Results for 'silver economy'

393 found
Order:
 1. Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building.Andrzej Klimczuk - 2012 - Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 2 (2):52--56.
  The concept of the "silver economy" is one of the complex response trials to the challenges of ageing societies. Its key objective is to bring goods and services to meet the needs of older people through gerontechnology. Article approximates relationships between technology and the ageing of the population and the main features of silver economy and gerontechnology. It is supplemented by examples of support efforts to promote gerontechnology including: documents and strategic programs, network organizations and clusters, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  85
  Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union.Andrzej Klimczuk - 2016 - International Journal of Ageing and Later Life 10 (2):31--59.
  The approach to analysing population ageing and its impacts on the economy has evolved in recent years. There is increasing interest in the development and use of products and services related to gerontechnology as well as other social innovations that may be considered as central parts of the "silver economy." However, the concept of silver economy is still being formed and requires detailed research. This article proposes a typology of models of the silver (...) in the European Union at the national and regional levels. This typology was created by comparing the Active Ageing Index to the typology of varieties and cultures of capitalism and typology of the welfare states. Practical recommendations for institutions of the EU and directions for further research are discussed. (shrink)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Społeczeństwo Wielokulturowe I Srebrna Gospodarka. Wielokulturowość W Kontekście Starzenia Siȩ Ludności.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Maja Biernacka, Kazimierz Krzysztofek & Andrzej Sadowski (eds.), Społeczeństwo Wielokulturowe - Nowe Wyzwania I Zagrożenia. Uniwersytet W Białymstoku. pp. 243--268.
  Proces starzenia się społeczeństw stanowi istotne wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej. W napływie emigrantów z młodszych regionów świata - głównie Azji i Afryki - dostrzega się sposobu na uzupełnienie malejących zasobów pracy, co prowadzi do wzrostu obaw w zakresie możliwości ich integracji w wymiarze międzypokoleniowym ze społecznościami przyjmującymi. Jednocześnie upatruje się korzyści z migracji seniorów oraz możliwości kształtowania gospodarek regionalnych i lokalnych tak by sprzyjały zaspokajaniu ich potrzeb. Celem opracowania jest przybliżenie koncepcji ageizmu (dyskryminacji ze względu na wiek) w formie (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Marek Grzybowski (ed.), Transfer Wiedzy W Ekonomii I Zarządzaniu. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej W Gdyni. pp. 57--75.
  Wzrost długości życia ludzkiego sprzyja rozwojowi dóbr i usług skierowanych do osób starszych. Opracowanie przybliża zjawisko srebrnej gospodarki jako systemu ekonomicznego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały przykłady rozwiązań strategicznych i organizacyjnych związanych z tworzeniem gerontechnologii. Uwzględniono koncepcje obejmujące współpracę podmiotów sektora publicznego, komercyjnego i pozarządowego: strategie innowacji, klastry dobrobytu i regionalne sieci srebrnej gospodarki. Zwrócono także uwagę na nowe instytucje badawcze typu "agelab" i instytucje kultury typu "medialab", które mogą być wykorzystane do kształtowania społecznego (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5.  76
  Srebrna Gospodarka W Dokumentach Strategicznych Państwa.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Joachim Osiński & Marta Pachocka (eds.), Zmieniaj¸Acy Siȩ Świat. Perspektywa Demograficzna, Społeczna I Gospodarcza. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. pp. 461--472.
  Jednym z głównych wyzwań współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego jest proces starzenia się ludności. Złożony charakter zmian z nim związanych uzasadnia podejmowanie interwencji uwzględniających wyzwanie utrzymania solidarności pokoleniowej i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. Opracowane przybliża koncepcję srebrnej gospodarki jako systemu gospodarczego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały założenia budowy srebrnej gospodarki zawarte w wybranych dokumentach projektu cywilizacyjnego "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". Podsumowanie obejmuje wnioski z przeprowadzonej analizy strategii oraz postulaty co do kierunków dalszych badań. ** One of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  52
  Medialaby W Kontekście Solidarności Pokoleń I Wykluczenia Robotycznego.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Arkadiusz W.¸asiński & Łukasz Tomczyk (eds.), Seniorzy W Świecie Nowych Technologii. Implikacje Dla Praktyki Edukacyjnej Oraz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Śl¸Ask. pp. 184--215.
