Results for 'kapitał społeczny'

32 found
Order:
 1. Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.Andrzej Klimczuk - 2012 - Wiedza I Edukacja.
  "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 2.  67
  Kapitał społeczny osób starszych, czyli od seniorów dla seniorów.Andrzej Klimczuk - 2012 - Generacja 5:10--11.
  Kapitał społeczny osób starszych, czyli od seniorów dla seniorów .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny.Andrzej Klimczuk - manuscript
  The concepts of social capital are important in improving the quality of life. However, the effects of social capital accumulated in the economic, social and political spheres can be both positive and negative. Article brings the specificity of trust as a key variety of social capital and it's status among the Poles. Indicated are also differences between the suspicion, mistrust and functional substitutes for trust. The whole is complemented by breakdown of bottom-up methods of social capital building. ** Koncepcje kapitału (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  76
  Kapitał społeczny ludzi starszych.Andrzej Klimczuk & Elżbieta Trafiałek - 2018 - In Adam Zych (ed.), Encyklopedia Starości, Starzenia Siȩ I Niepełnosprawności. Thesaurus Silesiae. pp. 105--108.
  W literaturze przedmiotu określenie "kapitał" wystȩpuje zarówno w ujȩciach funkcjonalnych, strukturalnych, normatywnych, jak i aksjologicznych. W naukach humanistycznych i społecznych pojȩcie to rozumiane jest jako wartość odnoszona do czynnika ludzkiego. W naukach ekonomicznych kapitał to pojȩcie wȩższe niż "zasób". Zasoby s¸a} wykorzystywane przez ludzi do zaspokajania ich potrzeb, s¸a} czynnikami produkcji dóbr i usług. Kapitał to szczególny czynnik produkcji, gdyż stanowi już przekształcone zasoby, które mog¸a} zostać uruchomione, by przynieść zysk, powiȩkszyć szanse oraz osi¸a}gn¸ać cele i korzyści (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Rozwój zrównoważony a kapitał społeczny i metody jego budowania.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Wyzwania Globalnego Rozwoju. Wyższa Szkoła Gospodarki W Bydgoszczy. pp. 56--59.
  Nowadays, more and more often is assumed that reducing the delays of development favor not only financial resources, or access to modern technology, but also the characteristics of nations and regional communities. Addressing the key global issues depends on the skills of cooperation between people at the local and regional level. In other words, in different human collectivities becomes necessary social capital, assuming that certain forms enables efficient implementation of tasks to improve quality of life. In this context, it becomes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych.Andrzej Klimczuk - 2010 - Homo Ludens 2:51--59.
  More and more people around the world are using computer (video) games. The development of the gaming industry means increasing of its complexity in all aspects. Not only is the content represented in games continuously differentiating, but we also see the increasing diversity among their creators, users, researchers and the public. This article aims to draw attention to the possibility of using the concept of social capital in ludologists’ research as well as in improving the quality of games and of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka.Andrzej Klimczuk - 2021 - In Andrzej Zybała, Artur Bartoszewicz & Krzysztof Księżopolski (eds.), Polska... Unia Europejska... Świat... w pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia. Wnioski dla kształtowania i prowadzenia polityki publicznej. Warszawa: Elipsa. pp. 34-56.
  Artykuł zawiera przegląd wybranych powiązań pandemii COVID-19 z teoriami ryzyka. W pierwszej kolejności przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące przygotowania i mobilizowania sieci podmiotów polityki publicznej do wspólnych działań w warunkach niepewności. W dalszej części omówiono zagadnienie gotowości na ryzyko wystąpienia pandemii i jej zwalczania. Następnie przedstawiono wybrane możliwe efekty społeczne, gospodarcze i polityczne pandemii COVID-19. W podsumowaniu wskazane zostały rekomendacje dotyczące zarządzania podmiotami publicznymi na dalszych etapach rozwoju pandemii i w okresie po pandemii oraz propozycje dalszych kierunków badań. // The article (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  99
  Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku (Social inequality in the context of social capital of the elderly from Białystok. Based on example.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Artur Fabiś & Marcin Muszyński (eds.), Społeczne Wymiary Starzenia Siȩ. Wyższa Szkoła Administracji, Uniwersytet Łódzki. pp. 101--117.
  Complexity of the changes taking place in modern societies makes it is necessary to deepen the analysis of the impact of social inequality on the activity of old people. Dissemination of new technologies and organizational forms allows solving many social problems and improving the quality of human life. At the same time broadens the range of areas in which old people are losing their authority and differ in expertise required for the achievement of socially valued goods. Article aims to highlight (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach.Andrzej Klimczuk - 2010 - In Piotr Gliński, Ireneusz Sadowski & Alicja Zawistowska (eds.), Kulturowe Aspekty Struktury Społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady. Wydawnictwo Ifis Pan. pp. 383--395.
  The mass media play a crucial role in modern societies. Media allows reaching with information’s about current events to the broad masses of recipients, they interpret it and construct their meanings, they create a community of values, organize entertainment in leisure time and mediate in mobilizing social movements. Mass communication is also related to conduct of public debate and developing public opinion awareness about social problems. The aim of this article is to bring closer look on the results of empirical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Iwona Wrońska & Małgorzata Rusiłowicz (eds.), Wielokulturowe Podlasie W Unii Europejskiej. Prawo I Partnerstwo. pp. 152--163.
  A. Klimczuk, Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego, [in:] I. Wrońska, M. Rusiłowicz, Wielokulturowe Podlasie w Unii Europejskiej, Prawo i Partnerstwo, Białystok 2012, p. 152-163.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Stefański Marian (ed.), Wȩzły Gordyjskie Rozwoju Polski Wschodniej. Innovatio Press. pp. 289--311.
  Work of elderly is a controversial problem. The introduction of protection of old age in form of pensions and retirement caused shaping in modern societies qualitatively new social category of persons in post-working age. Growth of human life-span with simultaneous lack of the principle changes of pensionable age inflicts grow in quantity of persons’ using welfare benefits. Growing costs of seniors livelihood lead to transformations in socio-economical structures as well as forcing them to engage in activities that will help increase (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia siȩ.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka & Łukasz Tomczyk (eds.), Starzenie Siȩ I Starość W Dynamicznie Zmieniaj¸Acym Siȩ Świecie / Stárnutí a Stáří V Rychle Se Měnícím Světě. Humanitas. pp. 11--24.
  Wśród kluczowych wyzwań rozwojowych Polski na początku XXI wieku znajdują ograniczanie negatywnych efektów procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrost kapitału społecznego obywateli, ich umiejętności współpracy przy rozwiązywaniu problemów w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Artykuł przybliża łączną analizę tych zagadnień w odniesieniu do kształtowania kapitału społecznego ludzi starych. Kolejno omówione zostają podstawowe pojęcia wykorzystywane w dyskursie o aktywizacji społecznej osób starszych, założenia kształtowania współczesnych wielopoziomowych polityk publicznych w tym zakresie oraz typologie przykładowych rozwiązań na rzecz budowy zasobów kapitału społecznego. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Żyjemy razem, czyli metody budowania kapitału społecznego.Andrzej Klimczuk - manuscript
  A. Klimczuk, Żyjemy razem, czyli metody budowania kapitału społecznego, [in:] A.J. Kloza, Żyliśmy razem przez wieki, czyli Żydzi i Polacy w Białymstoku, Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku, Białystok 2009, p. 5-6.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Grażyna Gajewska & Rafał Wójcik (eds.), Contextual Mix. Through Graphic Stories to Analyses of Contemporary Culture. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. pp. 385--396.
  Growth in popularity of computer games is a noticeable change in recent years. Electronic entertainment increasingly engages the wider society and reaches to new audiences by offering them satisfy of wide variety of needs and aspirations. As a mass media games not only provide entertainment, but they are also an important source of income, knowledge and social problems. Article aims to bring closer look on the common areas of games and comics. On the one hand designers and artists working on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku.Andrzej Klimczuk - 2010 - In Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki & Krzysztof Czykier (eds.), Zagrożenia W Starości I Na Jej Przedpolu. Uniwersytet W Białymstoku. pp. 75--90.
  Polish society gathers features specific to „late modernity” period. In this period grows up the meaning of organizational forms, flow of information, trust to other people and complicated technical systems, uncertainty, taking a risk as well as progressive economic, political and cultural globalization. One of threats and challenges is the process of population ageing. The article attempt to recognition of specific safety problems of old men’s in Białystok. Safety is treated as necessary condition for far more researches on practical solutions (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Nauczyciele zawodu jako kapitał.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 69--112.
  A. Klimczuk, Nauczyciele zawodu jako kapitał, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 69-112.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Die Macht des Kapitals.Manuel Dr Knoll - 2016 - In Phillip H. Roth (ed.), Macht: Aktuelle Perspektiven aus Philosophie und Sozialwissenschaften. Frankfurt/M/New York: Campus. pp. 287–311.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Przejrzeć -Zrobienie Świat Społeczny (Making the Social World) autor: John Searle (przegląd poprawiony 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Przed skomentowaniem książki, oferuję uwagi na temat Wittgenstein i Searle i logicznej struktury racjonalności. Eseje tutaj są w większości już opublikowane w ciągu ostatniej dekady (choć niektóre zostały zaktualizowane), wraz z jednym niepublikowanym elementem, i nic tutaj nie będzie zaskoczeniem dla tych, którzy nadążyli za jego pracą. Podobnie jak W, jest uważany za najlepszego filozofa standupu swoich czasów, a jego twórczość pisemna jest solidna jak skała i przełomowa w całym. Jednak jego brak podjęcia później W wystarczająco poważnie prowadzi do pewnych (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Practices of Art.Barry Smith - 1988 - In J. C. Nyíri & Barry Smith (eds.), Practical Knowledge: Outlines of a Theory of Traditions and Skills. London: Croom Helm. pp. 172-209.
  Starting out from the ontology of human work set out by Marx in Das Kapital, the paper seeks to analyse the relations between the artist and his actions and aims, the work of art he produces, and the audience for this work. The paper concludes with a discussion of the problem of creativity in the arts, drawing on ideas of Roman Ingarden and other phenomenologists.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 20.  25
  Pojęcie opresji społecznej w ujęciu Ann E. Cudd.Mateusz Penczek - 2021 - Studia Humanistyczne AGH 20 (1):61–74.
  Celem artykułu jest analiza i dyskusja definicji opresji społecznej zaproponowanej przez Ann E. Cudd. Na początku zostaną krótko scharakteryzowane wybrane sposoby rozumienia tego zjawiska w filozofii współczesnej. Następnie przedmiotem zainteresowania będą kluczowe elementy definicji opresji przedstawionej przez amerykańską autorkę. W dalszej kolejności scharakteryzowany zostanie społeczny i normatywny wymiar opresji oraz materialne i psychologiczne siły opresji. Do tych ostatnich zaliczają się takie czynniki jak przemoc i wiarygodna groźba przemocy, nierówności ekonomiczne, racjonalne wybory ofiar opresji, bezpośrednie psychologiczne szkody opresji oraz pośrednie (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  74
  Mikro-Zertifikate.Olaf L. Müller - 2009 - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 95 (2):167-198.
  Wie müsste eine faire Lösung des Klimaproblems aussehen? Wie sollten wir Pflichten und finanzielle Lasten der nötigen CO2-Reduktionen verteilen, wenn es dabei gerecht zugehen soll und keiner übervorteilt werden darf? In meiner Antwort auf diese ethischen Fragen stütze ich mich auf einen Grundsatz, den Angela Merkel formuliert hat: Jeder Mensch hat das Recht, genauso viel CO2-Emissionen zu verursachen wie jeder andere. Anders als die Bundeskanzlerin, die den Grundsatz nur langfristig in die Tat umsetzen will, plädiere ich dafür, dass die Gleichberechtigung (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 22. Człowiek w rozumieniu afrykańskim.Krzysztof Trzciński - 2009 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 71 (3): 259-282.
  [PERSONHOOD IN AFRICAN PHILOSOPHY]. W artykule została omówiona i poddana analizie debata między dwoma współczesnymi afrykańskimi filozofami Ifeanyim A. Menkitim z Nigerii oraz Kwame Gyekyem z Ghany. Debata ta dotyczy typowych dla niektórych afrykańskich kultur sposobów myślenia o istocie człowieczeństwa, tj. o byciu człowiekiem (osobą, person). Prezentowane przez tych filozofów koncepcje nie odnoszą się do żadnych konkretnych afrykańskich ludów, lecz raczej są pewnymi wzorcami idealnymi, czy też abstrakcyjnymi. Zdaniem Menkitiego w tradycyjnym myśleniu afrykańskim jednostka (individual) stopniowo nabywa pełnię człowieczeństwa w (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Wprowadzenie. Rozważania o państwie w świecie współczesnym.Krzysztof Trzcinski - 2006 - In K. Trzcinski (ed.), Państwo w świecie współczesnym. Warszawa: pp. 9-35.
  Książka ta jest zbiorem dwudziestu studiów przygotowanych przez badaczy polskich, którzy reprezentują różne dziedziny nauki: ekonomię, geografię, historię, politologię i stosunki międzynarodowe, prawo, socjologię. Badacze ci podjęli się analizy i opisu problemów, zjawisk oraz procesów, które nie zawsze są sobie bliskie. Autorów studiów łączy jednak wspólne zainteresowanie tym, czym jest i jak w dzisiejszym świecie funkcjonuje maszyna zwana państwem. Odmienność płaszczyzn i podejść badawczych jest o tyle cenna, iż pozwala na postrzeganie współczesnych problemów państwa z różnych perspektyw. Do kluczowych zagadnień (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Diagnoza Partycypacji W Kulturze W Województwie Podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak & Katarzyna Winiecka - 2012 - Teatr Dramatyczny Im. Aleksandra Węgierki, Fundacj.
  Celem diagnozy było: - przeprowadzenie badań dostarczających pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców woj. podlaskiego; - wskazanie głównych barier uczestnictwa w kulturze wysokiej; - ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, i ocena ich działalności artystycznej; - zmierzenie poziomu kapitał kulturowego regionu na podstawie wskaźnika korzystania przez mieszkańców woj. podlaskiego z instytucji kulturalnych. -/- .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. Maschinerie.Kaan Kangal - 2018 - In Wolfgang Fritz Haug, Frigga Haug, Peter Jehle & Wolfgang Küttler (eds.), Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus. Hamburg, Germany: pp. 1-14.
  Der von Marx in K I ausgearbeitete Begriff fasst M als »gegliedertes Maschinensystem« (23/401), »technische Einheit« (400) der »Kooperation gleichartiger« oder »Kombination verschiedenartiger« und einander ergänzender »Arbeitsmaschinen« (401), die ihren »Impuls« vom »Herzschlag des gemeinsamen ersten Motors« mittels eines »Transmissionsmechanismus« empfangen (400). Ihre Anwendung, »das moderne Fabriksystem« (442), ergibt »das ökonomische Paradoxon, dass das gewaltigste Mittel zur Verkürzung der Arbeitszeit in das unfehlbarste Mittel umschlägt, alle Lebenszeit des Arbeiters und seiner Familie in disponible Arbeitszeit für die Verwertung des Kapitals zu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Dyskusja redakcyjna. Polityka senioralna w Polsce.Andrzej Klimczuk - 2018 - Studia Z Polityki Publicznej 4:97--143.
  Poniższa dyskusja odbyła siȩ we wrześniu 2018 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Skupiła zarówno badaczy problematyki polityki senioralnej, ekspertów, analityków. Dyskusjȩ moderował i zaplanował Andrzej Klimczuk, zwi¸a}zany z SGH, natomiast zaproszenie do dyskusji przyjȩli: Barbara Szatur-Jaworska, polityk społeczny i gerontolog z Uniwersytetu Warszawskiego, Paweł Kubicki, ekonomista, SGH, Marek Niezabitowski, socjolog z Politechniki Śl¸a}skiej, Ryszard Majer, polityk społeczny, Agnieszka Cieśla, architektka i urbanistka, Politechnika Warszawska, Marzena Rudnicka, fundatorka oraz prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Paneliści podczas dyskusji analizowali nastȩpuj¸a}ce (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27. Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom?Andrzej Klimczuk - 2008 - Homo Communicativus 4 (2):103--111.
  Gry komputerowe (wideo) stają się coraz bardziej popularnym sposobem na relaks, a nawet na podtrzymanie stosunków społecznych z innymi ludźmi. Nie służą one jednak już tylko rozrywce. Potraktowane jako środek masowego przekazu stają się źródłem dochodów, wiedzy i problemów społecznych, co może wypaczać przedstawioną w nich rzeczywistość. Może także stać się podstawą do manipulacji oraz propagandy; służyć walce o dominację kulturową oraz wskazywać na wymagające rozwiązania kwestie społecznie. -/- .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Esp, Czyli Jak Wyjść Z Zakrętu W Rozwoju Pracownika.Michał Skarzyński (ed.) - 2015 - Narodowe Forum Doradztwa Kariery.
  Publikacja ta stanowi podsumowanie doświadczeń z projektu badawczo-wdrożeniowego "PI-PWP: INNOWACJE NA ZAKRĘCIE - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było adaptowanie, utworzenie, testowanie, a następnie upowszechnienie i wdrożenie na terenie województwa podlaskiego do VI 2015 r. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Esp, Czyli Jak Wyjść Z Zakrętu W Rozwoju Firmy.Michał Skarzyński (ed.) - 2015 - Narodowe Forum Doradztwa Kariery.
  Publikacja ta stanowi podsumowanie doświadczeń z projektu badawczo-wdrożeniowego "PI-PWP: INNOWACJE NA ZAKRĘCIE - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było adaptowanie, utworzenie, testowanie, a następnie upowszechnienie i wdrożenie na terenie województwa podlaskiego do VI 2015 r. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Was wird von der Werbung in Wirklichkeit verkauft? : Analyse der gegenwärtigen Schlüsselwörter.Grzegorz Kaszewski - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 4:107-122.
  Reklama jako sztuka perswazji wykorzystuje obecnie każdą technikę i każdy środek w celu zwiększenia swego wpływu na potencjalnego konsumenta. Ważnym aspektem reklamy są tzw. słowa-klucze (Schlüsselwörter), które ze względu na swą semantykę wywołują różnorodne pozytywne konotacje i skojarzenia. Słowa te transportują pewne wartości, które zostają przez konsumenta przenoszone na reklamowany produkt, co przyczynia się do zwiększenia wartości danego produktu w oczach konsumenta. Analizie poddano 100 tekstów reklamowych, które ukazały się w prasie niemieckiej w latach 2001-2002. Słowa-klucze zostały wyodrębniane osobno z (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2014 - In Roma Fimińska-Banaszyk (ed.), Współczesne Problemy Zarz¸a}Dzania - Dylematy I Propozycje Rozwi¸Azań. Pwsz W Koninie. pp. 157--174.
  Artykuł podejmuje problematykȩ zwolnień pracowników przedsiȩbiorstw, która zyskuje na znaczeniu wraz z utrzymywaniem siȩ globalnego kryzysu gospodarczego na pocz¸a}tku XXI wieku. Kryzys prowadzi do dynamicznych zmian w otoczeniu organizacji i w wielu przypadkach wymusza decyzje o podjȩciu działań restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacja przedsiȩbiorstw może obejmować zarówno ograniczenie kosztów prowadzenia działalności, modernizacjȩ procesów produkcji i świadczenia usług, zmianȩ rynków i partnerów biznesowych, jak również racjonalizacjȩ zatrudnienia. Zmiany w strukturze zatrudnienia mog¸a} prowadzić do kształtowania nowych, bardziej elastycznych relacji z pracownikami. W tym kontekście outplacement (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  48
  Macht Arbeit frei? Ein Versuch über den Wert der Erwerbsarbeit.Oliver Kloss - 2010 - München: GRIN Verlag.
  Während in griechisch-römischer Antike Arbeit und Freiheit einander ausschlossen, gilt heute den Nicht-Wohlhabenden der Ausschluss aus der Erwerbsarbeit als Verlust von Selbstbestimmung. Funktion und Wert von Arbeit sind abhängig von der Machtstreuung vs. -konzentration der jeweiligen Gesellschaften. Nicht-kapitalistische Machtstrukturen erzwingen Arbeit durch materielle Not bzw. außerökonomisch zum Zwecke der Sozialdisziplinierung. Kapitalismus ist zum Siege gelangt, wo Arbeit knapp und daher teuer – für die Armen zum Modus der Teilhabe am Wohlstand – werden konnte. Zuerst erkannten Nietzsche und Lafargue, dass die (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark