Results for 'Sanat sahteciliği'

25 found
Order:
 1. Sanatta Sahtecilik Üzerine.Alper Yavuz - 2018 - In Berrin Taş (ed.), Kaç İnsanı Yaşadım. Cengiz Gündoğdu'nun 75. Yaşına Armağan. İnsancıl Yayınları. pp. 112-117.
  Bu yazıda bir sanat yapıtının sahte olmasının ne anlama geldiği incelenmektedir. Bu amaçla iki tür sahtecilik türü olan yapıt kopyacılığı ve biçem kopyacılığı birbirinden ayırt edilmektedir. İlk tür kopyacılık ile ilgili temel tartışma bir yapıtın aslından ayırt edilemeyecek kadar iyi bir kopyası neden yine de sanatsal olarak aslından daha değersiz bulunur, sorusuyla ilgilidir. İkinci tür kopyacılıkta ise temel soru bir sanatçının biçemini taklit ederek "yeni" yapıtlar üretmenin sanatsal açıdan nasıl değerlendirilmesi gerektiğidir. Yazıda bu ikinci tür kopyacılık, Hollandalı ressam Van (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Sanat Felsefesi Açısından Doğan Kuban: Mimarlık Tarihinden Türk Sanatının İlkelerine / Doğan Kuban In Terms of Philosophy of Art: From The History of Architecture to The Principles of Turkish Art.Ömür Karslı - 2023 - Tasarım+Kuram 19 (140. Yıl):20-37.
  In this article the possibilities of expanding the boundaries of the knowledge and tradition of art philosophy in Turkey through the works of names outside the discipline of philosophy are investigated. For this purpose the production of architectural historian Doğan Kuban is discussed. Kuban’s works are evaluated from a philosophical perspective and it is tried to justify that they should be included in the philosophy of art literature. It has been accepted by the researchers that aesthetics/philosophy of art in Turkey (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Yapay Zeka, Sanat ve Atmosfer [Artificial Intelligence, Art and Atmosphere].Serkan Can Hatıpoğlu - 2024 - Türk Edebiyatı - Aylık Fikir Ve Sanat Dergisi 606:8-14.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Nurettin Topçu'da Bir Dini Tecrübe Türü Olarak Sanat ve Estetik.Aysel Tan - 2019 - Kırşehir, Kırşehir Merkez/Kırşehir, Türkiye: Ahi Evren University.
  Nurettin Topçu (1909-1975) built religious philosophy on the philosophy of willpower and motion. For him, willpower is the existence of a conscious balance between driving and braking forces that are innate and flowing from the inside out of us. Willpower is constantly rising towards God and infinity with a historical motion. The aim of willpower is to help human reach eternity. This historical motion occurs in accordance with certain steps. Willpower is affected not only by individual habits and passions but (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Artırılmış Gerçekliğin Sanat Üzerindeki Etkisi: Artırılmış Sanatın Keşfi (The Discovery of Augmented Art).Ergün Avcı - 2023 - İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları.
  Augmented Reality combines the virtual and the real. It brings the virtual to the real and the real to the virtual. It is a technology that overlays computer-generated visuals, sensory input such as sound, and interactive atmosphere over the existing environment in real time. In Augmented Reality, real and virtual are simultaneously intertwined. That's why Augmented Reality has a greater impact on art than other virtual fields. Art in Augmented Reality has a counterpart in both the virtual and real world. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Foucault & Deleuze Ekseninde Anarşist Bir Film Teorisi.Nathan Jun - 2016 - Istanbul: Altikirkbeş Basin.
  Sinema, genel olarak tüm sanat dalları, aynı anda hem bir sanat dalı ve politik-ekonomik bir kurumdur. Bir yanda elimizde hareketli imgeleri ışıkla selüloidden geçirerek ekrana yansıtan mecra film vardır. Tek tek filmler ise biçim ve içeriklerine göre birbirlerinden ayrılan ve analiz edilen münferit estetik objelerdir. Öte yanda ise film endüstrisi yer alır - filmleri planlayan, üreten, pazarlayan ve kitlelere izleten sanatsal, teknik ve ekonomik araçların oluşturduğu komplike ağ. Doğumundan bu yana sinemanın estetik ve politik açıları farklı formlarda birçok (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Soykan'la Mimarlığa Felsefi Bir Bakış.Alper Yavuz - 2023 - In Özgüç Güven, Egemen S. Kuşcu & Alper Yavuz (eds.), Ağaçları Tanıyan Filozof: Ömer Naci Soykan Felsefesi Üzerine İncelemeler. İstanbul: İnsancıl Yayınları. pp. 267-280.