  Opracowanie przybliża wyzwania zwi¸a}zane ze starzeniem siȩ populacji ludzkich przyw uwzglȩdnieniu wyłaniania siȩ społeczeństw i gospodarek kreatywnych. Na pocz¸a}tku XXI wieku przemianom pracy i czasu wolnego towarzysz¸a} kwestie utrzymania solidarności pokoleń i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. W artykule zarysowane zostały najważniejsze cechy nowych instytucji kultury typu "medialab", laboratoriów mediów, które mog¸a zostać wykorzystane do realizacji działań na rzecz kształtowania pozytywnych odpowiedzi wobec tych wyzwań w ramach wspierania rozwoju "srebrnej gospodarki" i gerontechnologii. Zwraca siȩ również uwagȩ na potrzeby i możliwości umocowania ich (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  52
  Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Štefan Chudý & Łukasz Tomczyk (eds.), Aktywna Starość W Perspektywie Społeczno-Kulturowo-Edukacyjnej / Společenské, Kulturní a Vzdělávací Aspekty Fenoménu Aktivního Stárnutí. Uniwersytet Pedagogiczny W Krakowie. pp. 21--50.
  The complexity of population ageing effect is a significant challenge at a regional and local level. Adaptation activities require the cooperation of local governments, business entities and non-governmental organizations. The article describes the dimensions of interventions, typology of “shrinking regions” and two initiatives: Regions for All Ages and SEN@ER - Silver Economy Network of European Regions. In addition, essay discusses the dilemmas of creating special regional strategies with their implementation factors and barriers in the construction of silver (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  25
  Modele „Srebrnej Gospodarki” W Unii Europejskiej W Ujȩciu Porównawczym. Próba Wprowadzenia Do Dyskusji.Andrzej Klimczuk - 2016 - Problemy Zarządzania 14 (2):41--59.
  Jednym ze zjawisk zwi¸a}zanych z procesem starzenia siȩ społeczeństw s¸a przemiany systemów gospodarczych zorientowane na produkcjȩ i dystrybucjȩ dóbr i usług dla osób starszych, jak również dla młodszych grup wiekowych w ramach ich przygotowania do starości. Artykuł przybliża główne cechy koncepcji „srebrnej gospodarki” w kontekście realizacji polityki aktywnego starzenia siȩ. Opracowanie przedstawia typologiȩ modeli srebrnej gospodarki w krajach Unii Europejskiej na poziomach krajowym i regionalnym na podstawie wykorzystania porównań indeksu aktywnego starzenia siȩ do typologii zróżnicowań i kultur kapitalizmu oraz typologii (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  90
  Kierunki Rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku W Polsce.Andrzej Klimczuk - 2013 - E-Mentor 51:72--77.
  Uniwersytety trzeciego wieku s¸a} interdyscyplinarnymi ośrodkami edukacji pozaformalnej, które stanowi¸a} odpowiedź na wyzwania starzej¸a}cego siȩ społeczeństwa. Zasadne jest podjȩcie tematu zmian reguł organizacyjnych, według których działaj¸a} te podmioty. S¸a} one zwi¸a}zane z wewnȩtrznymi i zewnȩtrznymi czynnikami adaptacji do wymagań współczesnych społeczeństw i gospodarek opartych w coraz wiȩkszym stopniu nie tylko na nowych technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych, ale też na ludzkiej kreatywności. Celem opracowania jest przybliżenie czytelnikom tych czynników oraz cech powstaj¸acych nowych modeli instytucji dla osób starszych w oparciu o krytyczn¸a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  86
  Solidarność Pokoleń W Perspektywie Strategicznej Państwa.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Adam Kubów & Joanna Szczepaniak-Sienniak (eds.), Polityka Rodzinna a Polityka Rynku Pracy W Kontekście Zmian Demograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu. pp. 190--205.
  Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji solidarności pokoleń w kontekście wyzwań procesu starzenia się ludności na początku XXI wieku. Utrzymanie pozbawionych konfliktów relacji pokoleniowych jest kwestią wymagającą wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Dlatego też w opracowaniu, po omówieniu znaczeń pojęcia pokolenie i typów relacji międzypokoleniowych, zostaną wskazane modele polityki relacji międzypokoleniowych. Opis uwzględnia działania na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym i lokalnym. W dalszej części analizie poddane zostaną główne założenia działań na rzecz solidarności pokoleniowej z wybranych dokumentów projektu cywilizacyjnego (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  42
  Universities of the Third Age in Poland. Emerging Model for 21st Century.Andrzej Klimczuk - 2013 - Journal of Education, Psychology and Social Sciences 1 (2):8--14.
  Main objective of this paper is to describe emergence of a Polish Universities of the Third Age model. These are a multidisciplinary non-formal education centers, which allow formation of positive responses to the challenges of an ageing population. Article indicates main organizational changes of these institutions conditioned by internal and external factors. Essay describes transformation, differentiation factors, and characteristics of these institutions for elderly based on a critical analysis of literature.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12.  60
  Modele Wielosektorowej Polityki Społecznej Wobec Ludzi Starych I Starości W Kontekście Zmiany Technologicznej.Andrzej Klimczuk - 2015 - Zarz¸Adzanie Publiczne 2:41--53.
  Starzenie siȩ społeczeństw stanowi wyzwanie, które wymaga opracowywania i wdrażania horyzontalnej polityki społecznej. Polityka ta powinna uwzglȩdniać zróżnicowanie osób starszych oraz odmienność działań skierowanych do osób starszych i na wizerunek starości. Złożoność negatywnych konsekwencji starzenia siȩ sprawia, iż kluczowe jest zwiȩkszenie współpracy podmiotów publicznych, komercyjnych, pozarz¸adowych i nieformalnych na wszystkich poziomach organizacji polityki społecznej. Opracowanie ma na celu przybliżenie modeli wielosektorowej polityki społecznej oraz podkreślenie możliwości integracji usług społecznych. Artykuł wskazuje na szanse i zagrożenia dla integracji usług ze szczególnym uwzglȩdnieniem (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  79
  Using Somatic Awareness as a Guide for Making Healthy Life Choices.Love Martha & Love Silver - 2007 - Somatics Magazine-Journal of the Bodily Arts and Sciences (Number 2):40-43.
  Love, S. (2007). Using somatic awareness as a guide for making healthy life choices. Somatics Magazine- Journal Of The Mind/Body Arts and Sciences, Volume XV, Number 2, pages 40-43. (Silver Love is same person as author Martha C. Love).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Wronging by Requesting.N. G. Laskowski & Kenneth Silver - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Dante's Paradiso: No Human Beings Allowed.Bruce Silver - 2014 - Philosophy and Literature 38 (1):110-127.
  “But when you meet her again,” he observed, “in Heaven, you, too, will be changed. You will see her spiritualized, with spiritual eyes.”1Dante is not a philosopher, although George Santayana sees him as one among a very few philosophical poets.2 The Divine Comedy deals in terza rima with issues that are philosophically urgent, including the relation between reasoning well and happiness.3And as one of the few great epics in Western literature, the Comedy offers its readers the pleasures of world-class poetry, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  58
  Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.Andrzej Klimczuk - 2012 - Wiedza I Edukacja.
  "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie? Ludzie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 17.  21
  The World Without Money: Economic and Socio-Cultural Transformations of the Value Equivalent.Alex V. Halapsis - 2018 - Scientific Knowledge: Methodology and Technology 40 (1):126-135.
  The notion of “worth” and “value” throughout human history was only partly dependent on economic reasons. Arrangements about what is considered an equivalent value/measure of wealth are the result of complex interdependencies of economic, social and cultural factors. For thousands of years people have used precious metals as universal equivalent and main measure of wealth; full-value metal money was, in fact, only reinforced by the authority of state (ruler) evidence of presence certain amount of precious metal. The rejection of valuable (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  31
  Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Štefan Hittmár (ed.), Theory of Management 4. University of Žilina. pp. 261--265.
