Results for ' Kitab al-Nabat'

1000+ found
Order:
 1. Botany as a New Field of Knowledge in the Thirteenth Century: On the Genesis of the Specialized Sciences.Mustafa Yavuz & Pilar Herraíz Oliva - 2020 - Teorie Vědy / Theory of Science 42 (1):51-75.
  The reception of the translations of Aristotelian and pseudo-Aristotelian works at the University of Paris in the thirteenth century promoted a new understanding of the sciences as specialized fields of knowledge. The huge amount of translations required a new organization of knowledge, which included novel subjects and categories. Among these there is a very special case, namely the pseudo-Aristotelian De plantis, translated from Arabic into Latin and then back into Greek to be re-translated into Latin again. De plantis was included (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Frammenti da Alessandro di Afrodisia «In de generatione et corruptione» nel «Kitab al-Tasrif»: problemi di riconoscimento e di ricostruzione.Silvia Fazzo - 1999 - Documenti E Studi Sulla Tradizione Filosofica Medievale 10:195-203.
  L'esistenza del commento di Alessandro di Afrodisia al De generatione aristotelico, perduto nella versione greca e nella traduzione araba, è attestata da numerose fonti arabe, tra le quali Averroè, nel suo commento alla stessa opera. L'A. rintraccia la presenza, la tipologia e la distribuzione delle citazioni tratte dal commento di Alessandro nel Kitab al-Tasrif, un'opera del corpus alchemico attribuita a Gabir ibn Hayyan. Secondo l'A., la sezione interessata dalle citazioni assembla tre diversi tipi di testi: 1) lemmi del De (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. The Value of Ahl Al-Kitab’s Belief and Action in Islam according To Classical and Modern Quranic Exegesis.Uğur Sezginer & Muhammet Altaytaş - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):600 - 623.
  New methods for reading and understanding the religious sources have been applied along with the modern period. Some issues, that have already gained a certain shape in the classical period, have been discussed again as a result of the application of new methods and thus a number of conclusions which exceed the boundaries framed by Ijma (consensus of the Ummah) were reached. In the course of time, these discussions were not limited to transactions [al-Mu`amalat] but also expanded to worship (al-'Ibadah) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Kitab Syajarah Al-Kawn Ibnu Arabi: Mengurai Konsep Alam Semesta dan Sirah Nabi (Ibn Arabi's Cosmology and Prophet's Biography).Zainul Maarif - 2019 - Jakarta, Indonesia: Turos Pustaka.
  This is an elaboration and a critique of Ibn Arabi's cosmology written in his book "Shajarah Al-Kawn".
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Botánica en al-Ándalus: Un Estudio Comparativo de Trabajos Ilustrados de Botánica en el Magreb y Máshreq.Mustafa Yavuz - 2017 - Awraq 1 (17):169-186.
  In this study, after a short introductory information on the etymology, origin, and transition of botanical knowledge in Medieval Islamic Civilisation, we made a comparison of illustrated botanical works in Maghreb and Masriq through two illustrated books. We studied on randomly selected illustrations from Kitab al- Hashaish at-Tibb li-Diskuridus al-Aynzarbi translated by Istefan ibn Basil & Hunayn ibn Ishaq from Dioscorides’ Materia Medica, and Kitab al-Adwiyat al-Mufradat of Abu Ja’far Ahmad al-Ghafiqi, the Andalusian physician, pharmacist, and herbalist. We (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Al-Āmidi’s Reception of Ibn Sīnā: Reading al-Nūr al-Bāhir fi al-Ḥikam al-Zawāhir.Syamsuddin Arif - 2010 - In Tzvi Langermann (ed.), Avicenna and His Legacy: A Golden Age of Science and Philosophy. Turnhout: Brepols. pp. 205-219.
  Contrary to the widespread assumption, philosophy in the Islamic world did not begin with al-Kindi nor ended with Ibn Rushd (Averroes). This article looks into the metaphysics part of Sayf al-Din al-Amidi's kitab al-Nur al-Bahir fi al-Hikam al-Zawahir ('The Splendid Light on the Bright Wisdom') in order to show the continuity of philosophy in post-classical period.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Preserving the semantic structure of Islamic key terms and concepts: Izutsu, al-Attas, and al-Raghib al-Isfahani.Syamsuddin Arif - 2007 - Islam & Science 5 (2):107 (10).
  This article compares the elucidation of the semantic structure and fixity of a number of key terms and concepts of the Qur'an by two contemporary scholars, Toshihiko Izutsu (1914-1993) and Syed Muhammad Naquib al-Attas (1931--), with that of al-Raghib al-Isfahani (d. ca 443/1060), the author of the celebrated Kitab al-mufradat fi gharib al-Qur'an. By 'key terms and concepts' are meant those words used by the Qur'an which play a decisive role in making up the basic conceptual structure of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Ontology and Cosmology of the ʿaql in Ṣadrā's Commentary on Uṣūl al-Kāfī.SeyedAmirHossein Asghari - 2017 - Journal of Shi'a Islamic Studies 10 (2):157-182.
  ABSTRACT: Mullā Ṣadrā’s (c 1571-1640) commentary on Uṣūl al- Kāfī is one of the more famous commentaries on this significant Shi‘i hadith collection. For his philosophical and Sui background, Ṣadrā’s approach to the hadith is slightly different and in some ways contrary to the earlier commentators such as`Allāma Majlisī in Shi'a and Ibn Taymīyya in Sunni Islam. This paper aims to shed light on the way, Ṣadrā interprets al-Kāfī and particularly to determine his understanding of the ʿaql (intellect) at the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Avicenna’s Use of the Arabic Translations of the Posterior Analytics and the Ancient Commentary Tradition.Riccardo Strobino - 2012 - Oriens 40 (2):355–389.
  In this paper I shall discuss the relationship between the two known Arabic translations of Aristotle’s Posterior Analytics and Avicenna’s Kitāb al-Burhān. I shall argue that Avicenna relies on both (1) Abū Bishr Mattā’s translation and (2) the anonymous translation used by Averroes in the Long Commentary as well as in the Middle Commentary (and also indirectly preserved by Gerard of Cremona’s Latin translation of Aristotle’s work). Although, generally speaking, the problem is relevant to the history of the transmission of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. David Hume’un Kozmolojik Argüman Eleştirisi.Soner Soysal - 2016 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 9 (1):77-96.
  David Hume’un Doğal Din Üzerine Diyaloglar kitabı, başlığının da ima ettiği gibi, vahiy metinlerine başvurmadan Tanrı’nın varlığına ve niteliklerine ulaşılıp ulaşılamayacağını araştıran bir metindir. Metin boyunca, felsefe tarihinde de gördüğümüz, iki ana yaklaşımı temsil eden iki temel argüman sunulur. Bunlardan ilki, a priori yaklaşımı temsil eden kozmolojik argümandır. Diğeri ise, a posteriori yaklaşımı temsi eden zeki tasarım argümanıdır. Bu yazıda, Hume’un, diyalogdaki Philo karakteri üzerinden ortaya koyduğu, kozmolojik argümana yönelik eleştirileri ele alınıp, böyle bir argümanın neden Tanrı’nın varlığı ve nitelikleri (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Thomas Kuhn'un Paradigma Kavramı ve Rölativizm Tartışması.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2019 - İzmir, Türkiye: İKSAD Yayınevi.
  Thomas Kuhn’un 1962 yılında yayımlamış olduğu “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabı bilimsel gelişme, bilimin doğası ve bilimsel bilginin özerkliği gibi çeşitli bilim felsefesi konularında alanında rölativist ya da göreci bir anlayışa katkıda bulunarak bilimin sarsılmaz statüsüne zarar verip vermediğine yöneliktir. Kuhn’un rölativistlikle suçlanmasına yol açan argümanlardan ön plana çıkan ikisi; iki farklı rakip paradigmaya bağlı olan kuramların kıyaslanmasının mümkün olmadığını ileri süren metodolojik eşölçülemezlik argümanı ile kuramdan bağımsız nötr gözlem önermelerinin olamayacağını belirten gözlemlerin kuram yüklü olduğu savıdır. Kuhn bu argümanlar (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12.  65
  Felsefe Optiğinden Aşkın Renkleri.Aysel Tan - 2020 - Pamukkale University 2 (7):1831-1835.