  Mimarlık diğer sanat dallarından iki bakımdan ayrılır. İlk olarak mimari yapıtlarla etkileşim kaçınılmazdır. Müzik dinlemeden, tiyatro veya sinemaya gitmeden, resim veya heykel sergilerini gezmeden yaşamımızı sürdürebiliriz ancak mimari yapılar olmadan bu olanaklı olmaz. Bu bakımdan mimarlık sanatlar içinde belki de insan yaşamını en fazla etkileyen daldır. İkinci olarak mimarlık bir yaşam gereksinimini karşılayan, böyle bir işlevi olan belki de tek sanat dalıdır. Örneğin resim, heykel, şiir, sinema veya tiyatro yapıtlarını sanatsal açıdan değerlendirirken hangi gereksinimimizi karşıladıkları sorusunu sormayız. Buna (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Biopolitica în pandemia COVID-19.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Bioputerea face referire la practica statelor naționale moderne prin o explozie de numeroase și diverse tehnici pentru realizarea subjugării corpurilor și controlul populațiilor. Foucault a folosit termenul pentru a se referi în mod specific la practicile de sănătate publică, printre alte mecanisme de reglementare. Biopolitica este un concept care ia în considerare administrarea vieții și a populațiilor unei regiuni guvernate. Biopolitica produce o societate disciplinară generalizată și controale de reglementare prin biopolitica populației. Giorgio Agamben afirmă că ceea ce se manifestă (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9. Cunoaștere și Informații.Nicolae Sfetcu - 2016 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Cunoașterea și informațiile (abordate în ansamblu sau în componentele lor distincte) sunt o preocupare majoră pentru tehnologia informației, sisteme de informații, știința informației și activitatea de informații în general. Procesul obţinerii, prelucrării şi analizei informaţiilor este o preocupare majoră pentru societatea actuală. În acest scop se folosesc procedee şi tehnici specifice pentru culegerea sau generarea de informaţii, prelucrarea acestora prin analiză şi sinteză, generarea de predicţii şi strategii, transmisia şi prezentarea informaţiilor factorilor de decizie, şi stocarea lor. Analiza informațiilor poate (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 10. Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - manuscript
  Modern politika tanımlarında hâkim kavramlardan söz etmek olasıdır. Bu kavramlar arasında; iktidar, şiddet, hiyerarşi, güvenlik, kaynak dağıtımı öne çıkanlardır. Politika, birçoklarına göre, iktidarın ve gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığıyla ilgilidir. Politika, salt iktidarla ilişkili bir biçimde tanımlandığında, şiddet, politikanın etkili araçlarından birisi gibi görünür. Hatta daha ileriye gidilerek, şiddet, iktidarın dışavurumu olarak görülür. C. W. Mills’in, “siyaset iktidar mücadelesinden ibarettir; iktidarın nihai biçimi ise şiddettir” ya da Mao Zedong’un “siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir” sözleri, siyaset ile (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Etica în pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Cele mai mari instituții medicale și diverși eticieni pledează pentru o abordare utilitaristă în perioadele de crize de sănătate publică, pentru a maximiza beneficiile pentru societate, în conflict direct cu viziunea noastră obișnuită (kantiană) privind respectul față de persoane ca indivizi. O problemă centrală a utilitarismului este că nu există nicio modalitate clară de a evalua alegerile morale, inclusiv în deciziile medicale. În general, în medicină se respectă etica medicală kantiană. Dar în pandemie, când resursele sunt sărace, trebuie făcute alegeri (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 12. On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler.Fatma Kurttekin - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları.
  Çocukluktan itibaren dinlenilen masallar ve ninniler, okunan hikâyeler ve romanlar ruh dünyamızı etkilemekle kalmayıp dinî ve ahlâkî gelişimimizi de etkilemektedir. Bu bağlamda araştırmada, 2005 yılında MEB tarafından tavsiye edilen 100 Temel Eser içinden öğrencilerin en çok okuduğu kitapların dinî ve ahlâkî gelişimlerini etkileyip etkilemediği, kitaplarda dinî ve ahlâkî değerlerin nasıl işlendiği incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmaya temel oluşturan problemleri şu şekilde özetlemek mümkündür: 100 Temel Eser içinden seçilen kitaplarda dinî ve ahlâkî değerler nasıl işlenmektedir? DKAB programlarında hangi değerlere yer verilmektedir? Dinî ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Tinsel Bilimlerin Yöntemi Olarak Hermeneutiğin Tarihsel Seyri ve Pozitivist Anlayışın Neden Olduğu Yöntemsel Kriz.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Hermeneutik tarihsel süreç içerisinde hukuk, teoloji, tarih, sanat ve felsefe gibi çeşitli alanlarda farklı şekillerde tanımlanmış ve kullanılmış bir kavramdır. Bu doğrultuda, hermeneutiğin tam olarak belirlenebilmesi amacıyla, hermeneutik kelimesinin kökenine ve bu disiplinin tarihine mümkün olduğunca öz bir şekilde bakma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Çünkü hermeneutik disiplinini tek bir perspektiften değerlendirmek, onun temel gerçekliğini anlamamıza engel olacak çarpıtmaların gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. Genel anlamda bir ifadenin, anlamın, metnin ya da sanat eserinin belirli bir çerçeve içerisinde yorumlanması olarak değerlendirilen (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Intelligence Info, Volumul 2, 2023.Nicolae Sfetcu - 2023 - Intelligence Info 2.
  Revista Intelligence Info este o publicație trimestrială din domeniile intelligence, geopolitică și securitate, și domenii conexe de studiu și practică. -/- Cuprins: -/- EDITORIALE / EDITORIALS -/- Tiberiu TĂNASE Considerații privind necesitatea educării și formării resursei umane pentru intelligence–ul național Considerations regarding the need to educate and train human resources for national intelligence Nicolae SFETCU Epistemologia activității de intelligence Epistemology of intelligence Nicolae SFETCU Rolul serviciilor de informații în război The role of the intelligence agencies in a war Nicolae SFETCU (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Totul despre cafea - Cultivare, preparare, reţete, aspecte culturale.Nicolae Sfetcu - 2015 - Bucharest, Romania: MultiMedia Publishing.
  Un ghid complet pentru cultivarea şi prepararea celor mai variate tipuri de cafea, cu accent pe aspectele culturale şi de sănătate, şi modalităţi de includere a cafelei în diverse deserturi şi cocktailuri. Cafeaua este o băutură universal recunoscută ca o necesitate umană. Departe de a fi văzută ca un lux sau privită cu indulgenţă, ea este considerată un corolar pentru energia şi eficienţa umană, producând în acelaşi timp o puternică senzaţie de plăcere. Cafeaua este o băutură democratică. Este în acelaşi (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Big Data.Nicolae Sfetcu - 2019 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Odată cu creșterea volumului de date pe Internet, în media socială, cloud computing, dispozitive mobile și date guvernamentale, Big Data devine în același timp o amenințare și o oportunitate în ceea ce privește gestionarea și utilizarea acestor date, menținând în același timp drepturile persoanelor implicate. În fiecare zi, folosim și generăm tone de date, alimentând bazele de date ale agențiilor guvernamentale, companiilor private și chiar cetățenilor privați. Beneficiem în multe feluri de existența și utilizarea Big Data, dar trebuie să ne (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Totul despre cafea - Cultivare, preparare, reţete, aspecte culturale.Nicolae Sfetcu - 2015 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Un ghid complet pentru cultivarea şi prepararea celor mai variate tipuri de cafea, cu accent pe aspectele culturale şi de sănătate, şi modalităţi de includere a cafelei în diverse deserturi şi cocktailuri. Cafeaua este o băutură universal recunoscută ca o necesitate umană. Departe de a fi văzută ca un lux sau privită cu indulgenţă, ea este considerată un corolar pentru energia şi eficienţa umană, producând în acelaşi timp o puternică senzaţie de plăcere. Cafeaua este o băutură democratică. Este în acelaşi (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Felsefe Optiğinden Aşkın Renkleri.Aysel Tan - 2020 - Pamukkale University 2 (7):1831-1835.
  Felsefe Optiğinden Aşkın Renkleri kitabı Senail Özkan’ın bir takdim yazısı, giriş ve yedi bölümden oluşmaktadır. Kitapta kaynakçaya yer verilmemiştir. Halilov, kitabın giriş kısmında ‘aşk’ın ne olduğunu ve hangi ilim dalı tarafından ele alınması gerektiğini açıklamıştır. Ona göre aşk insanın manevi âleminin en derin katmanlarında ortaya çıktığı için temel itibariyle bilinçdışı alana aittir. İlim onu irdeleyemez, aşk, ilim için muğlak bir alandır ve mantıki düzlemde değerlendirilmesi oldukça zordur. İlim açısından incelenemediği için bu işi felsefe ve şiir üstlenmektedir.(s.16, s. 55) Şiir ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. De ce (nu) suntem fericiți?Nicolae Sfetcu - 2019 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Fericirea este un concept fuzzy. Ea poate fi definită în termeni de a trăi o viață bună sau de a înflori, mai degrabă decât de a experimenta o emoție. Fericirea în acest sens a fost folosită pentru a traduce eudaimonia greacă și este încă folosită în etica virtuții. A existat o tranziție în timp, de la accent pe fericirea virtuții la virtutea fericirii. În psihologie, fericirea este o stare mentală sau emoțională a bunăstării, care poate fi definită, printre altele, de (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  25
  Çarmıhtan İndiriliş (Roger van der Weyden) Eseri Tanıtımı Çevirisi.M. E. Sancak - 2024 - Dissertation, Gebze Technical University Translated by Mirkan Emir Sancak.
  Rogier van der Weyden'in bu olağanüstü eseri, Yüce İsa'nın acılı veda anını derinlemesine işleyerek bize büyük bir ruhani derinlik sunuyor. Ressamın bu eseri hayata geçirirken duyduğu büyük acı ve ruhsal derinlik, onun sanatının kalbinde yatan insanlık ve inanç temasını güçlendiriyor. O dönemin zenginleri arasında büyük ün kazanmasının ardında yatan şey, bu eserin sanatın sınırlarını aşan etkileyici gücüdür. Ancak şüphesiz ki, bu eser insanlık için yaratılırken, hangi inançtan olursa olsun herkese dokunan bir acıyı da temsil ediyor. -/- Ressamın duygularını ve detayları (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  71
  Bir Bilme Teorisi. [REVIEW]Musa Yanık - 2021 - Kutadgu Bilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi 43 (1):247-251.
  Mehdiyev’in Bir Bilme Teorisi adını verdiği eser, içerisinde birçok kavram ve problemi barındırması açısından oldukça zengin ve ufuk açıcı bir teoridir. Onun, bilgi söz konusu olduğunda medeniyet, bilim, teoloji ve sanat gibi sosyal epistemoloji içerisindeki kavramlara atıfla karşılaştırmalar yapması ve inanç, kanı gibi kavramlar üzerinden değerlendirmelerde bulunması; mevcut literatür içindeki kavramlara dair gerek olumlu gerekse olumsuz yeni bakış açılarını bize sağlarken, ayrıca mevcut problemleri, hem çağdaş hem de klasik teoriler içinde ele alması, bize ufuk açıcı yorumlar da kazandırmaktadır.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Bilgi Nedir? Bilmek İçin İnanmak Mı Gerekir?Onur Kenan Aydoğdu - 2021 - Hacettepe Üniversitesi , Maksima Bilim, Kültür, Sanat Ve Edebiyat Dergisi 39:5-7.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Borde-Guth-Vilenkin Teoremi.Onur Kenan Aydoğdu - 2021 - Hacettepe Üniversitesi , Maksima Bilim, Kültür, Sanat Ve Edebiyat Dergisi 43:9-12.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Dunning Kruger: Cehalet, bilgiden daha çok güven doğurur.Onur Kenan Aydoğdu - 2021 - Hacettepe Üniversitesi , Maksima Bilim, Kültür, Sanat Ve Edebiyat Dergisi 55:9-12.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Spekülatif materyalizmde hümanizm ve post-hümanizm.Jussi M. Backman - 2018 - Sabah Ülkesi: Üç Aylık Kültür-Sanat Ve Felsefe Dergisi (57):20-25.
  Translated into Turkish by Mustafa Yalçınkaya.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark