Results for 'Dinî Semboller'

17 found
Order:
 1.  84
  University Students’ Perceptions Regarding The Holy Qur’An: A Metaphorical Study On Muslim Turk Sample (Üniversite Öğrencilerinin Kur'an-I Kerim'e Yönelik Algıları: Müslüman-Türk Örneklem) - English.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (7):101-120.
  ................English....................... The purpose of this study is to reveal university students’ perceptions regarding Holy Qur’an through metaphors. The survey group of study consists of 194 participants who were studying in Theology Department and Social Service Department at Gümüşhane University in the 2014-2015 academic terms. Both quantitative and qualitative methods are used together. The study’s data was collected through a form with the phrase “The Holy Qur’an is similar/like…, because...” and some demographical variables. The Content Analysis Technique was used to interpret (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Dinî Tecrübe Delilinde Sezginin Yeri ve Önemi.Aysel Tan - 2019 - Malatya, Türkiye: İspec.
  Dinî tecrübe Friedrich Schleiermacher (ö.1768) ile önem kazanan ve William James’in (ö.1842) eserleriyle din felsefesinde teistik delillerin içine dahil olan bir delildir. Dini tecrübelerin birçok şekilde meydana geldiği iddia edilmektedir. Bunlardan biri de sezgidir. Bu bildirinin amacı sezgisel bilginin Tanrı’nın varlığına delil olup olmadığını ortaya koymaktır. Sezgisel yetenek, insanın fiziksel gelişimine (yani beyin) paralel olarak gelişen bir yetidir ve zihnin gelişmesiyle birlikte kapasitesi artmaktadır. Önce çocukta duygusal bir sezgi hakim iken (4-7 yaş), daha sonra çocuğun somut işlemlere geçmesiyle sezgisel (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Occipital and Left Temporal EEG Correlates of Phenomenal Consciousness.Vitor Manuel Dinis Pereira - 2015 - In Quoc Nam Tran & Hamid Arabnia (eds.), Emerging Trends in Computational Biology, Bioinformatics, and Systems Biology. Elsevier. pp. 335–354.
  In the first section, Introduction, we present our experimental design. In the second section, we characterize the grand average occipital and temporal electrical activity correlated with a contrast in access. In the third section, we characterize the grand average occipital and temporal electrical activity correlated with a contrast in phenomenology and conclude characterizing the grand average occipital and temporal electrical activity co-occurring with unconsciousness.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  40
  Bir Dini Tecrübe Olarak 'Tanrı ile birlik' Tecrübesinin Zihinsel Temelleri (Vahdet-i Vücut).Aysel Tan - 2019 - ISPEC.
  The claims regarding to the existence of God has been encountered in every period and part in the history of mankind. These claims sometimes have only religious or philosophical, or mystical features. However, we can see these three perceptions interlocked, in harmony with each other, or that a religious claim can be nurtured with philosophical sources or a mystic claim can be nurtured by religious and philosophical arguments. Certainly, we can not make a specific differentiation among these three sides but (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  89
  Bir Dini Tecrübe Türü Olarak Türbe Ziyaretleri/Baskil Örneği.Aysel Tan - 2020 - İstanbul, Türkiye: Fırat Üniversitesi Yayınları.
  Religious experiences in folk culture are generally handled outside the rational field. Individual qualities are emphasized, and emotion-oriented aspects are highlighted. Therefore, religious experiences can display very different features. Experiencing religion at a cultural level leads to the mystification of religious experiences. Even if there are many studies on tomb visits in the fields of folk literature, history of religions etc., tomb visits, which can be included in mystical experiences, have not been handled as a matter of religious philosophy according (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  24
  _Attention What is It Like [Dataset].Vitor Manuel Dinis Pereira - manuscript
  R Core Team. (2016). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Supplement to Occipital and left temporal instantaneous amplitude and frequency oscillations correlated with access and phenomenal consciousness. Occipital and left temporal instantaneous amplitude and frequency oscillations correlated with access and phenomenal consciousness move from the features of the ERP characterized in Occipital and Left Temporal EEG Correlates of Phenomenal Consciousness (Pereira, 2015) towards the instantaneous amplitude and frequency of event-related changes correlated with a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Analogy, Mind, and Life.Vitor Manuel Dinis Pereira - 2015 - In Quoc Nam Tran & Hamid Arabnia (eds.), Emerging Trends in Computational Biology, Bioinformatics, and Systems Biology. Elsevier. pp. 377–388.
  I'll show that the kind of analogy between life and information [argue for by authors such as Davies (2000), Walker and Davies (2013), Dyson (1979), Gleick (2011), Kurzweil (2012), Ward (2009)] – that seems to be central to the effect that artificial mind may represents an expected advance in the life evolution in Universe – is like the design argument and that if the design argument is unfounded and invalid, the argument to the effect that artificial mind may represents an (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Occipital and Left Temporal Instantaneous Amplitude and Frequency Oscillations Correlated with Access and Phenomenal Consciousness.Vitor Manuel Dinis Pereira - manuscript
  Given the hard problem of consciousness (Chalmers, 1995) there are no brain electrophysiological correlates of the subjective experience (the felt quality of redness or the redness of red, the experience of dark and light, the quality of depth in a visual field, the sound of a clarinet, the smell of mothball, bodily sensations from pains to orgasms, mental images that are conjured up internally, the felt quality of emotion, the experience of a stream of conscious thought or the phenomenology of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  39
  Tıbbî Açıdan Dinî Tecrübe.Aysel Tan - 2019 - Diyarbakır, Türkiye: Ubak.
  Her din ve mistik kültürde ortaya çıkan dinî tecrübelerin felsefe, kelam ve fıkıh gibi bilim alanlarında farklı açıklamaları yapılmış, akli olup olmadığı sorgulanmıştır. Vahiy, keramet, vecd, hulul, tecelli gibi kavramlara açıklamalar getirilmiştir. Fakat bu tür tecrübelerin insanın fizyolojik ve psikolojik mekanizmalarıyla ne tür bir bağlantısı olduğu İslam düşünce geleneğinde pek tartışılmamıştır. Bu tür tecrübe yaşayan kişilerin sorunlu olup olmadığı tıbbi açıdan değerlendirilmemiştir. Dini tecrübeleri tıbbî bir sorun olarak ele alıp bu tecrübeleri ‘deney’ konusu yaparak inceleyen ilk düşünür William James’tir (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  96
  Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  11
  Mehmet Akif'in Dini Tecrübe Anlayışı.Aysel Tan - 2021 - Ankara, Türkiye: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü.
  Mehmet Akif criticized the way Muslim societies understand religion in his poems and articles. He constantly criticized Muslims' inertia, understanding of trust, false beliefs and imitation. The ideas of Cemaleddin Afganî and his student Muhammed Abduh, Said Halim Pasha on Islamism, and Fahrettin Razi, who struggled for Muslims to gain their independence, set an example for Mehmet Akif in this sense. He believed in the idea of 'Islamic unity' and saw it as a prescription for salvation. It is important how (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  51
  Nurettin Topçu'da Bir Dini Tecrübe Türü Olarak Sanat ve Estetik.Aysel Tan - 2019 - Kırşehir, Kırşehir Merkez/Kırşehir, Türkiye: Ahi Evren University.
  Nurettin Topçu (1909-1975) built religious philosophy on the philosophy of willpower and motion. For him, willpower is the existence of a conscious balance between driving and braking forces that are innate and flowing from the inside out of us. Willpower is constantly rising towards God and infinity with a historical motion. The aim of willpower is to help human reach eternity. This historical motion occurs in accordance with certain steps. Willpower is affected not only by individual habits and passions but (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Naqd Al-Khitab Al-Dini.Nasr Hamid Abu Zayd - 1994 - Maktabat Madbuli.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14.  65
  Tanrı'nn Varlığına Delil Olarak İleri Sürülen Dini Tecrübe Delilinde Mistik Tecrübelerin Yeri.Aysel Tan - manuscript
  The criticism of the theist arguments for the existence of God by philosophers like Spinoza, Hume and Kant has led religious thinkers to new searches. One of these is the argument of religious experience. Religious experience is classified according to its ways of occurrence. It needs be criticised whether mystic experience, which is included under this classification, should be taken as ‘religious’ or not. This is because many claims of mystic thought, which can be found in any religious tradition in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  92
  Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Kant'ın Ontolojik Delile Getirdiği Eleştiriler.Aysel Tan - 2019 - In Üyesi̇ Abdulsemet Aydin (ed.), Sosyal Bi̇li̇mler Kongresi̇ Ki̇tabi. Diyarbakır, Türkiye:
  Kant’ın (ö.1804) felsefesi eklektik bir felsefedir ve Aydınlanma felsefesinin devamı niteliğindedir. Aydınlanma felsefesine benzer şekilde felsefesinin temeli akıldır ve aklın sınırları ve kullanımı hakkında fikirler ileri sürmüştür. Kant, dini ele alırken Tanrı’nın varlığının saf akılla ispatlanamayacağı sonucuna varmıştır. Çünkü akılla yapılan ispatlarda Tanrı’nın varlığına getirilen deliller kadar yokluğuna da eşit derecede deliller getirilebilir. O nedenle Tanrı’nın varlığının ispatında saf aklın değil pratik aklın önemli olduğunu ve ahlâksal yasaların bizi Tanrı’nın varlığına götüreceğini ileri sürer. Bu görüşünü desteklemek için eserlerinde teistik delillerin (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Tinsel Bilimlerin Yöntemi Olarak Hermeneutiğin Tarihsel Seyri ve Pozitivist Anlayışın Neden Olduğu Yöntemsel Kriz.Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Hermeneutik tarihsel süreç içerisinde hukuk, teoloji, tarih, sanat ve felsefe gibi çeşitli alanlarda farklı şekillerde tanımlanmış ve kullanılmış bir kavramdır. Bu doğrultuda, hermeneutiğin tam olarak belirlenebilmesi amacıyla, hermeneutik kelimesinin kökenine ve bu disiplinin tarihine mümkün olduğunca öz bir şekilde bakma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Çünkü hermeneutik disiplinini tek bir perspektiften değerlendirmek, onun temel gerçekliğini anlamamıza engel olacak çarpıtmaların gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. Genel anlamda bir ifadenin, anlamın, metnin ya da sanat eserinin belirli bir çerçeve içerisinde yorumlanması olarak değerlendirilen hermeneutik, felsefe (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark