s writings.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Sharing Our Normative Worlds: A Theory of Normative Thinking.Ivan Gonzalez-Cabrera - 2017 - Dissertation, Australian National University
  This thesis focuses on the evolution of human social norm psychology. More precisely, I want to show how the emergence of our distinctive capacity to follow social norms and make social normative judgments is connected to the lineage explanation of our capacity to form shared intentions, and how such capacity is related to a diverse cluster of prototypical moral judgments. I argue that in explaining the evolution of this form of normative cognition we also require an understanding of the developmental (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Asserting as Commitment to Knowing. An Essay on the Normativity of Assertion.Ivan Milić - 2015 - Dissertation, University of Barcelona
  In this thesis, I propose and defend a theory according to which committing oneself to knowing the proposition expressed counts as an assertion of that proposition. A consequence of this view is the knowledge account of assertion, according to which one asserts that p correctly only if one knows that p. In support of this approach, I offer a strategy of identifying an assertion’s “normative consequences”, types of act that normally take place as a result of one’s making an assertion (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Perspectivas de responsabilidad por daños ambientales en Colombia.Gloria Amparo Rodríguez & Iván Vargas-Chaves (eds.) - 2015 - Bogotá: Universidad del Rosario.
  El daño ambiental ha despertado el interés de la doctrina en Colombia, aunque aún no se aborda con rigor y profundidad. La razón, entre otras, es la omisión de los avances que ha dado el derecho comparado, donde la concepción del rol de las instituciones jurídicas va hasta una comprensión integral del daño a partir de la alteración funcional de los sistemas. Existe hoy cierto consenso respecto al deber ser del régimen de responsabilidad aplicable a esta noción integral del daño (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Temas de derecho ambiental: una mirada desde lo público.Gloria Amparo Rodriguez & Ivan Andres Paez - 2012 - Universidad del Rosario.
  En los últimos tiempos el derecho ambiental ha ganado un puesto importante en el ámbito jurídico, hecho que refleja la preocupación que hoy se tiene por la relación del hombre con su entorno. Desde hace quince años, la Universidad Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario, por intermedio de su Facultad de Jurisprudencia y concretamente de la Especialización y la línea de investigación en Derecho Ambiental, ha propuesto a través de diversos proyectos avanzar en el conocimiento y análisis del ordenamiento (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  12
  Propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales agrícolas.Iván Vargas-Chaves, Gloria Amparo Rodriguez & Heidy Blumenkranc - unknown - Editorial Universidad del Rosario:
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  39
  Teoría de la innovación ambiental: lineamientos para caracterizar el capital intelectual ambiental.Iván Vargas-Chaves - 2020 - In Innovación ambiental y análisis de riesgo: dos enfoques para una gestión ambiental moderna. Sincelejo: Editorial CECAR. pp. 23-36.
  En el presente capítulo se formulan unos lineamientos teóricos de la innovación ambiental, como forma de concebir aquellas innovaciones que respondan a las expectativas de los dos sectores involucrados en este ámbito. Para lograr lo anterior, el autor se aproxima a la innovación como un proceso mediante el cual se satisfacen necesidades, más allá de introducir mejoras o solucionar problemas a situaciones de deterioro a ambiental o agotamiento de recursos naturales. Adicional a lo anterior, se analiza el concepto de valor (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  29
  La Constitución Política de 1991, el Estado social de derecho y la salud: una relación compleja.Daniel Alzate-Mora & Iván Vargas-Chaves - 2020 - In Iván Vargas-Chaves & Daniel Alzate-Mora (eds.), Derecho y Salud: debates contemporáneos. Sincelejo: Editorial CECAR. pp. 15-36.
  El capítulo parte por ubicar el contexto social y político en el que se enmarca el cambio constitucional de 1991 en Colombia, asimismo, sus antecedentes jurídicos-políticos, a fin de dar cuenta de las diversas estrategias utilizadas para su aprobación y desarrollo. Seguidamente, nos ocupamos de las discusiones que al interior de la ANC se dan sobre la salud, y la forma bajo la cual se configuran las políticas sociales bajo la nueva forma de Estado Social de Derecho, para presentar finalmente (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  53
  De la arbitrariedad precautoria a la incertidumbre generada por los organismos genéticamente modificados.Iván Vargas-Chaves & Hugo Granja-Arce - 2018 - In Gloria Amparo Rodriguez (ed.), Justicia ambiental en Colombia: Una mirada desde el acceso a la información y a la participación. Bogotá: Grupo Editorial Ibañez. pp. 241-265.
  Este paper propone una crítica sobre la categorización del principio de precaución como una norma jurídica vinculante. En aras de redimensionarlo y comprender su complejidad en la gestión del riesgo, los autores proponen un ejercicio reflexivo a partir del caso de los organismos modificados genéticamente, y así trazar una ruta sobre el fin que este principio persigue a cada caso en concreto.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 96