  Felsefe Optiğinden Aşkın Renkleri kitabı Senail Özkan’ın bir takdim yazısı, giriş ve yedi bölümden oluşmaktadır. Kitapta kaynakçaya yer verilmemiştir. Halilov, kitabın giriş kısmında ‘aşk’ın ne olduğunu ve hangi ilim dalı tarafından ele alınması gerektiğini açıklamıştır. Ona göre aşk insanın manevi âleminin en derin katmanlarında ortaya çıktığı için temel itibariyle bilinçdışı alana aittir. İlim onu irdeleyemez, aşk, ilim için muğlak bir alandır ve mantıki düzlemde değerlendirilmesi oldukça zordur. İlim açısından incelenemediği için bu işi felsefe ve şiir üstlenmektedir.(s.16, s. 55) Şiir ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  38
  Dini Epistemoloji Nedir?Musa Yanık - 2022 - İstanbul, Türkiye: Düşün Yayıncılık.
  Dini epistemoloji, teistik inançların rasyonel zeminde gerekçelendirilme yollarını arayan, çağdaş epistemolojinin bir alt dalıdır. Musa Yanık, bu kitapta günümüzdeki en güçlü yaklaşım olan reform epistemolojisinden güvenilircilik bakış açısıyla yani “daha yüksek bir olasılıkla doğru olması yönünden” İslam inancının rasyonelliğini ortaya koymakta ve uygulamalı dini epistemolojinin sağlam ve cesur bir örneğini sergilemektedir. (Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir) -/- Epistemoloji topyekûn insan zihnini biçimlendirme ve inanç da dahil olmak üzere bilişsel faaliyetleri yönlendirme potansiyeline sahip bir alandır. Zira Allah’ın varlığı, birliği, nübüvvet ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Tıbbî Açıdan Dinî Tecrübe.Aysel Tan - 2019 - Diyarbakır, Türkiye: Ubak.
  Her din ve mistik kültürde ortaya çıkan dinî tecrübelerin felsefe, kelam ve fıkıh gibi bilim alanlarında farklı açıklamaları yapılmış, akli olup olmadığı sorgulanmıştır. Vahiy, keramet, vecd, hulul, tecelli gibi kavramlara açıklamalar getirilmiştir. Fakat bu tür tecrübelerin insanın fizyolojik ve psikolojik mekanizmalarıyla ne tür bir bağlantısı olduğu İslam düşünce geleneğinde pek tartışılmamıştır. Bu tür tecrübe yaşayan kişilerin sorunlu olup olmadığı tıbbi açıdan değerlendirilmemiştir. Dini tecrübeleri tıbbî bir sorun olarak ele alıp bu tecrübeleri ‘deney’ konusu yaparak inceleyen ilk düşünür William James’tir (ö.1910). (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  67
  KUHN’U ANLAŞILIR KILMAK.Ekin Akdeniz - 2020 - International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries 4 (1):199-209.
  “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabıyla Thomas Kuhn'un bilim felsefesi çalışmalarında yeni bir çığır açtığı bilinmektedir (Öztürk, 2012: 171). Bu çalışma, Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı (The Structure of Scientific Revolutions)” adlı eseri başta olmak üzere, bu eser üzerine yapılan çeşitli çalışmalar referans alınarak sunulmaktadır. Tüm bu çalışmalarda bilimin ilerleme tarzının ele alındığı, fakat bilimin ilerleme tarzı hakkında farklı sıralamaların yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, bilimin ilerleme tarzı hakkında daha önce ele alınanlardan farklı bir sıralama sunmaktır. Ulaşılan bu farklı sıralama ile (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  15
  Kuhn’u Anlaşılır Kılmak.Ekin Akdeniz - 2020 - International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries 4 (1):199-209.
  “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabıyla Thomas Kuhn'un bilim felsefesi çalışmalarında yeni bir çığır açtığı bilinmektedir (Öztürk, 2012: 171). Bu çalışma, Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı (The Structure of Scientific Revolutions)” adlı eseri başta olmak üzere, bu eser üzerine yapılan çeşitli çalışmalar referans alınarak sunulmaktadır. Tüm bu çalışmalarda bilimin ilerleme tarzının ele alındığı, fakat bilimin ilerleme tarzı hakkında farklı sıralamaların yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, bilimin ilerleme tarzı hakkında daha önce ele alınanlardan farklı bir sıralama sunmaktır. Ulaşılan bu farklı sıralama ile (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Measuring knowledge management maturity at HEI to enhance performance-an empirical study at Al-Azhar University in Palestine.Samy S. Abu Naser, Mazen J. Al Shobaki & Youssef M. Abu Amuna - 2016 - International Journal of Commerce and Management Research 2 (5):55-62.
  This paper aims to assess knowledge management maturity at HEI to determine the most effecting variables on knowledge management that enhance the total performance of the organization. This study was applied on Al-Azhar University in Gaza strip, Palestine. This paper depends on Asian productivity organization model that used to assess KM maturity. Second dimension assess high performance was developed by the authors. The controlled sample was (364). Several statistical tools were used for data analysis and hypotheses testing, including reliability Correlation (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 18. The Role of the Practice of Excellence Strategies in Education to Achieve Sustainable Competitive Advantage to Institutions of Higher Education-Faculty of Engineering and Information Technology at Al-Azhar University in Gaza a Model.Mazen J. Al Shobaki & Samy S. Abu Naser - 2017 - International Journal of Digital Publication Technology 1 (2):135-157.
  This study aims to look at the role of the practice of excellence strategies in education in achieving sustainable competitive advantage for the Higher educational institutions of the faculty of Engineering and Information Technology at Al-Azhar University in Gaza, a model, and the study considered the competitive advantage of educational institutions stems from the impact on the level of each student, employee, and the institution. The study was based on the premise that the development of strategies for excellence in education, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 19. Knowledge Management Processes and Their Role in Achieving Competitive Advantage at Al-Quds Open University.Nader H. Abusharekh, Husam R. Ahmad, Samer M. Arqawi, Samy S. Abu Naser & Mazen J. Al Shobaki - 2019 - International Journal of Academic Accounting, Finance and Management Research (IJAAFMR) 3 (9):24-41.
  The study aimed to identify the knowledge management processes and their role in achieving competitive advantage at Al-Quds Open University. The study was based on the descriptive analytical method, and the study population consists of academic and administrative staff in each of the branches of Al-Quds Open University in (Tulkarm, Nablus and Jenin). The researchers selected a sample of the study population by the intentional non-probability method, the size of (70) employees. A questionnaire was prepared and supervised by a number (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 20. Usage Degree of the Capabilities of DSS in Al-Aqsa University of Gaza.Mazen J. Al-Shobaki & Samy S. Abu-Naser - 2017 - International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) 1 (2):33-47.
  Abstract— This study aimed to identify the degree of use of the capabilities of decision-support systems in Palestinian institutions higher education, Aqsa University in Gaza - a case study. The study used a analytical descriptive approach, and the researchers used the of questionnaire tool to collect the data, the researchers using stratified random sample distributed (150) questioners to the study population and (126) was obtained back with rate of 84%. The study showed that the most important results are: that senior (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21. Al-Milal Wa-Al-Nihal.Muhammad Ibn Abd Al-Karim Shahrastani & Muhammad Riza Jalali Na'ini - 1971 - Iqbal.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. The Nature of the Organizational Structure in the Palestinian Governmental Universities - Al-Aqsa University as A Model.Suliman A. El Talla, Mazen J. Al Shobaki, Samy S. Abu-Naser & Youssef M. Abu Amuna - 2018 - International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) 2 (5):15-31.
  The aim of the research is to shed light on the nature of the organizational structure prevailing in Palestinian governmental universities and to identify the most important differences in the perceptions of employees of the organizational structure in the Palestinian governmental universities according to the demographic and organizational variables. The researchers used the descriptive analytical method, through a questionnaire randomly distributed to the sample of the employees of Al-Aqsa University. The study was conducted on a sample of (80) administrative staff (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Using the Asian Knowledge Model “APO” as a Determinant for Performance Excellence in Universities- Empirical Study at Al -Azhar University- Gaza.Maher J. Shamia, Mazen J. Al Shobaki, Samy S. Abu-Naser & Youssef M. Abu Amuna - 2018 - International Journal of Information Technology and Electrical Engineering 7 (1):1-19.
  This study aims to use the Asian knowledge model “APO” as a determinant for performance excellence in universities and identifying the most effecting factors on it. This study was applied on Al-Azhar University in Gaza strip. The result of the study showed that (APO) model is valid as a measure and there are four dimensions in the model affecting significantly more than the others (university processes, KM leadership, personnel, KM outputs). Furthermore, performance excellence produced though modernizing the means of education, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. The Nature of Work and Its Relation to the Type of Communication among Employees in Palestinian Universities - A Comparative Study between Al-Azhar and Al-Aqsa Universities.Ahmed M. A. FarajAllah, Suliman A. El Talla, Samy S. Abu-Naser & Mazen J. Al Shobaki - 2018 - International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) 2 (6):10-29.
  The study aimed to know the relationship between the nature of the work and the type of communication among the Employees in the Palestinian universities. A comparative study between Al-Azhar University and Al-Aqsa University. The researchers used the analytical descriptive method through a questionnaire that is randomly distributed among the employees of Al-Azhar and Al-Aqsa universities in Gaza Strip. The study was conducted on a sample of (176) administrative employees from the surveyed universities. The response rate was (85.79%). The study (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  29
  Book review: Darāmadī Bi Mitāfīzīk Muāsir.Servis Kitab - 2017 - Contemporary Culture.
  An Introduction to Contemporary Metaphysics is one of the most popular and well-read volumes of Routledge's current collection. This book examines the most important issues in metaphysics with exemplary mastery, clear expression, a new perspective, and an analyticalapproach.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Kitab kebijaksanaan orang-orang gila (An-Naisaburi: Madness Wisdom).Zainul Maarif - 2017 - Jakarta, Indonesia: Wali Pustaka.
  This is a book on madness wisdom in Arabic-Islamic civilization.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Al-Ghazali and Ibn Rush (Averroes) on Creation and the Divine Attributes.Ali Hasan - 2013 - In Jeanine Diller & Asa Kasher (eds.), Models of God and Alternative Ultimate Realities. Springer. pp. 141-156.
  Al-Ghazali (1058-1111) was concerned that early Islamic philosophers were leaning too heavily and uncritically on Aristotelian and Neoplatonic ideas in developing their models of God and His relation to the world. He argued that their views were not only irreligious, but philosophically problematic, and he defended an alternative view aimed at staying closer to the Qur’an and the beliefs of the ordinary Muslim. Ibn Rushd (1126-1198) responded to al-Ghazali’s critique and developed a sophisticated Aristotelian view. The present chapter explores their (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  61
  «Entrevista al Dr. Darío Villanueva, académico de número de la Real Academia Española. "Sin la creación, no existe literatura, pero solo con la creación de textos tampoco hay literatura"».Jesús Miguel Delgado Del Aguila - 2022 - Aularia. Revista Digital de Educomunicación 11 (21):147-158.
  La entrevista al doctor Darío Villanueva es sobre el panorama literario del siglo XXI. A partir de cuatro tópicos fundamentales y reincidentes: los libros, los escritores, las editoriales y la realidad. Estos han sido incorporados en las preguntas para desentrañar el sistema literario que se ha originado en los últimos años. Frente a estas interrogantes, se notará que existen algunos obstáculos que han tergiversado y entorpecido la labor de la escritura, así como el canon literario, tal como la cultura de (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  42
  Entrevista al doctor Wilfredo Penco. “No hay elemento más político que la lengua. Sin esta, es evidente que la política no sería concebible”.Jesús Miguel Delgado Del Aguila - 2022 - Aularia. Revista Digital de Educomunicación 11 (21):97-100.
  La entrevista realizada al doctor Wilfredo Penco indaga acerca de las constantes confrontaciones que existen en las disciplinas de la Literatura y la política; sobre todo, en el tema del compromiso del autor con su respectiva sociedad. En ese sentido, las respuestas que se obtendrán partirán de dos referentes esenciales: los sucesos históricos y los casos particulares que se han apreciado en el ámbito académico, en la que los intelectuales y los escritores cumplen un rol determinante. Uno de los interrogantes (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Medizin als Wissenschaft - eine wissenschaftstheoretische Analyse.Holger Lyre - 2018 - In Daniela Ringkamp & Héctor Wittwer (eds.), Was ist Medizin? Der Begriff der Medizin und seine ethischen Implikationen. Alber.
  Gegenstand dieses Beitrags ist eine Auseinandersetzung mit der Wissenschaftlichkeit der Medizin. Den Leitfaden der Analyse bildet dabei ein jüngerer Ansatz in der analytischen Wissenschaftstheorie, wonach Systematizität als zentrales Kriterium von Wissenschaft anzusehen ist (Hoyningen-Huene 2013). Ich werde im Detail zeigen, dass die Medizin dieses mehrdimensionale Kriterium insgesamt erfüllt, dass aus der Wissenschaftlichkeit der Medizin aber gleichwohl normative Konsequenzen folgen, die beispielsweise zur Abgrenzung von der Homöopathie und einer kritischen Bewertung des biopsychosozialen Modells führen. Zudem resultieren der Anwendungscharakter der Medizin und (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31.  69
  Entrevista al doctor Camilo Fernández Cozman, miembro de la Academia Peruana de la Lengua.Jesús Miguel Delgado Del Aguila - 2021 - Revista Crítica Cultural 16 (2):235-245.
  La entrevista al doctor Camilo Fernández Cozman se realizó el 19 de julio de 2021, a 9 días del 28 de julio, fecha en la que se conmemora la Independencia del Perú.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Al-Razi's Conception of the Soul: Psychological Background to His Ethics.Thérèse-Anne Druart - 1996 - Journal of Nietzsche Studies 5 (2):245-264.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 33. Al-Ghazālī and Descartes on Defeating Skepticism.Saja Parvizian - 2020 - Journal of Philosophical Research 45:133-148.
  Commentators have noticed the striking similarities between the skep­tical arguments of al-Ghazālī’s Deliverance from Error and Descartes’ Discourse on Method and Meditations on First Philosophy. However, commentators agree that their solutions to skepticism are radically different. Al-Ghazālī does not use rational proofs to defeat skepticism; rather, he relies on a supernatural light [nūr] sent by God to rescue him from skepticism. Descartes, on the other hand, relies on the natural light of reason [lumen naturale] to prove the existence of God, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. Al-Ghazali and Descartes from Doubt to Certainty.Mohammad Alwahaib - 2017 - Discusiones Filosóficas 18 (31):15-40.
  This paper clarifies the philosophical connection between Al-Ghazali and Descartes, with the goal to articulate similarities and differences in their famous journeys from doubt to certainty. As such, its primary focus is on the chain of their reasoning, starting from their conceptions of truth and doubt arguments, until their arrival at truth. Both philosophers agreed on the ambiguous character of ordinary everyday knowledge and decided to set forth in undermining its foundations. As such, most scholars tend to agree that the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. Al-Farabi’s ecumenical state and its modern connotations.Georgios Steiris - 2012 - Skepsis: A Journal for Philosophy and Interdisciplinary Research:253-261.
  al-Fārābi was well aware that ecumenism can easily convert to tyranny if a certain city–state attempts to impose its laws outside its territory. State legislation depends on specific cultural and historical factors which deprives it from being universal because culture and history could not unite different nations in an ecumenical state. Legislation has to be built on universal premises, e.g. on philosophy, so as to serve the needs of a global state. Philosophy is the bond which unites humans and communities, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  76
  Frege’nin Özel Ad Kuramındaki Sonsuz Gerileme Sorunu.Alper Yavuz - 2018 - In Vedat Kamer & Şafak Ural (eds.), VIII. Mantık Çalıştayı Kitabı. İstanbul: Mantık Derneği Yayınları. pp. 513-527.
  Öz: Frege özel adların (ve diğer dilsel simgelerin) anlamları ve gönderimleri arasında ünlü ayrımını yaptığı “Anlam ve Gönderim Üzerine” (1948) adlı makalesinde, bu ayrımın önemi, gerekliliği ve sonuçları üzerine uzun değerlendirmeler yapar ancak özel adın anlamından tam olarak ne anlaşılması gerektiğinden yalnızca bir dipnotta kısaca söz eder. Örneğin “Aristoteles” özel adının anlamının Platon’un öğrencisi ve Büyük İskender’in öğretmeni ya da Stagira’da doğan Büyük İskender’in öğretmeni olarak alınabileceğini söyler. Burada dikkat çeken nokta örnekteki özel adın olası anlamları olarak gösterilen belirli betimlemelerin (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. România în al Doilea Război Mondial.Sfetcu Nicolae -
  România intră, în iunie 1941, în al Doilea Război Mondial de partea Axei și împotriva URSS, sperând să redobândească astfel teritoriile pierdute. Pe 22 iunie 1941, armatele germană și română au început campania împotriva Uniunii Sovietice prin „Operațiunea München”, armata română fiind motivată de dorința de a lua înapoi de la URSS Basarabia și Bucovina. Pe 1 august 1943, aliații au bombardat câmpurile petroliere și rafinăriile de la Ploiești (Operațiunea Tidal Wave). După bătălia de la Stalingrad din perioada 23 august (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. al-Māturīdī and Atomism.Mehmet Bulğen - 2019 - ULUM Journal of Religious Inquiries 2 (2):223-264.
  This study aims to shed light on the position of Imām al-Māturīdī (d. 333/944) on atomism. It consists of three sections. The first section will delineate some theories of matter along with the meaning of certain pertinent terms, which were widely accepted during al-Māturīdī’s time. The following section will discuss whether Imām al-Māturīdī understood such notions as body (jism), substance (jawhar), and accident (ʿaraḍ) within the frame of traditional Islamic atomism. Moreover, this section will give some information on how al-Māturīdī (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. Bodies and sensings: On the uses of Husserlian phenomenology for feminist theory.Alia Al-Saji - 2010 - Continental Philosophy Review 43 (1):13-37.
  What does Husserlian phenomenology have to offer feminist theory? More specifically, can we find resources within Husserl’s account of the living body ( Leib ) for the critical feminist project of rethinking embodiment beyond the dichotomies not only of mind/body but also of subject/object and activity/passivity? This essay begins by explicating the reasons for feminist hesitation with respect to Husserlian phenomenology. I then explore the resources that Husserl’s phenomenology of touch and his account of sensings hold for feminist theory. My (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 40.  91
  Retos al pensamiento en una época de tránsito.José Ramón Fabelo Corzo - 1996 - La Habana, Cuba: Editorial Academia.
  El libro constituye una compilación de trabajos escritos todos en la primera mitad de la década de los 90. Se refieren a importantes acontecimientos y debates de aquel momento que ponían en evidencia la turbulencia y el dinamismo de aquellos años que imponían al pensamiento progresista insoslayables retos. Sobre algunos de esos retos trata el libro, compuesto por siete ensayos, escritos con distintas finalidades y en una secuencia cronológica que no coincide con el orden en que se presentan. Son trabajos (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Bilder als Agenten kultureller Transformationsprozesse.Martina Sauer & Jacobus Bracker (eds.) - 2022 - IMAGE, Journal of Interdisciplinary Image Science 36, 7.
  This book is an anthology about transformation processes. It brings together contributions that were made during the 16th International Congress of the German Society for Semiotics 2021. Due to the Corona pandemic, it was finally not held in attendance at the TU Chemnitz, in Germany, but took place online. 11 sections with different focuses from archaeology, architecture, design, digital humanities, on the body, from the field of literature & youth and subcultures, media, fashion, environment, and carto/atlas semiotics and sign philosophy (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Al-Taftāzānī on the Liar Paradox.David Sanson & Ahmed Alwishah - 2016 - Oxford Studies in Medieval Philosophy 4 (1).
  Al-Taftāzānī introduces the Liar Paradox, in a commentary on al-Rāzī, in a short passage that is part of a polemic against the ethical rationalism of the Muʿtazila. In this essay, we consider his remarks and their place in the history of the Liar Paradox in Arabic Logic. In the passage, al-Taftāzānī introduces Liar Cycles into the tradition, gives the paradox a puzzling name—the fallacy of the “irrational root” —which became standard, and suggests a connection between the paradox and what it (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43. Nietzsche als Leser des Aristoteles.Jing Huang - 2021 - In Nietzsche als Leser. Berlin / Boston: De Guyter. pp. 131-155.
  This study attempts to reconstruct Nietzsche’s reading of Aristotle in the 1860s and 1870s—the years before he left his career as a philologist. Against the popular view that Nietzsche read only one book by Aristotle, namely the Rhetoric, the present study hopes to show that he had direct knowledge of several of Aristotle’s main works, while much of his interest in Aristotle centred on the latter’s account of art. The particular aim of this study is to explore how Nietzsche’s reading (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44. Artificial Neural Network for Predicting Car Performance Using JNN.Awni Ahmed Al-Mobayed, Youssef Mahmoud Al-Madhoun, Mohammed Nasser Al-Shuwaikh & Samy S. Abu-Naser - 2020 - International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) 4 (9):139-145.
  In this paper an Artificial Neural Network (ANN) model was used to help cars dealers recognize the many characteristics of cars, including manufacturers, their location and classification of cars according to several categories including: Buying, Maint, Doors, Persons, Lug_boot, Safety, and Overall. ANN was used in forecasting car acceptability. The results showed that ANN model was able to predict the car acceptability with 99.12 %. The factor of Safety has the most influence on car acceptability evaluation. Comparative study method is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 45. Al-Kindi and Nietzsche on the Stoic Art of Banishing Sorrow.Peter S. Groff - 2004 - Journal of Nietzsche Studies 28 (1):139-173.
  This comparative examination of Nietzsche and the Islamic philosopher al-Kindi emphasizes their mutual commitment to the recovery of classical Greek and Hellenistic thought and the idea of philosophy as a way of life. Affiliating both thinkers with the Stoic lineage in particular, I examine the ways in which they appropriate common themes such as fatalism, self-cultivation via spiritual exercises, and the banishing of sorrow. Focusing primarily on their respective conceptions of self and nature, I argue that the antipodal worldviews of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 46.  82
  Ahlaktan Tanrı'ya Ulaşılabilir mi? Enis Doko'nun “Allah'sız Ahlak Mümkün mü?” Kitabı Üzerine Bir İnceleme. [REVIEW]Hasan G. Bahçekapili - 2022 - Ahlak 2 (2):55-64.
  Enis Doko bu kitapta 1) ahlakın doğasından hareketle nesnel ahlaki olguların varlığına (ahlaki gerçekçilik), 2) ahlaki gerçekçilikten hareketle ahlaki olguların doğal olgular olamayacağına, 3) doğal olmayan ahlaki olguların varlığından hareketle de Tanrı'nın varlığına ulaşmaya çalışıyor. Göreceğimiz gibi bu üç adımın her biriyle ilgili ciddi sorunlar var.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. A Phenomenology of Hesitation: Interrupting racializing habits of seeing.Alia Al-Saji - 2014 - In Emily Lee (ed.), Living Alterities: Phenomenology, Embodiment, and Race. State University of New York Press. pp. 133-172.
  This paper asks how perception becomes racializing and seeks the means for its critical interruption. My aim is not only to understand the recalcitrant and limitative temporal structure of racializing habits of seeing, but also to uncover the possibilities within perception for a critical awareness and destabilization of this structure. Reading Henri Bergson and Maurice Merleau-Ponty in dialogue with Frantz Fanon, Iris Marion Young and race-critical feminism, I locate in hesitation the phenomenological moment where habits of seeing can be internally (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   44 citations  
 48. Al-Fārābi on the Role of Philosophy of History in the History of Civilization.Georgios Steiris - 2018 - In Christian and Islamic Philosophies of Time. Wilmington USA: Vernon Press. pp. 135-144.
  This volume constitutes an attempt at bringing together philosophies of time—or more precisely, philosophies on time and, in a concomitant way, history—emerging from Christianity’s and Islam’s intellectual histories. Starting from the Neoplatonic heritage and the voice of classical philosophy, the volume enters the Byzantine and Arabic intellectual worlds up to Ibn Al-Arabi’s times. A conscious choice in this volume is not to engage with, perhaps, the most prominent figures of Christian and Arabic philosophy, i.e., Augustine on the one hand and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Freiheit Als Kritik: Sozialphilosophie Nach Foucault.Karsten Schubert - 2018 - Dissertation, Universität Leipzig
  Wie können Freiheit und Widerstand innerhalb von Foucaults Theorie der Macht und Subjektivierung konzipiert werden? Karsten Schubert liefert die erste systematische Rekonstruktion der sozialphilosophischen Debatte um Freiheit bei Foucault und eine neue Lösung für das Freiheitsproblem: Freiheit als die Fähigkeit zur reflexiven Kritik der eigenen Subjektivierung – kurz: Freiheit als Kritik – ist das Resultat von freiheitlicher Subjektivierung in politischen Institutionen. Der Band zeigt so die Konsequenzen von Foucaults Freiheitsdenken für die Demokratietheorie und die allgemeine sozialphilosophische Freiheitsdiskussion auf.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 50.  48
  "Klassik" als Periodenbegriff in historiografischen Wissenschaften.Stahl Jürgen - 2008 - In Was ist Geschichte? Aktuelle Entwicklungstendenzen von Geschichtsphilosophie und Geschichtswissenschaft. (Abhandlungen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften Bd. 19. Berlin: pp. 113-125.
  Der Artikel behandelt die Problemstellung inwieweit der Klassik-Begriff als Periodenbegriff sinnvoll ist. Dabei wird herausgearbeitet, dass ein historisch-kritischer Zugang den Begriff als einen Wertungsbegriff aus einer jeweils gegebenen historischen Perspektive zu dechiffrieren vermag.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000