  Population ageing is one of the key processes affecting the development of European Union countries. The aim of this paper is an indication of the possibility of collective action against this challenge at the regional level. Article describe assumptions and recommendations for strategic management which taking into account the cooperation of entities from public sector (local governments), market sector (business) and social sector (NGOs). Closer analyses will be conducted on two examples of initiatives from European Union: the Regions for All (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 19.  55
  Rozwój regionalny wobec starzenia siȩ społeczeństwa.Andrzej Klimczuk - 2014 - In Piotr Szukalski (ed.), Starzenie Siȩ Ludności a Solidarność Miȩdzypokoleniowa. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. pp. 149--170.
  Złożoność skutków starzenia się społeczeństw stanowi istotne wyzwanie na poziomie regionalnym i lokalnym. Działania adaptacyjne wymagają współpracy samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych. Opracowanie przybliża: wymiary interwencji, typologię "regionów kurczących się" oraz dwie inicjatywy: regionów dla ludzi w każdym wieku (Regions for All Ages) i sieci srebrnej gospodarki regionów europejskich (SEN@ER - Silver Economy Network of European Regions). Wskazano także na dylematy tworzenia specjalnych strategii regionalnych i czynniki sprzyjające ich realizacji oraz bariery budowy srebrnych gospodarek. Dodatkowo, przedstawiono (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. A Biosemiotic and Ecological Approach to Music Cognition: Event Perception Between Auditory Listening and Cognitive Economy[REVIEW]Mark Reybrouck - 2005 - Axiomathes. An International Journal in Ontology and Cognitive Systems. 15 (2):229-266.
  This paper addresses the question whether we can conceive of music cognition in ecosemiotic terms. It claims that music knowledge must be generated as a tool for adaptation to the sonic world and calls forth a shift from a structural description of music as an artifact to a process-like approach to dealing with music. As listeners, we are observers who construct and organize our knowledge and bring with us our observational tools. What matters is not merely the sonic world in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 21.  71
  Before the Consummation What? On the Role of the Semiotic Economy of Seduction.George Rossolatos - 2016 - Continuum: Journal of Media and Cultural Studies 30 (4):451-465.
  The cultural practice of flirtation has been multifariously scrutinized in various disciplines including sociology, psychology, psychoanalysis and literary studies. This paper frames the field of flirtation in Bourdieuian terms, while focusing narrowly on the semiotic economy that is defining of this cultural field. Moreover, seduction, as a uniquely varied form of discourse that is responsible for producing the cultural field of flirtation, is posited as the missing link for understanding why flirtation may be a peculiar case of non-habitus, contrary (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Mill’s Radical End of Laissez-Faire: A Review Essay of the Political Economy of Progress: John Stuart Mill and Modern Radicalism. [REVIEW]Nick Cowen - 2018 - The Review of Austrian Economics 31:373–386.
  Can John Stuart Mill’s radicalism achieve liberal egalitarian ends? Joseph Persky’s The Political Economy of Progress is a provocative and compelling discussion of Mill’s economic thought. It is also a defense of radical political economy. Providing valuable historical context, Persky traces Mill’s intellectual journey as an outspoken proponent of laissez-faire to a cautious supporter of co-operative socialism. I propose two problems with Persky’s optimistic take on radical social reform. First, demands for substantive equality have led past radicals to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Political Economy of Forest Ecology in Sierra Leone: A Focus on the Western Area Peninsular Forest.Emerson Abraham Jackson - 2018 - Postmodern Openings 9 (1):63-90.
  This article addressed historical aspects of the political economy involving sustained forest ecology in Sierra Leone as a whole, with emphasis on the Freetown Peninsula and its surrounding communities. Attention is paid to cultural, social and economic aspects involving forest livelihoods of residents on the Freetown Peninsula and far afield. The term 'Political Economy' is used in this situation to denote the relationship between the economics of people's livelihoods and public policy (in relation to the management of legislative (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Introduction: Symposium on Robust Political Economy.Nick Cowen - 2016 - Critical Review 28 (3-4):420-439.
  Mark Pennington’s Robust Political Economy is a systematic exposition of a framework for analyzing institutional performance. The Robust Political Economy framework evaluates institutions according to their ability to solve knowledge and incentive problems. On grounds of robustness, Pennington combines insights from Austrian market-process theory and public-choice theory to defend classical liberalism from several compelling critiques. These include theories of market failure in economics; communitarian, deliberative-democratic, and liberal-egalitarian theories of justice; and concerns with social capital, domestic and international poverty, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. A Biosemiotic and Ecological Approach to Music Cognition: Event Perception Between Auditory Listening and Cognitive Economy.Mark Reybrouck - 2005 - Axiomathes 15 (2):229-266.
  This paper addresses the question whether we can conceive of music cognition in ecosemiotic terms. It claims that music knowledge must be generated as a tool for adaptation to the sonic world and calls forth a shift from a structural description of music as an artifact to a process-like approach to dealing with music. As listeners, we are observers who construct and organize our knowledge and bring with us our observational tools. What matters is not merely the sonic world in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 26.  23
  Evaluating the State of Intellectualization of the National Economy of Ukraine in the Context of Globalization.Sergii Sardak & A. A. Samoylenko S. E. Sardak - 2014 - Бізнесінформ 12:19-24.
  Due to the innovative nature of the world economy and the continuity of scientific and technological progress, intellectualization becomes one of the world's leading trends. The article is aimed to evaluate the state of intellectualization of the national economy of Ukraine in the context of globalization. In the article the existing approaches are considered, which are used by international organizations and expert agencies to evaluate the intellectualization level of the countries around the world. The indicators of the state (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  52
  The Inflationary and Deflationary Trends in the Global Economy, or ‘the Japanese Disease’ is Spreading.Leonid Grinin & Andrey Korotayev - 2014 - Journal of Globalization Studies 5 (2):152-173.
  The danger of deflation has been rather frequently mentioned recently among nu-merous concerns over the European and partly American economies. Analysts cite the Japanese economy which has been suffering from deflation for the last two decades despite the large investments in economy and the government's efforts to increase inflation. Similarly, notwithstanding many trillions of dollars, euro, pounds and yen that were invested in economies over the past few years, the infla-tion in the Western countries still remains low. On (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  42
  Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples.Andrzej Klimczuk - 2015 - E-Journal of International and Comparative Labour Studies 4 (2):110--134.
  One of the key challenges of social policy in Poland in the early 21st century is to adapt its management to the requirements of a service economy. Essential conditions for the mixed economy of welfare have been already created after adjustments of the subsystems of national social policy during the first years of membership in the European Union since 2004. Labour market policies already include the relationships between providers from the public sector, the commercial sector, and the non-governmental (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  94
  The Law of Political Economy: An Introduction.Poul F. Kjaer - 2020 - In The Law of Political Economy: Transformation in the Function of Law. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 1- 30.
  The law of political economy is a contentious ideological field characterised by antagonistic relations between scholarly positions which tend to be either affirmative or critical of capitalism. Going beyond this schism, two particular features appear as central to the law of political economy: the first one is the way it epistemologically seeks to handle the distinction between holism and differentiation, i.e., the extent to which it sees society as a singular whole which is larger than its parts, or, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  68
  Analysis of Political Economy, International Political Economy, Globalization and its Importance to Public Finance.Muhammad Rashid - 2018 - Journal of Economics and Political Economy 5 (4):481-487.
  The purpose of this paper is to provide an analysis of the discipline of political economy, international political economy and their respective historical developments. The paper will then focus on globalization and evaluate the strength and weaknesses of the policy to globalize. Further analysis will be conducted to show the importance of the topic of globalization as it relates to public finance. Rosen & Gayer (2014), Sackery, Schneider & Knoedler (2016), Marlin-Bennett (2017), Ravenhill (2008) and Weingast & Witman (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  23
  Fostering Sustainable Tourism in Global Economy.Nataliia Stukalo, Nataliya Krasnikova, Oleksandr Krupskyi & Victoriia Redko - 2018 - Revista ESPACIOS 42 (39):27.
  The study of the essence of the sustainable tourism, transformation of the modern functions of global tourism, rethinking of its basic principles made it possible to form the conceptual framework of the sustainable tourism. The conditions for promotion of the sustainable tourism to the world market and the factors of impact on its development in the global economy have been determined. The technique for calculation of the tourism sustainability index, taking into account the anthropogenic factor, was improved.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. Gaming the Attention Economy.Daniel Estrada & Jon Lawhead - 2013 - In Pietro Michelucci (ed.), The Handbook of Human Computation. Springer. pp. 961-978.
  The future of human computation benefits from examining tasks that agents already perform and designing environments to give those tasks computational significance. We call this natural human computation. We consider the possible future of NHC through the lens of Swarm!, an application under development for Google Glass. Swarm! motivates users to compute the solutions to a class of economic optimization problems by engaging the attention dynamics of crowds. We argue that anticipating and managing economies of attention provides one of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Produkcji Oprogramowania Komputerowego (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Software P.Bogusław Plawgo, Anna Grabska, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk, Jacek Kierklo & Justyna Żynel-Etel - 2011 - Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku.
  B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego, Wojewódzki Urz¸ad Pracy w Białymstoku, Białystok 2011.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  73
  Multi-Faceted Insights of Entrepreneurship Facing a Fast-Growing Economy: A Literature Review.Quan-Hoang Vuong, Viet Phuong La, Thu Trang Vuong, Phuong Hanh Hoang, Manh-Toan Ho, Manh Tung Ho & Hong Kong To Nguyen - 2020 - Open Economics 3 (1):25-41.
  This study explores entrepreneurship research in Vietnam, a lower-middle-income country in Southeast Asia that has witnessed rapid economic growth since the 1990s but has nonetheless been absent in the relevant Western-centric literature. Using an exclusively developed software, the study presents a structured dataset on entrepreneurship research in Vietnam from 2008 to 2018, highlighting: low research output, low creativity level, inattention to entrepreneurship theories, and instead, a focus on practical business matters. The scholarship remains limited due to the detachment between the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  72
  Capitalism After Covid: How the Pandemic Might Inspire a More Virtuous Economy.Julian Friedland - 2020 - The Philosophers' Magazine 2 (89):12-15.
  Today, dramatically increasing economic inequality, imminent climatological calamity, and a global pandemic now place the timeless debate over capitalism into stark relief. Though many seek to pin the blame on capitalism’s excesses, they would do well to recall the historical record of socialism’s deficiencies, namely, stifling innovation, lumbering inefficiency, and stagnation. Fortunately, our moral psychology affords a middle way between these two extremes. For while economic incentives have a tendency to let our civic and prosocial impulses atrophy from disuse, these (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  11
  Promotion Sustainable Tourism in Global Economy.Nataliia Stukalo, Nataliya Krasnikova, Oleksandr Krupskyi & Victoriia Redko - 2018 - In 4th International Rural Tourism Congress, Congress Proceedings. 21000, Сплит, Хорватия: pp. 253-266.
  Purpose is to substantiate the ways of promotion sustainable tourism in the global economy. Methodology - To determine the importance of the sustainable tourism factors, the hierarchy analysis method of T. Saati was used. The method of expert estimations has been used for determining the significance level of the tourism sustainability factors. Findings - The conditions for promotion of the sustainable tourism to the world market and the factors of impact on its development in the global economy have (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  12
  Between Religion and Agriculture: A Roadmap to Revamping Nigeria’s Economy.Ubong E. Eyo - 2019 - GNOSI: An Interdisciplinary Journal of Human Theory and Praxis 2 (1).
  This paper investigated “Between Religion and Agriculture: A Roadmap to Revamping Nigeria's Economy." Religion is meant to affect all facets of life both at the individual and community levels. This applies equally to the economy of nations including Nigeria as a sovereign state. Petroleum which has been Nigeria's mainstay economically over the past five decades has proved to be not a sustainable means of income to the country in recent times. With the fluctuation in oil price with its (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  68
  The Status of Authority in the Globalizing Economy: Beyond the Public/Private Distinction.Eva Hartmann & Poul F. Kjaer - 2018 - Indiana Journal of Global Legal Studies 25 (1):3 - 11.
  Over the past decades, the idea that national sovereignty and the authority of the state have been increasingly challenged or even substantially eroded has been a dominant one. Economic globalization advancing a neo-liberal dis-embedding of the economy is seen as the major reason for this erosion. Concerns have increased about the negative consequences for the social fabric of societies, deprived of the strong shock absorption capacity that the welfare states had established in the time of the embedded liberalism to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. Confucian Heaven: Moral Economy and Contingency.Back Youngsun - 2016 - European Journal for Philosophy of Religion 8 (1):51--77.
  This paper examines the Confucian concept of tian, conventionally translated into English as “Heaven.‘ The secondary literature on tian has primarily focused on the question of what tian is: e.g., whether tian is an anthropomorphic deity or a naturalistic force, or whether tian is transcendent or immanent. Instead, this paper locates tian with respect to the ethical life of human beings, and argues that the two conflicting concepts of “moral economy‘ and “contingency‘ are main characteristics of tian. This paper (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. Sibling Interaction and Symbolic Capital: Toward a Theory of Political Micro-Economy.Chad Nilep - 2009 - Journal of Pragmatics 41 (9):1683-1692.
  Older siblings play a role in their younger siblings’ language socialization by ratifying or rejecting linguistic behavior. In addition, older siblings may engage in a struggle to maintain their dominant position in the family hierarchy. This struggle is seen through the lens of language and political economy as a struggle for symbolic capital. Bilingual adolescent sibling interactions are analyzed as expressions both of identity and of symbolic power. This paper proposes a theory of political micro-economy, by which analysts (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  45
  Adam Smith, Newtonianism and Political Economy.Sergio Volodia Marcello Cremaschi - 1981 - Manuscrito. Revista Internacional de Filosofia 5 (1):117-134.
  The relationship between Adam Smith's official methodology and his own actual theoretical practice as a social scientist may be grasped only against the background of the Humean project of a Moral Newtonianism. The main features in Smith's methodology are: (i) the provisional character of explanatory principles; (ii) 'internal' criteria of truth; (iii) the acknowledgement of an imaginative aspect in principles, with the related problem of the relationship between internal truth and external truth, in terms of mirroring of 'real' causes. Smith's (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42.  77
  Belief Revision in Science: Informational Economy and Paraconsistency.Daniel Coimbra - 2017 - Contemplação 1 (15):19-38.
  In the present paper, our objective is to examine the application of belief revision models to scientific rationality. We begin by considering the standard model AGM, and along the way a number of problems surface that make it seem inadequate for this specific application. After considering three different heuristics of informational economy that seem fit for science, we consider some possible adaptations for it and argue informally that, overall, some paraconsistent models seem to better satisfy these principles, following Testa (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  22
  Early Modern Political Philosophies and the Shaping of Political Economy.Sergio Volodia Marcello Cremaschi - 2017 - Routledge Historical Resources. History of Economic Thought.
  In the course of the eighteenth and nineteenth centuries the paradigm of a new science, political economy, was established. It was a science distinct from the Aristotelian sub-disciplines of practical philosophy named oikonomía and politiké, and emphasis on its character of science not unlike the natural sciences – still called ‘natural philosophy’ – mirrored precisely a willingness to stress its autonomy from two other sub-disciplines of practical philosophy, that is, ethics and politics. However, the new science resulted from a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Containing Community: From Political Economy to Ontology in Agamben, Esposito, and Nancy.Greg Bird - 2016 - SUNY Press.
  Community has been both celebrated and demonized as a fortress that shelters and defends its members from being exposed to difference. Instead of abandoning community as an antiquated model of relationships that is ill suited for our globalized world, this book turns to the writings of Giorgio Agamben, Roberto Esposito, and Jean-Luc Nancy in search for ways to rethink community in an open and inclusive manner. Greg Bird argues that a central piece of this task is found in how each (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. The Status of Authority in the Globalizing Economy: Beyond the Public/Private Distinction. Special Issue of Indiana Journal of Global Legal Studies. Edited by Eva Hartmann and Poul F. Kjaer.Eva Hartmann & Poul F. Kjaer - 2018 - Bloomington, USA: Indiana University Press.
  Over the past decades, the idea that national sovereignty and the authority of the state have been increasingly challenged or even substantially eroded has been a dominant one. Economic globalization advancing a neo-liberal dis-embedding of the economy is seen as the major reason for this erosion. Concerns have increased about the negative consequences for the social fabric of societies, deprived of the strong shock absorption capacity that the welfare states had established in the time of the embedded liberalism to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  14
  The Law of Political Economy: Transformation in the Function of Law. Edited by Poul F. Kjaer.Poul F. Kjaer - 2020 - Cambridge, Storbritannien: Cambridge University Press.
  This book develops the law of political economy as a new field of scholarly enquiry. Bringing together an exceptional group of scholars, it provides a novel conceptual framework for studying the role of law and legal instruments in political economy contexts, with a focus on historical transformations and central challenges in both European and global contexts. Its chapters reconstruct how the law of political economy plays out in diverse but central fields, ranging from competition and consumer protection (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Poverty and Hunger in the Developing World: Ethics, the Global Economy, and Human Survival.Krishna Mani Pathak - 2010 - Asia Journal of Global Studies 3 (2):88-102.
  The large number of hungry people in a global economy based on industrialization, privatization, and free trade raises the question of the ethical dimensions of the worsening food crisis in the world in general and in developing countries in particular. Who bears the moral responsibility for the tragic situation in Africa and Asia where people are starving due to poverty? Who is morally responsible for their poverty - the hungry people themselves? the international community? any particular agency or institution? (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  60
  New Water in Old Buckets: Hypothetical and Counterfactual Reasoning in Mach’s Economy of Science.Lydia Patton - 2019 - In Friedrich Stadler (ed.), Ernst Mach – Life, Work, Influence. Springer Verlag.
  Ernst Mach’s defense of relativist theories of motion in Die Mechanik involves a well-known criticism of Newton’s theory appealing to absolute space, and of Newton’s “bucket” experiment. Sympathetic readers (Norton 1995) and critics (Stein 1967, 1977) agree that there’s a tension in Mach’s view: he allows for some constructed scientific concepts, but not others, and some kinds of reasoning about unobserved phenomena, but not others. Following Banks (2003), I argue that this tension can be interpreted as a constructive one, springing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Existence as Economy and as Charity.Antonio Caso, Alexander Stehn & Jose G. Rodriguez Jr - 2017 - In Carlos Alberto Sanchez & Jr Sanchez (eds.), 20th Century Mexican Philosophy: Essential Readings. New York: Oxford University Press. pp. 27-45.
  Antonio Caso, “La existencia como economía y como caridad” (1916). Translated with Jose G. Rodriguez Jr. as “Existence as Economy and as Charity,” in 20th Century Mexican Philosophy: Essential Readings, eds. Carlos Alberto Sánchez and Robert Eli Sanchez, Jr. (New York: Oxford University Press, 2017).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  82
  The Causal Economy Approach to Scientific Explanation.Laura Franklin-Hall - forthcoming - Minnesota Studies in the Philosophy of Science.
  This paper sketches a causal account of scientific explanation designed to sustain the judgment that high-level, detail-sparse explanations—particularly those offered in biology—can be at least as explanatorily valuable as lower-level counterparts. The motivating idea is that complete explanations maximize causal economy: they cite those aspects of an event’s causal run-up that offer the biggest-bang-for-your-buck, by costing less (in virtue of being abstract) and delivering more (in virtue making the event stable or robust).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 393